Förordning (2011:273) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2011 års omval

SFS nr
2011:273
Departement/myndighet
Justitiedepartementet D
Utfärdad
2011-03-17

1 § För sin medverkan vid 2011 års omval ska de kommuner som
omfattas av omvalet få statsbidrag med

1. dels 30 000 kronor per kommun,

2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av
det totala antalet röstberättigade i riket vid val till
kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad valdag den 1
mars 2010, multiplicerat med 56 278 000 kronor, varvid brutet
tal ska avrundas nedåt till helt krontal.

Valmyndigheten ska fastställa och betala ut statsbidraget
senast den 13 maj 2011.

2 § Andra kommuner än som avses i 1 §, vilka anordnar förtida
röstning vid 2011 års omval, ska få statsbidrag med 125 000
kronor per kommun.

Kommuner enligt första stycket ska anmäla till Valmyndigheten
att förtida röstning anordnas.

Valmyndigheten ska besluta om och betala ut statsbidraget
senast två veckor efter anmälan.

3 § En kommun som har tagit emot statsbidrag enligt 2 § är
skyldig att betala tillbaka medel som inte har använts för den
förtida röstningen. En upplysning om detta ska tas in i
beslutet om statsbidrag.

4 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.