Förordning (2011:268) om lärar- och förskollärarregister

SFS nr
2011:268
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-03-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:828

Inledning

1 § För de ändamål som anges i 5 och 6 §§ ska Statens skolverk
med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över
legitimerade och tidigare legitimerade lärare och förskollärare.

2 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandlingen av
personuppgifter i registret om inte annat följer av denna
förordning.

3 § En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling
av personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning.

Personuppgiftsansvarig

4 § Statens skolverk är personuppgiftsansvarig för behandling
av personuppgifter i registret.

Registrets ändamål

5 § Personuppgifterna i registret får behandlas för att föra en
aktuell förteckning över legitimerade och tidigare legitimerade
lärare och förskollärare.

6 § Personuppgifterna i registret får, utöver det som anges i
5 §, behandlas om det behövs för att

1. handlägga ärenden om legitimation enligt 2 kap. 16 §
skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket skollagen eller
enligt 27 kap. 4 § skollagen,

2. lämna uppgifter till utländska myndigheter i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7
september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, senast
ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 279/2009,

3. utöva tillsyn av skolväsendet och dess personal, och

4. kontrollera identitet och behörighet i samband med
tjänstetillsättning av lärare och förskollärare.

Personuppgifterna i registret får också behandlas för att
fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag
eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och
andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).
Förordning (2013:828).

Registrets innehåll

7 § Registret får innehålla endast följande uppgifter:

1. namn och kön,

2. personnummer, samordningsnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum,

3. yrke, lärosäte som utfärdat examen, utbildningsland och
datum för utfärdande av examen,

4. lärarens eller förskollärarens behörighet enligt
legitimationen,

5. datum för utfärdande av legitimation,

6. om beslut om varning eller återkallelse av legitimation har
meddelats,

7. sådana tekniska och administrativa uppgifter som är
nödvändiga för att registerändamålen ska kunna tillgodoses.

Registret får inte innehålla uppgifter om skälen för de beslut
som avses i första stycket 6.

Direktåtkomst

8 § Direktåtkomst får inte medges till uppgifterna i registret.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

9 § Personuppgifterna i registret får lämnas ut på medium för
automatiserad behandling om uppgifterna ska behandlas för de
ändamål som anges i 5 och 6 §§.

Information

10 § Statens skolverk ska på lämpligt sätt informera den
registrerade om registret. Informationen ska ge upplysning om
vem som är personuppgiftsansvarig och redovisa ändamålet med
registret och vilken typ av uppgifter som registret får
innehålla samt ge upplysning om

1. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för
registret,

2. rätten att få information och rättelse enligt
personuppgiftsslagen (1998:204),

3. rätten till skadestånd vid behandling av personuppgifter i
strid med denna förordning och personuppgiftslagen,

4. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och
utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling,
och

5. om registreringen är frivillig eller inte.

Rättelse och skadestånd

11 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning.