Förordning (2011:1560) om statsbidrag till kostnader för verksamheten Kulturarvslyftet

SFS nr
2011:1560
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2011-12-15

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag
till kostnader för verksamheten Kulturarvslyftet.

Statsbidrag enligt förordningen lämnas i mån av tillgång på
medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 § Ändamålet med statsbidraget är att genom
Kulturarvslyftet erbjuda personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden en meningsfull och utvecklande
sysselsättning samt bygga upp kunskap om, vårda och
tillgängliggöra kulturarvet och kulturmiljön.

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Om det finns medel, lämnas statsbidrag enligt denna
förordning till kostnader för att inom Kulturarvslyftet
ordna sådana utvecklingsanställningar som avses i 4 § samt
sådana förberedande insatser som avses i 5 §.

Bidrag får lämnas till myndigheter, institutioner och andra
organ som bedriver verksamhet inom eller med anknytning till
kulturarvsområdet.

4 § En utvecklingsanställning inom Kulturarvslyftet får
ordnas för personer som får anvisas till
utvecklingsanställning enligt förordningen (2000:630) om
särskilda insatser för personer med funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga, och som

1. har deltagit i arbetslivsintroduktion enligt förordningen
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, eller

2. får sjukpenning eller rehabiliteringspenning enligt
socialförsäkringsbalken och kan antas komma att förbruka
dagarna med sådan ersättning inom tolv månader, eller får
tidsbegränsad sjukersättning enligt 4 kap. 31 § lagen
(2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

Första stycket 2 gäller endast för personer som omfattas av
insatser i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan.

5 § En utvecklingsanställning inom Kulturarvslyftet får
föregås av en högst tre månader lång anvisning till
förberedande insatser enligt förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program.

6 § Statsbidrag får inte lämnas till sökande som har skulder
för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
eller som är i likvidation eller konkurs.

7 § Statsbidrag lämnas inte om anordnaren blir kompenserad
för sina kostnader för sådana utvecklingsanställningar och
förberedande insatser som avses i 4 och 5 §§ genom annat
statligt stöd.

Ärendenas handläggning

8 § Riksantikvarieämbetet prövar frågor om statsbidrag
enligt denna förordning.

Innan Riksantikvarieämbetet beslutar om statsbidrag ska
myndigheten höra Arbetsförmedlingen.

9 § Ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in
till Riksantikvarieämbetet. Ansökan ska innehålla de
uppgifter som behövs för prövningen.

10 § Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor.
Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska också sista dag
för redovisning enligt 13 § anges.

11 § Ett beslut om statsbidrag får avse en tidsperiod om
högst ett år.

Statsbidragets storlek

12 § Statsbidraget beräknas efter antalet anställda i sådan
verksamhet som avses i 4 § och lämnas till anordnare av
utvecklingsanställningar med 5 000 kronor per månad och
anställd.

Statsbidrag till anordnare av förberedande insatser enligt 5
§ lämnas med 130 kronor per dag och person under
förutsättning att de personer som deltar i sådana insatser
får aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd.

Redovisning

13 § Den som har fått statsbidrag enligt denna förordning
ska till Riksantikvarieämbetet redovisa hur medlen har
använts och lämna de övriga uppgifter som behövs för
uppföljning och utvärdering.

Återbetalning och återkrav

14 § Riksantikvarieämbetet får besluta att ett beviljat
statsbidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan
antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga
uppgifter.

15 § Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning
är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har
beviljats för,

4. det projekt som bidraget har lämnats för inte slutförs
eller om bidraget av någon annan anledning inte förbrukats,

5. den som har tagit emot bidraget inte har lämnat sådan
redovisning som avses i 13 §, eller

6. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts.

16 § Om någon är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska
Riksantikvarieämbetet besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka bidraget.

17 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 16 § inte
betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) tas ut på beloppet.

18 § Om det finns särskilda skäl, får Riksantikvarieämbetet
helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt
16 § eller ett krav på ränta enligt 17 §.

Bemyndigande

19 § Riksantikvarieämbetet får meddela föreskrifter om
verkställighet av denna förordning.

Överklagande

20 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns
bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Andra beslut än beslut enligt 14 § får dock inte överklagas.