Förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

SFS nr
2011:130
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-02-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1576

Uppgifter

1 § Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för att
alla barn, elever och vuxenstuderande med
funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig
utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg
miljö.

Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för
barnens utveckling och lärande samt förbättrade
kunskapsresultat för eleverna och de vuxenstuderande.

Myndigheten ansvarar för specialpedagogiskt stöd samt för
utbildning i specialskolan och i förskoleklass och
fritidshem vid en skolenhet med specialskola. Myndigheten
har även andra uppgifter som följer av denna förordning
eller av andra särskilda bestämmelser eller särskilda
beslut.

Specialpedagogiskt stöd

2 § Myndigheten ska i specialpedagogiska frågor som rör
barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ge råd
och stöd till huvudmän med ansvar för

1. utbildning inom skolväsendet,

2. internationella skolor enligt 24 kap. skollagen
(2010:800),

3. utbildning vid särskilda ungdomshem enligt 24 kap.
skollagen, och

4. annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen.

3 § Myndigheten ska när det gäller sådana verksamheter som
avses i 2 §

1. anordna och medverka i kompetensutveckling,

2. bedriva och medverka i specialpedagogisk
utvecklingsverksamhet, och

3. sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning
som är relevant för det specialpedagogiska området.
Förordning (2011:1161).

4 § Myndigheten ska bistå de huvudmän som svarar för
verksamheten med särskilda omvårdnadsinsatser för elever
som går en sådan Rh-anpassad utbildning som avses i
15 kap. skollagen (2010:800) med administrativa tjänster i
samband med att hemkommuner och hemlandsting betalar
ersättning för vissa kostnader för eleverna till dessa
huvudmän enligt 15 kap. 40 § skollagen.

5 § Myndigheten ska erbjuda specialpedagogisk utredning
inom resurscenter för barn och ungdomar som

1. är dövblinda,

2. i annat fall än som avses i 1 är synskadade,

3. i annat fall än som avses i 1 är synskadade och har
ytterligare funktionsnedsättning,

4. i annat fall än som avses i 1 är döva eller
hörselskadade och som även har en utvecklingsstörning, och

5. har en grav språkstörning.

Utredning får vid behov även omfatta barn som inte har
börjat i de verksamheter som avses i 2 och 11 §§.

I verksamheten vid ett resurscenter ska det ingå att
informera och utbilda lärare, annan personal samt
vårdnadshavare.

Läromedel

6 § Myndigheten ska när det gäller sådana verksamheter som
avses i 2 § främja och informera om tillgången till
läromedel för barn, ungdomar och vuxna med
funktionsnedsättning. Myndigheten får utveckla, anpassa,
framställa och distribuera sådana läromedel i den
utsträckning behoven inte kan tillgodoses på den
kommersiella läromedelsmarknaden.

Specialskolan

7 § Myndigheten ska särskilt verka för en ökad
måluppfyllelse i specialskolan och i övrigt utveckla
utbildningens kvalitet.

Myndigheten ska erbjuda eleverna i specialskolan ett
elevhemsboende med hög kvalitet och goda förutsättningar
för en aktiv fritid.

8 § Specialskolan ska ha skolenheter för elever från hela
landet (riksskolor) och skolenheter med regionala
upptagningsområden (regionskolor).

9 § Riksskolor ska finnas för elever som

1. är dövblinda,

2. i annat fall än som avses i 1 är synskadade och har
ytterligare funktionsnedsättning,

3. i annat fall än som avses i 1 är döva eller
hörselskadade och som på grund av utvecklingsstörning inte
kan få sin utbildning i en regionskola, och

4. har en grav språkstörning.

10 § Regionskolorna är avsedda för döva eller
hörselskadade elever som inte behöver utbildning med
särskilda insatser vid riksskolorna.

Regionskolor ska finnas i Örebro, Härnösands, Stockholms,
Vänersborgs och Lunds kommuner.

Myndigheten får meddela föreskrifter om regionskolornas
upptagningsområden.

11 § Myndigheten ska bedriva utbildning för barn och
ungdomar som avses i 11 § lagen (2010:801) om införande av
skollagen (2010:800).

Hantering av statliga stöd och bidrag

12 § Myndigheten ska administrera statliga stöd och bidrag
enligt särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.
Myndigheten ska också följa upp och utvärdera de insatser
för vilka statliga stöd och bidrag har lämnats.

Andra uppgifter

13 § Myndigheten ska erbjuda teckenspråksutbildning för
syskon till döva eller hörselskadade barn och barn till
döva eller hörselskadade föräldrar.

14 § Myndigheten ska sprida information till och aktivt
arbeta för att göra sin verksamhet känd för sådana
huvudmän som avses i 2 §, deras personal, elever, andra
studerande och vårdnadshavare.

15 § Myndigheten ska bedriva verksamhet inom Europeiska
byrån för utveckling av undervisning för elever med behov
av särskilt stöd, European Agency for Development in
Special Needs Education.

Arbetets bedrivande

16 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv
och perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Myndigheten ska också i sin verksamhet ta särskild hänsyn
till barnets bästa i enlighet med konventionen om barnets
rättigheter.

Samverkan

17 § Myndigheten ska samverka med Statens skolverk, Statens
skolinspektion, Skolforskningsinstitutet och andra
myndigheter som har ansvar för frågor om funktionshinder i
syfte att nå de utbildnings- och funktionshinderspolitiska
målen inom skolområdet.

Myndigheten ska samverka med Skolforskningsinstitutet och
Statens skolverk särskilt när det gäller att sprida och
tillgängliggöra relevanta forskningsresultat med god
vetenskaplig kvalitet.

Myndigheten ska samråda med de organisationer som företräder
personer med funktionsnedsättning. Förordning (2014:1576).

Ledning

18 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

19 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som
består av högst nio ledamöter.

Beslutande organ

20 § Inom myndigheten finns det ett särskilt beslutsorgan
som benämns Nämnden för mottagande i specialskolan och för
Rh-anpassad utbildning. Nämnden ska pröva frågor om

1. mottagande i specialskolan enligt 7 kap. 6 § skollagen
(2010:800), och

2. antagning till Rh-anpassad utbildning vid vissa
gymnasieskolor och andra frågor om rätt till sådan
utbildning enligt 15 kap. 36 § skollagen.

21 § Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-
anpassad utbildning består av en ordförande samt minst sex
och högst tio andra ledamöter. I nämnden ska det finnas
företrädare för grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt
för personer med rörelsehinder.

22 § Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-
anpassad utbildning är beslutför när ordföranden och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

23 § Om ett ärende är så brådskande att Nämnden för
mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning
inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet
avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra
ledamöterna.

Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får
ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska
anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

24 § Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-
anpassad utbildning ansvarar för sina beslut.

Nämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens
ledning.

25 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för
att Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-
anpassad utbildning tilldelas medel och resurser i övrigt
för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs
författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på
ett tillförlitligt sätt.

Ärendenas handläggning

26 § Myndigheten får i arbetsordningen meddela
föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att
ordföranden i Nämnden för mottagande i specialskolan och
för Rh-anpassad utbildning får avgöra ärenden enligt 20 §
som är av det slaget att de inte behöver avgöras av
nämnden.

27 § Ärendena ska avgöras efter föredragning.

Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om
eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs
enligt 26 § inte behöver föredras.

Anställningar och uppdrag

28 § Generaldirektören är myndighetschef.

29 § Ordföranden och övriga ledamöter i Nämnden för
mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning
utses av myndigheten för en bestämd tid. Nämnden utser
inom sig en vice ordförande.

Personalansvarsnämnd

30 § Vid myndigheten ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

31 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228) och personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

32 § Begränsningarna i 4 § andra stycket avgiftsförordningen
(1992:191) ska inte tillämpas på myndigheten när det gäller
sådana varor och tjänster som avses i första stycket 1–4 samma
paragraf.

Myndigheten får ta ut avgifter

1. efter avtal med en kommun för assistans till elever i behov
av särskilt stöd,

2. för att tillhandahålla läromedel och förteckningar,

3. för kost och inkvartering i samband med kurser och besök,
och

4. från Folkbildningsrådet när det gäller administration av
förstärkningsbidrag till folkhögskolor.

Myndigheten får besluta om storleken på avgifter enligt andra
stycket 1–3 upp till full kostnadstäckning. Myndigheten får
besluta om storleken på avgifter enligt andra stycket 4.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Förordning (2011:1595).

Överklagande

33 § Myndighetens beslut i fråga om fördelning av bidrag
får inte överklagas.