Förordning (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

SFS nr
2011:1262
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2011-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1082

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen
(2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för
telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och
elektroniska tjänster. Förordning (2014:1082).

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har
samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen
(2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för
telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och
elektroniska tjänster. Förordning (2014:1082).

3 § En ansökan om sådant identifieringsbeslut som avses i 4 a §
lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt
för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och
elektroniska tjänster ska innehålla följande uppgifter:

1. namn,

2. postadress,

3. elektroniska adresser (inbegripet webbplatser), och

4. nationellt skattenummer.

Ansökan ska också innehålla

1. en försäkran om att sökanden inte är registrerad för
mervärdesskatt i ett EU-land, och

2. uppgift om när verksamheten är planerad att inledas.
Förordning (2014:1082).

3 a § Formulär för ansökan om identifieringsbeslut enligt
lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt
för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och
elektroniska tjänster ska fastställas av Skatteverket.
Förordning (2014:1082).

4 § Skatteverket får meddela föreskrifter om utformningen av
identifieringsnummer enligt 7 § lagen (2011:1245) om
särskilda ordningar för mervärdesskatt för
telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och
elektroniska tjänster för identifieringsbeslut som fattas
enligt 4 a § den lagen. Förordning (2014:1082).

5 § Den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 a §
lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt
för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och
elektroniska tjänster ska på elektronisk väg få underrättelse
från Skatteverket om sitt identifieringsnummer enligt 7 § den
lagen. Förordning (2014:1082).

6 § Om tjänsterna har tillhandahållits i en annan valuta än
euro, ska beloppet räknas om till euro. Omräkningen ska göras
enligt den växelkurs som offentliggjorts av Europeiska
centralbanken för den sista dagen i redovisningsperioden
eller, om någon kurs inte har offentliggjorts för den dagen,
enligt den växelkurs som offentliggörs närmast därefter.
Förordning (2014:1082).

7 § Den som för det konto för skattebetalningar som avses i
15 § andra stycket lagen (2011:1245) om särskilda ordningar
för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och
tv-sändningar och elektroniska tjänster ska redovisa inbetald
skatt till Skatteverket. Förordning (2014:1082).

8 § Bestämmelser om förfarandet för utbyte av information och
överföring av pengar mellan EU-ländernas behöriga myndigheter
när det gäller sådan mervärdesskatt som omfattas av
bestämmelserna i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för
mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och
tv-sändningar och elektroniska tjänster eller av motsvarande
bestämmelser i ett annat EU-land finns i rådets förordning
(EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt
samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri.
Förordning (2014:1082).

9 § För deklarationer och övriga uppgifter som har lämnats
till Skatteverket enligt lagen (2011:1245) om särskilda
ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster,
radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster eller
enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land tillämpas
bestämmelserna i 20 kap. 1 §, 2 § första stycket och 3 §
skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Detsamma gäller för
uppgifter i handlingar som har upprättats eller som har
tagits om hand för granskning av Skatteverket enligt lagen om
särskilda ordningar för mervärdesskatt för
telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och
elektroniska tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i
ett annat EU-land. Förordning (2014:1082).

10 § Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställigheten av lagen (2011:1245) om särskilda ordningar
för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och
tv-sändningar och elektroniska tjänster samt föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:1082).
Förordning (2014:1082).

Övergångsbestämmelser

2011:1262

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och
tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter utgången av
2011.

2014:1082

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Förordningen tillämpas på redovisningsperioder som börjar
efter utgången av december 2014.