Förordning (2011:1480) om elcertifikat

SFS nr
2011:1480
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-12-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:265

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till
lagen (2011:1200) om elcertifikat.

I denna förordning har

1. termer och uttryck som används samma betydelse som i lagen
om elcertifikat,

2. avfall samma betydelse som i miljöbalken, och

3. återvinning samma betydelse som i avfallsförordningen
(2011:927).

2 § Med biobränsle avses material av biologiskt ursprung som
används som bränsle. Med biobränsle avses dock inte

1. fossila material eller torv,

2. osorterat avfall, oavsett innehåll, eller

3. föremål eller ämne som avses i 2 men som har upphört att
vara avfall efter en hantering som innebär återvinning.

3 § Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet och
kontoföringsmyndighet enligt lagen (2011:1200) om
elcertifikat. Förordning (2014:1091).

Tilldelning för produktionsökning

4 § En innehavare av en anläggning är berättigad att tilldelas
elcertifikat enligt 2 kap. 8 § första stycket lagen
(2011:1200) om elcertifikat om en dokumenterad och verifierad
varaktig produktionsökning i en anläggning är en följd av

1. en ökning av det genomsnittliga använda vattenflödet genom
anläggningen,

2. minskade förluster i vattenvägarna, eller

3. minskade förluster i energiomvandlingssystemet.

Om en produktionsökning endast är en följd av en löpande
underhållsåtgärd i anläggningen eller i de vattenvägar som hör
till anläggningen, ska produktionsökningen inte berättiga till
tilldelning av elcertifikat.

Bestämmelserna i 10 § gäller inte för innehavare av
anläggningar som tilldelats elcertifikat för en
produktionsökning enligt första stycket.

5 § En innehavare av en anläggning är berättigad att tilldelas
elcertifikat enligt 2 kap. 8 § andra stycket lagen (2011:1200)
om elcertifikat om en dokumenterad och verifierad varaktig
ökning av den förnybara elproduktionen är en följd av
investeringar i produktionshöjande åtgärder i anläggningen,
såsom ombyggnader. Ökningar som endast är en följd av en
löpande underhållsåtgärd berättigar inte till tilldelning av
elcertifikat.

6 § Statens energimyndighet ska i ett beslut om godkännande av
produktionsökning fastställa den andel av den totala förnybara
elproduktionen i anläggningen efter åtgärd som ska ligga till
grund för tilldelning av elcertifikat enligt 2 kap. 8 § lagen
(2011:1200) om elcertifikat.

Tiden för tilldelning av elcertifikat för produktionsökningar
enligt 2 kap. 8 § tredje stycket lagen om elcertifikat ska
räknas från den tidpunkt när en sådan andel som avses i första
stycket har kunnat fastställas genom dokumentation och
verifiering i enlighet med föreskrifter som Statens
energimyndighet har meddelat med stöd av 18 § 1.

Ny tilldelning efter ombyggnad

7 § Vid bedömning av om en anläggning ska anses som ny enligt
2 kap. 9 § lagen (2011:1200) om elcertifikat ska anläggningen
anses omfatta följande delar:

1. vattenvägar, turbin, generator och styr- och reglersystem
för vattenkraftverk,

2. panna, turbin, generator, rökgassystem och styr- och
reglersystem för kraftvärmeverk och industriell
mottrycksanläggning,

3. rotor, maskinhus och styr- och reglersystem för
vindkraftverk, eller

4. gasmotor eller gasturbin, generator och styr- och
reglersystem för gasmotor- eller gasturbinanläggningar.

För att en anläggning ska anses som ny enligt 2 kap. 9 § lagen
om elcertifikat ska omfattande ombyggnader eller andra
investeringar ha gjorts i fråga om de delar som avses i första
stycket. Anläggningens livslängd ska efter åtgärderna motsvara
en ny sådan anläggnings livslängd.

Mätning, beräkning och rapportering av
elcertifikatsberättigande elproduktion

Mätning och rapportering till elnät som omfattas av
nätkoncession

8 § Föreskrifter om mätning och rapportering av
elcertifikatsberättigande elproduktion för inmatning från
anläggningar till ett elnät som omfattas av nätkoncession
finns i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och
rapportering av överförd el.

Mätning och rapportering till elnät som inte omfattas av
nätkoncession

9 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Om inmatningen från en anläggning sker till ett elnät som
används utan stöd av nätkoncession, ska anläggningens
innehavare mäta mängden inmatad el under varje timme och
rapportera den elcertifikatsberättigande elproduktionen till
Affärsverket svenska kraftnät.

9 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Om inmatningen från en anläggning sker till ett elnät som
används utan stöd av nätkoncession, ska anläggningens
innehavare mäta mängden inmatad el under varje timme och
rapportera den elcertifikatsberättigande elproduktionen till
kontoföringsmyndigheten. Förordning (2015:265).

Särskild beräkning och rapportering av viss elproduktion

10 § Utöver vad som anges i 2 kap. 3 § tredje stycket lagen
(2011:1200) om elcertifikat ska innehavaren av en anläggning
särskilt beräkna den elproduktion som sker med biobränsle,
torv eller användning av olika tekniska utrustningar och
rapportera beräkningen till kontoföringsmyndigheten.
Förordning (2014:1091).

Kontroll av mätutrustning

11 § Av lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon
och förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och
mätdon följer att Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll får meddela föreskrifter om krav på och kontroll av
mätutrustning och att myndigheten utövar tillsyn över att
sådana föreskrifter följs.

Omprövning av beslut om kvotplikt för elintensiv industri

12 § Statens energimyndighet ska ompröva ett sådant beslut om
kvotplikt som avses i 4 kap. 7 § lagen (2011:1200) om
elcertifikat

1. vart tredje år, om det är en sådan elintensiv industri som
avses i 1 kap. 2 § 8 a eller c lagen om elcertifikat, och

2. varje år, om det är en sådan elintensiv industri som avses
i 1 kap. 2 § 8 b lagen om elcertifikat.

Undantag från deklarationsskyldighet

13 § En kvotpliktig elintensiv industri ska undantas från
deklarationsskyldighet om den använder endast sådan el som
enligt 4 kap. 5 § lagen (2011:1200) om elcertifikat inte ska
beaktas vid beräkning av kvotplikten.

Statens energimyndighet ska pröva frågan om undantag från
deklarationsskyldighet i samband med att myndigheten prövar
frågan om registrering av kvotplikt enligt 4 kap. 7 § lagen om
elcertifikat eller omprövar ett beslut enligt 12 §.

Omräkning av elcertifikatspris på en gemensam
elcertifikatsmarknad

14 § När det volymvägda medelvärdet av priset på elcertifikat
ska beräknas enligt 3 kap. 16 § lagen (2011:1200) om
elcertifikat på en elcertifikatsmarknad som är gemensam med
andra länder, ska omsättningen under den aktuella perioden
räknas om till den valutakurs som gäller den dag det
volymvägda medelvärdet beräknas.

Avgifter för kontoföring och registrering i
elcertifikatsregistret

15 § Kontoföringsmyndigheten ska ta ut avgifter för
kontoföring och registrering av överlåtelser av elcertifikat.
Avgifterna ska beräknas på den tremånadersperiod
(avgiftsperiod) som föregår avgiftsbeslutet. Den sammanlagda
avgiften ska avrundas till närmaste heltal kronor.
Förordning (2014:1091).

16 § Den som har ett certifikatkonto ska betala en avgift för
kontot. Kontoavgiften ska beräknas på det högsta antal
elcertifikat som samtidigt varit registrerade på kontot under
avgiftsperioden och ska vara 0,07 kronor för varje registrerat
certifikat. Kontoavgiften ska dock alltid vara lägst 50
kronor.

17 § Sökanden ska betala en ansökningsavgift på 100 kronor, om
en ansökan om registrering enligt 3 kap. 6 § lagen (2011:1200)
om elcertifikat inte har överförts elektroniskt.

Bemyndiganden

18 § Statens energimyndighet får meddela ytterligare
föreskrifter om

1. åtgärder, villkor, dokumentation och verifiering vid
tilldelning av elcertifikat för produktionsökning,

2. åtgärder och villkor för ny tilldelning efter ombyggnad,
och

3. mätning, beräkning och rapportering av
elcertifikatsberättigande elproduktion.

19 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät
får inom sina respektive ansvarsområden meddela ytterligare
föreskrifter om verkställighet av lagen (2011:1200) om
elcertifikat och föreskrifter om verkställighet av denna
förordning.

19 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Statens energimyndighet får meddela ytterligare
föreskrifter om verkställigheten av lagen (2011:1200) om
elcertifikat och föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning. Förordning (2015:265).

Överklagande

20 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.