Förordning (2011:1509) om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet

SFS nr
2011:1509
Departement/myndighet
Justitiedepartementet D
Utfärdad
2011-12-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:1537
Upphävd
2015-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:94

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för
demokratifrämjande verksamhet under perioden 2012–2014.

2 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar
frågor om statsbidrag enligt denna förordning.
Förordning (2014:94).

Syfte

3 § Syftet med statsbidraget är att stärka ungas demokratiska
värderingar.

Förutsättningar för statsbidrag

4 § Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

5 § Statsbidrag får lämnas till en ideell förening som

1. är självständig och demokratiskt uppbyggd,

2. bedriver verksamhet i Sverige utan vinstsyfte, och

3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive
principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig
eller kommunal och som uppfyller kraven i första stycket 2 och
3.

6 § Statsbidrag får inte lämnas till en förening eller
stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter
hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller
försatt i konkurs.

7 § Statsbidrag får lämnas för verksamhet som

1. förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas, eller

2. genomför demokrati- och ledarskapsutbildning för personer
som är eller kan utvecklas till att bli förebilder på lokal
nivå.

Ansökan

8 § Ansökan om statsbidrag ska göras skriftligen.

Den sökande ska till Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor lämna de handlingar och uppgifter som
myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.
Förordning (2014:94).

Beslut och utbetalning

9 § I ett beslut om statsbidrag ska det anges för vilken
verksamhet bidraget beviljas. Beslutet får förenas med villkor.
Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska även anges vilken
dag redovisning senast ska ske.

10 § Statsbidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget
överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, får det dock betalas ut vid två
tillfällen.

Redovisning

11 § En förening eller stiftelse som har tagit emot statsbidrag
enligt denna förordning ska lämna en ekonomisk redovisning av
de mottagna medlen till Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa
vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller
sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

En revisor ska intyga att den ekonomiska redovisningen är
tillförlitlig och att räkenskaperna är rättvisande. Om det
bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn
vara auktoriserad eller godkänd. Förordning (2014:94).

12 § En förening eller stiftelse som har tagit emot statsbidrag
ska på begäran av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor lämna det underlag som myndigheten behöver
för att granska en sådan redovisning som avses i 11 §.
Förordning (2014:94).

13 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i
sin årsredovisning redogöra för vilka som har fått statsbidrag
enligt denna förordning samt med vilka belopp och för vilka
ändamål. Myndigheten ska dessutom i årsredovisningen lämna en
sammanfattande redogörelse för vad utbetalade bidrag har
använts till och, om möjligt, ge en samlad bedömning av
bidragets effekter i förhållande till dess syfte.
Förordning (2014:94).

Återbetalning och återkrav

14 § Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat
sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det ändamål det har beviljats för,

4. mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som avses i
11 §, eller

5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

15 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
14 §, ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om
det finns särskilda skäl, får Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor besluta att efterge återkrav helt eller
delvis. Förordning (2014:94).

Bemyndigande

16 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får
meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2014:94).

Överklagande

17 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2014:1537

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
statsbidrag som har lämnats före den 1 januari 2015.