Förordning (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet

SFS nr
2011:118
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2011-02-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1088

1 § Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under
regeringen. Förordningen tillämpas dock inte på kommittéer och
särskilda utredare som omfattas av 1 § kommittéförordningen
(1998:1474).

2 § Innan en myndighet beslutar föreskrifter som kan få
effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt ska myndigheten ge
Regelrådet inom Tillväxtverket tillfälle att inom en tid av
minst två veckor yttra sig över den konsekvensutredning
enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning som legat till grund för förslaget.

Vid inhämtande av sådant yttrande ska Regelrådet ges tillgång
till såväl förslaget till föreskrifter som den
konsekvensutredning som legat till grund för förslaget.
Förordning (2014:1088).

3 § En myndighet får avstå från att ge Regelrådet tillfälle att
yttra sig över förslaget till föreskrifter och
konsekvensutredningen, om

1. Regelrådets granskning skulle sakna betydelse,

2. myndigheten till följd av sekretess inte kan lämna de
uppgifter till Regelrådet som behövs för att rådet ska kunna
yttra sig,

3. det skulle medföra väsentliga olägenheter om de uppgifter
som Regelrådet behöver för att kunna yttra sig blir offentliga,

4. det skulle fördröja ärendets behandling på ett sätt som
medför väsentliga olägenheter, eller

5. myndigheten med stöd av 2 eller 5 § förordningen (2007:1244)
om konsekvensutredning vid regelgivning inte har genomfört en
konsekvensutredning.