Förordning (2011:1590) om supermiljöbilspremie

SFS nr
2011:1590
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-12-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1570

1 § Syftet med denna förordning är att med en
supermiljöbilspremie främja en ökad försäljning och användning
av nya bilar med låg klimatpåverkan.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen.

Definitioner

2 § Med vägtrafikregistret avses i denna förordning det
register som förs enligt lagen (2001:558) om
vägtrafikregister.

3 § Med supermiljöbil avses i denna förordning en personbil
som

1. är typgodkänd enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211),

2. uppfyller utsläppskraven enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om
typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från
lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6)
och
om tillgång till information om reparation och underhåll av
fordon, och

3. enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 50
gram
koldioxid per kilometer vid blandad körning.

Supermiljöbilspremiens storlek

4 § För fysiska personer är supermiljöbilspremien 40 000
kronor
per supermiljöbil.

5 § För juridiska personer uppgår supermiljöbilspremien till
ett belopp som per supermiljöbil motsvarar 35 procent av
prisskillnaden mellan supermiljöbilen och närmast jämförbara
bil, dock högst 40 000 kronor.

Första stycket gäller endast om supermiljöbilens nypris är
högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen.

Med bilens nypris avses det pris som bilen hade när den
introducerades på den svenska marknaden.

Särskilda förutsättningar för företag

6 § Supermiljöbilspremier enligt 4 och 5 §§ får ges till
företag endast enligt de förutsättningar som följer av
artiklarna 3 och 36 i kommissionens förordning (EU) nr
651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier
av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget, i den ursprungliga
lydelsen.

En supermiljöbilspremie får inte betalas ut till ett företag
som är föremål för ett betalningskrav på grund av ett beslut
av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och
oförenligt med den inre marknaden. Förordning (2014:1570).

Utbetalning av supermiljöbilspremie

7 § I den utsträckning det finns medel för det syfte som anges
i 1 §, ska en supermiljöbilspremie betalas ut till de fysiska
eller juridiska personer som under tiden från och med den
1 januari 2012 till och med den 31 december 2015 har förvärvat
en ny supermiljöbil som tidigare inte har varit påställd
enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och ställer
på bilen enligt den förordningen.

Premien ska betalas ut så snart medel finns tillgängliga för
utbetalningen och i turordning efter den dag då supermiljöbilen
ställts på.

Om det finns särskilda skäl, får en supermiljöbilspremie
betalas ut till en fysisk eller juridisk person som har
förvärvat en ny supermiljöbil trots att villkoret om
påställning i första stycket inte är uppfyllt.
Förordning (2014.1570).

Kombination med andra stöd

8 § Supermiljöbilspremien får inte kombineras med andra former
av statliga eller kommunala stöd för förvärv av
supermiljöbilar.

Prövning

9 § Transportstyrelsen prövar frågor om supermiljöbilspremier
enligt denna förordning.

Återbetalning och återkrav

10 § Den som har fått en supermiljöbilspremie utbetald till
sig är återbetalningsskyldig om premien har betalats ut på grund
av felaktiga uppgifter i vägtrafikregistret.

11 § Om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 § ska
Transportstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka
supermiljöbilspremien. Om det finns särskilda skäl, får
Transportstyrelsen efterge kravet på återbetalning helt eller
delvis.

Register

12 § Transportstyrelsen ska föra det register som avses i
artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, i den
ursprungliga lydelsen. Förordning (2014:1570).

Bemyndigande

13 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. hur premien ska betalas ut,

2. vilka uppgifter som behövs för att visa att en bil
uppfyller
kraven i 3 §, och

3. närmast jämförbara bilar enligt 5 § första stycket.

Överklagande

14 § Transportstyrelsens beslut enligt denna förordning får
inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2011:1590

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2012.
Supermiljöbilspremier enligt förordningen betalas dock ut för
förvärv av supermiljöbilar som har skett från och med den 1
januari 2012.