Förordning (2011:1597) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan

SFS nr
2011:1597
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:797

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för
kostnader för förstärkning av elevhälsan inom

– förskoleklass,

– grundskolan,

– grundsärskolan,

– specialskolan,

– sameskolan,

– gymnasieskolan, och

– gymnasiesärskolan.

Förutsättningar för statsbidrag

Allmänna förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till
huvudmän för de skolformer som anges i 1 §.

Statsbidrag enligt förordningen får lämnas under 2012–2015.

3 § Statsbidrag får lämnas för högst två kalenderår (bidragsår)
i sänder till en huvudman för de skolformer som anges i 1 §. Om
ansökan görs första gången inför kalenderåret 2015, lämnas
bidrag dock endast för ett bidragsår. Förordning (2013:797).

4 § Statsbidrag lämnas till kostnader för personalförstärkning
inom elevhälsan. Förstärkningen ska innebära att den
genomsnittliga personaltätheten inom elevhälsan hos en huvudman
faktiskt ökar jämfört med personaltätheten under de två
kalenderår som närmast har föregått de år som huvudmannen
ansöker om statsbidrag för, räknat i årsarbetskrafter.
Statsbidrag lämnas inte för personalförstärkning som uppnås
genom omfördelning av befintlig personal eller omorganisering
av verksamheten.

Statsbidrag får lämnas för kostnader för anställning eller
uppdrag med viss varaktighet på heltid eller deltid.

Personalkategorier som omfattas

5 § Statsbidrag får lämnas för kostnader för

1. skolläkare,

2. skolsköterska,

3. skolkurator,

4. skolpsykolog,

5. lärare med specialpedagogisk kompetens, eller

6. speciallärare.

Om statsbidrag söks för anställning eller uppdrag som avses i
första stycket 1, 2 och 4–6, lämnas statsbidrag endast under
förutsättning att den som anställs eller ges uppdrag har
legitimation och behörighet för det yrke som anställningen
eller uppdraget avser.

Om statsbidrag söks för anställning eller uppdrag som avses i
första stycket 3, lämnas statsbidrag endast under förutsättning
att den som anställs eller ges uppdrag har adekvat utbildning
för anställningen eller uppdraget.

Statsbidragets storlek

6 § Statsbidrag lämnas med 250 000 kronor per bidragsår för
heltidsanställning eller uppdrag motsvarande heltid i någon av
de personalkategorier som anges i 5 §. En huvudman kan få
statsbidrag för flera heltidsanställningar eller uppdrag
motsvarande heltid.

Om en huvudman ansöker om statsbidrag för anställning eller
uppdrag som inte omfattar eller motsvarar heltid, ska
statsbidragets storlek reduceras i motsvarande mån.

Ansökan och utbetalning av statsbidrag

Ansökan och beslut om statsbidrag

7 § Statens skolverk prövar frågor om statsbidrag enligt denna
förordning.

8 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk.

En huvudman som ansöker om statsbidrag ska lämna de uppgifter
som behövs för tillämpningen av denna förordning till
Skolverket.

Urval

9 § Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det
finns medel för, beslutar Statens skolverk om urval.

Vid urval ska ansökningar från huvudmän som inte tidigare har
beviljats statsbidrag för två bidragsår enligt denna
förordning prioriteras före ansökningar från huvudmän som
tidigare har beviljats statsbidrag för två bidragsår enligt
denna förordning. Vid urval ska också ansökningar som avser
anställning eller uppdrag som anges i 5 § första stycket 1–4
prioriteras före ansökningar som anges i 5 § första stycket 5
och 6.

Utöver andra stycket ska Skolverket vid urval

1. prioritera ansökningar från huvudmän som uppvisar en
långsiktig ambition att förstärka elevhälsan,

2. prioritera ansökningar från huvudmän som har behov av
förstärkt elevhälsa,

3. beakta geografisk spridning, och

4. beakta att statsbidrag lämnas till såväl offentliga som
fristående huvudmän. Förordning (2013:797).

Utbetalning

10 § Utbetalning av statsbidrag ska göras vid ett tillfälle
under varje kalenderår.

Uppföljning och redovisning

11 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har
använts.

12 § En huvudman som har tilldelats statsbidrag är skyldig att
lämna sådana uppgifter till Statens skolverk som behövs för
uppföljningen.

Återbetalning och återkrav

13 § En huvudman som har tagit emot statsbidrag är
återbetalningsskyldig om

1. den förstärkning av elevhälsan som huvudmannen har ansökt om
statsbidrag för inte genomförs,

2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga
uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag
har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp och huvudmannen borde ha insett
detta, eller

4. huvudmannen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 12 §.

En huvudman är dock inte återbetalningsskyldig enligt första
stycket 1 om statsbidrag, som har tagits emot för viss
anställning eller visst uppdrag som anges i 5 § första stycket
1–4, har använts för annan sådan anställning eller sådant
uppdrag.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt
första stycket. Om det finns särskilda skäl för det, får
Skolverket helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i
beslutet om statsbidrag.

14 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk helt
eller delvis efterge ett krav på ränta.

Verkställighetsföreskrifter

15 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om
verkställighet av denna förordning.

Överklagande

16 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2011:1597

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
Förordning (2012:317).

2. Bestämmelserna i 5 § andra stycket om krav på legitimation
tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret
2014, om ansökan avser anställning eller uppdrag som lärare med
specialpedagogisk kompetens eller speciallärare.
Förordning (2012:317).

2012:317

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 2012. Den nya
bestämmelsen i punkt 2 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med
den 1 januari 2012.