Förordning (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen

SFS nr
2011:131
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-02-24

Uppgifter

1 § Sameskolstyrelsen ansvarar för utbildning i sameskolan
samt i förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med
sameskola.

Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn
till samer får tillgång till en likvärdig utbildning
enligt skollagen (2010:800) med samiska
undervisningsinslag av god kvalitet i en trygg miljö.
Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för
barnens utveckling och lärande samt förbättrade
kunskapsresultat för eleverna i sameskolan.

Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna
förordning eller av andra särskilda bestämmelser eller
särskilda beslut.

2 § Myndigheten ska

1. bistå kommunerna när det gäller uppsökande verksamhet
bland samer,

2. informera om sameskolan och om samiska
undervisningsinslag i skolväsendet, och

3. främja utveckling och produktion av läromedel för
samisk undervisning.

3 § Myndigheten får efter avtal med en kommun ta över
ansvaret för kommunens uppgifter inom förskolan.
Myndigheten ska ta ut ersättning av kommunen för sådan
verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Arbetets bedrivande

4 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv
och perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Myndigheten ska också i sin verksamhet ta särskild hänsyn
till barnets bästa i enlighet med konventionen om barnets
rättigheter.

Ledning

5 § Myndigheten leds av en nämnd.

6 § Nämnden ska bestå av fem ledamöter.

Organisation

7 § Vid nämnden finns ett kansli som leds av en skolchef.

Skolchefen ska biträda nämnden i dess verksamhet och
särskilt verka för att utbildningen utvecklas.

Ärendenas handläggning

8 § När ärenden av större vikt handläggs, ska om möjligt
alla ledamöter i nämnden vara närvarande.

9 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras
genom kontakter mellan ordföranden och de andra
ledamöterna.

Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får
ordföranden ensam avgöra ärendet efter samråd med
skolchefen. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa
sammanträde med nämnden.

10 § Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om
eller i ett enskilt fall besluta att skolchefen får avgöra
ärenden som är av sådant slag att de inte behöver avgöras
av nämnden.

11 § Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om
eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs
enligt 10 § inte behöver föredras.

Anställningar och uppdrag

12 § Av 2 kap. 1 § 2 sametingslagen (1992:1433) följer att
ledamöterna i nämnden utses av Sametinget. Ledamöterna
utses för en bestämd tid.

Sametinget utser även ordförande i nämnden för en bestämd
tid. Nämnden utser inom sig en vice ordförande för en
bestämd tid.

13 § Skolchefen anställs av Sametinget efter förslag av
myndigheten.

Som skolchef får bara den anställas som genom utbildning
och erfarenhet har pedagogisk insikt.

14 § När det gäller skolchefen prövar Statens ansvarsnämnd
frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande.

Personalansvarsnämnd

15 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Skolchefen ska vara ordförande i personalansvarsnämnden.

Tillämpligheten av vissa förordningar

16 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

17 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen
(2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

20 § tredje stycket om föredragning, och

24 § om ställföreträdare.

Överklagande

18 § Av 21 § anställningsförordningen (1994:373) följer
att beslut i ett anställningsärende enligt denna
förordning får överklagas hos Statens överklagandenämnd.

Av 21 § anställningsförordningen följer vidare att
myndighetens förslag om att anställa en skolchef eller
beslut om att avbryta ett anställningsförfarande inte får
överklagas.