Förordning (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

SFS nr
2011:1159
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-11-24

1 § I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar
lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

2 § De uppgifter om värdeöverföringar som enligt 6 § lagen
(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska
lämnas varje år ska lämnas till länsstyrelsen.

3 § Länsstyrelsen ska i en skriftlig rapport sammanställa
uppgifterna enligt 2 §. Rapporten ska innehålla en redogörelse
för

– uppgifter om gjorda värdeöverföringar, samlat och fördelat på
olika former av värdeöverföringar,

– hur de gjorda värdeöverföringarna förhåller sig till reglerna
enligt

3–5 §§ lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag, och

– i vilken utsträckning som värdeöverföringar skett enligt
undantagen från värdeöverföringsbegränsningen och för vilka
ändamål.

Rapporten ska lämnas till Boverket senast den 1 oktober varje
år.

4 § Boverket ska

– bistå länsstyrelserna i arbetet enligt 3 §,

– sammanställa de uppgifter som länsstyrelserna lämnar enligt
3 §, och

– följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens
utveckling och roll på bostadsmarknaden inklusive de förändrade
förutsättningarna för bostadsaktiebolagen när det gäller
konkurrens, valfrihet, segregation samt modernisering och
underhåll av beståndet.

Boverket ska årligen i en skriftlig rapport redovisa sin
verksamhet enligt första stycket. Rapporten ska lämnas till
regeringen.

Övergångsbestämmelser

2011:1159

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2003:348) om skälig
utdelning från allmännyttiga bostadsföretag.

3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för utdelning
enligt lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag.