Socialavgiftsförordning (2011:1263)

SFS nr
2011:1263
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2011-12-01

1 § Skatteverket får meddela föreskrifter om

1. värdetabeller enligt 2 kap. 10 a § socialavgiftslagen
(2000:980),

2. värdering av bilförmån vid beräkning av
arbetsgivaravgifter, och

3. beräkning av utgifter i arbetet för bestämda yrkesgrupper
enligt 2 kap. 21 § socialavgiftslagen.