Förordning (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg

SFS nr
2011:1565
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2011-12-15

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag
till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla
fartyg.

Statsbidrag enligt förordningen lämnas i mån av tillgång på
medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 § Ändamålet med statsbidraget är att främja en långsiktigt
hållbar förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla fartyg i
Sverige.

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Statsbidrag får lämnas till kostnader för sådan vård av
kulturhistoriskt värdefulla fartyg som sker för att
tillgodose det ändamål som anges i 2 §. Bidraget lämnas till
fartygets ägare och ska avse kulturhistoriskt motiverade
kostnader.

Vid bidragsgivningen ska ägarens egen insats och hans eller
hennes möjligheter att långsiktigt upprätthålla en
ändamålsenlig förvaltning av de kulturhistoriska värdena
beaktas. Vidare ska det beaktas om fartyget är eller avses
bli tillgängligt för allmänheten.

4 § Statsbidrag får inte lämnas till sökande som har skulder
för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
eller som är i likvidation eller konkurs.

Ärendenas handläggning

5 § Statens maritima museer prövar frågor om statsbidrag
enligt denna förordning.

6 § Ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in
till Statens maritima museer. Ansökan ska innehålla de
uppgifter som behövs för prövningen.

7 § Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa
ska framgå av beslutet. I beslutet ska också sista dag för
redovisning enligt 8 § anges.

Redovisning

8 § Den som har fått statsbidrag enligt denna förordning ska
till Statens maritima museer redovisa hur medlen har använts
och lämna de övriga uppgifter som behövs för uppföljning och
utvärdering.

Återbetalning och återkrav

9 § Statens maritima museer får besluta att ett beviljat
statsbidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan
antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga
uppgifter.

10 § Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning
är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har
beviljats för,

4. det projekt som bidraget har lämnats för inte slutförs
eller om bidraget av någon annan anledning inte förbrukats,

5. den som har tagit emot bidraget inte har lämnat sådan
redovisning som avses i 8 §, eller

6. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts.

11 § Om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §, ska
Statens maritima museer besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka bidraget.

12 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 11 § inte
betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) tas ut på beloppet.

13 § Om det finns särskilda skäl, får Statens maritima
museer helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning
enligt 11 § eller ett krav på ränta enligt 12 §.

Bemyndigande

14 § Statens maritima museer får meddela föreskrifter om
verkställighet av denna förordning.

Överklagande

15 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns
bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Andra beslut än beslut enligt 9 § får dock inte överklagas.