Anslagsförordning (2011:223)

SFS nr
2011:223
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
2011-03-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:230

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till 3
kap. 1, 4, 5 och 7–12 §§, 4 kap. samt 6 kap. 1 och 2 §§
budgetlagen (2011:203).

2 § Förordningen gäller för myndigheter under regeringen.

3 § Förordningen ska tillämpas om inte något annat följer av
lag eller förordning eller regeringens beslut i enskilda fall.

4 § I förordningen avses med ett anslag ett av riksdagen
anvisat ramanslag som regeringen tilldelat en myndighet med
ett visst belopp för ett bestämt ändamål. En indragning av ett
anslagsbelopp innebär att beloppet förs bort och inte längre
får användas.

Med en anslagspost avses ett belopp som har förts upp under
ett anslag och som avser ett visst deländamål. En delpost är
en underindelning av en anslagspost.

Bestämmelserna i denna förordning om anslag gäller även för
anslagsposter och delposter.

5 § I förordningen avses med en inkomsttitel en post i statens
budget mot vilken inkomster som myndigheten inte får disponera
ska redovisas. En undertitel är en underindelning av en
inkomsttitel.

Bestämmelserna i denna förordning om inkomsttitlar gäller även
för undertitlar.

Villkor för anslag

6 § Ett anslag får disponeras med det tilldelade beloppet, med
tillägg av disponibelt anslagssparande enligt 7 § andra
stycket och anslagskredit enligt 8 § andra stycket, och med
avdrag för indragningar och utnyttjad anslagskredit från
föregående år.

7 § Med ett anslagssparande avses vad en myndighet vid
budgetårets slut inte utnyttjat av ett anslag sedan
indragningar räknats bort.

Ett anslagssparande på ett anslag som huvudsakligen avser
förvaltningsutgifter får disponeras med tre procent av det
tilldelade beloppet. Sparande på övriga anslag får endast
disponeras efter särskilt beslut av regeringen.

Ett anslagssparande får disponeras under två budgetår efter
det att anslaget senast var uppfört på statens budget.

Anslagssparande som inte får disponeras förs bort som
indragning.

8 § Med anslagskredit avses en rätt för en myndighet att
överskrida ett anslag.

En myndighet får disponera en anslagskredit på ett anslag som
huvudsakligen avser förvaltningsutgifter med tre procent av
det tilldelade beloppet. För övriga anslag beslutar regeringen
särskilt om anslagskreditens storlek.

9 § Bedömer en myndighet att det finns risk för att det anslag
som myndigheten får disponera enligt 6 § är otillräckligt, ska
myndigheten snarast informera regeringen om detta och föreslå
nödvändiga åtgärder.

Utnyttjande av anslagsmedel

10 § En myndighet som tilldelats ett anslag har rätt att
enligt gällande villkor och bestämmelser använda statens medel
för de ändamål som anslaget avser och är skyldig att redovisa
utgifter och inkomster mot anslaget enligt 12, 14 och 15 §§.

11 § Utbetalning av bidrag från anslag ska göras i nära
anslutning till att bidraget ska användas av mottagaren.

Redovisning mot inkomsttitlar och anslag

12 § Redovisning mot anslag ska ske på följande sätt.

1. Utgifter för transfereringar ska redovisas det budgetår då
betalning sker.

2. Förvaltningsutgifter ska redovisas det budgetår som
kostnaderna hänför sig till. Utgifter för varor och tjänster
som en myndighet anskaffar för transferering ska likställas
med förvaltningsutgifter.

3. Övriga utgifter ska redovisas det budgetår som utgifterna
hänför sig till.

Utgifter för anskaffning av tillgångar ska redovisas mot
anslag med ett belopp som motsvarar anskaffningsvärdet.

13 § Redovisning mot inkomsttitlar ska ske på följande sätt.

1. Inkomster av skatter, socialavgifter och allmän
pensionsavgift ska redovisas det budgetår då betalning sker.

2. Inkomster från avgifter och andra liknande ersättningar ska
redovisas det budgetår som intäkterna hänför sig till.

3. Bidrag från Europeiska unionen, överskott från myndigheter,
utdelningar och återbetalningar av lån ska redovisas det
budgetår då betalning sker.

4. Övriga inkomster ska redovisas det budgetår som inkomsterna
hänför sig till.

Ekonomistyrningsverket får meddela föreskrifter om att
inkomster enligt första stycket 1 ska redovisas mot
inkomsttitel även vid annan tidpunkt. Förordning (2011:230).

14 § Redovisning mot anslag och inkomsttitlar ska göras minst
en gång i månaden.

15 § Inkomster som en myndighet får disponera och som till en
obestämd del ska täcka utgifterna i en viss verksamhet, ska
redovisas mot anslag.

Inkomster som förekommer på ett anslag ska redovisas mot
anslaget på samma grund som utgifterna enligt 12 §.

16 § Inkomster som en myndighet får disponera och som helt
eller till en bestämd del ska täcka utgifterna i en
verksamhet, ska inte redovisas mot inkomsttitel eller anslag.

Beställningsbemyndiganden

17 § För det ändamål och intill det belopp som regeringen
beslutat för budgetåret, får en myndighet beställa varor eller
tjänster samt besluta om bidrag, ersättning, lån eller
liknande, som medför utgifter under följande budgetår.

En myndighet får dock utan bemyndigande ingå sådana åtaganden
som avses i första stycket om de totala utestående åtagandena
vid årets slut högst uppgår till tio procent av den
anslagspost eller delpost som åtagandet avser. Om det totala
tilldelade beloppet överstiger 100 miljoner kronor, gäller
dessutom att en myndighets totala åtaganden inte får överstiga
det belopp som man får genom att multiplicera 10 miljoner
kronor med summan av de poster som myndigheten disponerar av
anslaget, dividerat med det totala tilldelade beloppet.

En myndighet får vidare utan bemyndigande träffa avtal om
anställning av personal, hyra av utrustning, leverans av
tjänster och förbrukningsmateriel och liknande som medför
utgifter under längre tid än tilldelat anslag avser, om detta
är nödvändigt för att myndighetens löpande verksamhet ska
fungera tillfredsställande.

18 § Samtliga åtaganden enligt 17 § första stycket som medför
utgifter under följande budgetår ska redovisas mot
bemyndiganderam.

Verkställighetsföreskrifter

19 § Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2011:223

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011, då
anslagsförordningen (1996:1189) ska upphöra att gälla.

2. För en myndighets ackumulerade semesterlöneskuld per den 31
december 2008 gäller 16 § den upphävda förordningen i sin
lydelse enligt SFS 1996:1189.