Förordning (2011:1546) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

SFS nr
2011:1546
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2011-12-15

Tillämpningsområde m.m.

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till
lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och
avgifter inom Europeiska unionen.

De termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse
i denna förordning.

Organisation

2 § Kronofogdemyndigheten ska utse ett centralt kontaktkontor
med huvudansvar för kontakterna med andra medlemsstater i
ärenden enligt lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av
skatter och avgifter inom Europeiska unionen, och underrätta
Europeiska kommissionen om detta. Om Kronofogdemyndigheten
utser andra kontaktkontor eller kontaktorgan inom myndigheten,
ska kommissionen underrättas om dessa.

Begäran om bistånd i en annan medlemsstat

3 § En begäran om bistånd med indrivning ska åtföljas av det
enhetliga dokument som avses i artikel 12 i direktiv
2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för
indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra
åtgärder. Närmare bestämmelser om det enhetliga dokumentet
finns i artikel 16 i Europeiska kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 1189/2011 av den 18 november
2011 om närmare föreskrifter för genomförandet av vissa
bestämmelser i rådets direktiv 2010/24/EU om ömsesidigt
bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter,
avgifter och andra åtgärder, och i bilaga II till den
förordningen.

En begäran om säkerhetsåtgärder ska åtföljas av beslutet om
betalningssäkring.

4 § Om Kronofogdemyndigheten har begärt bistånd i en annan
medlemsstat, ska myndigheten

1. så snart den får del av relevanta upplysningar i det mål
som ligger till grund för en begäran om indrivning
vidarebefordra dessa upplysningar till den andra myndigheten,

2. om fordran, den ursprungliga exekutionstiteln eller det
enhetliga dokumentet blir föremål för om- eller överprövning,
underrätta den andra myndigheten om vad om- eller
överprövningen avser,

3. omedelbart underrätta den andra myndigheten om en ändring
eller återkallelse av en begäran om indrivning och skälen för
ändringen eller återkallelsen, och

4. upplysa den andra myndigheten om eventuella åtgärder som
har vidtagits i Sverige och som skulle kunna avbryta, skjuta
upp eller förlänga preskriptionstiden.

5 § Om Kronofogdemyndigheten har utsett en tjänsteman att
utföra en sådan uppgift som avses i 9 § lagen (2011:1537) om
bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska
unionen, ska myndigheten utfärda skriftligt tillstånd att
utföra denna uppgift. Tillståndet ska innehålla
identifieringsuppgifter och uppgift om befattning.

6 § Kronofogdemyndigheten ska betala sådan ersättning som den
andra medlemsstaten kan vara berättigad till för kostnader
eller förluster som uppstår på grund av åtgärder som har
vidtagits av den anmodade myndigheten och som bedöms vara
ogrundade av skäl som är hänförliga till

– fordrans riktighet, eller

– giltigheten hos det dokument som medger
verkställighetsåtgärder eller säkerhetsåtgärder och som har
utfärdats av en svensk domstol eller annan svensk myndighet.

7 § Om det uppkommer rest på grund av växling till svenska
kronor av ett belopp som varit avsett att täcka en fordran som
är föremål för bistånd med indrivning eller därför att en
myndighet i den andra staten eller bank eller annan som
förmedlat betalningen har gjort avdrag för kostnader, faller
restbeloppet bort.

Bistånd i Sverige åt en annan medlemsstat

8 § Om Kronofogdemyndigheten har tagit emot en begäran om
bistånd, ska myndigheten

1. omedelbart underrätta den andra myndigheten om de åtgärder
som vidtas med anledning av en begäran om delgivning,

2. snarast underrätta den andra myndigheten om eventuella
åtgärder som vidtas med anledning av en begäran om indrivning,

3. om en berörd part gör gällande att preskription har inträtt
eller på annat sätt bestrider fordran, den ursprungliga
exekutionstiteln eller det enhetliga dokumentet, upplysa den
parten om att talan ska väckas vid behörig instans i den andra
medlemsstaten och i enlighet med dess lagstiftning, och

4. upplysa den andra myndigheten om eventuella åtgärder som
har vidtagits i Sverige och som skulle kunna avbryta, skjuta
upp eller förlänga preskriptionstiden.

Ersättning för bistånd i vissa fall

9 § I fråga om ersättning för bistånd med indrivning får
Kronofogdemyndigheten komma överens med den behöriga
myndigheten i den andra medlemsstaten om ersättning som är
anpassad till det enskilda fallet, om indrivningen

– är förenad med särskilt stora svårigheter eller kostnader,
eller

– avser organiserad brottslighet.

Synpunkter från Skatteverket om borgenärsuppgifter

10 § Om en fråga om någon sådan åtgärd som avses i lagen
(2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa
borgenärsuppgifter tas upp av den anmodade myndigheten i en
annan medlemsstat, ska Kronofogdemyndigheten inhämta
Skatteverkets synpunkter och vidarebefordra dessa till den
anmodade myndigheten.

Skatteverket ansvarar för kostnader som en svenska myndighet
kan vara skyldig att betala på grund av åtgärder som avses i
första sycket.

Statistikuppgifter m.m. till Europeiska kommissionen

11 § Kronofogdemyndigheten ska till Europeiska kommissionen
lämna de statistikuppgifter och andra upplysningar som avses i
artikel 27.1 och 2 i direktiv 2010/24/EU.

Bemyndigande

12 § Kronofogdemyndigheten får meddela

1. ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen
(2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter
inom Europeiska unionen, och

2. föreskrifter om verkställighet av denna förordning.