Förordning (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar

SFS nr
2011:1160
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-11-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:868

1 § I denna förordning finns bestämmelser om regionala
bostadsmarknadsanalyser och bestämmelser som kompletterar lagen
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

2 § Länsstyrelsen ska i en skriftlig rapport analysera
bostadsmarknaden i länet. Utöver en regional
bostadsmarknadsanalys ska rapporten innehålla en redovisning
av

– hur kommunerna lever upp till kraven enligt lagen
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar,

– hur länsstyrelsen lever upp till kraven i 3 § lagen om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar, och

– hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom
kommunen, med andra kommuner och regionalt.

Rapporten ska lämnas till Boverket senast den 15 juni varje
år. Förordning (2013:868).

3 § Boverket ska stödja länsstyrelserna i deras arbete med att

– analysera bostadsmarknaderna, och

– lämna råd, information och underlag till kommunerna för deras
planering av bostadsförsörjningen.

Boverket ska årligen i en skriftlig rapport redovisa sin
verksamhet enligt första stycket. I rapporten ska Boverket även
sammanfatta och analysera rapporterna enligt 2 §. Rapporten ska
lämnas till regeringen.