Lag (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

SFS nr
2011:1269
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2011-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:968

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser om godkännande av
gåvomottagare vid skattereduktion för gåva enligt 67 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229).

Hänvisningar

2 § I 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser
om

– vissa definitioner och villkor för skattereduktion
(20–22 §§),

– begäran om skattereduktion (23 §),

– vilka som kan få skattereduktion (24 §),

– underlag för skattereduktion (25 §), och

– skattereduktionens storlek (26 §).

Definitioner

3 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen
(1999:1229), om inget annat anges.

Beslutande myndighet

4 § Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.

Belopp

5 § Uppgifter om belopp ska anges i hela krontal så att öretal
faller bort.

Godkänd gåvomottagare

6 § En svensk stiftelse, en svensk ideell förening eller ett
svenskt registrerat trossamfund ska efter ansökan godkännas
som gåvomottagare under förutsättning att

1. den sökande vid beslutet om slutlig skatt året före det år
då ansökan görs är inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 §
inkomstskattelagen (1999:1229),

2. den sökande har som ändamål att främja social
hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning eller helt eller
delvis bedriver sådan verksamhet,

3. det är sannolikt att den sökande

a) även vid de två beslut om slutlig skatt som fattas efter
det beslut som avses i 1 kommer att bli inskränkt
skattskyldig enligt den bestämmelse som anges i samma punkt,
och

b) kommer att använda gåvorna på det sätt givarna avsett,

4. det av den sökandes bokföring eller räkenskaper är möjligt
att avgöra vilka gåvor som har tagits emot och hur de har
använts, och

5. den sökande har minst en auktoriserad eller godkänd
revisor. Lag (2013:968).

7 § För en sökande vars skattskyldighet prövas enligt någon
annan bestämmelse i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) än
3 §, ska prövningen enligt 6 § 1 och 3 a denna lag gälla
frågan om förhållandena är sådana att den sökande skulle ha
blivit och skulle komma att bli inskränkt skattskyldig vid
tillämpning av 7 kap. 3 § inkomstskattelagen.
Lag (2013:968).

8 § Som gåvomottagare ska efter ansökan godkännas även
utländska sökande om förutsättningarna i 6 § är uppfyllda och
den sökande hör hemma i en stat

1. inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

2. med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som
innehåller en artikel om informationsutbyte eller ett avtal
om informationsutbyte i skatteärenden.

Prövningen enligt 6 § 1 och 3 a ska då gälla frågan om
förhållandena är sådana att den sökande skulle ha blivit och
skulle komma att bli inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 §
inkomstskattelagen (1999:1229) om denne skulle beskattas i
Sverige.

För att den sökande ska kunna godkännas som gåvomottagare
gäller dessutom att ett skriftligt åtagande enligt 23 kap. 7 §
och 38 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha
kommit in till Skatteverket. Lag (2013:968).

Godkännande som gåvomottagare

Ansökan

9 § Den som vill bli godkänd som sådan gåvomottagare som avses
i 6–8 §§ ska ansöka om detta hos Skatteverket.

En ansökan ska lämnas enligt fastställt formulär och innehålla
nödvändiga identifikationsuppgifter.

De handlingar som den sökande önskar åberopa ska lämnas
tillsammans med ansökan.

Giltighetstid och förlängning

10 § Ett godkännande som gåvomottagare gäller till utgången av
det tredje året efter det år som beslutet fattades.

Om en ansökan om förlängning kommer in innan godkännandet har
upphört att gälla, får godkännandet förlängas till utgången av
det tredje året efter det år då godkännandet annars skulle ha
upphört att gälla.

Om en ansökan om förlängning har kommit in, är godkännandet
giltigt även efter den tid som anges i första eller andra
stycket till dess att frågan om förlängning har prövats av
Skatteverket.

11 § Vid ansökan om förlängning enligt 10 § andra stycket
tillämpas 9 §.

Avgifter

12 § Den som ansöker om godkännande enligt 9 § ska betala en
ansökningsavgift. Skatteverket får inte pröva en ansökan om
avgiften inte har betalats.

En godkänd gåvomottagare ska betala en årsavgift för varje
kalenderår efter det år då ett godkännande meddelats. Avgiften
ska betalas före det år avgiften avser.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Underrättelse till Skatteverket

13 § Om en godkänd gåvomottagare inte längre uppfyller ett
eller flera av de krav som avses i 6–8 §§, ska gåvomottagaren
omedelbart underrätta Skatteverket om detta.

Förelägganden

14 § Skatteverket får meddela de förelägganden som behövs för
att verket ska kunna ta ställning till om ett godkännande ska
återkallas.

Återkallelse

15 § Skatteverket ska återkalla ett godkännande som
gåvomottagare om

1. innehavaren begär det,

2. förutsättningarna för godkännande inte längre är
uppfyllda,

3. innehavaren vid ett beslut om slutlig skatt som fattats
under den tid som avses i 10 § inte är inskränkt skattskyldig
enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller, när
det gäller en svensk mottagare som är inskränkt skattskyldig
enligt någon annan bestämmelse i 7 kap. inkomstskattelagen än
3 § eller en utländsk mottagare, inte skulle ha blivit
inskränkt skattskyldig vid tilllämpning av 7 kap. 3 §
inkomstskattelagen,

4. innehavaren inte betalar en sådan avgift som avses i 12 §
andra stycket,

5. innehavaren inte följer ett föreläggande enligt 14 §,
eller

6. innehavaren inte lämnar kontrolluppgifter enligt 22 kap.
22 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Om det finns synnerliga skäl, får Skatteverket avstå från
återkallelse enligt första stycket 2, 3 eller 6.
Lag (2013:968).

16 § Ett beslut att återkalla ett godkännande gäller
omedelbart.

Kontrollavgift

17 § Skatteverket får ta ut en kontrollavgift av den som inte
kommit in med en sådan underrättelse som avses i 13 §.

Kontrollavgiften uppgår till ett belopp motsvarande 10 procent
av värdet på de gåvor som tagits emot efter den tidpunkt då en
underrättelse borde ha kommit in och till dess att frågan om
återkallelse har prövats av Skatteverket och som är av det
slaget att de ingår i givarens underlag för skattereduktion
enligt 67 kap. 25 § inkomstskattelagen (1999:1229), dock lägst
5 000 kronor.

Om värdet på de gåvor som avses i andra stycket inte kan
beräknas tillförlitligt, får Skatteverket uppskatta värdet till
ett skäligt belopp.

Kontrollavgiften tillfaller staten.

18 § Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det
finns andra särskilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis
befria gåvomottagaren från en kontrollavgift.

Första stycket ska beaktas även om något yrkande om befrielse
inte har framställts.

19 § Om Skatteverket beslutar om kontrollavgift, gäller
bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

1. debitering och betalning av kontrollavgift i 61–65 kap.,

2. verkställighet i 68 kap. 1 §, och

3. indrivning i 70 kap.

Omprövning och överklagande

20 § I fråga om beslut om godkännande enligt 6 §, om
förlängning av godkännande enligt 10 § och om återkallelse av
godkännande enligt 15 § tillämpas bestämmelserna i 66 och 67
kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om omprövning och
överklagande av beslut avseende på vilket sätt preliminär skatt
ska betalas.

I fråga om beslut om kontrollavgift enligt 17 § tillämpas
bestämmelserna i 66 och 67 kap. skatteförfarandelagen.
Tidsfristen i 66 kap. 24 § skatteförfarandelagen ska dock
räknas från den dag beslutet om kontrollavgift meddelades.

Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2011:1269

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. I fråga om 2013 och tidigare års taxeringar ska vad som i
6 § 1 och 3 sägs om inskränkt skattskyldighet vid beslut om
slutlig skatt i stället avse inskränkt skattskyldighet vid
taxering.

3. Vid 2012 och 2013 års taxeringar ska vad som i 15 § första
stycket 3 sägs om fattat beslut om slutlig skatt i stället avse
beslutad taxering.

4. I fråga om åtaganden som lämnas under 2012 ska vad som i 8 §
tredje stycket sägs om åtagande enligt 23 kap. 7 § och 38 kap.
1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i stället avse åtagande
enligt 13 kap. 2 a och 3 §§ lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter.

5. I fråga om kontrolluppgifter som avser 2012 ska vad som i
15 § första stycket 6 sägs om kontrolluppgifter enligt 22 kap.
22 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i stället avse
kontrolluppgifter enligt 11 kap. 8 b § lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter.

2013:968

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Vid tillämpning av 6 § 1, 7 §, 8 § andra stycket och 15 §
första stycket 3 ska frågan om inskränkt skattskyldighet för
år 2013 och tidigare år prövas i förhållande till 7 kap. 3, 7
eller 14 § inkomstskattelagen (1999:1229) i dessa paragrafers
lydelse före den 1 januari 2014.