Delgivningsförordning (2011:154)

SFS nr
2011:154
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2011-02-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1185

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som
kompletterar delgivningslagen (2010:1932). Begrepp och
uttryck i förordningen har samma innebörd som i lagen.

Allmänna bestämmelser om delgivning

2 § Om en myndighet ska se till att delgivning sker,
beslutar myndigheten om sättet för delgivning. Kostnaden
för sådan delgivning ska myndigheten svara för.

3 § Delgivning ska genomföras på ett sådant sätt att de
åtgärder som vidtas inte vållar delgivningsmottagaren
eller annan enskild onödig uppmärksamhet eller olägenhet.

4 § En myndighet som handlägger ett mål eller ärende ska
göra en anteckning om delgivning i en dagbok, ett diarium
eller en motsvarande förteckning som förs i målet eller
ärendet. I annat fall ska en anteckning om delgivning
göras i en särskild delgivningsförteckning. Delgivningarna
ska numreras löpande i respektive förteckning.

Myndigheten ska anteckna datum för översändande eller
överlämnande av

1. den handling som ska delges,

2. kontrollmeddelande eller annat meddelande,

3. underrättelse, och

4. information om förenklad delgivning.

Myndigheten ska vidare, om det inte är obehövligt,
anteckna de åtgärder som har vidtagits för att genomföra
delgivning med en delgivningsmottagare samt förhållanden i
övrigt av betydelse för delgivning med honom eller henne.

Delgivningsnummer och i förekommande fall målets eller
ärendets beteckning ska anges på den handling som ska
delges.

Vanlig delgivning

5 § Om en handling skickas med brev, på elektronisk väg
eller överlämnas till delgivningsmottagaren personligen
ska, om det inte är obehövligt, till handlingen fogas
information om delgivningsbekräftelse. Informationen ska
innehålla myndighetens namn och adress, handlingens
delgivningsnummer samt lämpliga sätt att bekräfta
mottagandet av handlingen. Om det är lämpligt ska
informationen även innehålla kortfattad uppgift om
handlingen och när delgivningsbekräftelsen senast bör
göras samt till handlingen fogas ett kuvert i vilket
bekräftelsen kan skickas tillbaka.

Om handlingen skickas i en rekommenderad postförsändelse,
ska handlingens delgivningsnummer anges på
mottagningsbeviset. I förekommande fall ska på
mottagningsbeviset även anges att det begärs en förkortad
liggetid vid postkontoret respektive att postförsändelsen
endast får kvitteras ut av delgivningsmottagaren
personligen.

6 § Vid vanlig delgivning ska delgivningsmottagaren
bekräfta att han eller hon har mottagit den handling som
delges. Om delgivningsmottagaren inte har bekräftat
delgivning inom utsatt eller beräknad tid, bör han eller
hon påminnas på lämpligt sätt.

7 § På begäran av den myndighet som ska se till att
delgivning sker ska annan myndighet, om arbetets behöriga
gång tillåter det och det inte bedöms olämpligt, medverka
till att den handling som ska delges genom vanlig
delgivning lämnas till delgivningsmottagaren personligen.

Muntlig delgivning

8 § Vid muntlig delgivning ska myndigheten på lämpligt
sätt förvissa sig om att den med vilken telefonsamtal,
sammanträde eller ett annat sammanträffande äger rum, är
identisk med delgivningsmottagaren. När innehållet i
handlingen eller beslutet har lästs upp ska
delgivningsmottagaren informeras om att delgivning har
skett.

Myndigheten ska fråga delgivningsmottagaren till vilken
adress handlingen eller beslutet i enlighet med 19 § andra
stycket delgivningslagen (2010:1932) ska skickas.

Stämningsmannadelgivning

9 § Vid stämningsmannadelgivning ska den som anlitas för
delgivning uppträda hänsynsfullt och även i övrigt på ett
sätt som inger förtroende när han eller hon utför sitt
uppdrag.

10 § När en myndighet som anges i 40 § första stycket
delgivningslagen (2010:1932) har beslutat om
stämningsmannadelgivning, ska den i första hand överväga
om delgivning kan utföras av någon vid den egna
myndigheten.

Stämningsmannadelgivning med den som är intagen på en
sådan inrättning som avses i 40 § andra stycket
delgivningslagen ska i första hand ske genom personal vid
inrättningen.

Stämningsmannadelgivning med den som är intagen på
vårdinrättning bör ske först efter samråd med
verksamhetschefen eller motsvarande befattningshavare vid
inrättningen.

11 § Vid stämningsmannadelgivning ska den uppdragsgivande
myndigheten lägga den handling som ska delges i ett kuvert
som därefter försluts, om det inte finns skäl mot det.
Information om delgivningsbekräftelse ska följa med
försändelsen. Informationen ska innehålla myndighetens namn
och adress och handlingens delgivningsnummer.

Försändelsen och informationen ska skickas eller lämnas till
Polismyndigheten, det auktoriserade delgivningsföretag som
har anlitats eller någon annan som ska utföra delgivningen. I
det sammanhanget ska det anges vilken dag delgivningen senast
ska vara verkställd och redovisad och, i förekommande fall,
vilka villkor som ska gälla för delgivningen.
Förordning (2014:1185).

12 § Om den uppdragsgivande myndigheten har vidtagit egna
delgivningsåtgärder, ska dessa redovisas till den som
anlitas för stämningsmannadelgivning. Myndigheten ska även
lämna upplysningar om de efterforskningar som har gjorts,
delgivningsmottagarens fullständiga namn, personnummer,
postadress och andra tillgängliga adressuppgifter samt
förhållanden i övrigt av betydelse i delgivningsärendet.

13 § När Polismyndigheten anlitas för
stämningsmannadelgivning ska delgivning utföras av en
stämningsman som är förordnad av myndigheten eller utföras av
en annan anställd vid myndigheten. Förordning (2014:1185).

14 § Vid delgivning enligt 33 § delgivningslagen
(2010:1932) ska uppgifterna i den handling som ska delges
förmedlas genom telefon, e-post eller på annat sätt till
den som ska utföra delgivning. Om uppgifterna förmedlas
genom telefon, ska meddelandet antecknas.

Den som utför delgivningen ska fråga delgivningsmottagaren
till vilken adress handlingen i enlighet med 33 § andra
stycket delgivningslagen ska skickas.

15 § Vid delgivning enligt 35 eller 36 § delgivningslagen
(2010:1932) ska den som utför stämningsmannadelgivning
skicka underrättelse enligt 34 § andra stycket
delgivningslagen till delgivningsmottagarens senast kända
adress.

16 § När den som har anlitats för stämningsmannadelgivning
redovisar sitt uppdrag till den uppdragsgivande
myndigheten, ska delgivningsbekräftelse eller intyg om att
det finns hinder mot delgivning samt en redogörelse för
samtliga vidtagna delgivningsåtgärder skickas eller lämnas
till myndigheten.

Redogörelsen ska innehålla uppgifter om vidtagna
delgivningsåtgärder och kontroller, antalet utförda
delgivningsförsök, de omständigheter som har legat till
grund för bedömningar i delgivningsärendet samt
förhållanden i övrigt av betydelse för kommande delgivning
med delgivningsmottagaren.

Om delgivning har skett enligt 33 § delgivningslagen
(2010:1932) ska redogörelsen innehålla sådana uppgifter
som anges i 14 § andra stycket.

17 § Framkommer det vid stämningsmannadelgivning att
delgivningsmottagaren är bosatt på annan adress än den där
han eller hon är folkbokförd, ska den myndighet som har
begärt delgivning underrätta Skatteverket om förhållandet.
Detta gäller dock inte om folkbokföringen ändå kan antas
vara riktig.

18 § En domstol eller annan myndighet som ofta anlitar
Polismyndigheten eller ett auktoriserat delgivningsföretag
för stämningsmannadelgivning, ska med lämpliga mellanrum
samråda med Polismyndigheten respektive delgivningsföretaget
om delgivningsarbetet. Förordning (2014:1185).

Kungörelsedelgivning

19 § Vid kungörelsedelgivning ska den myndighet som har
beslutat om delgivning anteckna dagen för beslutet i den
förteckning som anges i 4 §.

Myndigheten ska kontrollera att annonsering skett i de
tidningar som har anlitats för kungörelsedelgivning.
Myndigheten ska anteckna dagen för annonseringen på den
handling som hålls tillgänglig enligt 47 §
delgivningslagen (2010:1932).

20 § Vid kungörelsedelgivning ska i fall som avses i 49 §
andra stycket andra meningen delgivningslagen (2010:1932)
meddelandet anslås på en anslagstavla som är avsedd för
meddelanden till dem som hyr eller annars innehar en
lägenhet inom fastigheten. Saknas anslagstavla, ska
meddelandet anslås väl synligt i husets huvudingång. Finns
det flera huvudingångar till huset eller flera hus på
samma fastighet, ska meddelandet anslås i samtliga
huvudingångar.

Den myndighet som har beslutat om kungörelsedelgivning ska
överväga om någon som är anställd vid den egna myndigheten
kan anslå meddelandet.

Den som har anslagit meddelandet ska upprätta ett intyg om
vid vilken tidpunkt och på vilket sätt meddelandet har
anslagits.

Avgifter

21 § När Polismyndigheten anlitas för
stämningsmannadelgivning ska den ta ut en avgift på 1 000 kr.
För avgiften gäller i övrigt bestämmelserna i 11–14 §§
avgiftsförordningen (1992:191). Förordning (2014:1185).

22 § När en länsstyrelse bistår en enskild med delgivning,
ska den ta ut en avgift på 500 kr. När länsstyrelsens
bistånd innefattar stämningsmannadelgivning eller
kungörelsedelgivning ska en extra avgift motsvarande
kostnaden för sådan delgivning tas ut. För avgiften gäller
i övrigt bestämmelserna i 11–14 §§ avgiftsförordningen
(1992:191).

Övriga bestämmelser

23 § Denna förordning gäller i tillämpliga delar även när
en enskild på grund av föreskrift i en författning ska se
till att delgivning sker utan samband med ett mål eller
ärende. Detsamma gäller när en myndighet enligt 8 §
delgivningslagen (2010:1932) har beslutat att en part
eller någon som har liknande ställning själv får se till
att delgivning sker.

Om en myndighet har beslutat att en part eller någon som
har en liknande ställning ska se till att delgivning sker,
ska information om delgivningsbekräftelse och myndighetens
föreläggande om delgivning lämnas eller skickas till
parten eller dennes ombud.

24 § Information om delgivningsbekräftelse, meddelande enligt
5 § första stycket och 22 och 27 §§ delgivningslagen
(2010:1932) samt underrättelse enligt 34 § andra stycket
delgivningslagen fastställs av Domstolsverket efter att
Polismyndigheten har hörts. Förordning (2014:1185).

25 § Föreskrifter om vad information om förenklad
delgivning ska innehålla får meddelas av

1. Domstolsverket, när det gäller information enligt 24 §
första stycket delgivningslagen (2010:1932), och

2. Polismyndigheten, efter att Säkerhetspolisen,
Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket har hörts,
när det gäller information enligt 33 kap. 6 § andra stycket
rättegångsbalken. Förordning (2014:1185).

Övergångsbestämmelser

2011:154

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011, då
delgivningsförordningen (1979:101) ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller om ett beslut om
delgivning enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har
fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har
skickats eller lämnats före denna tidpunkt.