Förordning (2011:1494) om vissa fiskarter från Östersjöområdet

SFS nr
2011:1494
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2011-12-08

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om utsläppande på
marknaden och utförsel av vissa fiskarter och fiskprodukter
därav med ursprung i Östersjöområdet.

2 § Fiskarter som omfattas av denna förordning är vildfångad

1. lax (Salmo salar),

2. sill/strömming (Clupea harengus) som är större än 17 cm,

3. röding (Salvelinus spp.),

4. flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) och

5. öring (Salmo trutta).

3 § Med Östersjöområdet avses i denna förordning

1. vatten i ICES statistiska delsektioner 24–32 (BAL 24–BAL
32) såsom dessa beskrivs i bilaga III till Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om
avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från
medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del och

2. svenskt inre vatten enligt lagen (1966:374) om Sveriges
sjöterritorium med undantag av inre vatten i Kattegatt och
Skagerack.
Utsläppande på marknaden

4 § Det är tillåtet att på den svenska marknaden släppa ut
fiskarter som omfattas av denna förordning och fiskprodukter
därav med ursprung i Östersjöområdet som är avsedda för
konsumtion inom landet och som innehåller högre halter av
dioxiner eller dioxinlika PCB eller icke dioxinlika PCB än de
gränsvärden som anges i punkt 5.3 i bilagan till kommissionens
förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om
fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i
livsmedel.

Utförsel till länder som är medlemmar i Europeiska unionen

5 § Vildfångad lax och fiskprodukter därav med ursprung i
Östersjöområdet får föras ut till andra länder inom Europeiska
unionen än Finland och Lettland endast om fisken eller
fiskprodukterna uppfyller kraven i punkt 5.3 i bilagan till
kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006.

Övrig vildfångad fisk som omfattas av denna förordning och
fiskprodukter därav med ursprung i Östersjöområdet får föras
ut till andra länder inom Europeiska unionen än Finland endast
om fisken eller fiskprodukterna uppfyller kraven i punkt 5.3 i
bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006.

Straff

6 § Bestämmelser om ansvar för utförsel av fisk och
fiskprodukter och försök till utförsel i strid mot denna
förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna
förordning finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Anmälningsskyldighet

7 § Om Livsmedelsverket misstänker att en straffbar
överträdelse av denna förordning eller av någon föreskrift som
meddelats med stöd av denna förordning har skett, ska detta
anmälas till Tullverket.

Bemyndiganden

8 § Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om vad
som ska krävas för att utförsel av fisk och fiskprodukter ska
anses vara tillåten enligt 5 §.

Livsmedelsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.