Lag (2011:1200) om elcertifikat

SFS nr
2011:1200
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:399

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag syftar till att främja produktion av
förnybar el.

Definitioner m.m.

2 § I denna lag betyder:

1. förnybar el: elektricitet som produceras av förnybara
energikällor eller torv,

2. förnybar energikälla: biobränsle, geotermisk energi,
solenergi, vattenkraft, vindkraft och vågenergi,

3. anläggning: elproduktionsanläggning med en eller flera
produktionsenheter bakom samma mätpunkt,

4. elcertifikat: bevis som har utfärdats enligt denna lag
eller av en annan stat enligt en sådan internationell
överenskommelse som avses i 5 §, och som innehåller uppgift om
att förnybar el har producerats,

5. kvotplikt: skyldighet att inneha och annullera elcertifikat
i förhållande till försäljning eller användning av el,

6. beräkningsår: det kalenderår som föregår den annullering
som enligt 4 kap. 11 § sker den 1 april,

7. elleverantör: den som yrkesmässigt levererar el,

8. elintensiv industri: företag eller del av ett företag som
utgör en egen verksamhet eller verksamhetsgren, där det

a) bedrivs och under de senaste tre åren har bedrivits
industriell tillverkning i en process där det använts i
genomsnitt minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor
av förädlingsvärdet,

b) bedrivs ny verksamhet med industriell tillverkning i en
process där det används eller beräknas användas i genomsnitt
minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor av
förädlingsvärdet, eller

c) bedrivs verksamhet för vilken avdrag får göras för skatt på
elektrisk kraft enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 lagen
(1994:1776) om skatt på energi,

9. förädlingsvärde: skillnaden mellan den elintensiva
industrins

– sammanlagda omsättning, det vill säga intäkter från försålda
varor och utförda tjänster, inräknat egna uttag, som ingår i
företagets normala verksamhet (nettoomsättningen), förändring
av varulager, aktiverat arbete för egen räkning, övriga
rörelseintäkter samt ränteintäkter, och

– sammanlagda inköp, det vill säga alla rörelsekostnader,
inräknat avskrivningar och nedskrivningar på tillgångar, samt
räntekostnader dock inte personalkostnader, inräknat
arbetsgivaravgifter och kostnader för inhyrd personal.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vad som avses med biobränsle i första
stycket 2. Lag (2012:399).

3 § Om flera produktionsenheter för vattenkraft eller
vindkraft finns i närheten av varandra och gemensamt matar
in el på ledningsnätet, får de, trots definitionen i 2 §
första stycket 3, anses som separata anläggningar.

4 § Regeringen utser tillsynsmyndighet och
kontoföringsmyndighet enligt denna lag.

Gemensamma elcertifikatsmarknader

5 § Elcertifikat som har utfärdats för produktion av
förnybar el i en annan stat får användas för att uppfylla
en kvotplikt enligt denna lag, om det svenska
elcertifikatssystemet har samordnats med
elcertifikatssystemet i den andra staten genom en
internationell överenskommelse.

Om en gemensam elcertifikatsmarknad inrättas ska det
elcertifikatsregister som avses i 3 kap. 1 § utformas så,
att staternas elcertifikat kan överföras och annulleras
elektroniskt i registret. Den prisinformation som avses i
3 kap. 16 § ska då beräknas utifrån uppgifter för den
gemensamma elcertifikatsmarknaden.

2 kap. Tilldelning av elcertifikat

Godkännande av anläggning för tilldelning av elcertifikat

1 § För att tilldelas elcertifikat ska innehavaren av en
anläggning skriftligen ansöka hos tillsynsmyndigheten om
godkännande av anläggningen för tilldelning av
elcertifikat. Denna ordning gäller såväl för nya
anläggningar som vid produktionsökningar som avses i 8 §
och ombyggnader som avses i 9 §.

Om förutsättningarna enligt detta kapitel är uppfyllda ska
tillsynsmyndigheten besluta att godkänna anläggningen för
tilldelning av elcertifikat.

Om myndigheten godkänner en anläggning för tilldelning av
elcertifikat ska den samtidigt fastställa den period inom
vilken elcertifikat får tilldelas.

Förutsättningar för godkännande för tilldelning av
elcertifikat

2 § En anläggning ska kunna producera förnybar el och vara
tagen i

drift för att tilldelas elcertifikat.

3 § Elcertifikat får bara tilldelas för sådan förnybar el
vars inmatade mängd och fördelning över tiden har mätts
och rapporterats till kontoföringsmyndigheten.

Om inmatningen från anläggningen görs till ett elnät som
används utan stöd av nätkoncession, ska innehavaren av
anläggningen svara för mätningen och rapporteringen.

Innehavaren av en anläggning ska särskilt beräkna och
rapportera elproduktion om

1. endast en del av elproduktionen i anläggningen
berättigar till elcertifikat, eller

2. det följer av föreskrifter som har meddelats med stöd
av 13 § 1.

Särskilda krav för el som produceras med flytande
biobränsle

4 § När el produceras med sådana flytande biobränslen som
avses i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen, får elcertifikat
tilldelas endast om biobränslena är att anse som hållbara
enligt samma lag.

Särskilda krav för el som produceras med vattenkraft

5 § För el som produceras med vattenkraft får elcertifikat
tilldelas endast för produktion i en anläggning som

1. tagits i drift första gången efter utgången av 2002,

2. var i drift den 1 maj 2003 och då hade en installerad
effekt som inte var högre än 1 500 kilowatt, eller

3. tagits ur drift före den 1 juli 2001 och därefter
tagits i drift efter utgången av 2002 om det har gjorts
sådana omfattande ombyggnader eller andra investeringar
att anläggningen ska anses som en ny anläggning.

Om en anläggning som avses i första stycket 1 har en
installerad effekt som är högre än 1 500 kilowatt och
produktionen vid anläggningen ersätter tidigare
produktion, får elcertifikat tilldelas endast för
produktionsökningar enligt 8 § första stycket.

Tilldelning enligt första stycket 3 ska ske i enlighet med
9 § tredje stycket.

6 § Elcertifikat får tilldelas för el som produceras med
vattenkraft i en anläggning som inte omfattas av 5 §, om
ett myndighetsbeslut, eller föreskrifter i annan lag eller
förordning, ställer nya krav på hur verksamheten ska
bedrivas eller hur anläggningen ska vara utformad och
tillsynsmyndigheten finner att de nya kraven gör det
omöjligt för innehavaren att bedriva en långsiktigt lönsam
produktion vid anläggningen om innehavaren inte tilldelas
elcertifikat.

Elcertifikat får också tilldelas för el som produceras med
vattenkraft i en anläggning som inte omfattas av 5 §, om
anläggningen har en installerad effekt om högst 15
megawatt och innehavaren avser att göra omfattande
ombyggnader eller andra stora investeringar i anläggningen
som, enligt tillsynsmyndighetens bedömning, inte kan leda
till en långsiktigt lönsam produktion utan att innehavaren
tilldelas elcertifikat.

Tilldelningsperioder

7 § För produktion av el i en anläggning som för första
gången har tagits i drift efter den 30 april 2003 får
elcertifikat tilldelas i högst femton år från
tillsynsmyndighetens godkännande för tilldelning av
elcertifikat.

För en anläggning som för första gången har tagits i drift
före den 1 maj 2003 får elcertifikat tilldelas

1. för produktion till och med den 31 december 2014, om
elen produceras med biobränsle, vattenkraft eller
vindkraft och statligt bidrag till en investering eller
ombyggnad i anläggningen har getts efter den 15 februari
1998 enligt ett program för vissa investeringar inom
energiområdet, eller

2. i andra fall än de som avses i 1, för produktion till
och med den 31 december 2012.

Tilldelning för produktionsökning

8 § I anläggningar där el produceras med vattenkraft får
elcertifikat tilldelas för varaktiga produktionsökningar
som genomförs efter den 30 april 2003.

För annan elproduktion får elcertifikat tilldelas för
varaktiga produktionsökningar som genomförs efter den 31
december 2006 om produktionsökningen har skett till följd
av investeringar i anläggningen.

Elcertifikat för produktionsökningar får tilldelas i högst
femton år från den dag produktionen ökade.

Ny tilldelning efter ombyggnad

9 § Elcertifikat får tilldelas för produktionen i en
anläggning vars produktion tidigare har tilldelats
elcertifikat endast om det har gjorts sådana omfattande
ombyggnader eller andra investeringar i anläggningen att
den ska anses som en ny anläggning.

Om el har producerats med vattenkraft i en anläggning som
har en installerad effekt som är högre än 1 500 kilowatt
och produktionen i anläggningen tidigare har tilldelats
elcertifikat för endast en varaktig produktionsökning, får
elcertifikat tilldelas endast för produktionsökningar även
om sådana omfattande ombyggnader som avses i första
stycket har gjorts.

Tillsynsmyndigheten prövar om en anläggning ska anses som
ny och fastställer i förekommande fall från vilket datum
anläggningen är att anse som ny. Elcertifikat får
tilldelas i högst femton år från den dag anläggningen är
att anse som ny.

Förlängd tilldelningsperiod

10 § Om det funnits hinder för tilldelning av elcertifikat
under en period, får tillsynsmyndigheten efter ansökan
från innehavaren av anläggningen förlänga
tilldelningsperioden med motsvarande period, om det finns
synnerliga skäl.

Bortre gräns för tilldelning

11 § Elcertifikat får inte tilldelas för produktion av el
efter utgången av år 2035.

Förhandsbesked

12 § Efter skriftlig ansökan från innehavaren av
anläggningen ska tillsynsmyndigheten lämna förhandsbesked
om möjligheten att få en anläggning godkänd för

1. tilldelning för återupptagen drift efter ombyggnad
enligt 5 § första stycket 3,

2. tilldelning enligt 6 § andra stycket,

3. tilldelning för produktionsökning enligt 8 §, eller

4. ny tilldelning efter ombyggnad enligt 9 §.

Ett förhandsbesked får förenas med villkor och är bindande
vid en senare prövning av godkännande.

Bemyndigande

13 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen
bestämmer, får meddela föreskrifter om

1. mätning och rapportering enligt 3 §,

2. åtgärder och villkor för tilldelning av elcertifikat
för produktionsökningar enligt 8 § eller för att en
anläggning ska anses som ny enligt 5 § första stycket 3
eller 9 §.

3 kap. Kontoföring av elcertifikat

Elcertifikatsregister

1 § Kontoföringsmyndigheten ska föra ett elektroniskt
register över elcertifikat.

Elcertifikatsregistret ska bestå av certifikatkonton som
kontoföringsmyndigheten ska lägga upp för
elcertifikatsberättigade innehavare av anläggningar samt
för kvotpliktiga och deklarationsskyldiga.

Efter skriftlig ansökan ska kontoföringsmyndigheten lägga
upp certifikatkonton för dem som inte omfattas av andra
stycket.

Tilldelning av elcertifikat genom registrering

2 § Kontoföringsmyndigheten tilldelar elcertifikat.
Elcertifikat tilldelas genom att certifikatet registreras
på det certifikatkonto som tillhör den
elcertifikatsberättigade innehavaren av en anläggning.
Varje elcertifikat ska omfatta en megawattimme förnybar el
och ha ett identifieringsnummer samt en uppgift om vilken
dag det tilldelas anläggningens innehavare.

Registrering enligt första stycket ska ske snarast efter
det att en rapport om den elcertifikatsberättigande
elproduktionen har kommit in till kontoföringsmyndigheten.

Om tillsynsmyndigheten har fattat ett sådant beslut om
nedsättning av tilldelning som avses i 5 kap. 7 § ska
tilldelningen göras enligt beslutet.

Överlåtelse av elcertifikat

3 § När ett elcertifikat har överlåtits ska
kontoföringsmyndigheten efter ansökan från överlåtaren
snarast registrera överlåtelsen på förvärvarens
certifikatkonto. Kontoföringsmyndigheten ska även
registrera försäljningspriset för elcertifikatet och ange
tidpunkten för registreringen.

Har förvärvaren ansökt om att det överlåtna certifikatet
ska registreras på hans konto, ska en preliminär
registrering av överlåtelsen göras på överlåtarens
certifikatkonto, om registrering som avses i första
stycket inte redan har skett. Kontoföringsmyndigheten ska
därefter förelägga överlåtaren att yttra sig över ansökan
inom två veckor från det att han fått del av
föreläggandet. Om överlåtaren inte invänder mot ansökan
inom denna tid eller gör invändning som uppenbart saknar
fog, ska de överlåtna certifikaten registreras på
förvärvarens konto.

Pantsättning av elcertifikat

4 § Om panträtt har upplåtits i ett elcertifikat ska
kontoföringsmyndigheten efter ansökan från pantsättaren
snarast registrera pantsättningen på pantsättarens
certifikatkonto. Tidpunkten för registreringen ska anges.

Har panthavaren ansökt om att en pantsättning ska
registreras, ska en preliminär registrering av
pantsättningen göras på pantsättarens konto, om
registrering som avses i första stycket inte redan har
skett. Kontoföringsmyndigheten ska därefter förelägga
pantsättaren att yttra sig över ansökan inom två veckor
från det att han fått del av föreläggandet. Om
pantsättaren inte invänder mot ansökan inom denna tid
eller gör invändning som uppenbart saknar fog, ska
pantsättningen slutligt registreras på pantsättarens
konto.

5 § När en pantsättning av ett elcertifikat har upphört,
ska kontoföringsmyndigheten efter ansökan från panthavaren
snarast ta bort uppgiften om pantsättning från
pantsättarens certifikatkonto. Tidpunkten för
registreringen ska anges.

Har pantsättaren gjort en ansökan om att registreringen om
pantsättningen ska tas bort, ska en preliminär
registrering om att pantsättningen har upphört göras på
pantsättarens konto, om registrering som avses i första
stycket inte redan har skett. Kontoföringsmyndigheten ska
därefter förelägga panthavaren att yttra sig över ansökan
inom två veckor från det att han fått del av
föreläggandet. Om panthavaren inte invänder mot ansökan
inom denna tid eller gör invändning som uppenbart saknar
fog, ska registreringen om pantsättningen tas bort.

Förfarandet vid ansökan om registrering i
elcertifikatsregistret

6 § En ansökan om registrering i elcertifikatsregistret
ska göras skriftligen på ett formulär som tillhandahålls
av kontoföringsmyndigheten och innehålla de uppgifter som
anges på formuläret.

7 § Om en ansökan om registrering i elcertifikatsregistret
inte görs skriftligen på ett formulär som avses i 6 §, ska
kontoföringsmyndigheten avvisa den.

Om formuläret är ofullständigt ifyllt ska sökanden
föreläggas att komplettera ansökan.

Om kontoföringsmyndigheten har förelagt en sökande att
komplettera en sådan ansökan som avses i 3–5 §§, ska
myndigheten göra en preliminär registrering av uppgifter
om överlåtelse eller pantsättning på certifikatkontot.
Slutlig registrering ska göras när samtliga uppgifter har
kommit in.

8 § Kontoföringsmyndigheten ska avslå en ansökan om
registrering i elcertifikatsregistret om

1. en överlåtare, pantsättare eller panthavare gjort en
invändning enligt 3 § andra stycket, 4 § andra stycket
eller 5 § andra stycket och det inte är uppenbart att
invändningen saknar fog,

2. ett föreläggande enligt 7 § andra stycket inte följs,

3. ansökan avser överlåtelse av ett elcertifikat som
pantsättning är registrerad för, eller

4. den registrering som ansökan avser inte är förenlig med
en befintlig registrering enligt 4 eller 9 §.

Registrering av underrättelse

9 § Om kontoföringsmyndigheten har underrättats om att en
innehavare av ett certifikatkonto gått i konkurs, ska
detta registreras på certifikatkontot. Detsamma gäller om
myndigheten har underrättats om att ett elcertifikat eller
en rättighet som är registrerad enligt denna lag har
utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för
betalningssäkring.

När kontoföringsmyndigheten har underrättats om att ett
konkursbeslut upphävts, att en konkurs avslutats eller att
en sådan åtgärd som avses i första stycket har upphävts
eller återgått, ska en sådan registrering som nämns i
första stycket tas bort.

Rättsverkan av en registrering

10 § En innehavare av ett certifikatkonto får, med de
begränsningar som framgår av registreringar på kontot,
förfoga över de elcertifikat som finns registrerade på
kontot.

11 § Om samma elcertifikat har överlåtits till flera var
för sig, har den överlåtelse företräde som registrerades
först. Registreringen ger dock inte en överlåtelse
företräde framför en tidigare överlåtelse om förvärvaren
kände till eller borde ha känt till den tidigare
överlåtelsen, när överlåtelsen registrerades. Detta gäller
även förvärv genom bodelning, arv, testamente,
bolagsskifte eller liknande förvärvssätt, när det gäller
företrädet mellan ett sådant förvärv och en annan
överlåtelse.

Vid tillämpningen av första stycket ska en preliminär
registrering ha samma rättsverkan som en slutlig
registrering.

12 § Har ett elcertifikat i annat fall än som avses i 11 §
överlåtits av någon som inte ägde det, blir överlåtelsen
giltig om certifikatet var registrerat på överlåtarens
certifikatkonto vid tidpunkten för överlåtelsen och
överlåtelsen har registrerats samt förvärvaren då varken
kände till eller borde ha känt till att överlåtaren inte
ägde certifikatet. Detta gäller även vid överlåtelse från
den som ägde elcertifikatet, om han inte hade rätt att
förfoga över det genom överlåtelse.

Vid tillämpningen av första stycket ska en preliminär
registrering ha samma rättsverkan som en slutlig
registrering.

13 § En pantsättning av ett elcertifikat behandlas på
samma sätt som en överlåtelse vid tillämpningen av 11 och
12 §§.

Underrättelse till kontohavaren

14 § När kontoföringsmyndigheten gjort en registrering på
ett certifikatkonto, ska certifikatkontohavaren
skriftligen underrättas om det.

Senast vid januari månads utgång varje år ska
kontoföringsmyndigheten underrätta kontohavaren om
innehållet på dennes konto per den 31 december föregående
kalenderår.

Rättelse av uppgift på certifikatkonto

15 § En uppgift på ett certifikatkonto ska rättas, om den
innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av
skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till
följd av något tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges
möjlighet att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån
för denne eller yttrandet annars är uppenbart obehövligt.

Offentliggörande av information

16 § Kontoföringsmyndigheten ska fortlöpande offentliggöra
information om överlåtelser av elcertifikat. Informationen
ska avse tidpunkten för överlåtelsen, antalet överlåtna
elcertifikat och priset för elcertifikaten. Myndigheten
ska vidare fortlöpande offentliggöra dels det volymvägda
medelvärdet av priset på elcertifikaten under de närmast
föregående tolv månaderna, dels antalet elcertifikat som
tilldelats elproducenter under samma period.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer,
får meddela föreskrifter om framtagande och
offentliggörande av information och om beräkning av det
volymvägda medelvärdet av priset på elcertifikaten enligt
första stycket.

Behandling av personuppgifter

17 § Om inget annat följer av denna lag eller av
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, tillämpas
personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av
personuppgifter när elcertifikat kontoförs i
elcertifikatsregistret.

Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter
som utförs i elcertifikatsregistret.

18 § I fråga om personuppgifter ska registret ha till
ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet för vilken stat eller kommun ansvarar enligt
lag eller annan författning och som

a) avser elcertifikat som registreras i
elcertifikatsregistret,

b) för att kunna fullgöras förutsätter tillgång till
information om elcertifikat, eller

c) avser fullgörande av underrättelseskyldighet,

2. omsättning av elcertifikat, och

3. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän
eller enskild verksamhet där information om elcertifikat
utgör underlag för prövningar eller beslut.

19 § Kontoföringsmyndigheten ska på begäran lämna ut
uppgifter i elcertifikatsregistret till
tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten får ha
direktåtkomst till elcertifikatsregistret.

4 kap. Kvotplikt

Kvotpliktiga aktörer

1 § Kvotpliktiga är

1. elleverantörer,

2. elanvändare som använder el som de själva producerat om
mängden använd el uppgår till mer än 60 megawattimmar per
beräkningsår och har producerats i en anläggning med en
installerad effekt som är högre än 50 kilowatt,

3. elanvändare i den utsträckning de har använt el som de
har importerat eller köpt på den nordiska elbörsen, och

4. elintensiva industrier som har registrerats.

Kvotplikten inträder när

1. en elleverantör börjar leverera el,

2. en elanvändare börjar använda el som avses i första
stycket 2 eller 3, eller

3. en elintensiv industri har registrerats.

Kvotplikten upphör när

1. en elleverantör upphör att leverera el,

2. en elanvändare upphör att använda el som avses i första
stycket 2 eller 3, eller

3. en elintensiv industri har avregistrerats.

Kvotpliktens innebörd

2 § Den som har varit kvotpliktig under beräkningsåret ska
den 1 april året därefter inneha elcertifikat för
annullering i förhållande till sin försäljning respektive
användning av el under beräkningsåret.

Deklarationsskyldighet

3 § Den som har varit kvotpliktig under beräkningsåret ska
senast den 1 mars året därefter skriftligen i en
deklaration till tillsynsmyndigheten lämna uppgifter om
den el som ska ligga till grund för beräkningen av
kvotplikten enligt 4 § och den el som inte ska beaktas
enligt 5 § samt det antal elcertifikat som ska annulleras.

Kvotpliktens omfattning

4 § Kvotplikten beräknas enligt vad som framgår av
följande tabell.

Beräkningsår Antal elcertifikat
för kvotplikt per såld eller använd MWh el

2003 0,074

2004 0,081

2005 0,104

2006 0,126

2007 0,151

2008 0,163

2009 0,170

2010 0,179

2011 0,179

2012 0,179

2013 0,135

2014 0,142

2015 0,143

2016 0,144

2017 0,152

2018 0,168

2019 0,181

2020 0,195

2021 0,190

2022 0,180

2023 0,170

2024 0,161

2025 0,149

2026 0,137

2027 0,124

2028 0,107

2029 0,092

2030 0,076

2031 0,061

2032 0,045

2033 0,028

2034 0,012

2035 0,008

Om den beräknade kvotplikten inte omfattar elcertifikat
till ett heltal, ska antalet avrundas till närmaste
heltal.

Vid beräkningen av elleverantörens kvotplikt ska
försäljningen av el anses motsvara den mängd el som
elleverantören har fakturerat elanvändare under
beräkningsåret.

Vid beräkningen av en elanvändares kvotplikt ska den del
av användningen som består av el som köpts från en
elleverantör anses motsvara den mängd el som elanvändaren
fakturerats för under beräkningsåret.

5 § Vid beräkning av kvotplikten beaktas inte el som

1. matats in på det elektriska nätet i syfte att
upprätthålla nätets funktion (förlustel),

2. en elleverantör har levererat till en elanvändare utan
ersättning i enlighet med ett avtal om intrångsersättning,
om leveransen sker vid en lägre effekt än 50 kilowatt
(frikraft),

3. har använts i den industriella tillverkningsprocessen i
en registrerad sådan elintensiv industri som avses i 1
kap. 2 § första stycket 8 a eller b,

4. får dras av enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 lagen
(1994:1776) om skatt på energi, om elen har använts i en
registrerad sådan elintensiv industri som avses i 1 kap. 2 §
första stycket 8 c,

5. en elanvändare själv har producerat och använt, i en
anläggning som har en installerad effekt om högst 50
kilowatt,

6. har använts i produktionen av el (hjälpkraft), eller

7. en elanvändare själv har producerat och använt, om den
använda mängden el inte uppgår till mer än 60
megawattimmar per beräkningsår.

Om kvotplikten för en elintensiv industri endast omfattar
sådan el som inte ska beaktas enligt första stycket 3
eller 4 och övrig el inte överstiger 60 megawattimmar per
år, beaktas inte heller den övriga elen vid beräkning av
kvotplikten.

Registrering av kvotplikt

6 § Den som är kvotpliktig enligt 1 § första stycket 1, 2
eller 3 ska skriftligen anmäla detta till
tillsynsmyndigheten. Anmälan ska ske senast två veckor
efter det att kvotplikten inträdde. Tillsynsmyndigheten
ska registrera den kvotpliktige.

Om tillsynsmyndigheten har en välgrundad anledning att
anta att någon är kvotpliktig enligt 1 § första stycket 1,
2 eller 3 utan att ha gjort en anmälan om det ska
myndigheten registrera denne. Innan en sådan registrering
sker, ska den som berörs av åtgärden få tillfälle att
yttra sig.

Ett beslut om registrering gäller omedelbart.

7 § Tillsynsmyndigheten ska efter skriftlig ansökan
registrera en elintensiv industri som kvotpliktig.

Avregistrering av kvotplikt

8 § Den som inte längre är kvotpliktig enligt 1 § första
stycket 1, 2 eller 3 ska skriftligen göra en anmälan om
detta till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska göras senast
två veckor efter det att kvotplikten upphörde.
Tillsynsmyndigheten ska avregistrera den som anmälan
avser.

Om tillsynsmyndigheten har anledning att anta att någons
kvotplikt har upphört utan att den registrerade har gjort
en anmälan som avses i första stycket, ska myndigheten
avregistrera denne. Innan avregistrering sker, ska den som
berörs av åtgärden få tillfälle att yttra sig.

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart.

9 § Tillsynsmyndigheten ska avregistrera en industri som
inte längre är en elintensiv industri.

Tillsynsmyndigheten ska även avregistrera en elintensiv
industri om registreringen baserats på oriktiga eller
vilseledande uppgifter eller om dess företrädare begär
det.

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart.

Annullering av elcertifikat

10 § Tillsynsmyndigheten beslutar hur många elcertifikat
som ska annulleras. Om tillsynsmyndigheten beslutar om
annullering av fler elcertifikat än den kvotpliktige
uppgett i sin deklaration, ska det överskjutande antalet
elcertifikat registreras som låsta på certifikatkontot i
avvaktan på lagakraftvunnet beslut om hur många
elcertifikat som ska annulleras.

Tillsynsmyndigheten ska lämna uppgift till
kontoföringsmyndigheten om det antal elcertifikat som ska
annulleras eller registreras som låsta.

11 § Kontoföringsmyndigheten ska den 1 april varje år
annullera eller låsa det antal elcertifikat som
tillsynsmyndigheten lämnar uppgift om.

Annullering eller låsning får inte ske av elcertifikat som
har

1. pantsatts enligt en preliminär eller slutlig
registrering på kontot,

2. utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för
betalningssäkring, eller

3. överlåtits enligt en preliminär registrering på kontot.

Kontoföringsmyndigheten ska, i förekommande fall,
annullera elcertifikat som är låsta när ett beslut om hur
många elcertifikat som ska annulleras har vunnit laga
kraft.

Bemyndigande

12 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen
bestämmer, får meddela föreskrifter om

1. undantag från deklarationsskyldighet som avses i 3 §,

2. registrering enligt 7 §, och

3. avregistrering enligt 9 §.

5 kap. Tillsyn

1 § Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över att denna lag
och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen
följs. Tillsynen omfattar dock inte
kontoföringsmyndigheten.

Tillsynsmyndighetens befogenheter

2 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för
tillsynen.

3 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som
behövs för tillsynen.

Ett föreläggande får förenas med vite.

4 § Tillsynsmyndigheten ska på begäran få tillträde till
anläggningar samt lokaler och områden som hör till sådana
anläggningar i den utsträckning som behövs för tillsynen.
Denna rätt omfattar inte bostäder.

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för
tillsynen.

5 § Om det finns anledning anta att den som omfattas av
tillsynen har begått brott, får han inte föreläggas vid
vite att medverka i utredning av en fråga som har samband
med den gärning som brottsmisstanken avser.

Återkallelse av godkännande och av förhandsbesked

6 § Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett godkännande för
tilldelning av elcertifikat om

1. anläggningen inte längre uppfyller förutsättningarna
för godkännande, eller

2. ett godkännande har lämnats på grund av oriktiga eller
vilseledande uppgifter i en ansökan om godkännande och
dessa har haft betydelse för rättten att tilldelas
elcertifikat.

Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett förhandsbesked om

1. de förutsättningar som låg till grund för beskedet har
ändrats, eller

2. förhandsbeskedet har lämnats på grund av oriktiga eller
vilseledande uppgifter och dessa har haft betydelse för
ärendets avgörande.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

Nedsättning av tilldelning av elcertifikat

7 § Om tillsynsmyndigheten finner att produktion av el som
rapporteras enligt 2 kap. 3 § tredje stycket inte
berättigar till elcertifikat i den omfattning som
rapporterats, ska myndigheten besluta om nedsättning av
tilldelning av elcertifikat och underrätta
kontoföringsmyndigheten.

Ett beslut om nedsättning gäller omedelbart.

Bevarande av underlag

8 § Den som är eller har varit kvotpliktig ska genom
räkenskaper, anteckningar eller på annat sätt se till att
det finns underlag för att styrka uppgifter som lämnats om
den el som ligger till grund för beräkningen av kvotplikt
enligt 4 kap. 4 § och den el som inte ska beaktas enligt 4
kap. 5 §.

Underlaget ska bevaras i sju år efter utgången av året
efter beräkningsåret.

Vissa särskilda skyldigheter

9 § Om den som är deklarationsskyldig enligt 4 kap. 3 §
inte lämnar en deklaration i rätt tid, eller lämnar en
deklaration som är ofullständig, får tillsynsmyndigheten
förelägga den deklarationsskyldige att lämna en
deklaration eller göra de kompletteringar som behövs.
Tillsynsmyndigheten får också förelägga den
deklarationsskyldige att lämna uppgifter och visa upp
handlingar i den utsträckning som behövs för kontroll av
att deklarationen är korrekt. Ett föreläggande får förenas
med vite.

10 § En innehavare av nätkoncession är skyldig att på
begäran av tillsynsmyndigheten lämna uppgifter om den
överföring av el som skett till elanvändare som avses i 4
kap. 1 § 2 eller 3.

Om begärda uppgifter inte lämnas får tillsynsmyndigheten
förelägga den uppgiftsskyldige att lämna uppgifterna. Ett
föreläggande får förenas med vite.

11 § Innehavaren av en anläggning samt elleverantörer ska
på tillsynsmyndighetens begäran lämna de
statistikuppgifter som myndigheten behöver.

Om begärda uppgifter inte lämnas får tillsynsmyndigheten
förelägga den uppgiftsskyldige att lämna uppgifterna. Ett
föreläggande får förenas med vite.

6 kap. Avgifter

Kvotpliktsavgift

1 § Den som är kvotpliktig ska till staten betala en
särskild avgift (kvotpliktsavgift), om

1. den kvotpliktige i sin deklaration enligt 4 kap. 3 §
har angett ett mindre antal elcertifikat än som omfattas
av kvotplikten, eller

2. det antal elcertifikat som enligt tillsynsmyndighetens
beslut omfattas av kvotplikten inte har kunnat annulleras
eller låsas på den kvotpliktiges certifikatkonto.

Kvotpliktsavgiften beräknas per elcertifikat som enligt
första stycket inte annullerats på den kvotpliktiges
certifikatkonto och uppgår till 150 procent av det
volymvägda medelvärdet av elcertifikatspriset under
perioden från och med den 1 april beräkningsåret till och
med den 31 mars påföljande år.

Kvotpliktsavgift får inte beslutas för elcertifikat som är
registrerade som låsta enligt 4 kap. 11 § första stycket.

2 § Tillsynsmyndigheten prövar frågor om kvotpliktsavgift.
Myndigheten ska besluta om kvotpliktsavgift senast den 1
september året efter beräkningsåret. Om myndigheten inte
har fattat beslut inom den angivna tiden, faller frågan om
kvotpliktsavgift.

3 § Om den kvotpliktige har lämnat oriktiga eller
vilseledande uppgifter av betydelse för kvotpliktens
omfattning i en deklaration eller en ansökan om
registrering, får tillsynsmyndigheten efter den 1
september året efter beräkningsåret ålägga denne
kvotpliktsavgift eller ändra avgiftens storlek. Ett sådant
beslut får dock inte meddelas efter utgången av det femte
året efter det kalenderår då beslut skulle ha fattats
enligt 2 §.

4 § Tillsynsmyndigheten får, efter ansökan av den
kvotpliktige, sätta ned kvotpliktsavgiften om det finns
synnerliga skäl för det.

Sanktionsavgift

5 § En innehavare av en anläggning ska betala en
sanktionsavgift till staten för de elcertifikat som
felaktigt har tilldelats innehavaren, om tilldelningen
gjorts på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter
som lämnats

1. i en ansökan om godkännande enligt 2 kap. 1 §,

2. vid rapportering enligt 2 kap. 3 § andra och tredje
styckena, eller

3. i en ansökan om förlängd tilldelningsperiod enligt 2
kap. 10 §.

Tillsynsmyndigheten prövar frågor om sanktionsavgift.
Avgiften ska beräknas enligt 1 § andra stycket. Perioden
för beräkning av elcertifikatspriset ska dock vara den
tolvmånadersperiod som föregår dagen för beslutet. Ett
beslut om sanktionsavgift får inte avse elcertifikat som
har tilldelats anläggningens innehavare mer än två år före
tillsynsmyndighetens beslut.

Förseningsavgift

6 § Om en deklaration som avses i 4 kap. 3 § inte lämnas i
rätt tid, ska den deklarationsskyldige betala en
förseningsavgift med 1 000 kronor till staten.
Tillsynsmyndigheten prövar frågor om förseningsavgift.

Den deklarationsskyldige ska befrias från
förseningsavgift, om det med hänsyn till omständigheter
som den deklarationsskyldige inte har kunnat råda över
framstår som ursäktligt att deklarationen inte lämnats i
rätt tid eller om det framstår som uppenbart oskäligt att
ta ut den.

Avgifter för ärendehandläggning

7 § För kontoföring och registrering av överlåtelser av
elcertifikat får kontoföringsmyndigheten ta ut avgifter.
Någon avgift får dock inte tas ut för registrering som
sker när elcertifikat annulleras eller tilldelas en
innehavare av en anläggning.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för
kontoföring och registrering av överlåtelser av
elcertifikat.

Indrivning

8 § Om en kvotpliktsavgift, sanktionsavgift eller
förseningsavgift inte har betalats efter
betalningsuppmaning, ska avgiften lämnas för indrivning.
Detsamma gäller för en avgift för kontoföring eller för en
avgift för registrering av överlåtelser av elcertifikat.
Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken
ske.

7 kap. Straff och skadestånd

Straff

1 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den
som uppsåtligen

1. bryter mot skyldigheten att göra en anmälan enligt 4
kap. 6 § första stycket eller, när det gäller elanvändare,
4 kap. 8 § första stycket, eller

2. i en deklaration som avses i 4 kap. 3 § lämnar en
oriktig eller vilseledande uppgift om mängden såld, använd
eller producerad el.

Är ett brott som avses i första stycket att anse som
grovt, ska dömas till fängelse i högst två år. I ringa
fall ska inte dömas till ansvar.

2 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet lämnar en oriktig uppgift till
kontoföringsmyndigheten i en ansökan enligt 3 kap. 3 §
första stycket om det pris till vilket elcertifikat har
överlåtits. I ringa fall ska inte dömas till ansvar.

3 § Ansvar enligt denna lag döms inte ut om gärningen är
belagd med straff enligt brottsbalken.

4 § Den som inte har följt ett vitesföreläggande döms inte
till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas
av föreläggandet.

Skadestånd

5 § Den som lider skada på grund av ett tekniskt fel i
elcertifikatsregistret har rätt till ersättning av staten.

Ersättningen ska sättas ned med skäligt belopp eller helt
falla bort, om den skadelidande har medverkat till skadan
genom att utan skälig anledning låta bli att vidta
åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidande
på något annat sätt har medverkat till skadan genom eget
vållande.

6 § En ägare eller rättighetshavare som drabbas av skada
till följd av ett beslut om rättelse enligt 3 kap. 15 §
har rätt till ersättning av staten. Ersättning lämnas dock
inte om den skadelidande med hänsyn till felets art eller
andra omständigheter hade bort inse att det förekommit
fel.

7 § Utöver vad som föreskrivs om ersättning i 5 och 6 §§
gäller bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen
(1998:204) om skadestånd vid behandling av personuppgifter
enligt denna lag.

8 § Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 5 och
6 §§ av den myndighet som regeringen bestämmer.

8 kap. Överklagande

1 § Beslut av tillsynsmyndigheten i följande frågor får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

1. godkännande enligt 2 kap. 1 § och förhandsbesked enligt
2 kap.12 §,

2. förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 §,

3. registrering enligt 4 kap. 6 och 7 §§,

4. avregistrering enligt 4 kap. 8 och 9 §§,

5. annullering av elcertifikat enligt 4 kap. 10 §,

6. föreläggande som har förenats med vite enligt 5 kap. 3 §,

7. återkallelse av godkännande och av förhandsbesked
enligt 5 kap. 6 §,

8. nedsättning av tilldelning av elcertifikat enligt 5
kap. 7 §,

9. föreläggande som har förenats med vite enligt 5 kap. 9–
11 §§,

10. kvotpliktsavgift enligt 6 kap. 1 § och nedsättning av
kvotpliktsavgift enligt 6 kap. 4 §,

11. sanktionsavgift enligt 6 kap. 5 §, och

12. förseningsavgift enligt 6 kap. 6 §.

2 § Beslut av kontoföringsmyndigheten i följande frågor
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

1. tilldelning av elcertifikat enligt 3 kap. 2 § första
och andra styckena,

2. registrering enligt 3 kap. 3–5 §§,

3. avvisning enligt 3 kap. 7 §,

4. avslag enligt 3 kap. 8 §, och

5. rättelse enligt 3 kap. 15 §.

3 § Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätt.

4 § Övriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2011:1200

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 då lagen
(2003:113) om elcertifikat ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om
tilldelning av elcertifikat för produktion av el med
vattenkraft, om beslut om de tillstånd som krävs för
verksamheten enligt 11 kap. miljöbalken har vunnit laga
kraft vid ikraftträdandet.

3. Ett beslut att godkänna en anläggning som producerar el
med vattenkraft, eller ett förhandsbesked om möjligheten
att få en anläggning för sådan produktion godkänd, som har
meddelats före ikraftträdandet får inte återkallas enligt
5 kap. 6 § första stycket 1 och andra stycket 1 i den nya
lagen på grund av att anläggningen inte uppfyller de krav
som föreskrivs i 2 kap. 5 § första stycket 3 och andra
stycket samt 9 § andra stycket i den nya lagen.

2012:399

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012 men bestämmelsen ska
tillämpas för tid från och med den 1 januari 2012.