Förordning (2011:133) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

SFS nr
2011:133
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2011-02-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:911

1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter
till lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga
missbrukssubstanser.

De begrepp som används i denna förordning har samma
betydelse som i lagen.

2 § Åklagaren ska underrätta Folkhälsomyndigheten och
Läkemedelsverket om beslut enligt följande bestämmelser i
lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga
missbrukssubstanser:

– 10 § om att inte fastställa ett beslut om omhändertagande,
och

– 11 § om att förstöra en substans.
Förordning (2013:911).

3 § Underrättelseskyldigheten enligt 24 § andra stycket
lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga
missbrukssubstanser ska fullgöras av den myndighet som
förvarar substansen.

4 § Om en domstol meddelar dom eller beslut om
omhändertagande eller förstörande enligt lagen (2011:111) om
förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser, ska en
kopia av dom eller beslut som vunnit laga kraft sändas till
Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.
Förordning (2013:911).

5 § Allmän åklagare som har fattat ett beslut om
förstörande ska underrätta den myndighet som förvarar den
omhändertagna substansen om beslutet när detta har vunnit
laga kraft.