Förordning (2011:1163) om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd

SFS nr
2011:1163
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-11-17

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
för särskilt utbildningsstöd och särskilda
utbildningsinsatser. Syftet med bidraget är att underlätta
studier för personer med funktionsnedsättning.

Statsbidrag lämnas om det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till
folkhögskolor för kostnader för särskilt utbildningsstöd som
erbjuds studerande med funktionsnedsättningar.

Statsbidrag får även lämnas till universitet och högskolor för
kostnader för särskilt utbildningsstöd som erbjuds studerande
med svåra rörelsehinder eller psykiska och neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.

3 § Särskilt utbildningsstöd enligt 2 § får omfatta alla de
funktioner som hör till den dagliga livsföringen som den
studerande inte klarar av själv och som inte bör tillgodoses
av kommunen eller Försäkringskassan eller genom andra
stödåtgärder av universitet, högskolor eller folkhögskolor.

4 § Statsbidrag enligt denna förordning får även lämnas till
folkhögskolor för kostnader för särskilda utbildningsinsatser
vid en folkhögskola för studerande med funktionsnedsättningar.

Med kostnader för särskilda utbildningsinsatser avses
kostnader för utbildning och för åtgärder i samband med
utbildning.

Ansökan och beslut om statsbidrag

5 § Ansökan om statsbidrag ges in till Specialpedagogiska
skolmyndigheten som prövar frågor om bidraget. Vid beräkningen
av bidraget ska myndigheten ta hänsyn till om statsbidrag
lämnas på annat sätt för det särskilda utbildningsstödet eller
de särskilda utbildningsinsatserna eller om kommunalt bidrag
lämnas för stödet eller insatserna.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för
redovisning enligt 6 § anges. Beslutet får förenas med
villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Redovisning

6 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning
är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning
till Specialpedagogiska skolmyndigheten som myndigheten begär.

En revisor ska granska den ekonomiska redovisningen och
redogöra för sina iakttagelser i ett intyg som bifogas
redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till
minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, ska detta göras av en auktoriserad
eller godkänd revisor.

Återbetalning och återkrav

7 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning
är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 6 §,
eller

4. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats
för.

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska besluta att helt eller
delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är
återbetalningsskyldig enligt första stycket.

Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten befria
från återkrav helt eller delvis.

8 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Specialpedagogiska
skolmyndigheten befria från krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndiganden

9 § Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela
föreskrifter om

1. beräkning och fördelning av statsbidrag, och

2. verkställighet av denna förordning.

Överklagande

10 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2011:1163

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012, då
förordningen (2005:1074) om statligt bidrag till särskilt
utbildningsstöd ska upphöra att gälla. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för bidrag som har beviljats före den
1 januari 2012.