Förordning (2011:278) om underrättelse till Statens skolinspektion om domar i vissa brottmål

SFS nr
2011:278
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2011-03-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:829

1 § En domstol ska underrätta Statens skolinspektion om en
dom genom vilken en lärare eller en förskollärare som är
legitimerad enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b §
andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen

1. har dömts för brott som han eller hon har begått i eller i
samband med sin yrkesutövning, eller

2. i annat fall har dömts för brott enligt

a) 3 kap. 1, 2 eller 6 § brottsbalken,

b) 4 kap. 1 § brottsbalken,

c) 6 kap. brottsbalken,

d) 8 kap. 6 § brottsbalken, eller

e) 16 kap. 10 a § brottsbalken.

I fråga om brott som avses i första stycket 2 ska
underrättelse lämnas endast om annan påföljd än böter har
dömts ut.

Underrättelsen ska lämnas inom en vecka från det att domen
meddelades. Förordning (2013:829).