Förordning (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

SFS nr
2011:1162
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-11-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1004

Uppgifter

1 § Myndigheten för yrkeshögskolan är förvaltningsmyndighet för
yrkeshögskolan. Myndigheten ska verka för att behoven av eftergymnasial
yrkesutbildning, som inte är utbildning enligt högskolelagen (1992:1434)
eller kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd
att utfärda vissa examina, tillgodoses.

Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller
av andra föreskrifter eller särskilda beslut.

Utbildning

2 § Myndigheten ska

1. besluta om vilka utbildningar som ska ingå i
yrkeshögskolan enligt förordningen (2009:130) om
yrkeshögskolan,

2. pröva frågor om statsbidrag eller särskilda medel enligt
förordningen om yrkeshögskolan,

3. på det sätt som anges i 6 kap. 1 § förordningen om
yrkeshögskolan svara för sådana försäkringar som anges där,

4. analysera arbetsmarknadens behov av utbildningar inom
yrkeshögskolan,

5. svara för ett register över uppgifter om de studerande i
utbildningarna inom yrkeshögskolan och i de utbildningar inom
yrkeshögskolan som bedrivs som uppdragsutbildningar samt de
studerandes studieresultat, betyg, examina och
utbildningsbevis,

6. pröva frågor om stöd enligt förordningen (2013:871) om
stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra
utbildningar samt svara för ett register över uppgifter om de
studerande i utbildningarna och de studerandes
studieresultat, betyg, intyg och utbildningsbevis, och

7. pröva frågor om statsbidrag enligt förordningen (2012:140)
om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och
teckenspråk. Förordning (2014:1004).

3 § Myndigheten ska främja utvecklingen av

1. utbildningarna inom yrkeshögskolan,

2. de utbildningar som statsbidrag lämnas för enligt
förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning
som rör tolkning och teckenspråk, och

3. de utbildningar som stöd lämnas för enligt förordningen
(2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och
vissa andra utbildningar.

Myndigheten ska även främja kvaliteten i de utbildningar som
anges i första stycket 1–3. Förordning (2014:1004).

Tillsyn och kvalitetsgranskning

4 § Myndigheten ska

1. ha tillsyn över utbildningarna inom yrkeshögskolan, de
utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs som
uppdragsutbildningar, de utbildningar som statsbidrag lämnas
för enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss
utbildning som rör tolkning och teckenspråk samt de
utbildningar som stöd lämnas för enligt förordningen
(2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och
vissa andra utbildningar, och

2. granska kvaliteten i de utbildningar som avses i 1 samt
utbildningsanordnarnas kvalitetsarbete.

Den tillsyn som utövas löpande och kvalitetsgranskningen ska
genomföras med utgångspunkt i en behovsanalys.
Förordning (2014:1004).

5 § Myndigheten ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete
med tillsyn och kvalitetsgranskning. Myndigheten ska lämna en redovisning
av resultaten till de granskade verksamheterna.

Validering, utbildningsbevis och andra handlingar

6 § Myndigheten ska ansvara för att samordna och stödja en nationell
struktur för validering samt i samverkan med berörda myndigheter främja
utbildningsväsendets och branschernas medverkan när strategier, metoder
och information inom valideringsområdet utvecklas.

7 § Har upphävts genom förordning (2012:644).

8 § Myndigheten ska vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av
yrkeskvalifikationer, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU)
nr 13/2011, när det gäller att utfärda utbildningsbevis och andra
handlingar för utbildningar inom yrkeshögskolan och de utbildningar inom
yrkeshögskolan som bedrivs som uppdragsutbildningar.

Andra uppgifter

9 § Myndigheten ska

1. svara för uppföljning av användningen av stöd och annan
uppföljning inom sitt ansvarsområde,

2. vara den nationella samordningspunkten för den europeiska
referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande,
European Qualifications Framework (EQF),

3. framställa statistik inom sitt ansvarsområde, och

4. vara personuppgiftsansvarig för behandling av
personuppgifter i sin verksamhet. Förordning (2014:1004).

9 a § Myndigheten ska informera och sprida kunskap om

1. yrkeshögskolan och det samlade utbudet av utbildningar
inom yrkeshögskolan,

2. utbudet av utbildningar som statsbidrag lämnas för enligt
förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning
som rör tolkning och teckenspråk, och

3. utbudet av utbildningar som stöd lämnas för enligt
förordningen (2013:871) om stöd för konst- och
kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.
Förordning (2014:1004).

Arbetets bedrivande

10 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och
perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Samråd

10 a § Myndigheten ska vid behov samråda med Folkbildningsrådet
när det gäller myndighetens uppgifter i fråga om
tolkutbildningar. Förordning (2012:141).

Ledning

11 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

12 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst nio
ledamöter.

Särskilda organ

Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd

13 § Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns
Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd. Rådet ska bistå
myndigheten med information inom yrkeshögskolans område.

Rådet består av myndighetschefen, som är ordförande, och
högst åtta andra ledamöter. Förordning (2013:722).

Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar

13 a § Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som
benämns Rådet för högskoleförberedande konstnärliga
utbildningar. Det rådgivande organet ska

1. lämna förslag till myndigheten på vilka utbildningar som
ska beviljas stöd enligt 4 § 1 förordningen (2013:871) om
stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra
utbildningar, och

2. bistå myndigheten med utformningen av kriterier,
indikatorer och principer för uppföljning,
kvalitetsgranskning och kvalitetssäkring av de utbildningar
som stöd lämnas för enligt 4 § 1 förordningen om stöd för
konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar
består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst fyra
andra ledamöter. De andra ledamöterna ska ha kunskaper om
konstnärlig verksamhet. Minst två av dem ska företräda
universitet eller högskolor med högskoleutbildningar som kan
leda fram till konstnärliga examina. Förordning (2014:1004).

Anställningar och uppdrag

14 § Generaldirektören är myndighetschef.

15 § Ledamöterna i Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd utses av
myndigheten efter samråd med företrädare för berörda
myndigheter och organisationer. Ledamöterna utses för en tid
av längst tre år.

En ledamot i Rådet för högskoleförberedande konstnärliga
utbildningar utses av regeringen. Övriga ledamöter utses av
myndigheten efter samråd med företrädare för den konstnärliga
professionen för en tid av längst tre år.
Förordning (2013:874).

Personalansvarsnämnd

16 § Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

17 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101)
och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

18 § Myndigheten ska ta ut avgifter av en
utbildningsanordnare som bedriver utbildning inom
yrkeshögskolan som uppdragsutbildning. Avgifterna ska tas ut
för

1. studiedokumentation och administration för
uppdragsutbildningen med 3 000 kronor per utbildningsomgång,
och

2. tillsyn över och uppföljning av uppdragsutbildning som
endast i mindre omfattning är integrerad i en utbildning inom
yrkeshögskolan med 23 000 kronor per ärende.
Förordning (2014:1004).

Överklagande

19 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut
enligt 18 § får dock inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2011:1162

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012, då förordningen
(2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan ska upphöra
att gälla.

2. Det som anges i denna förordning om yrkeshögskolan eller utbildningar
inom yrkeshögskolan ska även gälla för sådan kvalificerad yrkesutbildning
som avses i punkterna 2 och 3 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och i
punkterna 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som
uppdragsutbildning, med undantag av 2 § 1–4 och 9 § 2 denna förordning.

2013:874

1. Denna förordning träder i kraft den 25 december 2013. De
nya bestämmelserna tillämpas första gången på utbildning som
påbörjas efter den 30 juni 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för sådan utbildning
som avses i punkten 2 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till förordningen (2013:871) om stöd
för konst- och kulturutbildningar och vissa andra
utbildningar. Förordning (2014:1004).