Skatteförfarandeförordning (2011:1261)

SFS nr
2011:1261
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2011-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1473

1 kap. Tillämpningsområde och betydelse av termer och uttryck

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av
skatteförfarandelagen (2011:1244).

Innehållet i förordningen är uppdelat enligt följande.

1 kap. – Tillämpningsområde och betydelse av termer och
uttryck

2 kap. – Registrering

3 kap. – Preliminär skatt

4 kap. – Särskild inkomstskatt

5 kap. – Kontrolluppgifter

6 kap. – Deklarationer

7 kap. – Övriga uppgifter

8 kap. – Föreläggande

9 kap. – Dokumentation

10 kap. – Utredning och kontroll

11 kap. – Betalningssäkring

12 kap. – Undantag från kontroll

13 kap. – Beslut om skatter och avgifter

14 kap. – Betalning och återbetalning av skatter och avgifter

15 kap. – Omprövning och överklagande

16 kap. – Verkställighet

17 kap. – Underrättelse om beslut m.m.

18 kap. – Skatteverkets skyldigheter mot kommuner, landsting,
myndigheter och andra menigheter

19 kap. – Myndigheters skyldigheter mot Skatteverket

20 kap. – Uppgifter och handlingar hos Skatteverket och andra
myndigheter

21 kap. – Avgifter

22 kap. – Övrigt.

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har
samma betydelse och tillämpningsområde som i
skatteförfarandelagen (2011:1244).

2 kap. Registrering

1 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/
En anmälan för registrering enligt 7 kap. 2 eller 3 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska göras enligt ett
fastställt formulär.

1 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
En anmälan för registrering enligt 7 kap. 2, 2 a eller
3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska göras enligt
ett fastställt formulär. Förordning (2014:1473).

2 § Den som registreras för mervärdesskatt enligt 7 kap. 1 §
första stycket 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 eller andra stycket
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tilldelas ett
registreringsnummer för mervärdesskatt.

Skatteverket får meddela föreskrifter om registreringsnumrens
utformning.

2 a § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Den som registreras enligt 7 kap. 2 a §
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tilldelas ett
identifikationsnummer för byggarbetsplatsen.

Skatteverket får meddela föreskrifter om
identifikationsnumrens utformning. Förordning (2014:1473).

3 § Skatteverket ska utfärda en särskild handling om beslutad
registrering enligt ett fastställt formulär. Om grunden för
registreringen är en förenklad arbetsgivardeklaration enligt
26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244), ska en handling
utfärdas bara om den registrerade begär det.

3 kap. Preliminär skatt

Godkännande för F-skatt

1 § En ansökan om godkännande för F-skatt enligt 9 kap. 1 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska göras enligt ett
fastställt formulär.

Skatteavdrag för preliminär skatt

Mottagare som är godkänd för F-skatt

2 § En sådan handling som avses i 10 kap. 12 § första stycket
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande
identifikationsuppgifter för utbetalaren och mottagaren:

1. namn,

2. postadress.

Handlingen ska även innehålla uppgift om mottagarens
personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer.

Utländsk valuta

3 § Om ersättning för arbete betalas ut i utländsk valuta och
skatteavdraget har beräknats på ersättning som har räknats om
enligt en annan valutakurs än kursen vid
utbetalningstillfället, ska uppgift om skatteavdragets belopp
som ska lämnas till mottagaren enligt 10 kap. 19 § första
stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) anges i den
utländska valutan.

4 § Om uppgift om skatteavdragets belopp enligt 3 § har
lämnats i utländsk valuta, ska skatteavdraget räknas om till
svenska kronor enligt valutakursen vid utbetalningstillfället.

Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt

Värdering av förmåner

5 § Skatteverket får meddela föreskrifter om värdering av
bilförmån vid underlag för beräkning av skatteavdrag.

Skattetabeller

6 § Skatteverket ska fastställa sådana allmänna och särskilda
skattetabeller som avses i 12 kap. 1 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).

7 § Skattetabellerna ska ange skatteavdraget med utgångspunkt
från att kommunal inkomstskatt, begravningsavgift enligt
begravningslagen (1990:1144) och avgift som avses i lagen
(1999:291) om avgift till registrerat trossamfund beräknas
efter en sammanlagd skatte- och avgiftssats i hela krontal.

4 kap. Särskild inkomstskatt

1 § Om ersättning som är skattepliktig inkomst enligt lagen
(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta artister m.fl. betalas ut i utländsk valuta, ska
uppgift om skatteavdragets belopp som ska lämnas till
mottagaren till följd av 13 kap. 5 § första stycket 2
skatteförfarandelagen (2011:1244) anges i den utländska
valutan.

2 § Om uppgift om skatteavdragets belopp enligt 1 § har
lämnats i utländsk valuta, ska skatteavdraget räknas om till
svenska kronor enligt valutakursen vid utbetalningstillfället.

5 kap. Kontrolluppgifter

Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

1 § I en kontrolluppgift enligt 15 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244) om intäkt i inkomstslaget tjänst ska följande
uppgifter lämnas:

1. bruttolönen,

2. det sammanlagda värdet av andra förmåner än bilförmån, och

3. förmån av fri parkering.

2 § I en kontrolluppgift enligt 15 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska följande uppgifter om bilförmån lämnas:

1. bilmodell,

2. nedsättning av värdet av bilförmånen, exklusive drivmedel,
på grund av att mottagaren har utgett ersättning för förmånen,

3. värdet av bilförmånen, exklusive drivmedel, efter
nedsättning enligt 2,

4. värdet av förmån av drivmedel enligt 61 kap. 10 §
inkomstskattelagen (1999:1229), och

5. antalet kilometer tjänstekörning som ersättning för
kostnader för drivmedel för resa i tjänsten med förmånsbil
avser.

3 § I en kontrolluppgift enligt 15 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska uppgift lämnas om huruvida bostadsförmån i
Sverige avser en bostad som är belägen på en småhusenhet. Det
gäller dock inte om det är fråga om förmån av semesterbostad.

Kontrolluppgift om intäkt och avdrag i inkomstslaget
näringsverksamhet

4 § Skatteverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter
som ska lämnas i en kontrolluppgift enligt 16 kap. 3 § 3
skatteförfarandelagen (2011:1244) om sådant utbetalt stöd
eller efterskänkt belopp som avses i 29 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift om tomträttsavgäld

5 § I en kontrolluppgift enligt 18 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244) om tomträttsavgäld ska uppgift lämnas om
fastighetens beteckning.

Kontrolluppgift om avyttring av andelar i vissa fonder och
fondföretag

6 § I en kontrolluppgift enligt 20 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244) om avyttring av andelar i en värdepappersfond, i
ett fondföretag, i en specialfond eller i en utländsk
specialfond ska uppgift lämnas om fondens eller
fondföretagets namn. Förordning (2013:600).

ISIN-nummer

7 § Skatteverket får meddela föreskrifter om att en
kontrolluppgift enligt 17–21 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska innehålla uppgift om fordringsrättens eller
delägarrättens ISIN-nummer (International Security
Identification Number).

Kontrolluppgift om utländska förhållanden

Begränsat skattskyldiga

8 § I en kontrolluppgift för någon som är begränsat
skattskyldig ska uppgift lämnas om utländskt
skatteregistreringsnummer eller motsvarande för den som
kontrolluppgiften avser. Om kontrolluppgiften avser intäkt i
inkomstslaget tjänst, ska den även innehålla uppgift om
medborgarskap.

Om kontrolluppgiften lämnas för en fysisk person, behöver
uppgift om skatteregistreringsnummer bara lämnas för

1. avtalsförbindelser som har upprättats den 1 januari 2004
eller senare, eller

2. transaktioner som har utförts den 1 januari 2004 eller
senare, om det saknas avtalsförbindelser.

Åtagande att lämna kontrolluppgift

9 § Ett åtagande enligt 23 kap. 6 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) om att lämna kontrolluppgifter om
pensionsförsäkring eller sådana avtal om tjänstepension som är
jämförbara med en pensionsförsäkring ska innehålla följande
identifikationsuppgifter för försäkringsgivaren eller
tjänstepensionsinstitutet, försäkringstagaren och den
försäkrade:

1. namn,

2. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller
motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska
nummer, samt

3. postadress.

Åtagandet ska även innehålla identifikationsuppgifter för
avtalet om pensionsförsäkring eller tjänstepension i form av
försäkringsnummer eller motsvarande.

10 § Ett åtagande enligt 23 kap. 7 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) om att lämna kontrolluppgifter om gåva ska
innehålla följande identifikationsuppgifter för
gåvomottagaren:

1. namn,

2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer
och motsvarande utländska nummer, samt

3. postadress.

Övriga bestämmelser om kontrolluppgifter

Identifikationsuppgifter som kontrolluppgifter ska innehålla

11 § En kontrolluppgift ska innehålla följande
identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och den som
kontrolluppgiften lämnas för:

1. namn,

2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,
och

3. postadress.

Om personnummer eller samordningsnummer saknas för den som
kontrolluppgift ska lämnas för enligt 17 eller 18 kap.
skatteförfarandelagen (2011:1244), ska kontrolluppgiften i
stället innehålla uppgift om födelsedatum och födelseort.

12 § En kontrolluppgift enligt 22 kap. 9–11 §§
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska i stället för vad som
anges i 11 § innehålla följande identifikationsuppgifter för
den uppgiftsskyldige, den som kontrolluppgiften lämnas för,
försäkringstagaren, den försäkrade och den mottagande
försäkringsgivaren eller det mottagande
tjänstepensionsinstitutet:

1. namn,

2. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller
motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska
nummer, samt

3. postadress.

13 § Skatteverket får meddela föreskrifter om eller i enskilda
fall besluta att en viss identifikationsuppgift inte behöver
lämnas i en kontrolluppgift om verket ändå kan fatta riktiga
beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande
inkomst.

Sammandrag av kontrolluppgifter

14 § Den som lämnar kontrolluppgifter på papper ska även lämna
ett sammandrag av kontrolluppgifterna.

15 § Ett sammandrag av kontrolluppgifter ska innehålla
följande identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige:

1. namn,

2. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller
motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska
nummer, samt

3. postadress.

Sammandraget ska även innehålla uppgift om antalet lämnade
kontrolluppgifter.

16 § Skatteverket får meddela föreskrifter om undantag från
skyldigheten att lämna sammandrag av kontrolluppgifterna och
om innehållet i dem.

Undantag från kontrolluppgiftsskyldighet

17 § Skatteverket får meddela föreskrifter om tillämpningen av
bestämmelserna i 25 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244)
om undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter.

6 kap. Deklarationer

Skattedeklaration

1 § En skattedeklaration enligt 26 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska innehålla följande identifikationsuppgifter
för den uppgiftsskyldige:

1. namn,

2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,
och

3. postadress.

En förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 §
skatteförfarandelagen ska även innehålla motsvarande
identifikationsuppgifter för betalningsmottagaren.

En mervärdesskattedeklaration enligt 26 kap. 5 §
skatteförfarandelagen ska även innehålla uppgift om
registreringsnummer för mervärdesskatt.

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka
uppgifter en förenklad arbetsgivardeklaration ska innehålla.

2 § Om en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) avser en betalningsmottagare
som är begränsat skattskyldig, ska deklarationen även
innehålla uppgift om mottagarens

1. utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande, och

2. medborgarskap.

Första stycket gäller inte om uppgiften saknar betydelse för

1. bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift
enligt de lagar som anges i 14 kap. 1 § 1
skatteförfarandelagen,

2. bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter enligt
3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),

3. registrering av skatteavdrag,

4. bestämmande av skattereduktion,

5. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap.
socialförsäkringsbalken,

6. beskattning enligt

a) lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta, och

b) lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta artister m.fl., och

7. Sveriges åtaganden inom det internationella utbytet av
information.

Skatteverket får meddela föreskrifter om tillämpningen av
andra stycket.

3 § Den som i en arbetsgivardeklaration ska redovisa
skatteavdrag för skatt enligt lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska i en
bilaga till deklarationen lämna följande
identifikationsuppgifter för betalningsmottagaren:

1. namn,

2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,

3. postadress,

4. hemvistland, och

5. sådana identifikationsuppgifter som anges i 2 §.

Bilagan ska även innehålla uppgift om

1. skattepliktig ersättning som har betalats ut till varje
mottagare,

2. tid och plats för den verksamhet som skattepliktig
ersättning har betalats ut för samt verksamhetens art,

3. tidpunkt för när ersättningen betalades ut, och

4. skatteavdrag för varje betalningsmottagare.

Första och andra styckena gäller även inkomst som är
undantagen från skatteplikt på grund av skatteavtal enligt 8 §
första stycket 4 lagen om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta artister m.fl.

4 § En sådan särskild skattedeklaration som avses i 26 kap. 9 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) och som avser skatt enligt
lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta artister m.fl. ska även innehålla uppgift om tid och
plats för de tillställningar som redovisningen lämnas för.

5 § I en mervärdesskattedeklaration ska utgående skatt som
avser sådana unionsinterna förvärv som anges i 1 kap. 1 §
första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200) redovisas
särskilt.

Inkomstdeklaration

Underrättelse till fysiska personer och dödsbon

6 § En underrättelse enligt 31 kap. 4 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska innehålla

1. sådana identifikationsuppgifter som anges i 7 §,

2. uppgifter om intäkter i inkomstslaget tjänst samt intäkter
och kostnader i inkomstslaget kapital,

3. uppgifter om avdrag för avgift för pensionsförsäkring och
för inbetalning på pensionssparkonto,

4. uppgifter som behövs för beräkning av fastighetsskatt
enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

5. uppgift om underlag för skattereduktion för
hushållsarbete, gåva och mikroproduktion av förnybar el
enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), och

6. uppgifter som behövs för beräkning av fastighetsavgift
enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.

Underrättelsen ska ske genom att uppgifterna anges i det
fastställda formuläret för inkomstdeklarationen.
Förordning (2014:1472).

Identifikationsuppgifter

7 § En inkomstdeklaration ska innehålla följande
identifikationsuppgifter för den deklarationsskyldige:

1. namn,

2. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller
motsvarande registreringsnummer, och

3. postadress.

En inkomstdeklaration som avser en utländsk juridisk person
ska även innehålla uppgift om det land där styrelsen hade sitt
säte eller, om sådant saknas, förvaltningen utövades vid
beskattningsårets utgång.

Begränsat skattskyldiga

8 § Den som har varit begränsat skattskyldig under mindre än
hela beskattningsåret ska lämna uppgift om den tid han eller
hon har varit obegränsat skattskyldig.

Inkomstslaget näringsverksamhet

9 § Den som i sin inkomstdeklaration ska lämna uppgifter om
näringsverksamhet ska för varje näringsverksamhet lämna
följande uppgifter från bokföringen:

1. intäkter och kostnader,

2. bokslutsdispositioner,

3. skatter och skattemässiga avsättningar,

4. tillgångar och skulder,

5. avsättningar och obeskattade reserver, samt

6. eget kapital.

10 § Den som i sin inkomstdeklaration ska lämna uppgifter om
näringsverksamhet ska även för varje näringsverksamhet lämna
uppgifter om

1. arten och omfattningen av verksamheten,

2. hur värdesättningen på lager och fordringar har skett,

3. hur det bokföringsmässiga resultatet har justerats för att
stämma överens med bestämmelserna i inkomstskattelagen
(1999:1229),

4. hur avdrag för värdeminskning har beräknats,

5. den deklarationsskyldiges tillskott till eller uttag ur
näringsverksamheten och andra förmåner som den
deklarationsskyldige har fått av verksamheten,

6. ändrade redovisningsprinciper, samt

7. värdet av inventarier som har anskaffats och avyttrats
under året.

11 § Fysiska personer och dödsbon som i sin inkomstdeklaration
ska lämna uppgifter om näringsverksamhet ska även lämna
uppgift om kapitalunderlaget för räntefördelning enligt 33
kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229). Uppgiften ska avse
kapitalunderlagets belopp vid utgången av närmast föregående
beskattningsår och motsvarande belopp vid beskattningsårets
utgång.

12 § Företag som omfattas av lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller
lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska,
i stället för att lämna sådana uppgifter som anges i 9 och
10 §§, tillsammans med inkomstdeklarationen ge in sin
årsredovisning.

Ett svenskt skadeförsäkringsföretag ska tillsammans med
inkomstdeklarationen ge in en bestyrkt kopia av protokoll
eller annan handling, som visar hur resultaträkningen och
balansräkningen för beskattningsåret slutligt har fastställts
samt hur vinsten för samma år har disponerats.

13 § Ett utländskt försäkringsföretag som bedriver
skadeförsäkringsverksamhet i Sverige ska, i stället för vad
som anges i 9–12 §§, tillsammans med inkomstdeklarationen ge
in sitt årsbokslut.
14 § I inkomstdeklarationen ska uppgifter om sådana
pensionsutfästelser som är tryggade med avdragsrätt lämnas av
den som

1. har intäkter i inkomstslaget näringsverksamhet, och

2. för beskattningsåret enligt lagen (1967:531) om tryggande
av pensionsutfästelse m.m. redovisar pensionsutfästelse i sin
balansräkning under rubriken Avsatt till pensioner eller i
sådan delpost som avses i 8 a § samma lag.

Uppgifterna ska avse förhållandena både vid beskattningsårets
ingång och utgång.

Den som enligt 16 kap. 14 § eller 28 kap. 3 §
inkomstskattelagen (1999:1229) har gjort avdrag för medel som
har avsatts till personalstiftelse eller pensionsstiftelse ska
lämna uppgift om namn och organisationsnummer för stiftelsen.

Sammansatta poster

15 § Skatteverket får meddela föreskrifter om att den som ska
lämna uppgifter från bokföringen i särskilda fall får lämna
sådana uppgifter som avses i 9 § 1–3 i sammansatta poster om
verket ändå kan fatta riktiga beslut om slutlig skatt och
beslut om pensionsgrundande inkomst.

Betalning till utlandet

16 § En uppgift om utgift enligt 31 kap. 31 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska avse ersättningarnas
sammanlagda belopp för varje land.

Bemyndigande

17 § Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om
vilka uppgifter som ska lämnas i inkomstdeklarationen för att
verket ska kunna fatta riktiga beslut om slutlig skatt och
beslut om pensionsgrundande inkomst.

Anstånd med att lämna deklaration

18 § Om anstånd med att lämna inkomstdeklarationer eller
mervärdesskattedeklarationer har beviljats enligt 36 kap.
3 eller 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244), ska
deklarationerna lämnas enligt en tidsplan som beslutas av
Skatteverket. Förordning (2013:1069).

7 kap. Övriga uppgifter

Särskilda uppgifter

Redare

1 § Skatteverket får meddela föreskrifter om vilka särskilda
uppgifter som en redare ska lämna enligt 33 kap. 8 § 3
skatteförfarandelagen (2011:1244) för att verket ska kunna
bestämma vilka fartområden fartygen avses gå i.

Nedsättning av utländsk skatt

2 § Den som ska lämna särskilda uppgifter om nedsättning av
utländsk skatt enligt 33 kap. 9 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska tillsammans med de särskilda uppgifterna ge in
beslutet om nedsättningen av den utländska skatten i original
eller i bestyrkt kopia.

Informationsuppgifter

3 § Identifikationsuppgifter enligt 5 kap. 11 eller 12 § måste
alltid lämnas i sådan informationsuppgift som avses i 34 kap.
3 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Detta gäller även om
Skatteverket enligt 5 kap. 13 § har meddelat föreskrifter om
eller i enskilda fall beslutat att en viss
identifikationsuppgift inte behöver lämnas i en
kontrolluppgift.

4 § Den som enligt 34 kap. 8 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska lämna uppgifter till den
kontrolluppgiftsskyldige om en betalning till eller från
utlandet ska lämna följande uppgifter:

1. betalningens belopp i använd valuta,

2. betalningsdatum,

3. valutakod, och

4. vilket land betalningen går till eller kommer från.

Den som har gjort en betalning till utlandet ska även uppge
vad betalningen avser och betalningsmottagarens namn.

Periodiska sammanställningar

5 § Skatteverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter
som ska lämnas i en periodisk sammanställning. Sådana
föreskrifter får innehålla bestämmelser om att en periodisk
sammanställning ska lämnas även för varuöverföringar för vilka
det inte finns någon redovisningsskyldighet.

8 kap. Föreläggande

1 § Den som föreläggs enligt skatteförfarandelagen (2011:1244)
ska få minst fem dagar på sig att följa föreläggandet. Detta
gäller dock inte den som föreläggs enligt 44 kap. 1 eller 2 §
skatteförfarandelagen.

2 § Om Skatteverket avser att utfärda ett föreläggande enligt
skatteförfarandelagen (2011:1244), ska en enhet inom
Skatteverket som medverkar vid brottsutredningar på begäran
ange om det i enhetens verksamhet finns uppgifter som innebär
att ett föreläggande inte får förenas med vite.

9 kap. Dokumentation

Generell dokumentationsskyldighet

1 § Sådant underlag som avses i 39 kap. 3 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska bevaras under sju år
efter utgången av det kalenderår som underlaget avser.

Underlag för att kunna fullgöra skyldigheten att jämka enligt
8 a kap. mervärdesskattelagen (1994:200) ska dock bevaras
under sju år efter utgången av det kalenderår då
korrigeringstiden löpte ut.

Kassaregister

2 § Ett kassaregister som enligt 39 kap. 8 § andra stycket
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska vara certifierat, ska
certifieras av ett organ som är ackrediterat för uppgiften
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och
upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791)
om ackreditering och teknisk kontroll.

Certifiering får även utföras av ett organ från ett annat land
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller från
ett land utanför EES som Europeiska unionen har träffat avtal
med om ömsesidigt erkännande.

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om
certifiering.

3 § Skatteverket får i fråga om sådana kassaregister som avses
i skatteförfarandelagen (2011:1244) meddela ytterligare
föreskrifter om

1. krav på kassaregister,

2. teknisk kontroll av kassaregister,

3. användning av kassaregister, och

4. undantag från skyldigheter som gäller kassaregister.

4 § Sådana uppgifter på kontrollremsa, i journalminne eller på
tömningskvitto som avses i 42 kap. 7 § första stycket
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska bevaras under två
månader efter utgången av den kalendermånad då uppgifterna
registrerades i kassaregistret. Det gäller dock inte om
uppgifterna utgör räkenskapsinformation enligt bokföringslagen
(1999:1078).

Personalliggare

5 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/
En personalliggare enligt 39 kap. 11 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande
uppgifter:

1. näringsidkarens namn och personnummer, samordningsnummer
eller organisationsnummer,

2. namn och personnummer eller samordningsnummer för personer
som är verksamma i näringsverksamheten, samt

3. tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjas och
avslutas.

Uppgifterna i första stycket 2 och 3 ska avse varje
verksamhetsdag och ska dokumenteras i omedelbar anslutning
till att arbetspasset påbörjas och avslutas.

Uppgifterna ska bevaras under två år efter utgången av det
kalenderår då det för näringsverksamheten gällande
beskattningsåret har gått ut.

5 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
En personalliggare enligt 39 kap. 11 eller 11 a §
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande
uppgifter:

1. näringsidkarens namn och personnummer, samordningsnummer,
organisationsnummer eller motsvarande utländska nummer,

2. namn och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande
utländska nummer för personer som är verksamma i
näringsverksamheten, samt

3. tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjas och
avslutas.

Uppgifterna i första stycket 2 och 3 ska avse varje
verksamhetsdag och ska dokumenteras i omedelbar anslutning
till att arbetspasset påbörjas och avslutas.

Uppgifterna ska bevaras under två år efter utgången av det
kalenderår då det för näringsverksamheten gällande
beskattningsåret har gått ut. Förordning (2014:1473).

6 § Skatteverket får meddela föreskrifter om hur en
personalliggare ska vara utformad och om hur den ska föras.

Torg- och marknadshandel

7 § Sådan dokumentation om upplåtelse av en plats för torg-
och marknadshandel som avses i 39 kap. 13 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande
identifikationsuppgifter för den som platsen upplåts till och
för dennes företrädare:

1. namn eller, om det är fråga om en juridisk person, firma,

2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,

3. postadress, och

4. telefonnummer.

Om en kopia av ett beslut om godkännande för F-skatt har
överlämnats till platsupplåtaren, behöver denne inte
dokumentera uppgifter enligt första stycket för den som
godkännandet gäller.

Uppgifterna ska bevaras under sju år efter utgången av det
kalenderår då upplåtelsen av platsen för torg- och
marknadshandel skedde.

Omsättning av investeringsguld

8 § Sådan dokumentation om omsättning av investeringsguld som
avses i 39 kap. 14 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska
innehålla följande uppgifter:

1. vad transaktionen avser,

2. köparens namn eller, om det är fråga om en juridisk person,
firma,

3. köparens personnummer, samordningsnummer eller
organisationsnummer,

4. köparens postadress, och

5. köparens telefonnummer.

Om en kopia av ett beslut om godkännande för F-skatt har
överlämnats till säljaren, behöver denne inte dokumentera
uppgifter enligt första stycket för den som godkännandet
gäller.

Uppgifterna ska bevaras under sju år efter utgången av det
kalenderår då uppgifterna dokumenterades.

Internprissättning

9 § Sådan dokumentation om internprissättning som avses i
39 kap. 16 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla

1. en beskrivning av företaget, organisationen och
verksamheten,

2. uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna,

3. en funktionsanalys,

4. en beskrivning av vald prissättningsmetod, och

5. en jämförbarhetsanalys.

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka
uppgifter som ska ingå i dokumentationen.

10 kap. Utredning och kontroll

Kontroll av skatte- och avgiftsredovisning

1 § Skatteverket ska snarast efter det att verket har
underrättats om ett konkursbeslut enligt 12 §
konkursförordningen (1987:916) kontrollera skatte- och
avgiftsredovisningen för den som beslutet gäller.

2 § Om det kan antas att den som enligt 7 kap. 1 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska vara registrerad är på
obestånd eller har försummat att betala skatt eller avgift,
ska Skatteverket så snart som möjligt kontrollera den
personens skatte- och avgiftsredovisning.

Revision

3 § Den som ska utföra, biträda vid eller leda en revision ska
innan han eller hon för första gången utför ett sådant arbete
upplysas om gällande bestämmelser om sekretess. Detsamma
gäller den som har förordnats enligt 4 § att delta vid en
revision. Den som har tagit emot en sådan upplysning ska
skriftligen bekräfta detta.

4 § Skatteverket får förordna deltagare i utbytesprogram inom
skatte- och avgiftsområdet att delta vid en revision, om
utbytesprogrammet sker inom ramen för samarbete i Europeiska
unionen eller Nordiska ministerrådet eller annars följer av en
överenskommelse som Sverige har ingått med en annan stat.

5 § Räkenskapsmaterial och andra handlingar som har
överlämnats för revision får inte hållas tillgängliga för
någon annan än

1. revisorn,

2. den som biträder revisorn,

3. den tjänsteman som leder revisionsarbetet,

4. granskningsledaren, och

5. den som har förordnats enligt 4 §.

6 § Anmälningsskyldigheten i 36 § första stycket
personuppgiftslagen (1998:204) gäller inte för Skatteverkets
behandling av personuppgifter hos den reviderade.

11 kap. Betalningssäkring

Skyldighet för myndighet att hålla sig underrättad

1 § Förvaltningsrätten ska hålla sig underrättad om den
betalningsskyldighet som ett beslut om betalningssäkring avser
till dess att det belopp som betalningssäkringen gäller får
drivas in.

2 § Skatteverket ska hålla sig underrättat om den
betalningsskyldighet som ett beslut om betalningssäkring avser
så länge beslutet gäller och till dess att det belopp som
betalningssäkringen gäller får drivas in. Om beslutet bör
upphävas helt eller delvis, ska Skatteverket begära det hos
förvaltningsrätten.

Om Kronofogdemyndigheten enligt 46 kap. 17 § eller 69 kap. 16
§ skatteförfarandelagen (2011:1244) har tagit emot säkerhet
för en betalningsskyldighet som inte är fastställd, ska
Skatteverket hålla sig underrättat om betalningsskyldigheten
till dess att det belopp som betalningssäkringen gäller får
drivas in och upplysa Kronofogdemyndigheten om förhållanden
som är av betydelse för säkerheten.

Säkerhet

3 § Skatteverket får meddela föreskrifter om sådan säkerhet
som avses i 46 kap. 17 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Beslut om att ta egendom i förvar

4 § Kronofogdemyndigheten ska på begäran av granskningsledaren
biträda denne när egendom ska tas i förvar enligt 46 kap. 16 §
skatteförfarandelagen (2011:1244).

5 § Den som ett beslut enligt 46 kap. 16 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller ska få ett bevis när
egendom har tagits i förvar. Beviset ska utfärdas av
granskningsledaren och innehålla följande uppgifter:

1. vad som har tagits i förvar, och

2. vilken betalningsskyldighet förvaret avser.

Beviset ska omedelbart lämnas till den som beslutet gäller
eller, om det inte kan ske, skickas till denne.

6 § Kontanta medel som har tagits i förvar ska snarast
placeras enligt 3 kap. 4 § kapitalförsörjningsförordningen
(2011:210).

7 § Om egendom inte längre ska vara kvar i förvar, ska
granskningsledaren omedelbart lämna tillbaka egendomen.

12 kap. Undantag från kontroll

1 § Om ett mål om undantag av uppgifter eller handlingar från
kontroll avser uppgifter i en sådan upptagning som avses i
3 kap. 9 § skatteförfarandelagen (2011:1244), bestämmer
förvaltningsrätten i vilken form eller på vilket sätt
upptagningen ska tillhandahållas i målet.

13 kap. Beslut om skatter och avgifter

Beslut om särskild inkomstskatt

1 § Den som enligt 54 kap. 3 eller 4 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) skriftligen ansöker om att få tillgodoräknas
särskild inkomstskatt ska tillsammans med ansökan ge in en
utredning som visar att särskild inkomstskatt har betalats
respektive den utländska skatt som har betalats.

Beslut om preliminär skatt

2 § Om den preliminära skatten ska sättas ned för den som har
meddelats både ett beslut om debitering av preliminär skatt
enligt 55 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) och ett
beslut om preliminär A-skatt enligt 55 kap. 6 eller 7 §
skatteförfarandelagen, ska i första hand beslutet om
debitering av preliminär skatt ändras. I andra hand ska
beslutet om preliminär A-skatt ändras.

Om även beslutet om preliminär A-skatt behöver ändras, ska
ändringen avse skatteavdrag i följande ordning:

1. skatteavdrag från ersättning för arbete som ska göras
enligt skattetabell enligt 11 kap. 17, 18, 19 eller 21 §
skatteförfarandelagen,

2. skatteavdrag från ersättning för arbete som ska göras med
30 procent enligt 11 kap. 20 eller 24 § skatteförfarandelagen,

3. skatteavdrag som ska göras från ränta, utdelning och annan
avkastning enligt 11 kap. 25 eller 26 § skatteförfarandelagen.

3 § Om den preliminära skatten ska höjas för den som har
meddelats både ett beslut om debitering av preliminär skatt
enligt 55 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) och ett
beslut om preliminär A-skatt enligt 55 kap. 6 eller 7 §
skatteförfarandelagen, ska i första hand beslutet om
preliminär

A-skatt ändras i den del det avser skatteavdrag från
ersättning för arbete som ska göras enligt skattetabell enligt
11 kap. 17, 18, 19 eller 21 § skatteförfarandelagen. Det
gäller dock inte om det finns särskilda skäl för något annat.
I andra hand ska beslutet om debitering av preliminär skatt
ändras.

4 § Ett beslut om särskild beräkningsgrund enligt 55 kap. 9 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) för den som inte har
meddelats något beslut om debitering av preliminär skatt, ska
i första hand avse skatteavdrag från den skatt- eller
avgiftsskyldiges huvudinkomst. I andra hand ska beslutet avse
skatteavdrag från ersättning för arbete som ska göras med
30 procent enligt 11 kap. 20 eller 24 § skatteförfarandelagen.

5 § Om det ingår öretal i summan av de skatte- och
avgiftssatser som enligt 55 kap. 8 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) gäller för den skatt- och avgiftsskyldige,
tillämpas följande skattetabell. Är öretalet över femtio
tillämpas skattetabellen med närmaste högre hela krontal. I
annat fall tillämpas skattetabellen med närmaste lägre hela
krontal.

Beslut och besked om slutlig skatt

6 § Ett besked om slutlig skatt enligt 56 kap. 10 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande
uppgifter:

1. fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst,

2. inkomst av kapital,

3. storleken på de skatter och avgifter som anges i 56 kap. 6
§ skatteförfarandelagen,

4. summan av gjorda skattereduktioner enligt 56 kap. 7 §
skatteförfarandelagen, samt

5. pensionsgrundande inkomst.

I beskedet för fysiska personer och dödsbon ska även
skattesatserna för kommunal inkomstskatt anges.

7 § Den som bara har haft intäkt av kapital och som inte är
skyldig att lämna en inkomstdeklaration ska underrättas om
beslutet om slutlig skatt i beskedet om slutlig skatt, om

1. skatteavdrag har gjorts från intäkten enligt 10 kap. 15 §
skatteförfarandelagen (2011:1244), eller

2. det är fråga om schablonintäkt som kontrolluppgift har
lämnats om enligt 22 kap. 16 § eller 17–21 §§
skatteförfarandelagen.

Beskedet om slutlig skatt ska då även innehålla uppgift om

1. intäkt av kapital,

2. varje utbetalares namn, utbetalt belopp och belopp för
preliminär skatt i varje kontrolluppgift som har lämnats
enligt 17 eller 19 kap. skatteförfarandelagen, samt

3. namnet på den som har lämnat kontrolluppgift om
schablonintäkt och uträknad schablonintäkt för varje
kontrolluppgift.

Skatteverket får meddela föreskrifter om att ytterligare
uppgifter ska lämnas i beskedet.

8 § Om Skatteverket i ett beslut om slutlig skatt har avvikit
från godkända eller lämnade uppgifter i en inkomstdeklaration,
får den som beslutet gäller underrättas om beslutet i beskedet
om slutlig skatt om avvikelsen leder till lägre beskattning
och avser

1. uppenbar felräkning eller uppenbart felaktig överföring av
belopp i inkomstdeklarationen, eller

2. uppenbar felaktighet i fråga om intäkt som har uppburits i
form av pension enligt socialförsäkringsbalken för tid då den
som beslutet gäller inte har varit bosatt i Sverige.

Det gäller även om

1. avvikelsen föranleds av en kontrolluppgift som ska lämnas
utan föreläggande enligt skatteförfarandelagen (2011:1244),

2. avvikelsen innebär en rättelse av en uppgift som
Skatteverket har angett i det fastställda formuläret för
inkomstdeklarationen, och

3. den som beslutet gäller har fått tillfälle att yttra sig
över innehållet i kontrolluppgiften och inte har haft något
att invända mot uppgiften.

Om särskilda skäl talar emot det, ska dock den som beslutet om
slutlig skatt gäller inte underrättas om beslutet i beskedet
om slutlig skatt.

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om
underrättelse av beslut om slutlig skatt i beskedet om slutlig
skatt.

Beslut om säkerhet för slutlig skatt för skalbolag

9 § Om Skatteverket enligt 58 kap. 1 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) har beslutat att säkerhet ska ställas för slutlig
skatt, ska verket underrätta den som har lämnat
skalbolagsdeklarationen om den tid inom vilken säkerheten ska
ställas för att undantag från skalbolagsbeskattning enligt 25
a kap. 11 § eller 49 a kap. 13 § inkomstskattelagen
(1999:1229) ska tillämpas.

Skatteverket får meddela föreskrifter om sådan säkerhet som
avses i 58 kap. 1 § skatteförfarandelagen.

Ansvar för skatter och avgifter

10 § Ett beslut enligt 59 kap. 2 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) om ansvar för den som har betalat ut ersättning
utan att göra skatteavdrag med rätt belopp ska innehålla
följande uppgifter för varje betalningsmottagare:

1. den skatt som ska betalas,

2. den redovisningsperiod då skatteavdraget skulle ha gjorts,

3. ersättningens storlek, och

4. namn eller firma och personnummer, samordningsnummer eller
organisationsnummer.

11 § En överenskommelse om företrädaransvar enligt 59 kap. 19
§ skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande
uppgifter:

1. parternas namn eller firma och personnummer,
samordningsnummer eller organisationsnummer,

2. datum för överenskommelsen,

3. den skatteskuld eller avgiftsskuld som överenskommelsen
avser,

4. det belopp som företrädaren ska betala, och

5. den tidpunkt eller de tidpunkter när betalning senast ska
ske.

Beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivaravgifter,
mervärdesskatt och punktskatt

12 § Skatteverket ska meddela beslut om befrielse från
skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och
punktskatt enligt 60 kap. 1 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).

14 kap. Betalning och återbetalning av skatter och avgifter

Kontoutdrag

1 § När Skatteverket har gjort en avstämning av ett
skattekonto enligt 61 kap. 7 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska ett kontoutdrag skickas till kontohavaren.

Skatteverket får meddela föreskrifter om på vilket sätt och i
vilken omfattning som kontoutdrag ska skickas.

Betalning av skatter och avgifter

2 § Den som inte använder ett fastställt formulär vid
betalning av skatt eller avgift ska vid betalningen lämna
följande identifikationsuppgifter om den som betalningen
avser:

1. namn,

2. personnummer eller organisationsnummer, och

3. postadress.

Skatteverket får meddela föreskrifter om att den som gör
betalningen i stället ska lämna andra
identifikationsuppgifter.

3 § Den som för det särskilda konto för skattebetalningar som
avses i 62 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska
redovisa inbetald skatt eller avgift till Skatteverket.

Anstånd med betalning av skatter och avgifter

4 § Om Skatteverket har beslutat om säkerhet som villkor för
anstånd enligt 63 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244),
ska verket underrätta den som har ansökt om anstånd om den tid
inom vilken säkerheten ska ställas för att anstånd ska
beviljas.

Skatteverket får meddela föreskrifter om sådan säkerhet som
avses i 63 kap. 8 § skatteförfarandelagen.

Återbetalning av skatter och avgifter

5 § Återbetalning av skatter och avgifter enligt 64 kap. 2
eller 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska göras
skyndsamt.

6 § Om ett överskott på skattekontot ska betalas tillbaka
enligt 64 kap. 2 § första stycket 2 a skatteförfarandelagen
(2011:1244), ska beloppet betalas tillbaka senast den dag som
besked om slutlig skatt ska skickas till kontohavaren.

7 § Om överskjutande ingående mervärdesskatt eller
överskjutande punktskatt ska betalas tillbaka enligt 64 kap. 2
§ första stycket 2 b eller c skatteförfarandelagen
(2011:1244), ska beloppet betalas tillbaka senast vid utgången
av kalendermånaden efter den kalendermånad då
skattedeklaration senast ska lämnas för aktuell
redovisningsperiod. Om skattedeklarationen lämnas senare, ska
återbetalningen göras senast vid utgången av kalendermånaden
efter den då deklarationen lämnades.

Om skattedeklarationen behöver kontrolleras, får Skatteverket
besluta att återbetalningen ska skjutas upp. Ett sådant beslut
får inte meddelas efter utgången av den tid för återbetalning
som anges i första stycket.

Ett beslut om att skjuta upp en återbetalning för kontroll
förfaller om Skatteverket inte beslutar om föreläggande eller
revision inom en månad från dagen för beslutet om att skjuta
upp återbetalningen.

8 § Belopp som ska betalas tillbaka ska sättas in på
betalningsmottagarens bank- eller kreditmarknadsföretagskonto.
Uppgift om sådant konto inhämtas från betalningsmottagaren
eller, med mottagarens tillstånd, från bank eller
kreditmarknadsföretag. Skatteverket får besluta om
återbetalning på annat sätt om särskilda förhållanden
föranleder det.

Beslut om sättet för återbetalning får inte överklagas.

9 § Skatteverket får meddela beslut om överföring av skatt
till en annan stat enligt 64 kap. 8 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Ränta

10 § Basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska fastställas av Skatteverket. Basräntan ska
räknas fram genom att säljräntan på sexmånaders
statsskuldväxlar avläses varje bankdag. Räntenoteringarna från
och med den 16 i en månad till och med den 15 i månaden efter
vägs samman till en genomsnittlig räntesats.

Om det uppkommer decimaler vid beräkningen av den
genomsnittliga räntesatsen, ska den avrundas till närmaste
hela procenttal. Om den ligger mitt emellan två hela
procenttal, ska den avrundas nedåt.

15 kap. Omprövning och överklagande

1 § Om en omprövning av ett beslut om debitering av preliminär
skatt innebär att den skatt som ska betalas för
beskattningsåret sätts ned, ska nedsättningen i första hand
avse den del av skatten som ännu inte ska ha betalats.

2 § Det allmänna ombudet hos Skatteverket får uppdra åt en
tjänsteman vid Skatteverket att företräda ombudet i allmän
förvaltningsdomstol och Skatterättsnämnden.

16 kap. Verkställighet

Bevissäkring

1 § Den som ett beslut om bevissäkring gäller och den som i
övrigt berörs av verkställigheten ska få ett bevis över
verkställigheten. Beviset ska utfärdas av den som har
verkställt bevissäkringen och innehålla följande uppgifter:

1. när och var beslutet verkställdes,

2. vilka som var närvarande,

3. annat av betydelse som har förekommit vid verkställigheten,
och

4. en förteckning över det som har tagits om hand.

Betalningssäkring

2 § Skatteverket får meddela föreskrifter om sådan säkerhet
som avses i 69 kap. 16 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Indrivning

3 § Skatteverket får meddela föreskrifter om när en sådan
fordran som avses i 70 kap. 1 § andra stycket
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska lämnas för indrivning.

17 kap. Underrättelse om beslut m.m.

Underrättelse om beslut

1 § Den som ett beslut gäller ska underrättas om innehållet i
beslut enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) eller denna
förordning, om det inte är uppenbart obehövligt.

Om beslutet är till nackdel för den som det gäller och det får
omprövas eller överklagas, ska underrättelsen innehålla en
upplysning om hur man begär omprövning eller överklagar.

2 § Om det behövs, ska även andra än den som ett beslut gäller
underrättas om beslutet.

3 § En underrättelse om ett beslut ska innehålla uppgift om
vem som har fattat beslutet och i förekommande fall vem som
har varit föredragande i de fall underrättelsen avser ett

1. beslut om slutlig skatt där Skatteverket har avvikit från
godkända eller lämnade uppgifter i en inkomstdeklaration i
annat fall än som avses i 13 kap. 8 §,

2. skönsbeskattning på grund av att någon inkomstdeklaration
inte har lämnats,

3. omprövningsbeslut,

4. beslut om särskilda avgifter, eller

5. beslut om ansvar för skatt.

Delgivning

4 § Om ett föreläggande har förenats med vite enligt 44 kap. 1
eller 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244), ska den som
föreläggandet gäller delges detta.

5 § Ett beslut som har meddelats efter den 30 juni det sjätte
året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har
gått ut ska delges den som beslutet gäller, om

1. beslutet innebär att en begäran om omprövning har avslagits
helt eller delvis, eller

2. Skatteverket på eget initiativ har omprövat ett beslut till
nackdel för den som beslutet gäller.

6 § Delgivning ska även användas i andra fall där det behövs
bevis om att någon har fått del av en underrättelse.

7 § Kronofogdemyndigheten ska anlitas för delgivning, om

1. underrättelse av beslut om bevissäkring enligt 45 kap. 16 §
andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ske först
i samband med att beslutet verkställs, och

2. förvaltningsrätten har beslutat att delgivning ska
användas.

Om granskningsledaren enligt 69 kap. 3 § skatteförfarandelagen
ska verkställa beslutet, får i stället Skatteverket anlitas
för delgivningen.

8 § Kronofogdemyndigheten ska anlitas för delgivning, om

1. underrättelse av beslut om betalningssäkring enligt 46 kap.
13 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ske
först i samband med att beslutet verkställs, och

2. förvaltningsrätten har beslutat att delgivning ska
användas.

Annat sätt än delgivning

9 § Om delgivning inte ska användas, bestämmer Skatteverket på
vilket sätt en underrättelse ska ske.

18 kap. Skatteverkets skyldigheter mot kommuner, landsting,
myndigheter och andra menigheter

Kommuner, landsting och andra menigheter

1 § Skatteverket ska lämna redovisningsräkning till kommuner,
landsting, registrerade trossamfund enligt lagen (1999:291) om
avgift till registrerat trossamfund och huvudmän för
begravningsverksamhet enligt begravningslagen (1990:1144).

I redovisningsräkningen ska Skatteverket lämna uppgift om de
medel som tillkommer kommunen, landstinget, trossamfundet
eller huvudmannen för begravningsverksamheten.

En redovisningsräkning ska upprättas för kalenderår och lämnas
i två exemplar senast den 8 mars närmast följande kalenderår.
Ett exemplar av redovisningsräkningen, försett med intyg om
att räkningen har tagits emot, ska lämnas tillbaka till
verket.

Försäkringskassan

2 § Skatteverket ska lämna följande uppgifter till
Försäkringskassan:

1. summan av de sjukförsäkringsavgifter som har beslutats,

2. ålderspensionsavgift som vid tillämpning av 62 kap. 17 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) inte anses betald, och

3. sådan avgift som har betalats enligt 62 kap. 17 § tredje
stycket skatteförfarandelagen.

Uppgifterna enligt första stycket 1 ska avse kalenderår och
lämnas före utgången av närmast följande kalenderår.

Pensionsmyndigheten

3 § Skatteverket ska lämna följande uppgifter till
Pensionsmyndigheten:

1. allmän pensionsavgift som vid tillämpning av 62 kap. 17 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) inte anses betald, och

2. sådan avgift som har betalats enligt 62 kap. 17 § tredje
stycket skatteförfarandelagen.

Kronofogdemyndigheten

4 § Skatteverket ska lämna Kronofogdemyndigheten uppgift om
ett sådant överskott på ett skattekonto som ska betalas
tillbaka enligt 64 kap. 2 § första stycket 2 a
skatteförfarandelagen (2011:1244). Uppgift behöver bara lämnas
om kontohavaren har en skuld som ska drivas in av
Kronofogdemyndigheten.

5 § Om ett överskott på ett skattekonto ska betalas tillbaka i
andra fall än som avses i 4 §, ska Skatteverket undersöka om
kontohavaren har en skuld som ska drivas in av
Kronofogdemyndigheten.

6 § Om ett beslut om betalningssäkring som har överlämnats
till Kronofogdemyndigheten för verkställighet upphävs helt
eller delvis, ska Skatteverket underrätta
Kronofogdemyndigheten om detta.

7 § Skatteverket ska underrätta Kronofogdemyndigheten om
verket eller en allmän förvaltningsdomstol meddelar ett beslut
som rör en fordran på obetald skatt eller avgift som har
lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Åklagare

8 § Skatteverket ska, utöver vad som följer av 17 §
skattebrottslagen (1971:69), göra en anmälan till åklagare så
snart det finns anledning att anta att någon har gjort sig
skyldig till

1. brott enligt 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen
(2005:551),

2. brott enligt 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om
tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

3. givande av muta enligt 10 kap. 5 b § eller grovt givande av
muta enligt 10 kap. 5 c § brottsbalken, eller

4. bokföringsbrott eller grovt bokföringsbrott enligt 11 kap.
5 § brottsbalken.

En anmälan ska dock inte göras om det kan antas att brottet
inte kommer att medföra påföljd eller om anmälan av något annat
skäl inte behövs.

En anmälan ska innehålla uppgift om de omständigheter som
ligger till grund för misstanken om brott.

I andra fall än som avses i första stycket 3 får anmälan i
stället göras till en sådan särskild enhet inom verket som ska
medverka vid brottsutredning, om

1. det inte finns skäl att anta att brottet kommer att leda
till en annan påföljd än böter,

2. den misstänkte kan antas erkänna gärningen, och

3. den misstänkte har fyllt tjugoett år.
Förordning (2012:305).

Statistiska centralbyrån

9 § Skatteverket ska under kalenderåret efter beskattningsåret
till Statistiska centralbyrån lämna preliminära uppgifter om
de beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna
för beskattningsåret. Skatteverket bestämmer efter samråd med
Statistiska centralbyrån vid vilka tidpunkter uppgifterna ska
lämnas.
Skatteverket ska senast den 15 december efter
beskattningsårets utgång lämna uppgifter till Statistiska
centralbyrån om de sammanlagda beskattningsbara
förvärvsinkomsterna som har fastställts i beskattningsårets
beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 3 §
skatteförfarandelagen (2011:1244).

19 kap. Myndigheters skyldigheter mot Skatteverket
Kronofogdemyndigheten

1 § Kronofogdemyndigheten ska underrätta Skatteverket om det
finns anledning att anta att ett godkännande för F-skatt ska
återkallas.

2 § Kronofogdemyndigheten ska underrätta Skatteverket om vilka
åtgärder som har vidtagits med anledning av en sådan uppgift
om överskott på ett skattekonto som avses i 18 kap. 4 §.
Underrättelsen ska lämnas vid en tidpunkt som Skatteverket
bestämmer.

3 § Kronofogdemyndigheten ska underrätta Skatteverket om
resultatet av verkställighet av beslut om betalningssäkring.
Myndigheten ska även underrätta Skatteverket om när säkerhet
har tagits emot enligt 46 kap. 17 § eller 69 kap. 16 §
skatteförfarandelagen (2011:1244).

Försäkringskassan

4 § Försäkringskassan ska lämna Skatteverket de uppgifter som
verket behöver för att kunna bestämma storleken på
egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980).

Allmän förvaltningsdomstol

5 § En allmän förvaltningsdomstol ska underrätta Skatteverket
om beslut i mål enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) även
i de fall verket inte är part i målet.

Utlämnande av uppgifter på Skatteverkets begäran

6 § Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs
för kontroll eller beslut enligt skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska på Skatteverkets begäran lämnas till verket.

Första stycket gäller dock inte i fråga om uppgifter för vilka
sekretess gäller till följd av 15 kap. 1 eller 2 § eller
16 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller
en bestämmelse till vilken det hänvisas i någon av dessa
paragrafer.

Om sekretess gäller för uppgift enligt någon annan bestämmelse
i offentlighets- och sekretesslagen och ett utlämnande skulle
medföra synnerligt men för något enskilt eller allmänt
intresse, är en myndighet uppgiftsskyldig bara om regeringen
på ansökan av Skatteverket beslutar att uppgiften ska lämnas
ut.

20 kap. Uppgifter och handlingar hos Skatteverket och andra
myndigheter

Förvaring och gallring

1 § Deklarationer och övriga uppgifter som har lämnats till
Skatteverket enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) samt
uppgifter som har lämnats till verket enligt 19 kap. 6 § ska
förvaras hos verket på ett sådant sätt att obehöriga inte kan
komma åt dem och om möjligt hållas skilda från andra
uppgifter. Detsamma gäller för uppgifter i handlingar som har
upprättats eller som har tagits om hand för granskning av
Skatteverket vid tillämpning av skatteförfarandelagen.

2 § Uppgifter och handlingar som avses i 1 § ska gallras sju
år eller, i fråga om uppgifter och handlingar som avser ett
aktiebolag eller en ekonomisk förening, elva år efter utgången
av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

Uppgifter och handlingar som avser revision enligt 41 kap. 2 §
första stycket 6 eller 7 skatteförfarandelagen (2011:1244)
samt tillsyn eller kontrollbesök enligt 42 kap.
skatteförfarandelagen ska dock gallras tre år efter utgången
av det kalenderår då beslutet om revision, tillsyn eller
kontrollbesök meddelades.

Uppgifter och handlingar ska dock inte gallras om de avser ett
aktiebolag eller en ekonomisk förening vars styrelse hade sitt
säte eller, om sådant saknas, vars förvaltning utövades i
Göteborgs kommun eller en kommun som ligger i Östergötlands,
Gotlands eller Västernorrlands län den 1 november året före
det år då beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 §
skatteförfarandelagen fattades.

3 § Uppgifter och handlingar som avser revision enligt 41 kap.
2 § första stycket 1–5 skatteförfarandelagen (2011:1244) får
bevaras under längre tid än vad som följer av 2 § om det
behövs med hänsyn till omständigheterna.

Granskning av vissa tjänstemän

4 § Uppgifter som en myndighet har lämnat ut till Skatteverket
enligt 19 kap. 6 § tredje stycket får granskas bara av den
tjänsteman som verket har utsett. Verket ska se till att
tjänstemannen är lämplig för uppdraget och upplysa honom eller
henne om vikten av att föreskriven tystnadsplikt iakttas.

Uppgiftslämnande till myndigheter i andra stater

5 § Deklarationer och övriga uppgifter som har lämnats till
Skatteverket enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) samt
uppgifter som har lämnats till verket enligt 19 kap. 6 § får
lämnas ut till myndigheter i andra stater som Sverige har
träffat överenskommelse med om handräckning i skatteärenden.
Detsamma gäller för uppgifter i handlingar som har upprättats
eller som har tagits om hand för granskning av Skatteverket
vid tillämpning av skatteförfarandelagen.

Andra uppgifter än sådana som avses i första stycket som en
myndighet förfogar över och som behövs för kontroll av att
bestämmelserna i skatteförfarandelagen har följts får lämnas
ut till myndigheter i andra stater som Sverige har träffat
överenskommelse med om handräckning i skatteärenden.

21 kap. Avgifter

1 § Avgift tas ut när Skatteverket på begäran lämnar

1. bevis om särskild förhandsuträkning av skatt eller avgift
eller annat dokument med motsvarande uppgifter om skatt eller
avgift,

2. intyg om uppgifter i ett besked om slutlig skatt,

3. intyg om att skatt har betalats, eller

4. intyg om att en viss person inte har någon skatteskuld.

För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20–24 §§
avgiftsförordningen (1992:191). Avgiftsklass A ska då
tillämpas.

En avgift ska tas ut för varje år och person som intyg enligt
första stycket 2 begärs för. Avgift ska dock inte tas ut om
intyget behövs för ansökan om särskild social förmån eller om
det är en kommun som begär intyg.

22 kap. Övrigt

1 § Belopp som avser skatt eller avgift enligt
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska anges i hela krontal så
att öretal faller bort.

2 § Uppgifter om belopp som ska lämnas enligt
skatteförfarandelagen (2011:1244) och denna förordning ska, om
inte annat föreskrivs, anges i svenska kronor.

3 § Skatteverket ska fastställa formulär enligt
skatteförfarandelagen (2011:1244) och denna förordning.

Skatteverket ska tillhandahålla fastställda formulär
kostnadsfritt.

4 § Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställigheten av skatteförfarandelagen (2011:1244) och
föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2011:1261

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
Förordningen tillämpas första gången enligt följande
uppställning:

När det gäller tillämpas förordningen första
gången på

a) F-skatt, särskild A-skatt
och slutlig skatt skatt som avser beskattningsår
som börjar den 1 februari 2012

b) arbetsgivaravgifter avgifter som avser
redovisningsperioden januari
2012

c) skatteavdrag skatt som ska dras av från
ersättningar som betalas ut
efter utgången av 2011

d) mervärdesskatt och
punktskatt:

– för redovisningsperioder skatt som avser
redovisningsperioder som
börjar den 1 januari 2012
eller, om redovisningsperioden
är ett beskattningsår, den
redovisningsperiod som börjar
den 1 februari 2012

– för förvärv och händelser
som medför skattskyldighet
och som inte ska hänföras
till redovisningsperioder skatt som avser förvärv och
händelser som genomförs
respektive inträffar efter
utgången av 2011

e) särskild inkomstskatt inkomster som kommer den
skattskyldige till del efter
utgången av 2011

f) kontrolluppgifter och
informationsuppgifter uppgifter som avser
kalenderåret 2013

g) åtagande:

– enligt 5 kap. 9 § pensionsförsäkringsavtal och
avtal om tjänstepension som
har ingåtts efter utgången
av 2012

– enligt 5 kap. 10 § åtaganden som lämnas efter
utgången av 2012

h) särskilda uppgifter:

– enligt 7 kap. 1 § uppgifter som avser
kalenderåret 2013

– enligt 7 kap. 2 § uppgifter som avser beslut
som meddelas efter utgången
av 2012

– övriga särskilda uppgifter uppgifter som avser
beskattningsår som börjar
den 1 februari 2012

i) periodiska sammanställningar uppgifter som avser första
kalendermånaden 2012 eller
första kalenderkvartalet
2012

j) ersättning för kostnader
för ombud, biträde eller
utredning kostnader i ärenden och
mål som inleds efter
utgången av 2011.

2. Följande bestämmelser med bemyndiganden för Skatteverket
att meddela föreskrifter och beslut samt fastställa
skattetabeller, basränta och formulär ska tillämpas från och
med ikraftträdandet:

a) 2 kap. 2 § andra stycket,

b) 3 kap. 5–7 §§,

c) 5 kap. 4, 7, 13, 16 och 17 §§,

d) 6 kap. 1 § fjärde stycket, 2 § tredje stycket, 15 och
17 §§,

e) 7 kap. 1 och 5 §§,

f) 9 kap. 2 § tredje stycket, 3 och 6 §§ samt 9 § andra
stycket,

g) 11 kap. 3 §,

h) 13 kap. 7 § tredje stycket, 8 § fjärde stycket, 9 § andra
stycket och 12 §,

i) 14 kap. 1 §, 2 § andra stycket, 4 § andra stycket, 9 och
10 §§,

j) 16 kap. 2 och 3 §§, samt

k) 22 kap. 3 och 4 §§.

3. Bestämmelserna om betalning och återbetalning av skatter
och avgifter i 14 kap. 4 § första stycket och 5–8 §§ samt om
uppgiftsskyldighet om överskott på skattekonto enligt 18 kap.
5 § ska tillämpas från och med ikraftträdandet.

4. Den som vid utgången av 2011 har en F-skattsedel ska vid
ingången av 2012 anses vara godkänd för F-skatt vid
tillämpningen av denna förordning.

Ett innehav av F-skattsedel före den 1 januari 2012 ska vid
tillämpningen av 19 kap. 1 § anses vara ett godkännande för
F-skatt under samma tid.

5. Basränta som fastställs enligt 14 kap. 10 § ska tillämpas
på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari
2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller
56 § skattebetalningsförordningen (1997:750).

6. Förordningen (1978:881) om betalningssäkring för skatter,
tullar och avgifter ska upphöra att gälla vid utgången av
2011. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
betalningssäkring som avser beskattningsår,
redovisningsperioder, förvärv och skattepliktiga händelser som
har påbörjats, avslutats, genomförts respektive inträffat före
den tidpunkt då skatteförfarandeförordningen enligt punkten 1
ska tillämpas för första gången. Den upphävda förordningen
gäller också fortfarande för skatter, tullar, avgifter,
särskilda avgifter och ränta som inte ska tas ut enligt
skatteförfarandelagen (2011:1244) och som avser
beskattningsår, redovisningsperioder, förvärv och
skattepliktiga händelser som har påbörjats, avslutats,
genomförts respektive inträffat före utgången av 2011.

7. Taxeringsförordningen (1990:1236) ska upphöra att gälla vid
utgången av 2011. Den upphävda förordningen gäller dock
fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

Bestämmelsen om undertecknande av underrättelse om beslut i
9 § taxeringsförordningen gäller dock inte efter utgången av
2011. I stället gäller bestämmelsen om underrättelse om beslut
i 17 kap. 3 §.

8. Skattebetalningsförordningen (1997:750) ska upphöra att
gälla vid utgången av 2011. Den upphävda förordningen gäller
dock fortfarande, om inte annat följer av punkten 3, för
beskattningsår, redovisningsperioder, förvärv och
skattepliktiga händelser som har påbörjats, avslutats,
genomförts respektive inträffat före den tidpunkt då
skatteförfarandeförordningen enligt punkten 1 ska tillämpas
för första gången.

9. Skattebetalningsförordningen (1997:750) ska fortfarande
tillämpas i fråga om skatt enligt lagen (1984:409) om skatt på
gödselmedel som hänför sig till tid före den 1 januari 2010.

10. Förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.
Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för 2013 och
tidigare års taxeringar.

11. Förordningen (2006:585) om personalliggare enligt lagen
(2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher och
förordningen (2007:597) om kassaregister m.m. ska upphöra att
gälla vid utgången av 2011. De upphävda förordningarna gäller
dock fortfarande för kontroller som har inletts före utgången
av 2011.

12. Vid tillämpningen av punkterna 1, 7 och 10 ska det som
sägs om beskattningsår och redovisningsperioder som är brutna
räkenskapsår även gälla beskattningsår och
redovisningsperioder som består av ett räkenskapsår som är
längre eller kortare än tolv månader.

13. Skatteförfarandeförordningen ska tillämpas på förlängda
räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012. Detsamma
gäller förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas
under 2012.

2014:1472

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Förordningen tillämpas första gången på uppgifter som
avser kalenderåret 2015.