Förordning (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående

SFS nr
2011:1151
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-11-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:919

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till
organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon
närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har
funktionshinder.

Statsbidragets syfte

2 § Statens bidrag till organisationer enligt denna förordning
syftar till att stödja dem som vårdar och hjälper någon
närstående som avses i 1 §.

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till
en ideell organisation som

1. är en juridisk person,

2. bedriver frivilligt arbete i form av förebyggande eller
stödjande insatser inom det område som anges i 1 §,

3. är en riksorganisation som har regional eller lokal
verksamhet i minst hälften av Sveriges län, eller en
riksorganisation vars medlemmar är en geografisk avgränsad
grupp som inte har förutsättningar att bli rikstäckande,

4. har antagit stadgar och är demokratiskt organiserad,

5. har bedrivit verksamhet som anges i 1 § under minst två år,

6. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive
jämställdhet och förbud mot diskriminering,

7. styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade
resultat och har fastställt en plan, för en period om två år
eller mer, som beskriver vilka aktiviteter organisationen
planerar att genomföra för att lösa identifierade problem samt
hur arbetet kommer att följas upp, och

8. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda
verksamhets- och revisionsberättelser.

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för vissa
kostnader för administration av organisationens verksamhet.

Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder
för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Bidrag får
inte heller lämnas till en organisation som fått annat
statsbidrag för samma verksamhet.

Formen för statsbidraget

4 § Statsbidraget lämnas i form av ett verksamhetsbidrag och
ett grundbidrag. Att verksamhetsbidraget även får avse vissa
kostnader för administration av organisationens verksamhet
följer av 3 § andra stycket.

Grundbidraget lämnas till organisationer vars huvudsakliga
ändamål är att stödja dem som vårdar eller hjälper någon
närstående som avses i 1 §. Grundbidraget ska vara ett fast
belopp som är lika för alla organisationer. Grundbidraget får
dock inte lämnas till en organisation som fått motsvarande
form av bidrag med stöd av någon annan författning.
Förordning (2013:919).

Handläggningen av statsbidraget

5 § Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna
förordning.

Ansökan

6 § Ansökan om statsbidrag enligt denna förordning ges in till
Socialstyrelsen.

Ansökan ska göras på en blankett som överensstämmer med ett
formulär som Socialstyrelsen fastställer.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av behörig
företrädare för den organisation som ansöker om statsbidrag. I
ansökan ska det intygas att de uppgifter som lämnas där är
riktiga.

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om när en ansökan
senast ska göras och om det formulär som avses i andra
stycket.

7 § Ansökan ska innehålla

1. den sökande organisationens stadgar,

2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att
företräda organisationen,

3. verksamhets- och förvaltningsberättelse, balans- och
resultaträkning samt revisionsberättelser för närmast
föregående räkenskapsår,

4. uppgifter om vilka aktiviteter ansökan avser, vad som är
målet med aktiviteterna, hur den sökande tänker följa upp de
resultat som uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till
syftet med statsbidraget, och

5. årlig budget för den verksamhet som ansökan avser, som
visar sökta och beviljade bidrag.

8 § Sökanden ska till Socialstyrelsen lämna de handlingar och
uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

9 § Om sökanden inte lämnar de handlingar eller uppgifter som
följer av 6 och 7 §§, ska sökanden ges möjlighet att
komplettera ansökan inom en viss tid. Om sökanden inte följer
en uppmaning att komplettera ansökan, får denna prövas i
befintligt skick.

Beslut

10 § Ett beslut om statsbidrag får avse en tidsperiod om högst
ett år.

11 § Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar
och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst
förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 2 § och
övriga förutsättningar för statsbidrag enligt denna
förordning.

12 § I ett beslut om statsbidrag ska det anges

1. för vilka mål och aktiviteter bidraget beviljas,

2. vilka villkor som ska gälla för bidraget,

3. för vilken tidsperiod bidraget beviljas, och

4. vilka skälen är för en prioritering enligt 11 §.

Beslutet ska även innehålla en upplysning om bestämmelserna i
13, 16 och 17 §§.

Redovisning

13 § En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna
förordning ska senast den 30 april året efter bidragsåret till
Socialstyrelsen lämna en årlig redovisning av hur medlen har
använts. Redovisningen ska göras på en blankett som
överensstämmer med det formulär som Socialstyrelsen
fastställer.

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om sådant formulär.

Redovisningen ska innehålla

1. en ekonomisk redovisning och redogörelse för vad medlen
använts till,

2. en redogörelse för de resultat som har uppnåtts och som
antas kunna uppnås och hur de förhåller sig till det mål som
bidraget beviljats för och det syfte som anges i 2 §,

3. uppgift om antalet medlemmar i organisationen, och

4. övriga uppgifter och handlingar som Socialstyrelsen begär.

En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har
tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap.
6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av
en auktoriserad eller godkänd revisor.

14 § Socialstyrelsen ska årligen senast den 30 september till
regeringen lämna en samlad redovisning av det statsbidrag som
har lämnats enligt denna förordning.

Redovisningen ska innehålla

1. uppgift om vilka som har fått statsbidrag, med hur stort
belopp och för vilka mål och aktiviteter, vilka resultat som
har uppnåtts och som antas kunna uppnås och hur de förhåller
sig till de mål som bidragen beviljats för, och

2. en redogörelse för bidragets användning i förhållande till
det syfte som anges i 2 §.

Utbetalning

15 § Bidrag ska betalas ut halvårsvis i förskott med högst
hälften av bidraget för året.

Återbetalning

16 § Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller har
inte använts för de mål eller aktiviteter det har beviljats
för,

4. den som mottagit bidraget inte har lämnat sådan redovisning
som avses i 13 §, eller

5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

17 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
16 §, ska Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka bidraget.

Socialstyrelsen får besluta att efterge återkrav helt eller
delvis, om det finns särskilda skäl för det.

Överklagande

18 § Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2011:1151

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och
tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för år 2012.

2. Bestämmelserna i 3 § första stycket 7 om fastställd plan
och i 6 § andra stycket om hur en ansökan ska göras tillämpas
första gången i fråga om statsbidrag för år 2013.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som
avser tid före den 1 januari 2012.

2013:919

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014 och
tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för år 2014.