Förordning (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten

SFS nr
2011:231
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
2011-03-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1321

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om det underlag som
regeringen behöver vid upprättandet av årsredovisning för
staten enligt 10 kap. 2 och 5–10 §§ budgetlagen (2011:203).

2 § Ekonomistyrningsverket och Riksgäldskontoret ska senast
den 15 mars varje år till regeringen lämna underlag till
årsredovisningen för staten för det närmast föregående
budgetåret.

3 § Ekonomistyrningsverkets underlag ska avse

1. en uppföljning av utfallet av utgiftstaket för staten,

2. utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag samt av
statens lånebehov,

3. en redovisning av hur bemyndiganden som regeringen fått med
stöd av 6 kap. 1 § första stycket budgetlagen (2011:203) har
utnyttjats,

4. en resultaträkning, en balansräkning, en
finansieringsanalys och noter,

5. en redovisning av utvecklingen av statsskulden, samt

6. en resultaträkning och en balansräkning avseende EU-medel
samt en kassamässig redovisning av anslag och inkomsttitlar
avseende in- och utbetalningar till och från Europeiska
unionen.

Uppgifterna enligt första stycket 5 ska lämnas efter samråd
med Riksgäldskontoret.

4 § Riksgäldskontorets underlag ska innehålla en redovisning
av hur bemyndiganden som regeringen fått med stöd av 6 kap.
3 § budgetlagen (2011:203) har utnyttjats, samt upplysningar
om förväntade förluster och väsentliga risker i statens
utlåning och garantier som utställts enligt 6 kap. 3 §
budgetlagen. Uppgifterna ska lämnas efter samråd med
Ekonomistyrningsverket.

5 § Redovisningen ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer
med god redovisningssed.

Redovisningen ska ge en rättvisande bild av verksamheten, det
ekonomiska resultatet och ställningen samt förvaltningen av
statens tillgångar.

Utfallet på statens budget

6 § Utöver utfallet på inkomsttitlar och anslag samt statens
lånebehov enligt 3 § första stycket 2 ska även utfallet för
Riksgäldskontorets nettoutlåning och kassamässig korrigering
redovisas.

7 § Redovisningen av utgifterna under utgiftstaket samt för
inkomsttitlar och anslag ska innehålla en jämförelse med de
beräknade inkomsterna och de budgeterade utgifterna. Dessutom
ska en jämförelse göras med utfallet föregående år. Väsentliga
skillnader i förhållande till budgeterade och beräknade belopp
samt i förhållande till utfallet för föregående år ska
förklaras.

8 § Redovisningen av budgetens utfall enligt 3 § första
stycket 2 ska innehålla en realekonomisk fördelning av
utfallet på budgetens anslag.

9 § Redovisningen av bemyndiganden enligt 3 § första stycket 3
ska innehålla en redovisning av beslutade
beställningsbemyndiganden och utfallet för dessa.

10 § Redovisningen av utlåning och garantier enligt 4 § ska
innehålla uppgifter om

1. beslutade ramar,

2. utfärdade lån, garantier och utfästelser,

3. avsättningar för förväntade förluster,

4. tillgångar i garanti- och utlåningsverksamheten, samt

5. konstaterade förluster (infrianden).

Redovisningen ska även omfatta en analys av riskerna i statens
samlade utlåning och utfärdade garantier.

Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys

11 § Resultaträkningen, balansräkningen och
finansieringsanalysen ska omfatta statens samtliga intäkter
och kostnader, tillgångar och skulder samt betalningar som
påverkar statens nettoupplåning. Riksbankens grundfond ska i
detta sammanhang anses utgöra en tillgång hos staten.

Redovisningen enligt första stycket ska utgöra en
konsolidering av årsredovisningarna hos myndigheterna under
riksdagen och regeringen. Underlaget får kompletteras med
ekonomiska händelser som inte har redovisats av myndigheterna.

Intäkter och kostnader, tillgångar och skulder samt
betalningar som redovisas av Riksbanken samt Första–Fjärde,
Sjätte och Sjunde AP-fonden ska dock inte konsolideras. Inte
heller ska premiepensionssystemets tillgångar och skulder i
övrigt med dess avkastning ingå i konsolideringen.

12 § Vid upprättandet av resultaträkningen, balansräkningen
och finansieringsanalysen ska

1. samma principer för värdering, klassificering och indelning
av de olika posterna i årsredovisningen tillämpas från ett
budgetår till ett annat,

2. värderingen av de olika posterna göras med rimlig
försiktighet,

3. intäkter och kostnader som är hänförliga till budgetåret
tas med oavsett tidpunkten för betalningen,

4. de olika beståndsdelar som balansräkningen består av
värderas var för sig,

5. tillgångar och skulder eller intäkter och kostnader inte
kvittas mot varandra, samt

6. den ingående balansen för ett budgetår överensstämma med
den utgående balansen för det närmast föregående budgetåret.

Om det finns skäl till det och det är förenligt med vad som
föreskrivs i 5 §, får avvikelse göras från första stycket. I
så fall ska upplysningar lämnas om skälen för avvikelsen och
en bedömning av dess effekt på den ekonomiska ställningen och
resultatet redovisas.

13 § Resultaträkningen ska ställas upp med följande rubriker
och poster:

Intäkter

Skatteintäkter

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Intäkter av bidrag

Summa intäkter

Kostnader

Transfereringar m.m.

Transfereringar till hushåll

Transfereringar till företag

Transfereringar till kommuner

Transfereringar till utlandet

Nettoöverföring till ålderspensionssystemet

Avsättningar till/upplösning av fonder

Summa transfereringar m.m.

Statens egen verksamhet

Kostnader för personal

Kostnader för lokaler

Vissa garanti- och kreditkostnader

Övriga driftkostnader

Avskrivningar och nedskrivningar

Summa statens egen verksamhet

Summa kostnader

Saldo före resultat från andelar och finansiella poster

Resultat från andelar i hel- och delägda företag

Finansiella intäkter och kostnader

Nettokostnad för statsskulden

Övriga finansiella intäkter

Övriga finansiella kostnader

Summa finansiella poster

Årets över- eller underskott

14 § Balansräkningen ska ställas upp med följande rubriker
och poster:

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Statliga väganläggningar

Statliga järnvägsanläggningar

Byggnader, mark och annan fast egendom

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Pågående nyanläggningar

Beredskapstillgångar

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i hel- och delägda företag

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Långfristiga fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Utlåning

Varulager m.m.

Varulager och förråd

Pågående arbeten

Fastigheter

Förskott till leverantörer

Summa varulager m.m.

Fordringar

Kundfordringar

Övriga kortfristiga fordringar

Summa fordringar

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader

Upplupna bidragsintäkter

Övriga upplupna intäkter

Summa periodavgränsningsposter

Kortfristiga placeringar

Värdepapper och andelar

Summa kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Summa tillgångar

Kapital och skulder

Nettoförmögenhet

Fonder

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Övriga avsättningar

Summa avsättningar

Statsskulden

Lån i svenska kronor

Lån i utländsk valuta

Summa statsskulden

Skulder m.m.

Långfristiga skulder

Leverantörsskulder

Övriga kortfristiga skulder

Depositioner

Förskott från uppdragsgivare och kunder

Summa skulder m.m.

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader

Oförbrukade bidrag

Övriga förutbetalda intäkter

Summa periodavgränsningsposter

Summa kapital och skulder

Garantiförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser
Förordning (2014:1321).

15 § Finansieringsanalysen ska ställas upp med följande
rubriker och poster:

Statens verksamhet

Skatter

Avgifter och andra ersättningar

Intäkter av bidrag

Summa justerade intäkter

Transfereringar

Statens egen verksamhet

Summa justerade kostnader

Justeringar till betalningar

Saldo statens verksamhet

Investeringar

Finansiella investeringar

Materiella investeringar

Immateriella investeringar

Summa investeringsutgifter

Försäljning av anläggningstillgångar

Summa investeringsverksamhet

Utlåning

Nyutlåning

Amorteringar

Summa utlåning

Finansiella aktiviteter

Finansiellt netto för statens upplåning

Övrigt finansiellt netto

Justeringar till betalningar

Summa finansiella aktiviteter

Totalt

Statens nettoupplåning

Förändring av statsskulden

Orealiserade valutakursförändringar

Totalt

16 § För varje post i balansräkningen, resultaträkningen och
finansieringsanalysen ska beloppet för det närmast föregående
budgetåret anges.

Om principerna för värdering, klassificering eller indelning i
poster ändrats, ska posterna för närmast föregående budgetår
räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de ska
kunna jämföras med budgetårets poster på ett meningsfullt
sätt. Om det finns särskilda skäl, och det är förenligt med
god redovisningssed, får Ekonomistyrningsverket avstå från
omräkning av jämförelsetal. I så fall ska skälen för detta
anges.

Benämningen på en post enligt 13–15 §§ (den lägsta nivån under
respektive rubrik i de angivna uppställningsformerna) får
ändras och en post får delas upp på flera poster om det är
motiverat med hänsyn till informationens innehåll.

17 § Vid värdering av tillgångar och skulder ska de principer
som framgår av 5 kap. förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag tillämpas.

18 § Information om principerna för värdering av poster i
balansräkningen och resultaträkningen, liksom annan väsentlig
information som behövs för bedömningen av redovisningen, ska
lämnas i tilläggsupplysningar.

19 § I anslutning till finansieringsanalysen ska information
om sambandet mellan budgetens saldo och resultaträkningens
över- eller underskott lämnas särskilt.

20 § Redovisningen av utvecklingen av statsskulden enligt 3 §
första stycket 5 ska avse den konsoliderade statsskulden
enligt balansräkningen. Den ska översiktligt beskriva
utvecklingen av statsskulden och dess sammansättning,
statsskuldens kostnader under de senaste fem åren samt de
huvudsakliga skillnaderna mellan den konsoliderade och
okonsoliderade statsskulden.

Sammanställning av EU-räkenskaper

21 § Sammanställningen av EU-räkenskaperna enligt 3 § första
stycket 6 ska avse medel under gemensam förvaltning från och
med den fleråriga budgetramen 2007–2013.

Övrig information

22 § Utöver informationen enligt 3 § ska
Ekonomistyrningsverket i anslutning till att myndigheten
lämnar sitt underlag till regeringen redovisa en översiktlig
sammanställning av tillgångar och skulder för verksamheter som
staten har ett väsentligt inflytande över. Sammanställningen
ska utöver vad som anges i 11 § omfatta

1. bolag (inklusive banker och finansinstitut) där statens
ägarandel uppgår till minst 20 procent,

2. AP-fonderna,

3. Riksbanken, och

4. Allmänna arvsfonden.

23 § Ekonomistyrningsverket och Riksgäldskontoret ska även
lämna annan information som behövs för upprättandet av
årsredovisningen för staten.

Övergångsbestämmelser

2011:231

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas
första gången i fråga om årsredovisningen för staten för 2011.