Förordning (2011:1527) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2012

SFS nr
2011:1527
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-12-15

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 19 kap. 47 §
socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser
betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska
vara 1,5 procent för år 2012.