Förordning (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan

SFS nr
2011:192
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-03-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:483

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
för entreprenörskap i skolan. Syftet med bidraget är att
stödja utvecklingen av entreprenörskap och entreprenöriellt
lärande inom skolväsendet.

Statsbidrag lämnas för ett år i sänder om det finns tillgång
på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

Statsbidrag till organisationer

2 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till
organisationer som

1. saknar vinstsyfte och som inte är huvudmän inom
skolväsendet,

2. är demokratiskt uppbyggda och erbjuder insyn i
verksamheten,

3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive
jämställdhet och förbud mot diskriminering,

4. har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin
verksamhet långsiktigt,

5. arbetar riksomfattande med lokal eller regional förankring
eller bedriver verksamhet av riksintresse,

6. helt eller delvis är inriktade mot att främja
entreprenörskap inom skolväsendet,

7. har barn, elever eller skolpersonal som målgrupp, och

8. har andra inkomster förutom statsbidraget.

3 § Statsbidrag till sådana organisationer som avses i 2 § får
lämnas för verksamhet som syftar till att inom skolväsendet

1. utveckla kunskaper om projekt och företagande,

2. stimulera entreprenöriella kompetenser och
förhållningssätt,

3. stimulera skolors samarbete med entreprenörer inom
näringsliv, kulturliv och föreningsliv, eller

4. främja flickors och unga kvinnors entreprenörskap.

4 § Statsbidrag till sådana organisationer som avses i 2 §
som utgör statligt stöd enligt artikel 107.1 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt ska lämnas i enlighet med
kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december
2006 om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i fördraget på
stöd av mindre betydelse. I 18–20 §§ förordningen (1988:764)
om statligt stöd till näringslivet finns ytterligare
bestämmelser om sådant stöd. Förordning (2013:483).

5 § Statsbidrag får inte lämnas till sådana organisationer som
avses i 2 § som har skulder för svenska skatter eller avgifter
hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller
försatta i konkurs.

Statsbidrag till huvudmän inom skolväsendet

6 § Statsbidrag enligt denna förordning får även lämnas till
huvudmän inom skolväsendet.

7 § Statsbidrag till huvudmän inom skolväsendet får lämnas för
verksamhet som stimulerar utveckling av huvudmännens arbete
när det gäller entreprenörskap och entreprenöriellt lärande
inom skolväsendet.

Ansökan och beslut om statsbidrag

8 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som
beslutar om bidraget. Vid beräkningen av bidraget ska
Skolverket ta hänsyn till om statsbidrag lämnas för
verksamheten på annat sätt.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för
redovisning enligt 9 § anges. Beslutet får förenas med
villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Redovisning

9 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning
är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning
till Statens skolverk som verket begär. Statsbidrag som har
lämnats för verksamhet som inte är ekonomisk ska redovisas för
sig.

Om den som har tagit emot bidraget är en sådan organisation
som avses i 2 § ska en revisor granska den ekonomiska
redovisningen och redogöra för sina iakttagelser i ett intyg
som bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot
uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, ska detta göras av en auktoriserad
eller godkänd revisor.

10 § Statens skolverk ska i sin årsredovisning lämna en samlad
redovisning av vilka som har fått statsbidrag och med vilka
belopp. Skolverket ska dessutom senast den 1 juni varje år
till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad
bidragen har använts till. Skolverket bör också redovisa
bidragens effekter i förhållande till syftet med bidraget
enligt denna förordning.

Återbetalning och återkrav

11 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 9 §,
eller

4. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats
för.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt
första stycket.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge
återkrav helt eller delvis.

12 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav
har fattats efter en räntesats som vid varje tidpunkt
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk
efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndiganden

13 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om

1. beräkning och fördelning av statsbidrag, och

2. verkställighet av denna förordning.

Överklagande

14 § Beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.