Förordning (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin

SFS nr
2011:1508
Departement/myndighet
Justitiedepartementet D
Utfärdad
2011-12-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1536

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
för verksamhet som värnar demokratin mot våldsbejakande
extremism under perioden 2015–2018. Förordning (2014:1536).

2 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar
frågor om statsbidrag enligt denna förordning.
Förordning (2014:93).

Syfte

3 § Syftet med statsbidraget är att minska antalet aktiva inom
våldsbejakande extremistmiljöer.

Förutsättningar för statsbidrag

4 § Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Bidrag får
lämnas till ideella föreningar och stiftelser under de
förutsättningar som anges i 5 och 6 §§.

Bidrag får också lämnas till en kommun, dock endast om
kommunen inom ramen för projektet samarbetar med minst en
sådan ideell förening eller en sådan stiftelse som avses i
första stycket. Förordning (2014:1536).

5 § Statsbidrag får lämnas till en ideell förening som

1. är självständig och demokratiskt uppbyggd,

2. bedriver verksamhet i Sverige utan vinstsyfte, och

3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive
principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig
eller kommunal och som uppfyller kraven i första stycket 2 och
3.

6 § Statsbidrag får inte lämnas till en förening eller
stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter
hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller
försatt i konkurs.

7 § Statsbidrag får lämnas endast för verksamhet som syftar
till att

1. förebygga att antidemokratiska beteenden utvecklas,

2. förebygga att individer radikaliseras och ansluter sig
till våldsbejakande extremistmiljöer, eller

3. stödja individer som avser att lämna sådana miljöer.
Förordning (2014:1536).

Ansökan

8 § Ansökan om statsbidrag ska göras skriftligen.

Den sökande ska till Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor lämna de handlingar och uppgifter som
myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.
Förordning (2014:93).

Beslut och utbetalning

9 § I ett beslut om statsbidrag ska det anges för vilken
verksamhet bidraget beviljas. Beslutet får förenas med
villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska även
anges vilken dag redovisning senast ska ske.

10 § Statsbidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget
överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, får det dock betalas ut vid två
tillfällen.

Redovisning

11 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning ska lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna
medlen till Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor. Bidragsmottagaren ska samtidigt
redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten
förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats
för.

Om den som tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är
en ideell förening eller en stiftelse, ska en revisor intyga
att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig och att
räkenskaperna är rättvisande. Om det bidrag som har tagits
emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad
eller godkänd. Förordning (2014:1536).

12 § Den som har tagit emot statsbidrag ska på begäran av
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna det
underlag som myndigheten behöver för att granska en
redovisning som avses i 11 §. Förordning (2014:1536).

13 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i
sin årsredovisning redogöra för vilka som har fått
statsbidrag enligt denna förordning samt med vilka belopp och
för vilka ändamål.

Myndigheten ska dessutom senast den 1 juni varje år till
regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad
utbetalade bidrag har använts till och, om möjligt, ge en
samlad bedömning av statsbidragets effekter i förhållande
till dess syfte. Förordning (2014:1536).

Återbetalning och återkrav

14 § Sedan ett stöd har betalats ut är stödmottagaren
återbetalningsskyldig, om

1. stödet har lämnats på felaktiga grunder eller med för högt
belopp,

2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det syfte som anges i 1 §,

3. mottagaren inte har lämnat en redovisning som avses i
11 §, eller

4. villkor i beslutet om stöd inte har följts.
Förordning (2014:1536).

15 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
14 §, ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om
det finns särskilda skäl, får Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor besluta att efterge återkrav helt eller
delvis. Förordning (2014:93).

Bemyndigande

16 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får
meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2014:93).

Överklagande

17 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.