Lag (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister

SFS nr
2011:1211
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2011-12-01

1 § I denna lag finns bestämmelser om Konsumentombudsmannens
medverkan i vissa tvister mellan konsumenter och
näringsidkare.

2 § I en tvist mellan en konsument och en näringsidkare får
Konsumentombudsmannen besluta att biträda konsumenten som ombud
vid allmän domstol och hos Kronofogdemyndigheten, om tvisten är
av betydelse för rättstillämpningen eller om det annars finns
ett allmänt konsumentintresse av att tvisten prövas.

3 § Under den tid som Konsumentombudsmannen är ombud enligt
denna lag ska konsumenten få de förmåner som avses i 16–20 §§
rättshjälpslagen (1996:1619). Kostnaderna för förmånerna ska
stanna på staten.

Konsumentombudsmannen beslutar i fråga om en sådan utredning
som avses i 17 § rättshjälpslagen samt om ersättning till den
som medverkat vid utredningen.

4 § Om Konsumentombudsmannen enligt denna lag biträder en
konsument vid talan i allmän domstol, ska bestämmelserna om
tvistemål om mindre värden i 1 kap. 3 d §, 10 kap. 8 a § och
18 kap. 8 a § rättegångsbalken inte tillämpas.

5 § Om konsumenten enligt 18 kap. rättegångsbalken är skyldig
att ersätta näringsidkaren för dennes rättegångskostnader, ska
staten i stället för konsumenten förpliktas att betala dessa
kostnader. Staten svarar dock inte för näringsidkarens
kostnader om dessa uppstått efter det att Konsumentombudsmannen
upphört att vara ombud och näringsidkaren underrättats om detta.

Om näringsidkaren genom handlande som avses i 18 kap. 6 §
rättegångsbalken orsakat uppskov i målet eller på annat sätt
vållat kostnad för Konsumentombudsmannen, är näringsidkaren
skyldig att ersätta staten för denna kostnad.

6 § I 32 § 7 rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om
att beviljad rättshjälp ska upphöra om Konsumentombudsmannen
beslutar att biträda konsumenten.

7 § Konsumentombudsmannens beslut enligt denna lag får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2011:1211

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Lagen tillämpas även på ärenden enligt lagen (1997:379) om
försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i
vissa tvister som inletts före utgången av 2011.