Lag (2011:1268) om investeringssparkonto

SFS nr
2011:1268
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2011-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:30

Innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om
investeringssparkonto.

I inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om
beskattningen av den som innehar ett investeringssparkonto.

Definitioner m.m.

2 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen
(1999:1229), om inte något annat anges eller framgår av
sammanhanget.

De termer och uttryck som används omfattar också motsvarande
utländska företeelser om det inte anges eller framgår av
sammanhanget att bara svenska företeelser avses. Termen
handelsplattform omfattar inte företeelser utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.

3 § Med investeringssparkonto avses ett konto som uppfyller
villkoren i denna lag.

4 § Med kontoinnehavare avses den som innehar ett
investeringssparkonto.

5 § Med investeringsföretag avses

1. ett svenskt värdepappersbolag som har tillstånd enligt 2
kap. 2 § första stycket 1 lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden,

2. ett svenskt kreditinstitut som har tillstånd att bedriva
bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse,

3. ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma i en stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som där
har tillstånd att tillhandahålla sidotjänster som avses i
bilaga I, avsnitt B punkt 1 till Europaparlamentets och
rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader
för finansiella instrument och om ändring av rådets
direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv
93/22/EEG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/78/EU, eller

4. ett utländskt kreditinstitut som hör hemma i en stat inom
EES och som där fått auktorisation att starta och driva
verksamhet i kreditinstitut som avses i artikel 8 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26
juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut
och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om
ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv
2006/48/EG och 2006/49/EG. Lag (2014:990).

6 § Med investeringstillgångar avses

1. finansiella instrument som är upptagna till handel på en
reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2. finansiella instrument som handlas på en handelsplattform,
eller

3. andelar i en värdepappersfond eller en specialfond.
Lag (2013:586).

7 § Finansiella instrument som har getts ut av ett företag är
inte investeringstillgångar om innehavaren av instrumenten,
direkt eller indirekt, äger eller på liknande sätt innehar
andelar i företaget som motsvarar minst 10 procent av rösterna
för samtliga andelar eller av kapitalet i företaget.

Vid bedömningen av hur stor andel av rösterna eller kapitalet
i företaget som innehavaren av de finansiella instrumenten
har, ska innehavaren även anses äga andelar i företaget som
innehavarens närstående, direkt eller indirekt, äger eller på
liknande sätt innehar.

Kvalificerade andelar är inte investeringstillgångar.

8 § Med kontofrämmande tillgångar avses finansiella instrument
som inte är investeringstillgångar.

Avtal om investeringssparkonto

9 § Ett avtal om investeringssparkonto ska ingås mellan ett
investeringsföretag och en fysisk person eller ett dödsbo.
Avtalet får inte innehålla villkor som är oförenliga med
bestämmelserna i denna lag.

Ett investeringssparkonto får bara innehas av en enda fysisk
person eller ett enda dödsbo. Ett investeringssparkonto får
bara föras av ett enda investeringsföretag.

Ett investeringssparkonto får inte överlåtas.

Insättning och uttag av kontanta medel

10 § Kontanta medel får sättas in på och tas ut från ett
investeringssparkonto.

Överföring av finansiella instrument till eller från ett
investeringssparkonto

11 § Vid bedömning av om finansiella instrument får överföras
till eller från ett investeringssparkonto är det de
finansiella instrumentens klassificering enligt 6–8 §§ när
överföringen inleds som avgör vilka bestämmelser om överföring
enligt denna lag som ska tillämpas.

Överföring av finansiella instrument till ett
investeringssparkonto

12 § En kontoinnehavare får bara överföra
investeringstillgångar som kontoinnehavaren själv äger till
ett eget investeringssparkonto. En kontoinnehavare får inte
överföra kontofrämmande tillgångar till ett eget
investeringssparkonto.

13 § Investeringstillgångar får överföras till ett
investeringssparkonto från någon annan än kontoinnehavaren
bara om tillgångarna överförs till kontot i samband med
kontoinnehavarens förvärv av tillgångarna och om förvärvet
har skett

1. på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en
handelsplattform,

2. på så sätt att nya fondandelar utfärdats om förvärvet
avser andelar i en värdepappersfond eller en specialfond,

3. från den som har emitterat tillgångarna om förvärvet
grundades på tillgångar som vid förvärvet förvarades på
kontot,

4. från investeringsföretaget som vid förvärvet förde
investeringssparkontot,

5. från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning
till aktieägarna vid en fusion eller delning av aktiebolag
och om tillgångarna förvärvades på grund av aktier som vid
förvärvet förvarades på kontot,

6. från köpande företag om förvärvet var ett led i ett
förfarande om andelsbyte och om tillgångarna förvärvades på
grund av andelar som vid förvärvet förvarades på kontot,

7. från en annan kontoinnehavare om tillgångarna vid
förvärvet förvarades på dennes investeringssparkonto, eller

8. genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades
på investeringssparkontot.

Investeringstillgångar som har förvärvats på grund av
kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § eller
kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett
investeringssparkonto med stöd av 18 § får inte överföras
till kontot. Lag (2013:586).

14 § Kontofrämmande tillgångar får överföras till ett
investeringssparkonto från någon annan än kontoinnehavaren
bara om tillgångarna överförs till kontot i samband med
kontoinnehavarens förvärv av tillgångarna och om förvärvet har
skett

1. från den som har emitterat tillgångarna om tillgångarna
senast den trettionde dagen efter den dag då de emitterades
avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller en handelsplattform,

2. från den som har emitterat tillgångarna om förvärvet avsåg
teckningsrätter, fondaktierätter, säljrätter eller liknande
finansiella instrument och om förvärvet grundades på
tillgångar som vid förvärvet förvarades på kontot,

3. från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning
till aktieägarna vid en fusion eller delning av aktiebolag och
om tillgångarna förvärvades på grund av aktier som vid
förvärvet förvarades på kontot,

4. från köpande företag om förvärvet var ett led i ett
förfarande om andelsbyte och om tillgångarna förvärvades på
grund av andelar som vid förvärvet förvarades på kontot, eller

5. genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades
på investeringssparkontot.

Kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § får inte överföras
till investeringssparkontot med tillämpning av första stycket
1. Inte heller kontofrämmande tillgångar som har förvärvats på
grund av kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § eller på
grund av kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett
investeringssparkonto med stöd av 18 § får överföras till
kontot.

15 § Förvärv av finansiella instrument som ska överföras till
ett investeringssparkonto enligt 13 eller 14 § ska betalas med
tillgångar som förvaras på kontot.

Förvaring av tillgångar

16 § På ett investeringssparkonto får bara
investeringstillgångar och kontanta medel förvaras om inte
något annat anges i 17–19 §§. Kontofrämmande tillgångar som
avses i 7 § får bara förvaras på ett investeringssparkonto
under de förutsättningar som framgår av 19 §.

17 § Kontofrämmande tillgångar som var investeringstillgångar
när de överfördes till ett investeringssparkonto eller som har
överförts till kontot med stöd av 14 § första stycket 2–5 får
förvaras på investeringssparkontot till och med den sextionde
dagen efter utgången av det kvartal då tillgångarna blev
kontofrämmande respektive blev förtecknade på kontot.
Tillgångarna ska avföras från kontot senast denna dag.

Om tillgångarna övergår till att vara investeringstillgångar,
får de förvaras på investeringssparkontot enligt 16 §.

18 § Kontofrämmande tillgångar som har överförts till ett
investeringssparkonto med stöd av 14 § första stycket 1 får
förvaras på investeringssparkontot till och med den sextionde
dagen efter den dag då de emitterades. Tillgångarna ska
avföras från kontot senast denna dag.

Om tillgångarna övergår till att vara investeringstillgångar
inom den angivna tidsfristen, får de förvaras på
investeringssparkontot enligt 16 §.

19 § Kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § och som inte
var sådana tillgångar när de överfördes till ett
investeringssparkonto eller som har överförts till kontot med
stöd av 14 § första stycket 2–5 får förvaras på
investeringssparkontot till och med den trettionde dagen efter
den dag då tillgångarna först klassificerades som sådana
tillgångar eller blev förtecknade på kontot. Tillgångarna ska,
även om de under tidsfristen övergår till att klassificeras
som andra tillgångar, avföras från kontot senast denna dag.

Överföring av finansiella instrument från ett
investeringssparkonto

20 § En kontoinnehavare får bara överföra finansiella
instrument från ett investeringssparkonto till ett annat eget
konto under de förutsättningar som framgår av 21 §.

En kontoinnehavare får bara överföra finansiella instrument
från ett investeringssparkonto till någon annan under de
förutsättningar som framgår av 22, 24 eller 25 §.

21 § En kontoinnehavare får överföra

1. investeringstillgångar som kontoinnehavaren själv äger till
ett annat eget investeringssparkonto, eller

2. kontofrämmande tillgångar till ett annat eget konto som
inte är ett investeringssparkonto.

22 § Finansiella instrument får överföras till någon annan än
kontoinnehavaren om kontoinnehavaren har överlåtit
tillgångarna genom försäljning, byte eller liknande
överlåtelse av tillgångarna

1. på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en
handelsplattform,

2. på så sätt att fondandelarna löses in i fonden, om
överföringen avser andelar i en värdepappersfond eller en
specialfond,

3. till den som har emitterat tillgångarna,

4. till investeringsföretaget som vid överlåtelsen förde
investeringssparkontot,

5. till budgivaren om överlåtelsen var ett led i ett
offentligt uppköpserbjudande,

6. till köpande företag om överlåtelsen var ett led i ett
förfarande om andelsbyte,

7. till majoritetsaktieägaren i ett bolag om överlåtelsen var
ett led i ett förfarande om inlösen av minoritetsaktier i
samma bolag, eller

8. till en annan kontoinnehavare om tillgångarna förs över
till förvärvarens investeringssparkonto.

Kontofrämmande tillgångar får inte överföras från ett
investeringssparkonto med tillämpning av första stycket 8.
Lag (2013:586).

23 § Om finansiella instrument som förvaras på ett
investeringssparkonto överlåtits på ett sådant sätt som avses
i 22 § första stycket 1–7, ska ersättning som lämnas i form av
kontanta medel överföras direkt till investeringssparkontot.

Om finansiella instrument som förvaras på ett
investeringssparkonto överlåtits på ett sådant sätt som avses
i 22 § första stycket, ska ersättning som lämnas i form av
investeringstillgångar överföras direkt till
investeringssparkontot. Ersättning i form av kontofrämmande
tillgångar får överföras till investeringssparkontot bara om
tillgångarna har förvärvats på sådant sätt som avses i 14 §.

Ersättning vid överlåtelse av kontofrämmande tillgångar som
avses i 7 § och som förvaras på ett investeringssparkonto
eller av kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett
investeringssparkonto med stöd av 18 § får inte överföras till
kontot.

24 § Investeringstillgångar som har överlåtits genom arv,
testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt får
överföras till ett annat investeringssparkonto.

25 § Kontofrämmande tillgångar som har överlåtits genom arv,
testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt får
överföras till ett konto som inte är ett
investeringssparkonto.

Ränta, utdelning och annan avkastning

26 § Ränta, utdelning och annan avkastning än ersättning vid
överlåtelse på tillgångar som förvaras på ett
investeringssparkonto ska överföras direkt till
investeringssparkontot.

Ränta, utdelning och annan avkastning än ersättning vid
överlåtelse på kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett
investeringssparkonto får inte överföras till
investeringssparkontot om de kontofrämmande tillgångarna

1. är sådana som avses i 7 §, eller

2. förvaras på investeringssparkontot med stöd av 18 §.

Ett investeringssparkonto upphör

27 § Ett konto upphör som investeringssparkonto när det
avslutas. Ett investeringssparkonto får inte avslutas om det
förvaras investeringstillgångar på kontot eller om sådana
tillgångar har förvärvats för att förvaras på kontot men ännu
inte har förtecknats på kontot.

28 § Ett konto upphör som investeringssparkonto när
kontoinnehavaren eller investeringsföretaget inte följer
bestämmelserna i denna lag.

Ett konto upphör dock inte som investeringssparkonto enbart
av den anledningen att kontofrämmande tillgångar överförs
till eller förvaras på investeringssparkontot eller att
investeringsföretaget inte lämnar information enligt 31 §.
Lag (2015:30).

29 § Om företaget som för ett investeringssparkonto inte
längre anses vara ett investeringsföretag på grund av att
tillstånd som avses i 5 § har återkallats, upphör kontot som
investeringssparkonto. Om verksamheten enligt beslutet om
återkallelse ska upphöra eller vara avvecklad vid en senare
tidpunkt, upphör kontot som investeringssparkonto vid den
senare tidpunkten.

Information

30 § Innan ett investeringsföretag ingår ett avtal om
investeringssparkonto med en fysisk person eller ett dödsbo
ska investeringsföretaget lämna information om

1. avgifter på investeringssparkontot,

2. hur tillgångarna på ett investeringssparkonto beskattas och
hur skatten tas ut,

3. vad som avses med investeringstillgångar och kontofrämmande
tillgångar,

4. hur länge kontofrämmande tillgångar får förvaras på ett
investeringssparkonto, och

5. under vilka förutsättningar kontofrämmande tillgångar får
avföras från ett investeringssparkonto.

Informationen ska lämnas i en handling eller i någon annan
läsbar och varaktig form som är tillgänglig för mottagaren.

Ett konto kan vara ett investeringssparkonto även om
investeringsföretaget inte lämnar information enligt första
och andra styckena.

31 § Investeringsföretaget är skyldigt att informera
kontoinnehavaren om att kontofrämmande tillgångar förvaras på
investeringssparkontot eller att kontot har upphört som
investeringssparkonto. Informationen ska lämnas inom fem dagar
från det att företaget har fått sådan kännedom.

När kontofrämmande tillgångar förvaras på ett
investeringssparkonto, ska investeringsföretaget dessutom
informera om när tillgångarna senast måste avföras från kontot
enligt 17–19 §§.

Vid tillämpning av första stycket ska investeringsföretaget
anses ha fått kännedom om att kontofrämmande tillgångar
förvaras på investeringssparkontot när tjugofem dagar har gått
från utgången av det kvartal då de kontofrämmande tillgångarna
först förvarades på investeringssparkontot i egenskap av
kontofrämmande tillgångar. Detta gäller dock inte för
kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § eller som förvaras
på investeringssparkontot med stöd av 18 §.

32 § Om information enligt 30 eller 31 § inte lämnas ska
marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av
bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan
information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje
stycket marknadsföringslagen.

Övergångsbestämmelser

2015:30

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

2. Bestämmelserna i 28 § i den nya lydelsen tillämpas första
gången i fråga om kontofrämmande tillgångar som förtecknas på
investeringssparkontot efter den 28 februari 2015.

3. Bestämmelserna i 28 § i den nya lydelsen tillämpas även i
fråga om kontofrämmande tillgångar som har förtecknats på
investeringssparkontot före ikraftträdandet om
kontoinnehavaren begär det.