Förordning (2011:1134) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2012

SFS nr
2011:1134
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2011-11-17

1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen
(1994:1776) om skatt på energi energiskatten och
koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för år 2012.

/Tabellen är inte med här/

2 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776)
om skatt på energi att energiskatten för år 2012 ska utgöra

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i
industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid
yrkesmässig växthusodling,

2. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i
skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet
om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den
elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt,

3. 19,2 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som
avses under 1 och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i 11
kap. 4 § lagen om skatt på energi, och

4. 29,0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas
i övriga fall.

Första stycket 2 gäller inte när skeppet används för privat
ändamål eller när skeppet är upplagt eller på ett varaktigt
sätt är taget ur trafik.

3 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om
skatt på energi.