Försäkringsrörelseförordning (2011:257)

SFS nr
2011:257
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2011-03-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:130

1 kap. Inledande bestämmelser

Innehåll

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om

1. ansökan om tillstånd,

2. anmälan för registrering,

3. försäkringsregister, och

4. bemyndiganden för Bolagsverket och Finansinspektionen att
meddela föreskrifter.

Tillämpningsområde

2 § Denna förordning gäller för försäkringsföretag enligt
försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Särskilda bestämmelser om

– europabolag enligt lagen (2004:575) om europabolag som
driver försäkringsrörelse finns i 5 kap.,

– europakooperativ enligt lagen (2006:595) om europakooperativ
som driver försäkringsrörelse finns i 5 kap., och

– försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut enligt lagen
(1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige finns i 6 kap.

I 7 kap. 6 § finns bestämmelser om bemyndiganden för
Finansinspektionen att meddela föreskrifter enligt lagen
(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Allmänna bestämmelser

3 § En handling som enligt denna förordning får ges in i kopia
ska vara bestyrkt. En handling som får ges in i kopia får även
ges in i original.

4 § En anmälan eller en ansökan enligt denna förordning ska, i
förekommande fall, innehålla uppgifter om anmälarens eller
sökandens organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om
identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

2 kap. Ansökan om tillstånd

Inledande bestämmelser

1 § Sådana ansökningar enligt försäkringsrörelselagen
(2010:2043) som ska prövas av Finansinspektionen ska ges in
till inspektionen. Förordning (2013:677).

Tillstånd att driva rörelse

Tillstånd att driva försäkringsrörelse

2 § En ansökan enligt 2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043) om tillstånd att driva försäkringsrörelse ska
undertecknas av samtliga

1. stiftare i ett försäkringsaktiebolag eller ett ömsesidigt
försäkringsbolag,

2. styrelseledamöter i en försäkringsförening.

Om en ansökan avser ett registrerat aktiebolag ska den
undertecknas av styrelsen eller verkställande direktören.

3 § En ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse ska
innehålla uppgift om fullständigt namn, postadress, hemvist
och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för
stiftarna eller styrelseledamöterna och, om ett handelsbolag
är stiftare, motsvarande uppgifter för varje obegränsat
ansvarig bolagsman.

Om en ansökan avser ett registrerat aktiebolag ska den
innehålla uppgift om fullständigt namn, postadress, hemvist
och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för
styrelseledamöterna och verkställande direktören.

En ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse ska även
innehålla uppgift om namn och postadress för ombud, om sådant
ombud har utsetts.

4 § En ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse ska
även innehålla

1. en försäkran att stiftarna eller styrelseledamöterna inte
är i konkurs eller har näringsförbud samt att de inte heller
har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. namn och adress på de skaderegleringsrepresentanter som ska
utses enligt 27 § trafikskadelagen (1975:1410), och

3. för försäkringsaktiebolag, uppgift om vem som är
kvalificerad innehavare av aktier i bolaget.

5 § Tillsammans med en ansökan om tillstånd att driva
försäkringsrörelse ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av planen för den tilltänkta verksamheten
(verksamhetsplan), och

2. ett förslag till bolagsordning eller stadgar.

Om en ansökan enligt första stycket avser ett registrerat
aktiebolag ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av planen för den tilltänkta verksamheten
(verksamhetsplan),

2. ett förslag till ändrad bolagsordning, och

3. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om att
söka tillstånd.

Utvidgning av tillstånd

6 § En ansökan om utvidgning av tillstånd att driva
försäkringsrörelse ska undertecknas av styrelsen eller
verkställande direktören. Tillsammans med ansökan ska följande
handlingar ges in:

1. en kopia av planen för verksamheten efter ändringen
(verksamhetsplan),

2. ett förslag till ändrad bolagsordning eller ändrade
stadgar, och

3. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med
beslutet om utvidgningen av tillståndet.

Förlängning av tillstånd

7 § En ansökan enligt 2 kap. 7 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043) om förlängning av ett tillstånd att driva
försäkringsrörelse ska undertecknas av styrelsen eller
verkställande direktören. Ansökan ska göras senast sex månader
innan det löpande tillståndet går ut.

Tillsammans med en ansökan ska det lämnas en kopia av bolags-
eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om
förlängningen av tillståndet.

Ändring av bolagsordning eller stadgar

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar

8 § En ansökan enligt 2 kap. 9 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043) om godkännande av ändring av bolagsordning eller
stadgar ska undertecknas av styrelsen eller den verkställande
direktören. Tillsammans med ansökan ska följande handlingar
ges in:

1. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med
ändringsbeslutet, och

2. ett förslag till ändrad bolagsordning eller ändrade
stadgar.

Godkännande av villkor om förlusttäckning i bolagsordning

9 § Tillsammans med en ansökan enligt 11 kap. 20 § eller
12 kap. 40 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om
godkännande av villkor om förlusttäckning i bolagsordningen
för ett livförsäkringsbolag ska det lämnas en av styrelsen
gjord ekonomisk utredning om konsekvenserna för
försäkringstagarnas och andra ersättningsberättigades rätt på
grund av försäkringar och ett yttrande från
försäkringsbolagets revisor och aktuarie över utredningen.

Godkännande av villkor om vinstutdelning i bolagsordning

10 § Tillsammans med en ansökan enligt 11 kap. 20 § eller
12 kap. 40 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om
godkännande av villkor om vinstutdelning i bolagsordningen för
ett livförsäkringsbolag som inte får dela ut vinst ska
följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet enligt
11 kap. 20 § första stycket 1 försäkringsrörelselagen,

2. en redogörelse för vilka försäkringstagare som har
underrättats enligt 11 kap. 20 § första stycket 2
försäkringsrörelselagen och underrättelsens innehåll samt en
försäkran att underrättelsen har skett på det sätt som anges i
samma paragraf tredje stycket,

3. ett intyg från försäkringsbolagets revisor att
förutsättningarna enligt 11 kap. 20 § första stycket 3
försäkringsrörelselagen i fråga om försäkringstagarnas
inställning är uppfyllda,

4. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om konsekvenserna
för försäkringstagarnas och andra ersättningsberättigades rätt
på grund av försäkringar enligt 11 kap. 20 § första stycket 4
eller 12 kap. 40 § försäkringsrörelselagen och ett yttrande
från försäkringsbolagets revisor och aktuarie över
utredningen.

Om ett livförsäkringsaktiebolag driver verksamhet utan
bestämmelser om vinstutdelning i bolagsordningen, ska
utredningen enligt första stycket 4 kompletteras med en
särskild redogörelse för hur medel ska gottskrivas
försäkringstagare och andra ersättningsberättigade på grund av
försäkring enligt 11 kap. 21 § försäkringsrörelselagen.

Återbetalning av garantikapital

11 § Tillsammans med en ansökan enligt 12 kap. 66 §
försäkringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd att
återbetala garantikapital ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om
återbetalning, och

2. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om verkan av att
garantikapitalet återbetalas och ett yttrande från det
ömsesidiga försäkringsbolagets revisor och aktuarie över
utredningen.

Återbetalning av verksamhetskapital

12 § Tillsammans med en ansökan enligt 13 kap. 25 §
försäkringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd att betala
tillbaka verksamhetskapital ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av föreningsstämmans protokoll med beslutet om
återbetalning, och

2. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om verkan av att
verksamhetskapitalet betalas tillbaka och ett yttrande från
försäkringsföreningens revisor och aktuarie över utredningen.

Överlåtelse av försäkringsbestånd

13 § Tillsammans med en ansökan enligt 10 kap. 6 §
försäkringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd att
verkställa ett överlåtelseavtal ska följande handlingar ges
in:

1. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med
beslutet om överlåtelse och de handlingar som har lagts fram
på stämman i det överlåtande försäkringsföretaget,

2. en kopia av Bolagsverkets registreringsbevis av stämmans
beslut om överlåtelse, och

3. information om huruvida överlåtelsen omfattar risker eller
åtaganden utomlands samt uppgift om vilka länder som avses.

I det fall överlåtelsen avser ett försäkringsföretag i
likvidation eller i konkurs, ska en kopia av avtalet om
överlåtelse och sådan information som anges i första stycket 3
lämnas tillsammans med ansökan enligt 10 kap. 17 §
försäkringsrörelselagen.

Övergång till vinstutdelande verksamhet

14 § Om en ansökan enligt 10 kap. 6 § eller 17 §
försäkringsrörelselagen (2010:2043) innebär en övergång från
en verksamhet där vinstutdelning inte är tillåten till en
vinstutdelande verksamhet, ska de handlingar som anges i 10 §
första stycket 2-4 lämnas tillsammans med ansökan.

Fusion

Tillämpningsområde

15 § Vid fusion med ett försäkringsaktiebolag gäller inte
1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§
aktiebolagsförordningen (2005:559). I stället gäller 16 och
17 §§.

Verkställande av fusionsplan

16 § En ansökan enligt 11 kap. 33 §, 12 kap. 82 § eller
13 kap. 33 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd
att verkställa en fusionsplan ska undertecknas av styrelserna
eller de verkställande direktörerna i de fusionerande
försäkringsföretagen. Tillsammans med ansökan ska följande
handlingar ges in:

1. en försäkran på heder och samvete från
försäkringsföretagens styrelser eller verkställande direktörer
om

a. att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen
(2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av
den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och

b. att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen
eller den nämnda förordningen,

2. när det är fråga om fusion genom kombination av
försäkringsaktiebolag, ett intyg av en auktoriserad revisor
som visar att aktiekapitalet i det övertagande bolaget inte
överstiger de överlåtande bolagens sammanlagda verkliga värde
för det övertagande bolaget,

3. när en livförsäkringsverksamhet ska övergå från en
verksamhet där vinstutdelning inte är tillåten till en
vinstutdelande verksamhet, sådana handlingar som anges i 10 §
första stycket 2-4,

4. en kopia av fusionsplanen, och

5. en kopia av protokollen från bolags- eller
föreningsstämmorna med beslut om den tilltänkta fusionen.

Underrättelse om hinder mot verkställande av fusionsplan

17 § Skatteverket ska underrätta Finansinspektionen när
verket fattar beslut om hinder mot verkställande av en
fusionsplan. Förordning (2013:677).

Förvärv av aktier

Tillämpliga bestämmelser

18 § Bestämmelserna i 19-23 §§ ska tillämpas vid
Finansinspektionens handläggning av ansökningar enligt 15 kap.
1 och 2 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd
till direkt eller indirekt förvärv av aktier i
försäkringsaktiebolag.

Ansökan

19 § En ansökan om tillstånd att förvärva aktier ska
undertecknas av förvärvaren. Om förvärvaren är en juridisk
person ska ansökan undertecknas av dess styrelse eller
verkställande direktören.

Skriftlig bekräftelse

20 § Finansinspektionen ska i den skriftliga bekräftelsen som
avses i 15 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ange
vilken dag bedömningsperioden löper ut.

Kompletteringar

21 § Om Finansinspektionen behöver ytterligare uppgifter för
att bedöma en ansökan om tillstånd till förvärv som avses i
15 kap. 1 och 2 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043), får
inspektionen förelägga förvärvaren att komplettera ansökan.
Föreläggandet ska vara skriftligt och det ska klart framgå
vilka ytterligare uppgifter som krävs.

Ett föreläggande om komplettering får inte göras senare än den
femtionde arbetsdagen i bedömningsperioden.

Förlängning av bedömningsperioden

22 § Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, ska
bedömningsperioden förlängas med en tid som motsvarar antalet
arbetsdagar mellan den dag då föreläggandet skickades och den
dag då de kompletterande uppgifterna kom in till inspektionen.
Förlängningen får inte överstiga tjugo arbetsdagar om inte
något annat följer av andra stycket. Bedömningsperioden får
förlängas vid högst ett tillfälle.

Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst
trettio arbetsdagar om

1. förvärvaren inte har sin hemvist inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES), eller

2. förvärvaren inte är

a) ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar,
ett försäkringsföretag, ett värdepappersinstitut, en börs, ett
fondbolag, eller ett fondföretag och står under tillsyn av
Finansinspektionen, eller

b) ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får
bedriva motsvarande verksamhet som ett företag som avses i a
och som står under tillsyn av en myndighet eller ett annat
behörigt organ.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de
kompletterande uppgifterna kommit in till inspektionen skicka
en bekräftelse till förvärvaren om att uppgifterna har tagits
emot. I bekräftelsen ska det även anges vilken dag
bedömningsperioden löper ut.

Skriftligt beslut

23 § Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till
förvärv ska vara skriftligt. Beslutet ska meddelas inom två
arbetsdagar från det att det fattades.

Om en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn
över en utländsk försäkringsgivare inom EES har lämnat
synpunkter till Finansinspektionen, ska dessa synpunkter
framgå av beslutet.

3 kap. Anmälan för registrering och ansökan som ska handläggas
av Bolagsverket

Tillämpningsområde

Försäkringsaktiebolag

1 § För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska
handläggas av Bolagsverket avseende ett försäkringsaktiebolag
gäller 1 kap. aktiebolagsförordningen (2005:559), om inte
annat följer av 16 §. Därutöver gäller bestämmelserna om

– anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen i 6-
10 §§,

– tillstånd i 11 §,

– ändring av bolagsordning i 13 §,

– aktuarie i 15 §,

– överlåtelse av försäkringsbestånd i 22 §, och

– avgifter i 24-26 §§.

Ömsesidiga försäkringsbolag

2 § För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska
handläggas av Bolagsverket avseende ett ömsesidigt
försäkringsbolag gäller 2 och 3 §§, 4 § första och andra
stycket 2-6, 5-7 a, 8 a-12, 13 d, 13 e och 14 §§ förordningen
(1987:978) om ekonomiska föreningar, om inte annat följer av
16 §. Därutöver gäller bestämmelserna om

– anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen i 6-
10 §§,

– tillstånd i 11 och 12 §§,

– ändring av bolagsordning i 13 §,

– ledning i 14 §,

– aktuarie i 15 §,

– garantikapital i 17-19 §§,

– överlåtelse av försäkringsbestånd i 22 §,

– frivillig likvidation i 23 §, och

– avgifter i 24 och 27 §§.

3 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i förordningen
(1987:978) om ekonomiska föreningar på ömsesidiga
försäkringsbolag ska det som där sägs om

1. ekonomisk förening avse ömsesidigt försäkringsbolag,

2. medlem avse delägare,

3. stadgar avse bolagsordning,

4. föreningsstämma avse bolagsstämma, och

5. föreningsregistret avse försäkringsregistret.

Försäkringsförening

4 § För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska
handläggas av Bolagsverket avseende en försäkringsförening
gäller 2-7 a, 8 a-12, 13 d, 13 e och 14 §§ förordningen
(1987:978) om ekonomiska föreningar, om inte annat följer av
16 §. Därutöver gäller bestämmelserna om

– anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen i 6-
10 §§,

– tillstånd i 11 §,

– ändring av stadgar i 13 §,

– ledning i 14 §,

– aktuarie i 15 §,

– verksamhetskapital i 20 och 21 §§,

– överlåtelse av försäkringsbestånd i 22 §,

– frivillig likvidation i 23 §, och

– avgifter i 24 och 27 §§.

5 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i förordningen
(1987:978) om ekonomiska föreningar på försäkringsföreningar
ska det som där sägs om

1. ekonomisk förening avse försäkringsförening, och

2. föreningsregistret avse försäkringsregistret.

Allmänna bestämmelser

Anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen

6 § En anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen
(2010:2043) ska göras skriftligen hos Bolagsverket. En sådan
anmälan får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

7 § En anmälan för registrering ska undertecknas av en
styrelseledamot eller av den verkställande direktören. En
anmälan av ett försäkringsföretag i likvidation ska
undertecknas av likvidatorn eller, när flera likvidatorer har
utsetts, av en av likvidatorerna.

8 § En anmälan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska
vara undertecknad med en elektronisk signatur.

9 § Handlingar som ska fogas till en anmälan som har
upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till
Bolagsverket.

10 § En försäkran på heder och samvete i en anmälan till
Bolagsverket får undertecknas med en elektronisk signatur.

Tillstånd

11 § Tillsammans med en anmälan för registrering av
försäkringsföretag ska Finansinspektionens beslut enligt
2 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd
och godkännande av bolagsordning eller stadgar lämnas.
Förordning (2013:677).

12 § Om en anmälan för registrering avser ett ömsesidigt
försäkringsbolag ska följande handlingar ges in:

– en kopia av de teckningslistor på vilka teckning av
försäkring har skett, och

– en kopia av protokollet från den konstituerande stämman.

Ändring av bolagsordning eller stadgar

13 § Tillsammans med en anmälan för registrering av
godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar ska
Finansinspektionens beslut enligt 2 kap. 15 §
försäkringsrörelselagen (2010:2043) lämnas.
Förordning (2013:677).

Ledning

14 § Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 6 kap.
15 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, som inte
endast avser ändring av hemvist eller postadress, ska det
lämnas en kopia av protokoll eller annan handling som
bestyrker val eller entledigande av styrelseledamot eller
styrelsesuppleant.

Aktuarie

15 § I en anmälan för registrering enligt 5 kap. 14 § andra
stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) av
försäkringsföretagets aktuarie ska fullständigt namn,
personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,
medborgarskap, hemvist och postadress anges.

I anmälan ska det lämnas en försäkran på heder och samvete att
aktuarien inte är i konkurs eller har näringsförbud eller har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken samt att
aktuarien uppfyller de behörighetskrav som avses i 5 kap. 14 §
första stycket försäkringsrörelselagen.

Revisor

16 § I stället för 1 kap. 3 § tredje stycket
aktiebolagsförordningen (2005:559) samt 4 § andra stycket 4
och 7 a § 2 förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar
gäller att anmälan för registrering ska innehålla en försäkran
på heder och samvete att revisorn uppfyller de i 11 kap. 12 §,
12 kap. 43 § eller 13 kap. 18 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043) angivna kompetenskraven.

Garantikapital

Förutsättning för registrering

17 § Tillsammans med en anmälan för registrering av ett
ömsesidigt försäkringsbolag ska det lämnas ett intyg från
försäkringsbolagets revisor om att garantikapital enligt
12 kap. 9 § första stycket och 18 § andra stycket
försäkringsrörelselagen (2010:2043) har betalats in.

Under rörelsens gång

18 § En anmälan för registrering enligt 12 kap. 9 § andra
stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) av ett beslut att
ta emot garantikapital under rörelsens gång ska innehålla
uppgift om det belopp som garantikapitalet ska ökas med.

Tillsammans med anmälan ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet att ta
emot garantikapital samt en av styrelsen gjord ekonomisk
utredning om behovet av garantikapital och ett yttrande från
försäkringsbolagets revisor och aktuarie över utredningen,

2. en kopia av det avtal som ligger till grund för tillskottet
av garantikapital, och

3. ett intyg från försäkringsbolagets revisor om att minst
hälften av det belopp som garantikapitalet ska ökas med har
betalats in.

Om det i ett ömsesidigt försäkringsbolag efter anmälan om
registrering enligt första stycket görs ytterligare
inbetalning av garantikapital, ska detta anmälas för
registrering. Tillsammans med anmälan ska det lämnas ett intyg
av försäkringsbolagets revisor om att hela garantikapitalet
har betalats in inom sex månader från registreringen av
anmälan enligt första stycket.

Återbetalning av garantikapital

19 § Tillsammans med en anmälan för registrering enligt
12 kap. 66 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) av ett beslut
om återbetalning av garantikapital ska följande handlingar ges
in:

– en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om
återbetalning, och

– Finansinspektionens tillstånd till återbetalning.

Verksamhetskapital

Förutsättning för registrering

20 § Tillsammans med en anmälan för registrering av en
försäkringsförening ska det lämnas ett intyg från föreningens
revisor om att verksamhetskapital enligt 13 kap. 5 § andra
stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) har betalats in.

Återbetalning av verksamhetskapital

21 § Tillsammans med en anmälan för registrering enligt
13 kap. 25 § första stycket försäkringsrörelselagen
(2010:2043) av ett beslut om återbetalning av
verksamhetskapital ska följande handlingar ges in:

– en kopia av föreningsstämmans protokoll med beslutet om
återbetalning, och

– Finansinspektionens tillstånd till återbetalning.

Överlåtelse av försäkringsbestånd

22 § Tillsammans med en anmälan för registrering enligt
10 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) av avtal om
överlåtelse av försäkringsbestånd ska följande handlingar ges
in:

1. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med
beslutet om överlåtelse, och

2. en kopia av de handlingar som har lagts fram på stämman
enligt 10 kap. 3 § försäkringsrörelselagen.

Frivillig likvidation

23 § I en anmälan för registrering enligt 11 kap. 1 § fjärde
stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar av beslut om
frivillig likvidation av ett ömsesidigt försäkringsbolag eller
en försäkringsförening ska det anges när likvidationen ska
inträda, om beslutet inte har omedelbar verkan.

Vid anmälan ska en kopia av bolags- eller föreningsstämmans
protokoll med beslutet om likvidationen ges in.

Avgifter

Handläggning av ansökan enligt försäkringsrörelselagen

24 § För handläggning och prövning av ansökan om likvidation
enligt 11 kap. 45 §, 12 kap. 74 § och 13 kap. 27 §
försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska en avgift på 475
kronor betalas.

Handläggning av ansökan enligt aktiebolagslagen

25 § För handläggning och prövning av ansökan enligt
aktiebolagslagen (2005:551) ska avgifter betalas med följande
belopp:

1. tillstånd enligt 24 kap. 22 § till verkställande av
delningsplan, 1 500 kr,

2. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 500 kronor, och

3. tillstånd enligt 28 kap. 5 § att inte lämna uppgift om
försäkringsaktiebolagets firma på bolagets webbplatser,
1 500 kronor.

26 § En avgift som avses i 25 kap. 26 § aktiebolagslagen
(2005:551) ska uppgå till 2 700 kronor.

Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. av en sådan avgift
finns i 4-9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den
betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordran innan
ansökan om indrivning görs framgår av 3 §
indrivningsförordningen. Indrivning behöver inte begäras för
en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs
från allmän synpunkt.

Handläggning av ansökan enligt lagen om ekonomiska föreningar

27 § För handläggning och prövning av ansökan enligt lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar ska avgift betalas till
Bolagsverket med följande belopp:

1. undantag enligt 6 kap. 4 och 11 §§ från bosättningskravet
för verkställande direktör eller styrelseledamot, 475 kronor,

2. undantag helt eller delvis enligt 10 kap. 6 § från
bestämmelser om avsättning till reservfond, 685 kronor, och

3. likvidation enligt 11 kap. 4 a § tredje stycket,
475 kronor.

4 kap. Försäkringsregister

Tillämpningsområde

1 § Hos Bolagsverket ska det föras ett försäkringsregister för

– försäkringsaktiebolag,

– ömsesidiga försäkringsbolag, och

– försäkringsföreningar.

För försäkringsaktiebolag gäller detta kapitel i stället för 2
och 3 kap. aktiebolagsförordningen (2005:559).

Försäkringsregistrets indelning

2 § Försäkringsregistret förs med hjälp av automatiserad
behandling.

Registret ska vara indelat i sex avdelningar enligt följande:

1. livförsäkringsaktiebolag,

2. ömsesidiga livförsäkringsbolag,

3. livförsäkringsföreningar,

4. skadeförsäkringsaktiebolag,

5. ömsesidiga skadeförsäkringsbolag, och

6. skadeförsäkringsföreningar.

Alfabetisk förteckning

3 § En alfabetisk förteckning över försäkringsföretagen ska
höra till registret. Förteckningen ska innehålla uppgift om
organisationsnumret på varje försäkringsföretag.

Handlingar i försäkringsregistret

4 § Handlingar som avser en anmälan eller underrättelse enligt
aktiebolagslagen (2005:551), lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar eller försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska
biläggas försäkringsregistret. Sådana handlingar ska för varje
försäkringsföretag sammanföras i akter.

Försäkringsregistrets ändamål m.m.

Ändamål

5 § Försäkringsregistret ska ge offentlighet åt den
information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för

1. den tillsyn som Finansinspektionen har över
försäkringsföretagen enligt försäkringsrörelselagen
(2010:2043),

2. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller
enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör
underlag för prövningar eller beslut,

3. förvärv, avyttring eller förvaltning av försäkringsföretag
som registreras i försäkringsregistret,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av
företagsanknuten information som finns i kund- eller
medlemsregister eller liknande register,

5. uttag av urval av personuppgifter för direkt
marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 §
personuppgiftslagen (1998:204), eller

6. verksamhet som staten eller en kommun ansvarar för enligt
lag eller annan författning, och

a) som avser försäkringsföretag som registreras i
försäkringsregistret,

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till
företagsanknuten information, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

Underrättelser

6 § Bolagsverket ska snarast efter det att registrering har
skett underrätta Finansinspektionen om de uppgifter som förts
in i eller strukits ur försäkringsregistret så att inspektionen
kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på
medium för automatiserad behandling.

Finansinspektionen ska snarast efter det att aktuarie, revisor
eller allmänt ombud förordnats enligt 14 kap. 10, 11 eller 14 §
försäkringsrörelselagen (2010:2043) underrätta Bolagsverket om
det.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten om uppgifter enligt 16 § första
stycket 17. Förordning (2012:203).

Om personuppgifter och informationslämnande m.m.

Personuppgiftsansvar

7 § Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för försäkringsregistret.

8 § Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer något
otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet
eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften
får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för
behandlingen av personuppgifter.

Direktåtkomst

9 § Bolagsverket får för de ändamål som anges i 5 § besluta om
direktåtkomst till försäkringsregistret.

Skadestånd

10 § Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om
skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna förordning.

Rättelse av personuppgift

11 § I fråga om rättelse av personuppgifter i
försäkringsregistret tillämpas 26 § förvaltningslagen
(1986:223) i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204).

Lämnande av information

12 § Information som ska lämnas enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i
en handling som har kommit in till Bolagsverket, om den
enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den
enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta
uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller en sådan handling, ska det av
informationen framgå att handlingen behandlas av myndigheten.

13 § Att beslut om avslag på ansökan om information enligt
26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen
(1986:223).

Anteckningar i försäkringsregistret

Gemensamma bestämmelser

14 § Anteckningar i försäkringsregistret numreras i löpande
följd för varje försäkringsföretag. Vid varje anteckning ska
detta nummer anges liksom datum för anteckningen och för dess
kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

15 § Beslut och andra förhållanden som anmäls för
registrering i försäkringsregistret ska antecknas i registret
så snart som möjligt efter det att anmälan har kommit in till
Bolagsverket. Ändringar av den information som finns i
registret och som gäller försäkringsaktiebolag ska normalt
antecknas inom 21 dagar efter det att en fullständig anmälan
har kommit in. Om det framgår att beslutet ska ha verkan
först vid en viss senare tidpunkt, ska dock anteckningen
göras i så nära anslutning som möjligt till denna tidpunkt.
Förordning (2014:157).

16 § När ett försäkringsföretag registreras ska följande
antecknas i försäkringsregistret:

1. företagets organisationsnummer,

2. dagen för tillstånd att driva försäkringsrörelse,

3. dagen för konstituerande stämma eller, när det gäller
försäkringsaktiebolag och försäkringsföreningar, dagen för
bildandet,

4. företagets firma samt dess lydelse på främmande språk,
om en sådan lydelse är angiven i bolagsordning eller
stadgar,

5. företagets bifirma, om styrelsen antagit en sådan,

6. den ort i Sverige där företagets styrelse ska ha sitt
säte,

7. föremålet för företagets verksamhet, varvid det särskilt
ska anges om verksamheten ska avse såväl direkt försäkring
som mottagen återförsäkring,

8. begränsningar i bolagsordning eller stadgar i fråga om
området för direkt försäkringsverksamhet inom Sverige,

9. om företaget ska driva försäkringsrörelse utanför EES,

10. sättet för sammankallande av bolags- eller
föreningsstämman,

11. tiden för ordinarie bolags- eller föreningsstämma, om
denna anges i bolagsordning eller stadgar,

12. antalet eller lägsta och högsta antalet av de
styrelseledamöter och revisorer samt eventuella
suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av dem
ska utses på annat sätt än av bolags- eller
föreningsstämman, hur det i så fall ska ske,

13. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant
saknas, födelsedatum, postadress och, om postadressen
avviker från hemvistet, hemvistet för utsedd aktuarie,

14. om försäkringsföretaget ska ha euro som
redovisningsvaluta,

15. den tid som företagets räkenskapsår ska omfatta,

16. försäkringsföretagets postadress, och

17. de länder inom EES inom vilka företaget ska bedriva
verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring.

I försäkringsregistret får för varje försäkringsföretag, på
begäran av företaget, e-postadress och telefonnummer
antecknas. Förordning (2012:203).

Försäkringsaktiebolag

17 § För försäkringsaktiebolag ska det, utöver vad som
föreskrivs i 15 och 16 §§, antecknas

1. uppgifter enligt 8 kap. 43 § första stycket 2 och 3 samt
andra stycket, 9 kap. 47 § och 10 kap. 19 § aktiebolagslagen
(2005:551) samt uppgift om bolagskategori,

2. aktiekapitalet samt, i förekommande fall, minimikapitalet
och maximikapitalet,

3. antalet aktier samt, i förekommande fall, det lägsta och
högsta antalet aktier, och

4. syftet med försäkringsaktiebolagets verksamhet, om den har
annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna.

För ett livförsäkringsaktiebolag gäller att det i
försäkringsregistret ska antecknas hur bolagsstämman får
förfoga över bolagets vinst eller på annat sätt täcka bolagets
förlust.

I försäkringsregistret får för varje försäkringsaktiebolag
antecknas om bolagets överlåtbara värdepapper är upptagna till
handel på en reglerad marknad.

18 § Det ska antecknas i försäkringsregistret om ett
försäkringsaktiebolags bolagsordning innehåller

1. förbehåll enligt 3 kap. 3 § försäkringsrörelselagen
(1982:713),

2. förbehåll enligt 1 kap. 10 §, 4 kap. 6, 8, 18 eller 27 §
eller 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (2005:551),

3. bestämmelse enligt 4 kap. 2 §, 7 kap. 8 § eller 40 § andra
stycket andra meningen eller 7 kap. 54 § aktiebolagslagen,
eller

4. bestämmelse att bolagets verksamhet ska upphöra vid viss
tid eller under vissa villkor.

När det gäller förbehåll enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen
antecknas även den centrala värdepappersförvarare som enligt
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument har
registrerat avstämningsbolagets aktier.

När det gäller bestämmelse enligt 4 kap. 2 § aktiebolagslagen
antecknas även det belopp till vilket aktier av olika slag har
getts ut eller ska kunna ges ut.

19 § Försäkringsregistret ska för varje försäkringsaktiebolag
innehålla

1. stiftelseurkunden,

2. bolagsordningen, uppgifter om ändring av bolagsordningen
och bolagsordningen i dess senaste lydelse, och

3. års- och koncernredovisningar, revisions- och
koncernrevisionsberättelser samt delårsrapporter enligt 8 kap.
5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning
i försäkringsföretag.

20 § Om det krävs tillstånd från allmän domstol för att
verkställa ett beslut om minskning av aktiekapitalet i ett
försäkringsaktiebolag, ska det vid registreringen av
minskningsbeslutet enligt 20 kap. 19 § aktiebolagslagen
(2005:551) antecknas att minskningen inte är verkställd.

21 § Om en fråga om minskning av aktiekapitalet har fallit
enligt 20 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) ska detta
antecknas i försäkringsregistret av Bolagsverket. Detsamma
gäller beslut att förklara att en fråga om fusion har fallit
enligt 23 kap. 27 eller 35 § aktiebolagslagen eller att en
fråga om delning har fallit enligt 24 kap. 29 § samma lag.
Vidare ska beslut att förklara att en fråga om
beståndsöverlåtelse har fallit enligt 10 kap. 6 § tredje
stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) antecknas i
försäkringsregistret när det har vunnit laga kraft.

Ömsesidiga försäkringsbolag

22 § För ömsesidiga försäkringsbolag ska det, utöver vad som
föreskrivs i 15 och 16 §§, antecknas

1. uppgifter som avses i 12 kap. 11 § första stycket 6-11, 14,
16 och 17 försäkringsrörelselagen (2010:2043), samt 6 kap.
15 § och 8 kap. 18 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar, och

2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum och postadress samt, om postadressen avviker från
hemvistet, även hemvistet för lekmannarevisor.

23 § Det ska antecknas i försäkringsregistret om ett
ömsesidigt försäkringsbolags bolagsordning innehåller

1. villkor enligt 12 kap. 73 § andra stycket andra meningen
försäkringsrörelselagen (2010:2043),

2. förbehåll enligt 7 kap. 18 § andra stycket första meningen
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, eller

3. bestämmelse att bolagets verksamhet ska upphöra vid viss
tid eller under vissa villkor.

24 § Vid registrering av fusion enligt 12 kap. 17 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar ska det antecknas att ett
överlåtande ömsesidigt försäkringsbolag är upplöst.

Om Bolagsverket enligt 12 kap. 19 § lagen om ekonomiska
föreningar har förklarat att frågan om fusion har fallit, ska
det antecknas när beslutet har vunnit laga kraft.

25 § Försäkringsregistret ska för varje ömsesidigt
försäkringsbolag innehålla

1. stiftelseurkunden,

2. bolagsordningen, uppgifter om ändring av bolagsordningen
och bolagsordningen i dess senaste lydelse, och

3. års- och koncernredovisningar, revisions- och
koncernrevisionsberättelser samt delårsrapporter enligt 8 kap.
5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning
i försäkringsföretag.

Försäkringsföreningar

26 § För försäkringsföreningar ska det, utöver vad som
föreskrivs i 15 och 16 §§, antecknas

1. uppgifter som avses i 6 kap. 15 § och 8 kap. 18 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar,

2. de villkor som ska gälla för inträde i föreningen,

3. storleken på verksamhetskapitalet,

4. den eventuella rätt till avkastning som tillfaller den som
tillskjutit verksamhetskapital,

5. den eventuella rösträtt på föreningsstämman som tillfaller
den som tillskjutit verksamhetskapital,

6. i vilken ordning verksamhetskapitalet ska betalas in och
betalas tillbaka,

7. för vilka slag av försäkringar, i vilka situationer, intill
vilket belopp och i vilken ordning uttaxering kan ske hos
medlemmarna samt hur uttaxeringen ska genomföras, och

8. hur meddelanden ska komma till medlemmarnas eller
fullmäktiges kännedom.

För en livförsäkringsförening gäller dessutom att det i
försäkringsregistret ska anges hur föreningens förlust får
täckas.

27 § Det ska antecknas i försäkringsregistret om en
försäkringsförenings stadgar innehåller

1. förbehåll enligt 7 kap. 18 § andra stycket första meningen
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, eller

2. bestämmelse att föreningens verksamhet ska upphöra vid viss
tid eller under vissa villkor.

28 § Vid registrering av fusion enligt 12 kap. 17 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar ska det antecknas att
överlåtande försäkringsförening är upplöst.

Om Bolagsverket enligt 12 kap. 19 § lagen om ekonomiska
föreningar har förklarat att frågan om fusion har fallit, ska
det antecknas när beslutet har vunnit laga kraft.

29 § Försäkringsregistret ska för varje försäkringsförening
innehålla

1. stadgarna, uppgifter om ändring i stadgarna och stadgarna i
dess senaste lydelse, och

2. års- och koncernredovisningar, revisions- och
koncernrevisionsberättelser samt delårsrapporter enligt 8 kap.
5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning
i försäkringsföretag.

Anteckningar på försäkringsföretagets registerupplägg

30 § Anteckning i försäkringsregistret på grund av anmälan
eller underrättelse enligt försäkringsrörelselagen
(2010:2043), aktiebolagslagen (2005:551) eller lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar görs på
försäkringsföretagets registerupplägg.

Vid registrering på grund av anmälan eller underrättelse
enligt 10 kap. 4 och 12 §§ försäkringsrörelselagen, 23 kap. 14
och 25 §§ samt 24 kap. 16 och 27 §§ aktiebolagslagen eller
12 kap. 6, 17 och 21 §§ lagen om ekonomiska föreningar görs
anteckning på både det överlåtande och det övertagande
försäkringsföretagets upplägg.

Anteckning om ändring av ett försäkringsföretags firma och om
ett försäkringsföretags likvidation och upplösning ska göras
även i den förteckning som anges i 3 §.

Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling

31 § Bolagsverket ska lämna ut uppgifter och handlingar i
försäkringsregistret på medium för automatiserad behandling,
om det begärs. Detsamma gäller sådana handlingar och uppgifter
som inte har förts in i försäkringsregistret, om det har gått
högst tio år sedan de kom in till verket.

Handlingar som inte har förts in i försäkringsregistret och
som inte behöver lämnas ut enligt första stycket får lämnas ut
på medium för automatiserad behandling till myndigheter och,
om det är uppenbart att det kan ske utan risk för att
enskildas personliga integritet kränks, till enskilda.

Sökning efter uppgifter och handlingar

32 § Vid sökning av uppgifter som avser ett försäkringsföretag
som är upplöst får endast organisationsnummer och firma
användas som sökbegrepp, om det har gått mer än fem år sedan
försäkringsföretagets upplösning har registrerats.

Vid sökning efter handlingar och uppgifter som avses i 4, 19,
25 och 29 §§ får endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 §
första stycket 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) samt organisationsnummer och firma användas som
sökbegrepp.

Kungörelser och underrättelser

33 § I en kungörelse enligt 27 kap. 3 § aktiebolagslagen
(2005:551) eller 15 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar ska försäkringsföretagets firma och
organisationsnummer anges liksom styrelsens säte eller, om
försäkringsföretaget är i likvidation, den tingsrätt som
handlägger likvidationen.

34 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
När någon registreras som styrelseledamot,
styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande
direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare,
revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant
för lekmannarevisor, ska Bolagsverket underrätta den
registrerade om åtgärden. När myndigheten tar bort en sådan
registrering från registret, ska underrättelse lämnas till den
som berörs av åtgärden.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den
huvudansvarige revisorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller
avförandet av registreringen sändas till den som berörs av
åtgärden på hans eller hennes folkbokföringsadress enligt det
statliga person- och adressregistret (SPAR) eller, om en sådan
adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i
ärendet.

Bolagsverket ska en gång varje år underrätta den som är
registrerad som likvidator eller suppleant för likvidator om
registreringen. Underrättelsen ska sändas till den adress som
har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte sända ut underrättelser om det är
uppenbart att en sådan underrättelse inte fyller något syfte.

34 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
När någon registreras som styrelseledamot,
styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande
direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare,
revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant
för lekmannarevisor, ska Bolagsverket underrätta den
registrerade om åtgärden. När myndigheten tar bort en sådan
registrering från registret, ska den som berörs av åtgärden
underrättas.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den
huvudansvariga revisorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller
borttagandet av registreringen sändas till den som berörs av
åtgärden på hans eller hennes folkbokföringsadress eller, om
en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har
uppgetts i ärendet.

Bolagsverket ska en gång varje år underrätta den som är
registrerad som likvidator eller suppleant för likvidator om
registreringen. Underrättelsen ska sändas till den adress som
har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte sända ut någon underrättelse om det
är uppenbart att en sådan inte fyller något syfte.
Förordning (2015:130).

35 § Bolagsverket ska underrätta den domstol som handlägger
ett ärende om tillstånd att verkställa beslut om minskning av
aktiekapitalet eller reservfonden, beslut om vinstutdelning
eller beslut om fusion eller delning, om

1. ett interimistiskt beslut som en annan domstol har meddelat
i pågående mål om talan mot bolagsstämmobeslut, och

2. en lagakraftvunnen dom som innebär att bolagsstämmobeslutet
har upphävts eller ändrats.

Registreringsavgifter

Avgifter för registrering

36 § I ärenden som rör registrering enligt denna förordning
ska avgift betalas för registrering och, i förekommande fall,
dess kungörande samt för ärendets handläggning och prövning.

37 § Avgift för registrering ska betalas med följande belopp:

1. vid anmälan för registrering av nybildat
försäkringsföretag, 2 200 kronor eller, om sådan anmälan
överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk
signatur, 1 900 kronor,

2. vid anmälan av ändring av firma eller bifirma eller av
firma i dess lydelse på främmande språk, 1 100 kronor eller,
om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en
elektronisk signatur, 900 kronor,

3. vid anmälan om bolags- eller föreningsstämmas beslut om
likvidation enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551)
eller 11 kap. 1 § fjärde stycket lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar, 800 kronor,

4. vid anmälan om att likvidationen ska upphöra och val av
styrelse enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen
eller 11 kap. 17 § tredje stycket lagen om ekonomiska
föreningar, 480 kronor,

5. vid anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 §
aktiebolagslagen eller 12 kap. 17 eller 38 § lagen om
ekonomiska föreningar, 1 000 kronor,

6. vid anmälan om delning enligt 24 kap. 27 §
aktiebolagslagen, 1 000 kronor, och

7. vid annan anmälan till försäkringsregistret eller då
anteckning i registret annars ska göras, 900 kronor, eller, om
sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en
elektronisk signatur, 700 kronor.

38 § Om en anmälan enligt 37 § samtidigt omfattar registrering
eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma
eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift
enligt 37 § 2 betalas för varje sådan firma.

Om det begärs att en registrering ska göras på något annat
språk än svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant
språk betalas.

39 § Avgift ska inte betalas för registrering av

1. ändrad postadress,

2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant,
lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor,

3. beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 10 §
aktiebolagslagen (2005:551),

4. förhållanden som en likvidator ska anmäla, om inte annat
följer av 37 § 4,

5. en underrättelse från domstol, konkursförvaltaren eller
Finansinspektionen, eller

6. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt
23 kap. 47 § aktiebolagslagen eller 12 kap. 37 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar.

Avgift för utlämnande av uppgifter och handlingar

40 § Bolagsverket fastställer avgifter

1. för sådant utlämnande av uppgifter och handlingar som sker
på medium för automatiserad behandling, och

2. för att tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 23 kap. 46 §
aktiebolagslagen (2005:551) på annat språk än svenska.

När avgiften ska betalas

41 § Avgift ska betalas när en ansökan ges in. Avgiften
betalas inte tillbaka om handläggningen av ett ärende har
påbörjats.

5 kap. Särskilda bestämmelser för europabolag och
europakooperativ

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel gäller för

1. europabolag enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av
den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag (SE-förordningen)
som driver försäkringsrörelse, och

2. europakooperativ enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003
av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa
föreningar (SCE-föreningar) (SCE-förordningen) som driver
försäkringsrörelse.

2 § Bestämmelserna i 3 kap. om registrering i
försäkringsregistret ska, i fråga om europabolag och
europakooperativ som driver försäkringsrörelse tillämpas vid
registrering i europabolagsregistret respektive
europakooperativsregistret.

Bestämmelserna i denna förordning ska även i övrigt tillämpas
på europabolag och europakooperativ som driver
försäkringsrörelse om inte annat framgår av SE-förordningen,
SCE-förordningen, försäkringsrörelselagen (2010:2043),
aktiebolagslagen (2005:511) eller lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar.

Ansökan och anmälan för registrering

3 § En ansökan eller en anmälan enligt 2 kap. eller 3 kap. ska
undertecknas av den verkställande direktören eller

1. när det gäller europabolag och europakooperativ som har ett
sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39-42 i SE-
förordningen (dualistiskt organiserade europabolag) eller
artiklarna 37-41 i SCE-förordningen (dualistiskt organiserade
europakooperativ), en ledamot i ledningsorganet, eller

2. när det gäller europabolag eller europakooperativ som har
ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 43-45 i
SE-förordningen (monistiskt organiserade europabolag) eller
artiklarna 42-44 i SCE-förordningen (monistiskt organiserade
europakooperativ) en ledamot i förvaltningsorganet.

6 kap. Särskilda bestämmelser för utländska försäkringsgivare
och tjänstepensionsinstitut

1 § Sådana ansökningar enligt lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i
Sverige som ska prövas av Finansinspektionen ska ges in till
inspektionen. Förordning (2013:677).

2 § I en ansökan om tillstånd till överlåtelse av
försäkringsbestånd enligt 9 kap. 5 § lagen (1998:293) om
utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige, där det ingår risker som är belägna
eller åtaganden som ska fullgöras utomlands, ska det anges i
vilka länder riskerna finns respektive åtagandena ska
fullgöras.
3 § Särskilda bestämmelser om trafikförsäkring finns i
trafikförsäkringsförordningen (1976:359).

7 kap. Bemyndiganden

Bolagsverket

1 § Bolagsverket får meddela föreskrifter om

1. elektronisk överföring till Bolagsverket av en anmälan för
registrering eller en ansökan som ska handläggas av
Bolagsverket,

2. vilka krav som ska ställas på den elektroniska signaturen
enligt 3 kap. 8 §,

3. elektronisk överföring till Bolagsverket av handlingar som
ska ges in tillsammans med en anmälan eller en ansökan som har
upprättats elektroniskt,

4. bestyrkande av att en elektronisk kopia stämmer överens med
originalet,

5. vilka elektroniska signaturer som får användas för att en
handling ska få ges in som ett elektroniskt original, och

6. hur en försäkran på heder och samvete enligt denna
förordning får undertecknas med en elektronisk signatur.

Finansinspektionen

Föreskrifter för försäkringsföretag

2 § Finansinspektionen får i fråga om försäkringsrörelselagen
(2010:2043) meddela föreskrifter om

1. drivande av försäkringsrörelse för att uppfylla Sveriges
åtaganden till följd av avtal mellan Europeiska unionen (EU)
och Schweiz,

2. den genomsnittliga begravningskostnaden enligt 1 kap. 20 §
1,

3. de krav som ska gälla för deltagande i ledningen av ett
försäkringsföretag enligt 2 kap. 4 § första stycket 4,

4. de risker som hänför sig till varje försäkringsklass
enligt 2 kap. 11 och 12 §§ samt om beteckningar för grupper
av försäkringsklasser enligt 2 kap. 11 §,

5. vad en verksamhetsplan enligt 2 kap. 18 § ska innehålla,

6. vad en verksamhetsplan enligt 3 kap. 1 § första stycket 1
i övrigt ska innehålla,

7. vilka åtgärder som ett försäkringsföretag ska vidta för
att uppfylla de krav på soliditet, likviditet och
riskhantering som avses i 4 kap. 1 §,

8. vilken information enligt 4 kap. 2 § som ett
försäkringsföretag ska lämna till försäkringstagarna, till
andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar och
till dem som erbjuds att teckna en försäkring i företaget,

9. vilka åtgärder som ett försäkringsföretag ska vidta för
att uppfylla de krav på god försäkringsstandard som avses i 4
kap. 3 §,

10. villkor för upplåning enligt 4 kap. 5 §,

11. de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och
beräkning enligt 5 kap. 1–7 och 9 §§,

12. villkoren för behörighet att tjänstgöra som aktuarie
enligt 5 kap. 14 § första stycket,

13. vilka utländska stater, utländska centralbanker och
internationella organisationer som ska omfattas av 6 kap. 3 §
2 och 4,

14. i vilka stater de rättssubjekt som anges ska vara belägna
eller ha sitt säte i enligt 6 kap. 3 § 3, 8 och 10–13,

15. förutsättningarna för användningen av tillgångar utgivna
av ett specialföretag enligt 6 kap. 3 § 14,

16. vilket värde som tillgångar som anges i 6 kap. 3 § 15
högst får tas upp till,

17. värdering av fastigheter och tomträtter samt inom vilken
andel av värdet panträtten ska ligga enligt 6 kap. 3 § 16,

18. lämplig riskspridning inom de ramar som anges i 6 kap.
14 §,

19. lokalisering av tillgångar enligt 6 kap. 18 § andra
stycket,

20. högsta tillåtna valutakursrisk enligt 6 kap. 19 §,

21. värdering till verkligt värde enligt 6 kap. 27 §,

22. användning av derivatinstrument enligt 6 kap. 32 §,

23. villkor för att ta in, räkna av och bestämma omfattningen
av poster i kapitalbasen samt hur den i övrigt ska beräknas
enligt 7 kap. 2, 4 och 5 §§ samt 9 kap. 4 §,

24. motsvarande höjning av beräkningskriterierna för
solvensmarginalen i fråga om återförsäkring för andra
försäkringsklasser än de motsvarande klasserna i 2 kap. 11 §
första stycket klasserna 11–13 enligt 7 kap. 7 § andra
stycket,

25. beräkning av kostnader för utförd assistans och annan
beräkning av solvensmarginalen för sjukränta enligt 7 kap.
7–11 §§,

26. beräkning av solvensmarginal för återförsäkring av
livförsäkring enligt bestämmelserna för livförsäkring i 7
kap. 12 §,

27. beräkning av solvensmarginalen för sjuk- och
olycksfallsförsäkring enligt 7 kap. 13 §,

28. höjning av garantibeloppet för återförsäkring enligt 7
kap. 18 § första stycket,

29. vad en redogörelse enligt 8 kap. 2 § ska innehålla,

30. omfattningen av skyldigheten enligt 8 kap. 5 § att lämna
information om placeringsriktlinjer och vilka försäkringar
som inte ska omfattas av den skyldigheten,

31. vilka uppgifter som placeringsriktlinjer enligt 8 kap. 6 §
ska innehålla,

32. villkor för att ta in, räkna av och bestämma omfattningen
av poster i den gruppbaserade kapitalbasen samt hur den i
övrigt ska beräknas enligt 9 kap. 4 §,

33. metodernas användning och innehåll vid beräkning av
gruppbaserad ekonomisk ställning enligt 9 kap. 5 §,

34. den gruppbaserade redovisningens utformning och innehåll
samt när handlingarna ska ges in till Finansinspektionen
enligt 9 kap. 6 §,

35. vilka upplysningar ett försäkringsföretag ska lämna till
Finansinspektionen enligt 14 kap. 5 §,

36. att vissa uppgifter som enligt 14 kap. 5 § ska lämnas
till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska
centralbyrån,

37. grunderna för bedömningen av tillförlitligheten hos
interna modeller enligt 14 kap. 17 § första stycket, och

38. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 16 kap.
4 §.

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om
verkställigheten av försäkringsrörelselagen i den
utsträckning som denna förordning inte innehåller sådana
bestämmelser. Förordning (2014:504).

2 a § Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd
av 2 § 36, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska
centralbyrån tillfälle att yttra sig. Förordning (2014:504).

Aktuarie

3 § Finansinspektionen får enligt 5 kap. 17 § andra stycket
försäkringsrörelselagen (2010:2043) i ett enskilt fall besluta
om undantag från villkoren om behörighet att tjänstgöra som
aktuarie och från kravet på aktuarie.

Koncerner

4 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att
bestämmelserna om koncerner i försäkringsrörelselagen
(2010:2043), i föreskrifter som har meddelats med stöd av
samma lag och i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska
gälla helt eller delvis för en sådan grupp av företag som inte
utgör en koncern enligt 1 kap. 4 § lagen om ekonomiska
föreningar men som har en gemensam eller i huvudsak gemensam
ledning.

Föreskrifter för utländska försäkringsgivare och
tjänstepensionsinstitut

5 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (1998:293) om
utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige meddela föreskrifter om

1. vilka upplysningar en försäkringsgivare eller ett
tjänstepensionsinstitut ska lämna till inspektionen enligt 3
kap. 3 § och 6 kap. 4 §,

2. vad en verksamhetsplan ska innehålla och vilka ytterligare
handlingar som ska lämnas tillsammans med en ansökan om
koncession enligt 4 kap. 4 §,

3. indelning i försäkringsklasser när det gäller koncession
för återförsäkring enligt 4 kap. 5 a §,

4. innehåll och beräkning av försäkringstekniska avsättningar
enligt 5 kap. 5 §,

5. skyldighet att lämna information om placeringsriktlinjer
enligt 5 kap. 9 § och om vilka försäkringar som inte omfattas
av informationsskyldigheten,

6. uppgiftsskyldighet enligt 6 kap. 3 §,

7. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 6 kap. 9 §
första stycket 1,

8. information till försäkringstagarna, andra
ersättningsberättigade på grund av försäkringar och dem som
erbjuds att teckna en försäkring hos försäkringsgivaren enligt
8 kap. 1 a §, och

9. vilken information som ett utländskt
tjänstepensionsinstitut ska lämna enligt 8 kap. 1 b §.

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om
verkställigheten av lagen om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Föreskrifter om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

6 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (1967:531) om
tryggande av pensionsutfästelse m.m. meddela föreskrifter om

1. vad placeringsriktlinjerna och redogörelsen enligt 10 b §
ska innehålla, och

2. vilken information som en pensionsstiftelse ska lämna
enligt 10 d §.

Övergångsbestämmelser

2011:257

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011, då
försäkringsrörelseförordningen (1982:790) och kungörelsen
(1972:291) om understödsföreningsregister ska upphöra att
gälla.

2. Bestämmelserna i kungörelsen om understödsföreningar och
försäkringsrörelseförordningen ska fortsätta att tillämpas för
understödsföreningar som utövar verksamhet med stöd av 7 §
lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen.

3. I fråga om registrering av försäkringsaktiebolag och
ömsesidiga försäkringsbolag som har bildats innan
försäkringsrörelselagen (2010:2043) har trätt i kraft gäller
äldre bestämmelser.