/Rubriken upphör att gälla U:2015-08-01/ Förordning (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer /Rubriken träder i kraft I:2015-08-01/ Förordning (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer och förskolechefer

SFS nr
2011:183
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-02-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:405

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § /Upphör att gälla U:2015-08-01/
Ett universitet eller en högskola som har staten som
huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på
uppdrag av Statens skolverk anordna uppdragsutbildning i form
av

1. befattningsutbildning för rektorer och annan personal med
motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem,
och

2. fortbildning för rektorer.

Med högskolor avses i denna förordning både universitet och
högskolor.

1 § /Träder i kraft I:2015-08-01/
Ett universitet eller en högskola som har staten som
huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på
uppdrag av Statens skolverk anordna uppdragsutbildning i form
av

1. befattningsutbildning för rektorer och annan personal med
motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och
fritidshem,

2. fortbildning för rektorer, och

3. fortbildning för förskolechefer.

Med högskolor avses i denna förordning både universitet och
högskolor. Förordning (2015:405).

2 § I denna förordning regleras även sådan särskild
befattningsutbildning som avses i 2 kap. 12 § skollagen
(2010:800).

3 § Ett uppdrag enligt 1 § första stycket 1 får gälla för
högst sex år i taget. Den som påbörjat utbildning enligt 1 §
första stycket 1 har dock rätt att slutföra den vid den eller
de högskolor där utbildningen påbörjats.
Förordning (2012:139).

4 § För befattningsutbildningen och fortbildningen tillämpas
avgiftsförordningen (1992:191). Högskolorna får meddela
föreskrifter om avgiftens storlek. Avgiften ska beräknas så att
den ger full kostnadstäckning.

5 § Med skolhuvudman avses i denna förordning huvudmän för
samtliga skolformer och fritidshem som regleras i skollagen
(2010:800).

2 kap. Befattningsutbildning

Utbildningen

1 § En högskola får anordna en sådan utbildning som avses i
1 kap. 1 § första stycket 1 bara om utbildningen knyter an till
sådan utbildning som högskolan har examenstillstånd för.

Befattningsutbildningen får bedrivas av flera högskolor i
samverkan. Om utbildningen bedrivs av flera högskolor, ska en
av högskolorna ha ansvaret för utbildningen som helhet.

Utbildningens syfte och mål

2 § Syftet med befattningsutbildningen är att ge rektorer och
annan personal med motsvarande ledningsfunktion kunskaper om de
krav som anges i föreskrifter som gäller inom skolan, förskolan
och fritidshemmet, samt att utveckla deras roll som ledare så
att verksamhetens kvalitet kan säkerställas.

Målet med utbildningen är att deltagarna får sådana kunskaper
att de kan

1. ansvara för att elever och barn får en likvärdig och
rättssäker utbildning,

2. skapa förutsättningar för måluppfyllelse på såväl individ-
som verksamhetsnivå, och

3. ansvara för att verksamheten som helhet utvecklas.

Statens skolverk ska i samband med beställning av
befattningsutbildningen närmare ange de mål som ska gälla för
utbildningen.

Utbildningens omfattning och innehåll

3 § Befattningsutbildningen ska motsvara 30 högskolepoäng och
bestå av kurserna

1. skoljuridik och myndighetsutövning (10 högskolepoäng),

2. mål- och resultatstyrning (10 högskolepoäng), och

3. skolledarskap (10 högskolepoäng).

Anmälan och urval

4 § En skolhuvudman ska anmäla till högskolan vilka rektorer
eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion som ska
genomgå befattningsutbildningen.

5 § Om samtliga anmälda till befattningsutbildningen inte kan
tas emot på utbildningen vid önskad tidpunkt, ska
skolhuvudmannen se till att nyanställda rektorer erbjuds plats
i första hand.

Kursbevis och betyg

6 § Samma kvalitetskrav ska ställas på befattningsutbildningen
som på högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

De som deltar i befattningsutbildningen får ges betyg och
kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på
grundnivå och avancerad nivå. Detta gäller även om deltagarna
saknar behörighet för tillträde till högskoleutbildning. Enbart
betygsgraderna godkänd eller underkänd får användas.

Tillgodoräknande inom befattningsutbildningen

7 § Den som har gått igenom en kurs inom
befattningsutbildningen med godkänt resultat eller har
motsvarande utbildning från ett annat land har rätt att
tillgodoräkna sig utbildningen vid den högskola där han eller
hon deltar i befattningsutbildningen.

8 § En deltagare i befattningsutbildningen får tillgodoräkna
sig en eller två av de kurser som anges i 3 §, om han eller hon
har förvärvat motsvarande kunskaper genom annan utbildning
eller i yrkesverksamhet.

Annan utbildning eller yrkeserfarenhet
9 § Om en rektor eller annan person med motsvarande
ledningsfunktion genom tidigare utbildning eller
yrkeserfarenhet har förvärvat kunskaper som kan jämställas med
befattningsutbildningen som helhet, har han eller hon rätt att
få en skriftlig redovisning som visar detta. Den skriftliga
redovisningen får inte användas för sådant tillgodoräknande som
avses i 7, 8 eller 11 §.

Beslut om tillgodoräknande och skriftliga redovisningar

10 § Högskolan ska, på begäran av den som deltar i
befattningsutbildningen och den skolhuvudman som är
arbetsgivare för honom eller henne, pröva tillgodoräknanden
enligt 7 och 8 §§. En högskola som anordnar
befattningsutbildningen ska också pröva om sådana skriftliga
redovisningar som avses i 9 § ska lämnas. Skriftliga
redovisningar får bara lämnas om både rektorn eller annan
person med motsvarande ledningsfunktion och den skolhuvudman
som är arbetsgivare för honom eller henne begär det.

Tillgodoräknande som högskoleutbildning

11 § Den som har genomgått befattningsutbildningen har rätt att
tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning enligt
bestämmelserna i högskoleförordningen (1993:100).

3 kap. /Rubriken upphör att gälla U:2015-08-01/
Fortbildning

3 kap. /Rubriken träder i kraft I:2015-08-01/
Fortbildning för rektorer

Utbildningen

1 § Fortbildningen får bedrivas av flera högskolor i samverkan.
Om utbildningen bedrivs av flera högskolor, ska en av
högskolorna ha ansvaret för utbildningen som helhet.

Utbildningens syfte och mål

2 § Syftet med fortbildningen är att rektorer ska utveckla sitt
pedagogiska ledarskap.

Statens skolverk ska i samband med beställning av
fortbildningen ange de mål som ska gälla för utbildningen.

Utbildningens omfattning och innehåll

3 § Fortbildningen ska motsvara 7,5 högskolepoäng.

4 § Utbildningen ska

1. bygga på relevanta delar av de kunskaper som rektorerna får
inom befattningsutbildningen, och

2. vara inriktad mot styrnings- och ledarskapsfrågor.

Anmälan och urval

5 § För att få delta i fortbildningen krävs att rektorn har

1. fullgjort befattningsutbildningen eller en äldre statlig
rektorsutbildning eller fått en skriftlig redovisning enligt
2 kap. 9 §, och

2. därefter arbetat som rektor minst ett år på heltid eller
motsvarande.

6 § En skolhuvudman ska anmäla till högskolan vilka rektorer
som ska genomgå fortbildningen.

7 § Om samtliga anmälda till fortbildningen inte kan tas emot
på utbildningen vid önskad tidpunkt, ska skolhuvudmannen se
till att rektorer som har fullgjort en utbildning som är äldre
än en befattningsutbildning enligt 2 kap. erbjuds plats i
första hand.

Kursbevis och betyg

8 § Samma kvalitetskrav ska ställas på fortbildningen som på
högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

De som deltar i fortbildningen får ges betyg och kursbevis
enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och
avancerad nivå. Detta gäller även om deltagarna saknar
behörighet för tillträde till högskoleutbildning. Enbart
betygsgraderna godkänd eller underkänd får användas.

Tillgodoräknande som högskoleutbildning

9 § Den som har genomgått fortbildningen har rätt att
tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning enligt
bestämmelserna i högskoleförordningen (1993:100).

3 a kap. /Kapitlet träder i kraft I:2015-08-01/
Fortbildning för förskolechefer

Utbildningens syfte och mål

1 § Syftet med fortbildningen är att förskolechefer ska
utveckla sitt pedagogiska ledarskap.

Statens skolverk ska i samband med beställning av
fortbildningen ange de mål som ska gälla för utbildningen.
Förordning (2015:405).

Utbildningens omfattning och innehåll

2 § Fortbildningen ska motsvara 7,5 högskolepoäng.
Förordning (2015:405).

3 § Utbildningen ska vara inriktad mot pedagogiskt
ledarskap. Förordning (2015:405).

Anmälan och urval

4 § För att få delta i fortbildningen krävs att
förskolechefen arbetat som förskolechef minst ett år på
halvtid eller motsvarande. Förordning (2015:405).

5 § En huvudman ska anmäla till högskolan vilka
förskolechefer som ska genomgå fortbildningen.
Förordning (2015:405).

6 § Om samtliga anmälda till fortbildningen inte kan tas emot
på utbildningen vid önskad tidpunkt, ska huvudmannen se till
att förskolechefer som inte fullgjort en
befattningsutbildning enligt 2 kap. eller en motsvarande
äldre utbildning erbjuds plats i första hand.
Förordning (2015:405).

Kursbevis och betyg

7 § Samma kvalitetskrav ska ställas på fortbildningen som på
högskoleutbildning på grundnivå.

De som deltar i fortbildningen får ges betyg och kursbevis
enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå.
Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för
tillträde till högskoleutbildning. Enbart betygsgraderna
godkänd eller underkänd får användas. Förordning (2015:405).

Tillgodoräknande som högskoleutbildning

8 § Den som har genomgått fortbildningen har rätt att
tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning enligt
bestämmelserna i högskoleförordningen (1993:100).
Förordning (2015:405).

4 kap. Uppföljning och överklagande

Uppföljning

1 § /Upphör att gälla U:2015-08-01/
Statens skolverk ska följa upp i vilken omfattning rektorer
och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola,
förskola och fritidshem genomgått befattningsutbildningen.
Detsamma gäller i vilken omfattning rektorer genomgått
fortbildningen.

En högskola som anordnar befattningsutbildningen eller
fortbildningen är skyldig att medverka i uppföljningen av
utbildningen.

1 § /Träder i kraft I:2015-08-01/
Statens skolverk ska följa upp i vilken omfattning
rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion
i skola, förskola och fritidshem genomgått
befattningsutbildningen. Detsamma gäller i vilken omfattning
rektorer och förskolechefer genomgått respektive
fortbildning.

En högskola som anordnar befattningsutbildningen eller
fortbildningen är skyldig att medverka i uppföljningen av
utbildningen. Förordning (2015:405).

Överklagande

2 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2011:183

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011, då
förordningen (2008:643) om befattningsutbildning för rektorer
och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola,
förskola och fritidshem ska upphöra att gälla.

2. Vid tillämpningen av 1 kap. 2 § ska med hänvisningen till
2 kap. 12 § skollagen (2010:800) även förstås 2 kap. 2 a §
skollagen (1985:1100).

3. Vid tillämpningen av 1 kap. 5 § ska med huvudmän för
samtliga skolformer och fritidshem som regleras i skollagen
(2010:800) även förstås huvudmän för samtliga skolformer,
förskola och fritidshem som regleras i skollagen (1985:1100)
och motsvarande verksamheter som anordnas av enskilda fysiska
eller juridiska personer.