Förordning (2011:1553) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri

SFS nr
2011:1553
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2011-12-15

1 § Skatteverkets huvudkontor är sådant centralt kontaktkontor
som avses i artikel 4.1 i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av
den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot
mervärdesskattebedrägeri.

2 § Skatteverket ska upprätthålla de databaser som avses i
artikel 17 i förordning (EU) nr 904/2010. Verket ska också till
Europeiska kommissionen lämna sådana statistikuppgifter som
avses i artikel 49 i den förordningen.

3 § Tullverket ska till Skatteverket överlämna de uppgifter som
Tullverket förfogar över och som behövs för att Skatteverket
ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt 2 § och artikel 13.1 i
förordning (EU) nr 904/2010.

Skatteverket och Tullverket ska även i övrigt genom utbyte av
information och annan samverkan se till att det administrativa
samarbetet med andra medlemsstaters myndigheter enligt den
förordningen bedrivs på ett effektivt sätt.

Övergångsbestämmelser

2011:1553

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 i fråga
om 2 § och i övrigt den 1 januari 2012.

2. Genom denna förordning upphävs förordningen (2003:1107) om
tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7
oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om
mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92.

3. Bestämmelserna i 3 § i den upphävda förordningen gäller dock
fortfarande till utgången av 2012.