Förordning (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer

SFS nr
2011:1237
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:256

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen.

Uppgifter

2 § Av 16 § förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion framgår att det inom länsstyrelserna i
Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Hallands,
Västra Götalands, Örebro, Dalarnas, Västernorrlands,
Västerbottens och Norrbottens län ska finnas en
miljöprövningsdelegation.

3 § En miljöprövningsdelegation är ett särskilt organ för
länsstyrelsens prövning av ärenden om

1. tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 8 §
miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
den paragrafen,

2. återkallelse av tillstånd till miljöfarlig verksamhet och
förbud mot fortsatt verksamhet enligt 24 kap. 3 §
miljöbalken,

3. omprövning av tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller
ändring eller upphävande av villkor eller andra bestämmelser
i ett sådant tillstånd eller meddelande av nya villkor eller
andra bestämmelser enligt 24 kap. 5 § miljöbalken,

4. upphävande eller ändring av bestämmelser eller villkor i
en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut enligt 24 kap. 8 §
miljöbalken,

5. tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, om ärendet har
samband med ett ärende som miljöprövningsdelegationen prövar
enligt 1, 2, 3 eller 4 och ärendena har samma sökande, och

6. alternativvärden enligt 1 kap. 15 § och dispenser enligt
1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen (2013:250).
Förordning (2013:256).

4 § Miljöprövningsdelegationens prövning ska ske självständigt
från länsstyrelsens roll som tillsynsmyndighet och företrädare
av miljöintressen och andra allmänna intressen.

Prövningsområden

5 § Ärenden som avses i 3 § prövas av den
miljöprövningsdelegation inom vars prövningsområde
verksamheten i huvudsak bedrivs eller avses att bedrivas.

6 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen i Stockholms län omfattar Stockholms och
Gotlands län.

7 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen i Uppsala län omfattar Uppsala, Västmanlands och
Södermanlands län.

8 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen i Östergötlands län omfattar Östergötlands och
Jönköpings län.

9 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen i Kalmar län omfattar Kalmar och Kronobergs län.

10 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen i Skåne län omfattar Skåne och Blekinge län.

11 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen i Hallands län omfattar Hallands län.

12 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen i Västra Götalands län omfattar Västra Götalands
län.

13 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen i Örebro län omfattar Örebro och Värmlands län.

14 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen i Dalarnas län omfattar Dalarnas och Gävleborgs
län.

15 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen i Västernorrlands län omfattar Västernorrlands
och Jämtlands län.

16 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen i Västerbottens län omfattar Västerbottens län.

17 § Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen i Norrbottens län omfattar Norrbottens län.

Miljöprövningsdelegationens sammansättning

18 § När miljöprövningsdelegationen prövar ett ärende ska den
bestå av en ordförande och en miljösakkunnig.

Ordföranden ska vara lagfaren och ha särskild erfarenhet av
miljöfrågor och andra frågor som behandlas i miljöbalken.

Den miljösakkunnige ska ha en teknisk eller naturvetenskaplig
utbildning och särskild erfarenhet av frågor om skydd för
människors hälsa och miljön.

19 § Miljöprövningsdelegationen ska bestå av det antal
ordförande och miljösakkunniga som behövs för verksamheten.

20 § Ordförandena och de miljösakkunniga utses av regeringen
för en bestämd tid efter anmälan av landshövdingen.

Beredningen av de ärenden som delegationen ska pröva

21 § Miljöprövningsdelegationen ansvarar för att de ärenden
som delegationen ska pröva blir tillräckligt beredda.

22 § Länsstyrelsen i det län där det finns en
miljöprövningsdelegation ska se till att beredningen av de
ärenden som delegationen ska pröva utförs av någon som är
anställd av länsstyrelsen eller som länsstyrelsen enligt 45 §
förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion har
anlitat efter överenskommelse med en annan länsstyrelse.
Beredningen av ärenden vid miljöprövningsdelegationen sker i
samråd med ordföranden.

23 § Vid tjänstgöring utanför miljöprövningsdelegationen får
en ordförande inte besluta i eller delta i handläggningen av
ärenden som avser

1. yttranden till en mark- och miljödomstol i mål om
miljöfarliga verksamheter som domstolen prövar i första
instans,

2. tillsyn över miljöfarliga verksamheter som är
tillståndspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken,

3. yttranden i ärenden enligt 17 kap. miljöbalken,

4. verksamheter som kan komma att prövas av
miljöprövningsdelegationen, och

5. talan enligt 22 kap. 6 § miljöbalken.

24 § En miljösakkunnig som har deltagit i ett beslut av
miljöprövningsdelegationen får vid tjänstgöring utanför
miljöprövningsdelegationen inte

1. delta i handläggningen av ett ärende som avser tillsyn över
att beslutet följs, eller

2. företräda länsstyrelsen inför en mark- och miljödomstol som
den enskildes motpart.

25 § Innan miljöprövningsdelegationen beslutar i ett ärende
som avses i 3 § ska delegationen ge länsstyrelsen i det län
där verksamheten bedrivs eller avses att bedrivas tillfälle
att yttra sig.

Länsstyrelsens yttrande ska kommuniceras i enlighet med det
som följer av 19 kap. 4 § 4 miljöbalken.

Beslutsfattande

26 § En ordförande får ensam vidta förberedande åtgärder och
besluta om avskrivning i ärenden som handläggs av
miljöprövningsdelegationen. Beslut i övriga frågor fattas av
ordföranden och den miljösakkunnige gemensamt. Om de inte kan
enas, gäller den mening som företräds av ordföranden.

Andra än ordföranden eller den miljösakkunnige har inte rätt
att delta i miljöprövningsdelegationens beslut.

Överklagande

27 § I 19 kap. 5 § och 22 kap. 6 § miljöbalken finns det
bestämmelser om att en länsstyrelse får föra talan för att ta
till vara miljöintressen och andra allmänna intressen.

Samverkan och samråd

28 § Miljöprövningsdelegationerna ska samverka och samråda med
varandra i frågor om handläggning som är gemensamma för deras
verksamheter.

Övriga bestämmelser

29 § Ytterligare bestämmelser om handläggningen av ärenden
finns i 19 kap. miljöbalken.