Förordning (2011:124) med instruktion för Myndigheten för kulturanalys

SFS nr
2011:124
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2011-02-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1235

Uppgifter

1 § Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att, med
utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera,
analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda
åtgärder inom kulturområdet. I uppgiften ingår att analysera
utvecklingen både inom detta område och inom andra
samhällsområden som har betydelse för kulturlivet.

Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde bistå regeringen med
underlag och rekommendationer som kan ligga till grund för
utveckling och omprövning av politiken.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. bedriva omvärldsbevakning inom kulturområdet och andra
relevanta samhällsområden, såväl nationellt som
internationellt,

2. analysera kulturområdets samlade finansiering,

3. bedöma effekterna av den statliga verksamhetsstyrningen och
bidragen inom kulturpolitiken,

4. följa forskningen inom kulturområdet, såväl nationellt som
internationellt,

5. bedöma utvecklingen när det gäller mångfald, tillgänglighet
och jämställdhet inom kulturområdet,

6. löpande utvärdera den modell för samverkan som följer av
förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag
till regional kulturverksamhet och analysera modellens
långsiktiga effekter, och

7. ansvara för officiell statistik enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken.
Förordning (2011:1235).

3 § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett
jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

4 § Utöver de uppgifter myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får
den utföra uppdrag inom sitt verksamhetsområde under
förutsättning att det inte påverkar förtroendet för
myndighetens självständiga ställning.

Samverkan

5 § Myndigheten ska sprida kunskap, erfarenheter och resultat
från sin verksamhet till andra myndigheter och intressenter.
Vidare ska myndigheten främja utvecklingen av utvärderings- och
analysmetoder inom sitt verksamhetsområde.

6 § Myndigheten ska samverka och samråda med berörda
myndigheter, institutioner och andra organ.

Ledning

7 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst fem ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 § Direktören är myndighetschef.

Undantag från myndighetsförordningen

10 § Myndigheten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen
(2007:515) om ärendeförteckning.

Avgifter

11 § För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut
ersättning enligt avgiftsförordningen (1992:191). Avgifternas
storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 §
avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Rapportering

12 § Utöver en löpande rapportering ska myndigheten senast den
1 mars varje år till regeringen redovisa en samlad uppföljning
av de kulturpolitiska målen, baserad på de analyser,
utvärderingar och bedömningar som myndigheten har gjort.