Förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal

SFS nr
2011:1533
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2011-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:193

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning gäller behörigheter, certifikat och
övriga intyg för

sjöpersonal.

I 4 kap. 21 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) finns
det bestämmelser om rätt att ställa andra krav än dem som
anges i denna förordning.

2 § I denna förordning används följande beteckningar med den
betydelse som anges nedan.

Beteckning Betydelse

Bruttodräktighet Det bruttodräktighetstal som
anges i fartygets mätbrev

Däckstjänstgöring Yrkesmässig tjänstgöring till
sjöss inom fartygets
däcksavdelning

EES Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet

Fiskefartyg Fartyg som yrkesmässigt används
för att fånga fisk eller andra
levande tillgångar ur vattnet

Godkänd utbildning Utbildning som berättigar till
behörighetsbevis, certifikat
eller intyg enligt denna
förordning och som godkänts av
Transportstyrelsen eller av en
administration i ett annat land
med vilket Transportstyrelsen
ingått avtal om godkännande av
utbildningar

Handelsfartyg Fartyg som används för
handelssjöfart eller annat
ändamål som hör ihop med
handelssjöfarten såsom bogsering,
isbrytning, bärgning och dykning

Höghastighetsfartyg Fartyg som används för
handelssjöfart och som kan uppnå
en fart i meter per sekund som
uppgår till eller överstiger 3,7
0.1667, där är deplacement (m3)
vid konstruktionsvattenlinjen

Kvalificerad
verkstadstjänstgöring Verkstadstjänstgöring som
omfattar:

1. tillverkning, reparation
eller montering av
framdrivningsmaskineri för
fartyg om minst 400 kW,

2. tjänstgöring som reparatör i
maskinutrymmen på fartyg med
minst 1 500 kW maskinstyrka,
eller

3. tjänstgöring i maskinverkstad
på Försvarsmaktens fartyg med
minst 1 500 kW maskinstyrka

Maskintjänstgöring Yrkesmässig tjänstgöring till
sjöss i fartygets maskinutrymmen

Maskinstyrka Den axeleffekt som kan tas ut
från fartygets
framdrivningsmaskineri, angiven
i kilowatt (kW)

Motorfartyg Annat maskindrivet fartyg än
ångfartyg

Passagerarfartyg Fartyg som medför fler än 12
passagerare

Pråm Fartyg som inte är försett med
eget framdrivningsmedel

Roropassagerarfartyg Passagerarfartyg med
rorolastutrymmen eller
lastutrymmen för särskilda
lastkategorier såsom de
definieras i 1974 års
internationella konvention om
säkerhet för människoliv till
sjöss (SOLAS 74)

Snabba fartyg Fartyg som används för
handelssjöfart och som inte är
höghastighetsfartyg men som kan
framföras i 35 knop eller mer

STCW-koden Detaljerade bestämmelser och
riktlinjer som ansluter till
STCW-konventionen

STCW-konventionen 1978 års internationella
konvention om normer för
sjöfolks utbildning,
certifiering och vakthållning,
i gällande lydelse

Tjänstgöring i elektrisk
verkstad Tjänstgöring i elektrisk
verkstad eller verkstadsavdelning
på fartyg eller i land med arbete
av sådan art att underhåll av
elektrisk utrustning i regler-
och manöversystem ingått som en
del av arbetsuppgifterna

Traditionsfartyg Fartyg som enligt beslut av
Transportstyrelsen ska anses
vara traditionsfartyg

Vägfärja Fartyg som avses i 2 § andra
stycket väglagen (1971:948)

Ångfartyg Ångmaskindrivet fartyg
Förordning (2015:193).

3 § Den fart i vilken ett fartyg används anges i denna
förordning med nedan angivna beteckningar (fartområden).

Beteckning Betydelse

Inre fart Fart i trafik inom Sverige och
utanför kusterna, dock högst en
nautisk mil från en hamn eller
annan plats där fartyget kan
finna skydd, samt fart i
Kalmarsund och nationell fart i
Öresund. Som inre fart anses
också fart i fartområde D,
såsom detta definieras i
fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438).

Närfart Fart till och från orter vid
Östersjön eller farvatten som
har förbindelse med Östersjön,
dock inte bortom linjen
Hanstholm–Lindesnäs, samt fart
genom Kielkanalen till Cuxhafen.

Europafart Fart från en punkt N 68 O 14 –
Shetlands nordpynt, därifrån
västerut till V 11, längs denna
longitud över Irlands västkust
till N 30, därifrån österut
längs denna latitud.

Oceanfart All annan fart än ovan angivna.

4 § Transportstyrelsen prövar om behörighetsvillkoren är
uppfyllda samt utfärdar, efter ansökan, behörighetsbevis och
certifikat.

Transportstyrelsen får överlämna uppgiften att utfärda
certifikat till utbildningsanordnare.

För att behörighetsvillkoren ska vara uppfyllda ska minst
bestämmelserna i STCW-konventionen vara uppfyllda. Vad avser
radiopersonal ska även minst bestämmelserna i 1974 års
internationella konvention om säkerheten för människoliv till
sjöss (SOLAS 74) samt bestämmelserna i Internationella
teleunionens radioreglemente (ITU:s RR) vara uppfyllda.

5 § Den som har behörighet för en viss befattning på fartyg på
grund av examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis
över behörighetsgrundande utbildning som utfärdats i ett land
inom EES eller i Schweiz ska efter ansökan hos
Transportstyrelsen få behörighetsbevis för motsvarande svensk
behörighet om sökanden uppfyller villkoren enligt föreskrifter
som styrelsen har meddelat med stöd av denna förordning.
Detsamma gäller specialbehörigheter enligt 3 kap.

Den som har behörighet för en viss befattning på fartyg på
grund av examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis
över behörighetsgrundande högre utbildning som utfärdats i
något annat land än länderna inom EES eller Schweiz får efter
ansökan hos Transportstyrelsen få behörighetsbevis för
motsvarande svensk behörighet om sökanden uppfyller villkoren
enligt föreskrifter som styrelsen har meddelat med stöd av
denna förordning.

Behörighetsbevis motsvarande 2 kap. 11, 12, 23, 24 och 27 §§
och certifikat motsvarande 4 kap. som har utfärdats i ett land
inom EES eller Schweiz ska, vid tjänstgöring på svenskt
fartyg, ha samma giltighet som om de hade utfärdats av
Transportstyrelsen.

Om behörighetsbevis motsvarande 2 kap. 11, 12 och 23 §§,
specialbehörigheter motsvarande 3 kap. och certifikat
motsvarande 4 kap. har utfärdats i något annat land än
länderna inom EES eller Schweiz får Transportstyrelsen besluta
att sådana bevis, specialbehörigheter och certifikat ska, vid
tjänstgöring på svenskt fartyg, ha samma giltighet som om de
hade utfärdats av Transportstyrelsen.

6 § Transportstyrelsen får i enskilda fall besluta att den
som, utan att ha den teoretiska utbildning eller praktik som
krävs för viss behörighet, har fått en likvärdig utbildning
eller praktik ska få behörighetsbevis för denna behörighet.

Beslutet får förenas med villkor.

Beslutet får återkallas om det finns skäl för det.

7 § I fall som avses i 5 § första och andra stycket samt 6 §
ska Transportstyrelsen meddela beslut senast fyra månader
efter det att alla handlingar som gäller sökanden har lämnats
in till styrelsen.

Behörighetsbeviset får utformas som ett erkännande av det
utländska behörighetsbeviset.

8 § Om det krävs att en sökande ska slutföra en anpassningstid
eller genomgå ett lämplighetsprov för att få ett visst
behörighetsbevis enligt 5 § första stycket, ska
Transportstyrelsen först kontrollera om de kunskaper som den
sökande har fått genom sin yrkeserfarenhet är sådana att de
helt eller delvis motsvarar de krav som är föreskrivna för den
svenska behörigheten.

9 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om rätt att
tillgodoräkna viss tjänstgöring eller utbildning såsom praktik
för att uppfylla ett behörighetsvillkor.

10 § Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter som avser
utbildning av sjöpersonal ska styrelsen höra berörda
utbildningsmyndigheter.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter som avser
behörigheter och certifikat för radiopersonal ska styrelsen
höra Post- och telestyrelsen.

11 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om särskilda
behörigheter för personal som enbart tjänstgör på fiskefartyg,
traditionsfartyg eller fartyg som enbart används i inre fart.

12 § Transportstyrelsen får efter ansökan av enskild besluta
att ett fartyg ska anses vara ett traditionsfartyg vid
tillämpningen av denna förordning och föreskrifter som har
meddelats med stöd av förordningen.

Ett fartyg ska anses vara traditionsfartyg om

1. traditionellt sjömanskap och traditionell teknik ligger
till grund för fartygets framförande,

2. fartyget är av kulturhistoriskt värde eller är en kopia av
ett kulturhistoriskt värdefullt fartyg eller om det är ett
fartyg som byggts på ett sådant sätt att traditionella
färdigheter och traditionellt sjömanskap uppmuntras och
främjas, och

3. fartygsverksamheten inte har ett kommersiellt syfte.

13 § All verksamhet som gäller utbildning,
kompetensbedömning, certifiering, intyg om erkännande och
förnyad giltighet ska övervakas genom ett system för
kvalitetsnormer. Detta gäller dock inte sådan utbildning som
avses i andra stycket, om rederiet har en godkänd
säkerhetsorganisation där utbildningsrutinerna finns
dokumenterade.

Redare får utbilda ombordanställd sjöpersonal i

1. förtrogenhet,

2. kontroll av folkmassor,

3. säkerhet på passagerar- och ro-ro-passagerarfartyg,

4. passagerarsäkerhet, lastsäkerhet och skrovintegritet,

5. säkerhet på höghastighetsfartyg, och

6. livsmedelshygien, personlig hygien samt skötsel och
förvaring av livsmedel ombord på fartyg.

Redare som uteslutande framför fartyg i inre fart med en
bruttodräktighet understigande 500 och ett passagerarantal om
högst 500 får även utbilda ombordanställd sjöpersonal i
grundläggande säkerhet.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om

1. system för kvalitetsnormer, och

2. utbildning av ombordanställd sjöpersonal enligt andra och
tredje styckena. Förordning (2013:776).

14 § Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som åligger
Sverige enligt artiklarna 5a, 10.3, 19.2 och 25a i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG av den 19
november 2008 om minimikrav på utbildning för sjöfolk, i
lydelsen enligt rådets direktiv 2012/35/EU.
Förordning (2014:452).

2 kap. Behörigheter

1 § För att få de behörigheter som anges i detta kapitel krävs
läkarintyg som inte är äldre än två år och som visar att
sökanden uppfyller de krav på syn- och hörselförmåga som
föreskrivs i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk.
För att få de behörigheter som anges i 3–7 §§ och 15–19 §§
krävs högskoleutbildning vid ett universitet eller en högskola
som omfattas av högskolelagen (1992:1434) eller hos en enskild
utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina
enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa
examina.

Vid en ansökan om erkännande av utländska behörighetsbevis får
sökanden, för att styrka att de svenska kraven på syn- och
hörselförmåga är uppfyllda, åberopa det dokument som krävs i
sökandens ursprungsstat eller den stat sökanden kommer från
eller ett intyg som utfärdats av en behörig myndighet i denna
stat och som motsvarar ett svenskt läkarintyg. Sådana
utländska dokument eller intyg får inte vara äldre än två år.

Transportstyrelsen prövar som ett led i behörighetsärendet om
dokumentet eller intyget innehåller de uppgifter som behövs.

Behörigheter för fartygsbefäl och övrig däckspersonal

2 § Behörigheter för fartygsbefäl och övrig däckspersonal är
följande.

Sjökapten (K)

Fartygsbefäl (klass II)

Fartygsbefäl (klass III)

Fartygsbefäl (klass IV)

Fartygsbefäl (klass V)

Fartygsbefäl (klass VI)

Fartygsbefäl (klass VII)

Fartygsbefäl (klass VIII)

Matros (Mtr)

Lättmatros (Lmt)

3 § För att få behörighet som sjökapten ska sökanden

1. ha avlagt sjökaptensexamen, och

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha
tjänstgjort till sjöss i minst 36 månader som fartygsbefäl på
handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 500.

Av denna tid ska minst 18 månader ha fullgjorts i annan
närfart än mellan hamnar i Öresund eller i mer vidsträckt
fart, varav minst 12 månader som lägst överstyrman på ett
fartyg med en bruttodräktighet om minst 3 000.

4 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass II ska
sökanden

1. ha avlagt sjökaptensexamen, och

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha
tjänstgjort till sjöss i minst 12 månader som fartygsbefäl på
handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i närfart
eller mer vidsträckt fart.

5 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass III ska
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha
tjänstgjort till sjöss i minst 36 månader som fartygsbefäl på
handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i närfart
eller mer vidsträckt fart.

6 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass IV ska
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha
tjänstgjort till sjöss i minst 12 månader som fartygsbefäl på
handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i närfart
eller mer vidsträckt fart.

7 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass V ska
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. ha fullgjort minst 36 månaders däckstjänstgöring.

Av tjänstgöringstiden ska minst 18 månader ha fullgjorts på
handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i närfart
eller mer vidsträckt fart varav minst nio månader på fartyg
med en bruttodräktighet om minst 3 000 i Europafart eller mer
vidsträckt fart.

För den som i minst sex månader har tjänstgjort som
befälsassistent i Europafart eller mer vidsträckt fart får den
sammanlagda tjänstgöringstiden minskas till 30 månader.

Praktiken enligt ovan får ersättas av handledd fartygsförlagd
utbildning om denna fullgjorts som en del av ett
utbildningsprogram som leder till en sjökaptensexamen.

8 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass VI ska
sökanden efter att ha fått behörighet av lägst klass VII ha
tjänstgjort till sjöss i minst 12 månader som fartygsbefäl på
handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 20.

9 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass VII ska
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. ha fullgjort minst 36 månaders däckstjänstgöring varav
minst 12 månader på handelsfartyg som i minst sex månader gått
i närfart eller mer vidsträckt fart.

För den som har fullgjort minst sex månaders styrd praktik får
den sammanlagda tjänstgöringstiden minskas till 30 månader.

10 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass VIII ska
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. ha fullgjort

a) minst 36 månaders däckstjänstgöring varav minst 12 månader
på handelsfartyg,

b) minst 24 månaders däckstjänstgöring varav minst 12 månader
på fartyg

i yrkesmässig trafik i inre fart, eller

c) minst 24 månaders däckspraktik på den fartygstyp
behörigheten avser och inför fartygsinspektör ha avlagt
godkänt prov i fartygets säkra handhavande.

Däckstjänstgöring enligt första stycket 2 a och 2 b ska vara
fullgjord på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20.

Transportstyrelsen får, om däckstjänstgöring eller
däckspraktik fullgjorts enligt första stycket 2 b eller 2 c,
begränsa behörigheten till att avse ett visst

fartyg, fartområde, fartygsstorlek eller antal passagerare.

11 § För att få behörighet som matros ska sökanden, efter att
ha erhållit behörighet som lättmatros, ha fullgjort minst 18
månaders däckstjänstgöring.

12 § För att få behörighet som lättmatros ska sökanden ha
fullgjort minst sex månaders däckstjänstgöring som ska ha
bestått av uppgifter som har samband med vakthållning på
bryggan. Tjänstgöringen ska ha skett under uppsikt av en
handledare med nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget.

13 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att
behörighet enligt 12 § även får uppnås genom treårig gymnasial
utbildning inriktad mot sjöfart.

Behörigheter för maskinbefäl och övrig maskinpersonal

14 § Behörigheter för maskinbefäl och övrig maskinpersonal
enligt denna förordning är följande.

Sjöingenjör (I)

Maskinbefäl (klass II)

Maskinbefäl (klass III)

Maskinbefäl (klass IV)

Maskinbefäl (klass V)

Maskinbefäl (klass VI)

Maskinbefäl (klass VII)

Maskinbefäl (klass VIII)

Befaren maskinpersonal (Bmp)

Vaktgående maskinpersonal (Vmp)

Eldare (Eld)

Fartygseltekniker (Elt)

Fartygselektriker (Ele)

15 § För att få behörighet som sjöingenjör ska sökanden

1. ha avlagt sjöingenjörsexamen, och

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha
tjänstgjort till sjöss i minst 36 månader som maskinbefäl på
ett fartyg med minst 750 kW maskinstyrka.

Av denna tid ska minst 18 månader ha fullgjorts i annan
närfart än mellan hamnar i Öresund eller i mer vidsträckt
fart, varav minst 12 månader som förste fartygsingenjör på
fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka.

16 § För att få behörighet som maskinbefäl klass II ska
sökanden

1. ha avlagt sjöingenjörsexamen, och

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha
tjänstgjort till sjöss som maskinbefäl i minst 12 månader på
fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka i närfart eller mer
vidsträckt fart.

17 § För att få behörighet som maskinbefäl klass III ska
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha
tjänstgjort till sjöss som maskinbefäl i minst 24 månader,
varav minst 12 månader som förste fartygsingenjör, på fartyg
med minst 750 kW maskinstyrka i närfart eller mer vidsträckt
fart.

18 § För att få behörighet som maskinbefäl klass IV ska
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha
tjänstgjort till sjöss i minst 12 månader som maskinbefäl på
fartyg med minst 750 kW maskinstyrka i närfart eller mer
vidsträckt fart.

19 § För att få behörighet som maskinbefäl klass V ska
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. ha fullgjort minst 30 månaders praktik varav

a) minst sex månaders styrd fartygsförlagd utbildning i
maskinutrymmen på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka,

b) minst 12 månaders maskintjänstgöring,

c) minst sex månaders kvalificerad verkstadstjänstgöring, och

d) minst sex månaders tjänstgöring i elektrisk verkstad.

Praktiken enligt första stycket 2 får ersättas med en handledd
utbildning som förlagts till fartyg eller verkstad om
utbildningen fullgjorts som en del av ett utbildningsprogram
som leder till sjöingenjörsexamen. Den handledda utbildningen
ska omfatta minst sex månaders styrd fartygsförlagd utbildning
på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka.

Utbildningen ska dokumenteras i en godkänd utbildningsjournal.

20 § För att få behörighet som maskinbefäl klass VI ska
sökanden efter att ha fått behörighet som maskinbefäl klass
VII ha fullgjort minst 12 månaders tjänstgöring till sjöss som
maskinbefäl på fartyg med en maskinstyrka om minst 400 kW.

21 § För att få behörighet som maskinbefäl klass VII ska
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. ha fullgjort

a) minst 24 månaders maskintjänstgöring, eller

b) minst 48 månaders tjänstgöring till sjöss på fartyg med
minst 400 kW maskinstyrka utan särskild maskinrumsbemanning
och då deltagit i maskinens och tillhörande hjälpsystems
skötsel vad avser förebyggande och avhjälpande underhåll, samt
handhavandet av maskinrumsinstallationerna i närfart eller mer
vidsträckt fart.

22 § För att få behörighet som maskinbefäl klass VIII ska
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. ha fullgjort

a) minst 12 månaders maskintjänstgöring, eller

b) minst 24 månaders tjänstgöring till sjöss på fartyg med
minst 400 kW maskinstyrka utan särskild maskinrumsbemanning
och då deltagit i maskinens skötsel och handhavande i närfart
eller mer vidsträckt fart. Förordning (2015:193).

23 § För att få behörighet som befaren maskinpersonal ska
sökanden, efter att ha erhållit behörighet som vaktgående
maskinpersonal, ha fullgjort minst 12 månaders
maskintjänstgöring.

24 § För att få behörighet som vaktgående maskinpersonal ska
sökanden ha fullgjort minst sex månaders maskintjänstgöring.
Tjänstgöringen ska uteslutande ha bestått av arbetsuppgifter i
fartygets maskinavdelning, och ha skett under uppsikt av en
handledare med nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget.

25 § För att få behörighet som eldare ska sökanden ha
fullgjort minst 18 månaders maskintjänstgöring på ångfartyg
eller annat fartyg med större ånganläggning. Av denna tid får
högst nio månader ersättas med kvalificerad
verkstadstjänstgöring eller maskintjänstgöring på motorfartyg.

26 § För att få behörighet som fartygseltekniker ska sökanden
ha fullgjort

1. godkänd utbildning, och

2. minst 36 månaders maskintjänstgöring, varav högst sex
månader får ersättas med tjänstgöring i elektrisk verkstad.

27 § För att få behörighet som fartygselektriker ska sökanden

1. ha fullgjort minst 12 månaders maskintjänstgöring,

2. ha fullgjort godkänd utbildning och tjänstgjort minst sex
månader i fartygets maskinavdelning, eller

3. inneha kvalifikationer som Transportstyrelsen genom beslut
i enskilt fall bedömt som likvärdiga de som fås genom godkänd
utbildning samt ha fullgjort minst tre månaders
maskintjänstgöring.

Tjänstgöringen som avses i första stycket ska uteslutande ha
bestått av arbetsuppgifter motsvarande de i en elektrisk
verkstad och ha skett under uppsikt av en handledare med
nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget.

28 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att
behörighet enligt 24 och 27 §§ även får uppnås genom treårig
gymnasial utbildning inriktad mot sjöfart.

Bestämmelser om vissa behörighetsvillkor

29 § Utbildning som utgör behörighetsvillkor får ersättas med
likvärdig utbildning vid Försvarsmakten eller Kustbevakningen,
om Transportstyrelsen genom beslut i enskilt fall godkänt det.

30 § Däckstjänstgöring ska fullgöras på fartyg med en
bruttodräktighet om minst 70 om inte annat följer av
föreskrifter för viss behörighet som har meddelats av
Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
tillgodoräknande av däckstjänstgöring på fiskefartyg.

31 § Maskintjänstgöring ska fullgöras på fartyg med minst 400
kW maskinstyrka och med särskild maskinbemanning om inte annat
föreskrivs för viss behörighet.

32 § Maskintjänstgöring som utgör behörighetsvillkor för
behörigheterna sjöingenjör och maskinbefäl klass II–VII ska
till hälften fullgöras på ångfartyg och till hälften på
motorfartyg. Den som tjänstgjort mindre än den föreskrivna
tiden på ångfartyg eller motorfartyg men i övrigt uppfyller
behörighetsvillkoren för någon av de nämnda behörigheterna får
endast ges behörighet för tjänstgöring på ångfartyg eller
motorfartyg.

33 § För tjänstgöring som befälsassistent fordras

1. teoretisk utbildning för den behörighet som tjänstgöringen
syftar till,

2. att tjänstgöringen inte sker i en befattning som ingår i
fartygets säkerhetsbesättning,

3. att däckstjänstgöringen fullgörs på handelsfartyg med en
bruttodräktighet om minst 3 000, och

4. att maskintjänstgöringen fullgörs på handelsfartyg med
minst 1 500 kW maskinstyrka.

Transportstyrelsen får i enskilda fall besluta att
tjänstgöring som befälsassistent får fullgöras på fartyg som
inte uppfyller kraven på dräktighet eller maskinstyrka om
fartyget i övrigt bedöms lämpligt för sådan tjänstgöring.

34 § Tjänstgöring på utländska fartyg och svenska icke
mönstringspliktiga fartyg får räknas som praktik i den
omfattning som Transportstyrelsen beslutar om i det enskilda
fallet. Transportstyrelsen ska särskilt pröva om de uppgifter
som har lämnats om tjänstgöringen kan godtas.

3 kap. Specialbehörigheter

Radio

1 § För att få specialbehörighet som allmänt behörig
radiooperatör i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety
System) ska sökanden inneha ett allmänt operatörscertifikat
för maritim mobil trafik i GMDSS (GOC-certifikat).

2 § För att få specialbehörighet som begränsat behörig
radiooperatör i GMDSS ska sökanden inneha ett begränsat
operatörscertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (ROC-
certifikat).

3 § För att få specialbehörighet som radiooperatör i GMDSS
fordras läkar- intyg som inte är äldre än två år och som visar
att sökanden uppfyller kraven på syn- och hörselförmåga enligt
förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk.

Tankfartyg

4 § För att få en sådan specialbehörighet för
oljelasthantering som avses i 4 kap. 29 § första stycket
fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning i hantering av oljelaster,

2. ha fullgjort godkänd utbildning i brandskydd, och

3. efter att ha erhållit certifikat för tjänstgöring på olje-
och kemikalietankfartyg

a) ha tjänstgjort minst tre månader på oljetankfartyg, eller

b) ha tjänstgjort minst en månad i en övertalig befattning på
oljetankfartyg, där minst tre lastningar och tre lossningar
dokumenterats i en av Transportstyrelsen godkänd
praktikjournal.

5 § För att få en sådan specialbehörighet för
kemikalielasthantering, som avses i 4 kap. 29 § första stycket
fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning i hantering av
kemikalielaster,

2. ha fullgjort godkänd utbildning i brandskydd, och

3. efter att ha erhållit certifikat för tjänstgöring på olje-
och kemikalietankfartyg

a) ha tjänstgjort minst tre månader på kemikalietankfartyg,
eller

b) ha tjänstgjort minst en månad i en övertalig befattning på
kemikalietankfartyg, där minst tre lastningar och tre
lossningar dokumenterats i en av Transportstyrelsen godkänd
praktikjournal.

6 § För att få en sådan specialbehörighet för
gaslasthantering, som avses i 4 kap. 29 § första stycket
fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning i hantering av gaslaster,

2. ha fullgjort godkänd utbildning i brandskydd, och

3. efter att ha erhållit certifikat för tjänstgöring på
gastankfartyg

a) ha tjänstgjort minst tre månader på gastankfartyg, eller

b) ha tjänstgjort minst en månad i en övertalig befattning,
där minst tre lastningar och tre lossningar dokumenterats i en
av Transportstyrelsen godkänd praktikjournal.

Torrlastfartyg som för farlig last

7 § För att få sådan specialbehörighet för torrlasthantering
som avses i 4 kap. 29 § tredje stycket
fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska sökanden ha
fullgjort godkänd utbildning i hantering av farlig last i
torrlastfartyg och brandskydd.

Höghastighetsfartyg

8 § För att få specialbehörighet för tjänstgöring på
höghastighetsfartyg ska sökanden ha fullgjort godkänd
utbildning.

Passagerar- och roropassagerarfartyg

9 § För att få specialbehörighet för krishantering ska
sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

Fiskefartyg

10 § För att få specialbehörighet för tjänstgöring som
befälhavare på fiskefartyg med en längd om minst 12 meter ska
sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

4 kap. Certifikat

Radio

1 § För att få ett allmänt operatörscertifikat för maritim
mobil trafik i GMDSS (GOC-certifikat) eller ett begränsat
operatörscertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (ROC-
certifikat) ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

Tankfartyg

2 § För att få certifikat för sådan tjänstgöring på olje- och
kemikalietankfartyg som avses i 4 kap. 29 § andra stycket
fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska sökanden

1. ha fullgjort godkända utbildningar i brandskydd och
hantering av last i olje- och kemikalietankfartyg, eller

2. inneha kvalifikationer som Transportstyrelsen genom beslut
i enskilt fall har bedömt som likvärdiga de som fås genom
godkända utbildningar och ha fullgjort minst tre månaders
tjänstgöring på olje- eller kemikalietankfartyg.
Förordning (2013:776).

3 § För att få certifikat för sådan tjänstgöring på
gastankfartyg som avses i 4 kap. 29 § andra stycket
fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska sökanden

1. ha fullgjort godkända utbildningar i brandskydd och
hantering av last i gastankfartyg, eller

2. inneha kvalifikationer som Transportstyrelsen genom beslut
i enskilt fall har bedömt som likvärdiga de som fås genom
godkända utbildningar och ha fullgjort minst tre månaders
tjänstgöring på gastankfartyg. Förordning (2012:100).

Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

4 § För att få certifikat för att handha räddningsfarkoster
och beredskapsbåtar ska sökanden

1. vara minst 18 år, och

2. ha tjänstgjort

a) minst 12 månader till sjöss och aktivt deltagit i
handhavandet av fartygets livräddningsutrustning, eller

b) minst sex månader till sjöss och fullgjort godkänd
utbildning.

5 § För att få certifikat för att handha snabbgående
beredskapsbåtar ska sökanden ha certifikat enligt 4 § och ha
fullgjort godkänd utbildning.

Brandskyddsutbildningar

6 § Har upphävts genom förordning (2013:776).

7 § För att få certifikat i avancerad brandbekämpning
(advanced fire fighting) ska sökanden ha certifikat enligt 6 §
och ha fullgjort godkänd utbildning.

Sjukvårdare

8 § För att få certifikat som sjukvårdare ombord ska sökanden
ha fullgjort godkänd utbildning.

9 § För att få certifikat för grundläggande utbildning i
sjukvård ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

Snabba fartyg

10 § För att få certifikat för att handha snabba fartyg ska
sökanden ha full-

gjort godkänd utbildning.

Säkerhets- och skyddsutbildningar

11 § För att få ett certifikat i grundläggande säkerhet (basic
safety) ska sökanden ha genomgått godkänd utbildning.

12 § För att få certifikat som skyddsansvarig (Ship Security
Officer) ombord ska sökanden ha fullgjort minst 12 månader
till sjöss som fartygsbefäl eller maskinbefäl och ha fullgjort
godkänd utbildning.

13 § För att få certifikat för grundläggande
sjöfartsskyddsutbildning ska sökanden ha fullgjort godkänd
utbildning.

14 § För att få certifikat för sjöpersonal med särskilda
sjöfartsskyddsuppgifter ska sökanden ha fullgjort godkänd
utbildning och ha tillräckliga språkkunskaper för att kunna
förstå och vidarebefordra sjöfartsskyddsinformation.

15 § För att få certifikat i säkerhetsutbildning för
tjänstgöring på fiskefartyg ska sökanden ha fullgjort godkänd
utbildning.

Fartygskock

15 a § För att få certifikat som fartygskock ska sökanden vara
minst 18 år och ha fullgjort godkänd utbildning.
Förordning (2012:626).

Övrigt

16 § Ett certifikat är en särskild handling som gäller tills
vidare. Certifikatet ska medföras i original ombord på det
fartyg där innehavaren tjänstgör och på begäran visas upp för
myndigheter.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att certifikat
ska gälla för en begränsad tid.

5 kap. Intyg

1 § För att få ett intyg över utförd förtrogenhetsutbildning
ska sökanden ha genomgått godkänd utbildning.

1 a § För att få intyg för grundläggande säkerhetsutbildning
ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.
Förordning (2013:776).

2 § För att få ett intyg om utbildning i kontroll av
folkmassor (crowd management training) ska sökanden ha
fullgjort godkänd utbildning.

3 § För att få ett intyg om säkerhetsutbildning på passagerar-
och roropassagerarfartyg ska sökanden ha fullgjort godkänd
utbildning.

4 § För att få ett intyg om utbildning i passagerarsäkerhet,
lastsäkerhet och skrovintegritet ska sökanden ha fullgjort
godkänd utbildning.

5 § För att få ett intyg om utbildning i säkerhet på
höghastighetsfartyg ska sökanden ha fullgjort godkänd
utbildning.

6 § För att få intyg som sjukvårdare ombord ska sökanden ha
fullgjort godkänd utbildning.

6 a § För att få ett intyg om utbildning i livsmedelshygien
och personlig hygien samt i handhavande och förvaring av
livsmedel ombord på fartyg ska sökanden ha fullgjort godkänd
utbildning. Förordning (2012:626).

7 § Ett intyg är en särskild handling som gäller tills vidare.
Intyget ska medföras i original ombord på det fartyg där
innehavaren tjänstgör och på begäran visas upp för
myndigheter.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att intyg ska
gälla för en begränsad tid.

6 kap. Behörighetsbevis

1 § Innehav av behörighet eller specialbehörighet ska styrkas
med behörighetsbevis.

Behörighetsbevis eller annan handling som visar behörigheten
ska medföras i original ombord på det fartyg där innehavaren
tjänstgör och på begäran visas upp för myndigheter.

2 § Ett behörighetsbevis är en särskild handling och gäller
för en tid av högst fem år. Om ett behörighetsbevis förnyas
under giltighetstidens sista sex månader, får den nya
giltighetstiden börja löpa från och med dagen efter att den
gamla giltighetstiden gått ut.

Behörighetsbevis enligt 2 kap. 11, 12, 23–25 och 27 §§ gäller
dock tills vidare.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om vad
som krävs för att få giltighetstiden för ett behörighetsbevis
förlängd.

3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter
för prövning av ansökan om behörighetsbevis och annan handling
som visar behörigheten enligt denna förordning.

4 § Behörighetsbevis ska utfärdas på svenska och engelska.
Förordning (2014:452).

7 kap. Behörigheternas innebörd

1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilken rätt
till befattning på fartyg som följer med innehav av viss
behörighet.

Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta om undantag
från sådana föreskrifter om beslutet avser
säkerhetsbesättning. Styrelsen får även i föreskrifter om
bemanning för fartyg som inte ska ha säkerhetsbesättning
(bemanningsföreskrifter) meddela annat än vad som följer av
föreskrifter som avses i första stycket.

Övergångsbestämmelser

2011:1533

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:237) om
behörigheter för sjöpersonal.

3. Sjömän som före den 1 januari 2012 tjänstgjort som matros i
minst 12 månader den senaste femårsperioden, får efter ansökan
hos Transportstyrelsen ges behörighet som matros.

4. Sjömän som före den 1 januari 2012 tjänstgjort som motorman
i minst 12 månader den senaste femårsperioden, får efter
ansökan hos Transportstyrelsen ges behörighet som befaren
maskinpersonal.

5. Sjömän som före den 1 januari 2012 tjänstgjort i en
befattning som av Transportstyrelsen bedöms motsvara en
befattning som fartygseltekniker i minst 12 månader den
senaste femårsperioden och som uppfyller relevanta
utbildningskrav enligt STCW-koden, sektion A-III/6, får efter
ansökan hos Transportstyrelsen ges behörighet som
fartygseltekniker.

6. Sjömän som före den 1 januari 2012 tjänstgjort som
fartygselektriker i minst 12 månader den senaste
femårsperioden och som uppfyller relevanta utbildningskrav
enligt STCW-koden, sektion A-III/7, får efter ansökan hos
Transportstyrelsen ges ny behörighet som fartygselektriker
enligt denna förordning.

7. Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2013
utfärda certifikat för grundläggande sjöfartsskyddsutbildning
till den som

– påbörjat sin sjötjänstgöring före den 1 januari 2012, och

– styrker att han eller hon har tjänstgjort ombord under
minst sex månader under de senaste tre åren.

Detta gäller även om kraven enligt 4 kap. 13 § inte är
uppfyllda.

Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2013
överlämna till juridiska personer att utfärda sådana
certifikat som avses i första stycket.
Förordning (2013:776).

8. Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2013
utfärda certifikat för sjömän med särskilda
sjöfartsskyddsuppgifter till den som

– påbörjat sin sjötjänstgöring före den 1 januari 2012, och

– styrker att han eller hon har tjänstgjort ombord med
särskilda sjöfartsskyddsuppgifter under minst sex månader
under de senaste tre åren.

Detta gäller även om kraven enligt 4 kap. 14 § inte är
uppfyllda.

Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2013
överlämna till juridiska personer att utfärda sådana
certifikat som avses i första stycket.
Förordning (2013:776).

9. Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2016
utfärda behörighetsbevis och certifikat i enlighet med
bestämmelserna i förordningen (2007:237) om behörigheter för
sjöpersonal för den som före den 1 juli 2013 avslutat sin
behörighetsgrundande utbildning eller avlagt
behörighetsgrundande examen. Sådana behörighetsbevis och
certifikat gäller dock längst till och med den 31 december
2016.

10. Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2016
förnya sådana behörighetsbevis och certifikat som har
utfärdats med stöd av förordningen (2007:237) om behörigheter
för sjöpersonal. Sådana behörighetsbevis och certifikat gäller
dock längst till och med den 31 december 2016.

11. Behörighetsbevis och certifikat utfärdade enligt
förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal får
förnyas enligt denna förordning.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter och i enskilda
fall besluta om krav på kompletterande utbildning vid sådan
förnyelse.

2012:626

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2012.

2. Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2016
utfärda certifikat som fartygskock till den som före den 1
januari 2014 har tjänstgjort som fartygskock i minst sex
månader under de senaste tre åren, även om kravet på godkänd
utbildning enligt 4 kap. 15 a § inte är uppfyllt.