Tillkännagivande (2011:1575) av tröskelvärden vid offentlig upphandling

SFS nr
2011:1575
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-12-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:5
Upphävd
2014-01-28

Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling,
lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster och lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande
tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31
mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, senast
ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1251/2011 av den
30 november 2011 om ändring av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG vad gäller de
tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden,

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31
mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig
upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, senast
ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1251/2011,

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13
juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av
vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av
upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och
säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och
2004/18/EG, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU)
nr 1251/2011, och

4. kommissionens meddelande (2011/C 353/01) om motvärden till
tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG.

Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

– 3 kap. 1 § första stycket 1 a och 1 b och 14 kap. 2 § första
stycket 1:

130 000 euro 1 233 401 kronor

– 3 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket, 3 kap. 2 §
första stycket 2 och 14 kap. 2 § första stycket 2 a och 2 b:

200 000 euro 1 897 540 kronor

– 3 kap. 1 § första stycket 3, 3 kap. 2 § första stycket 1, 13
kap. 1 § första stycket och 13 kap. 5 § första stycket:

5 000 000 euro 47 438 500 kronor

Upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

– 3 kap. 1 § första stycket 1 och 13 kap. 2 § första stycket:

400 000 euro 3 795 080 kronor

– 3 kap. 1 § första stycket 2:

5 000 000 euro 47 438 500 kronor

Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

– 3 kap. 1 § första stycket 1:

400 000 euro 3 795 080 kronor

– 3 kap. 1 § första stycket 2:

5 000 000 euro 47 438 500 kronor