Förordning (2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag

SFS nr
2011:155
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2011-02-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1186

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som
kompletterar lagen (2010:1933) om auktorisation av
delgivningsföretag.

Tillsynsmyndigheter

2 § Tillsynsmyndighet för auktoriserade delgivningsföretag
är

1. Länsstyrelsen i Stockholms län när
delgivningsföretagets ledning har sitt säte i Stockholms,
Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands, Värmlands,
Örebro eller Dalarnas län,

2. Länsstyrelsen i Skåne län när delgivningsföretagets
ledning har sitt säte i Kronobergs, Blekinge, Kalmar eller
Skåne län,

3. Länsstyrelsen i Västra Götalands län när
delgivningsföretagets ledning har sitt säte i Hallands,
Jönköpings, Västra Götalands eller Östergötlands län, och

4. Länsstyrelsen i Norrbottens län när
delgivningsföretagets ledning har sitt säte i Gävleborgs,
Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller
Norrbottens län.

Tillsynsmyndighet för delgivningsföretag där ledningen har
sitt säte utomlands är Länsstyrelsen i Stockholms län.

3 § Av 6 § lagen (2010:1933) om auktorisation av
delgivningsföretag framgår att tillsynsmyndigheten prövar
frågor om auktorisation och godkännande samt återkallelse
av auktorisation och godkännande.

Auktorisation

4 § En ansökan om auktorisation av delgivningsföretag ska
vara skriftlig och innehålla uppgifter om

1. sökandens namn, person- eller organisationsnummer och
adress samt, om sökanden är en juridisk person,
motsvarande uppgifter om verkställande direktör eller
annan som leder verksamheten samt styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter i delgivningsföretaget,

2. namn, person- eller organisationsnummer och adress för
sådana ägare som har ett väsentligt inflytande över
ledningen av företaget,

3. vilka personer som är anställda eller i övrigt
verksamma i företaget och vilka av dessa som redan är
godkända,

4. hur bolagets firma tecknas, och

5. inom vilket eller vilka län som delgivningsföretaget
avser att utföra delgivningsverksamhet.

Till ansökan om auktorisation ska, avseende de personer
som anges i första stycket 2, fogas

1. personbevis,

2. konkursfrihetsbevis,

3. bevis om frihet från näringsförbud, och

4. försäkran om att personen inte har förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken.

Ansökan ska också innehålla en redogörelse för hur
företaget avser att bedriva delgivningsverksamheten och
hur företaget ska se till att personalen har nödvändig
utbildning.

5 § Är en ansökan ofullständig, ska tillsynsmyndigheten
förelägga sökanden att inom en viss angiven tid
komplettera den. Sökanden ska informeras om att ärendet
annars kan avgöras i befintligt skick.

6 § Tillsynsmyndigheten ska, när den översänder en ansökan
för yttrande till Polismyndigheten enligt 2 § andra stycket
lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag,
ange inom vilken tid yttrandet ska komma in till
tillsynsmyndigheten. Förordning (2014:1186).

7 § Tillsynsmyndigheten ska underrätta Polismyndigheten,
övriga tillsynsmyndigheter och länsstyrelserna i de län inom
vilka företaget avser att bedriva delgivningsverksamhet, om
beslut i ärenden om auktorisation. Förordning (2014:1186).

Godkännande av personal

8 § En ansökan om godkännande enligt 3 § lagen (2010:1933)
om auktorisation av delgivningsföretag ska vara skriftlig
och innehålla uppgifter om namn, personnummer och adress
beträffande den som ansökan avser.

9 § Ett ärende om godkännande som inte prövas i samband
med ett ärende om auktorisation ska avgöras inom två
veckor från det att en fullständig ansökan kom in till
tillsynsmyndigheten, om inte särskilda skäl föranleder
annat.

10 § Tillsynsmyndigheten ska underrätta Polismyndigheten och
övriga tillsynsmyndigheter om beslut i ärenden om godkännande.
Förordning (2014:1186).

Tillsyn

11 § Den redogörelse som delgivningsföretaget ska lämna
enligt 7 § lagen (2010:1933) om delgivningsföretag ska
innehålla uppgifter om

1. vilket eller vilka slag av verksamhet som företaget har
bedrivit,

2. företagets organisation och planläggningen av dess
verksamhet,

3. omfattningen av verksamheten,

4. vilken utbildning som personalen har genomgått under
det senaste året, samt

5. företagets system för intern kvalitetssäkring av
delgivningsverksamheten.

12 § Tillsynsmyndigheten bör, vid en inspektion enligt 8 §
lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag,
särskilt kontrollera att personalen och ledningen är
godkända. Tillsynsmyndigheten bör även kontrollera hur
delgivningsuppdragen dokumenteras och redovisas samt hur
uppgifter som omfattas av sekretess hanteras och
handlingar som innehåller sådana uppgifter förvaras.

Tillsynsmyndigheten ska, om den anser att det finns
anledning, kontrollera lämpligheten hos personalen och
ledningen genom kontroll i de register som anges i 15 §.

13 § Tillsynsmyndigheten ska föra protokoll över företagna
inspektioner.

14 § Begär tillsynsmyndigheten vid utövandet av tillsyn
bistånd av en annan länsstyrelse, ska den länsstyrelsen
medverka vid tillsynen, om det inte är olämpligt.

Registerkontroll

15 § I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och
förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns
bestämmelser om rätt för tillsynsmyndigheten att vid
auktorisation, godkännande och tillsyn få uppgifter ur
dessa register.

Anmälningsskyldighet

16 § Ett auktoriserat delgivningsföretag ska anmäla till
tillsynsmyndigheten

1. om det sker en förändring i den krets av ägare som
anges i 4 § första stycket 2,

2. om en godkänd person lämnar sin anställning eller sitt
uppdrag hos

företaget,

3. om en tidigare godkänd person anställs i företaget,

4. om det står klart att en person, som efter ansökan av
företaget har godkänts eller är föremål för prövning hos
tillsynsmyndigheten, inte kommer att påbörja sin
anställning hos företaget,

5. om företaget utvidgar sin verksamhet till ett annat
län, eller

6. om företaget upphör med sin verksamhet.

Tillsynsmyndigheten ska underrätta de myndigheter som
anges i 8 § om innehållet i anmälan.

Utbildning

17 § Ett auktoriserat delgivningsföretag ska se till att
personalen har sådana teoretiska kunskaper och sådan
praktisk erfarenhet som behövs för att kunna bedriva
delgivningsverksamhet i enlighet med gällande
föreskrifter. Personal som ska utföra
stämningsmannadelgivning ska ha särskild kunskap om
förutsättningarna för och förfarandet kring sådan
delgivning.

Delgivningsföretaget ska tillhandahålla såväl
introduktionsutbildning av nyanställda som löpande
fortbildning.

Avgifter

18 § Länsstyrelsen ska ta ut en avgift för prövning av
ansökan om auktorisation av delgivningsföretag och för
prövning av ansökan om godkännande av personal.

För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 6
tillämpas på ansökningar om auktorisation av
delgivningsföretag och avgiftsklass 3 på ansökningar om
godkännande av personal. För en ansökan om godkännande som
prövas i samband med en ansökan om auktorisation ska
avgiftsklass 2 tillämpas.

Bemyndigande

19 § Polismyndigheten får efter att tillsynsmyndigheterna har
hörts meddela

1. ytterligare föreskrifter om auktorisation och godkännande,
och

2. ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen
(2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag och av
denna förordning. Förordning (2014:1186).