Förordning (2011:306) om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet

SFS nr
2011:306
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-03-24

Tillämpningsområde m.m.

1 § Denna förordning gäller vid helt eller delvis
automatiserad behandling av personuppgifter i Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga
tandvårdsstödet enligt lagen (2008:145) om statligt
tandvårdsstöd och förordningen (2008:193) om statligt
tandvårdsstöd samt förordningen (2007:1206) med instruktion
för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

De ord och benämningar som används i förordningen har samma
betydelse som i lagen och förordningen om statligt
tandvårdsstöd.

Personuppgiftsansvarig

2 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket är
personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter
enligt denna förordning.

Förhållandet till personuppgiftslagen

3 § Om inte annat följer av denna förordning, gäller
personuppgiftslagen (1998:204) vid Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets behandling av personuppgifter.

Ändamål med behandling av personuppgifter

4 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får behandla
personuppgifter om det behövs för att:

1. fatta beslut om utformningen av det statliga
tandvårdsstödet i fråga om ersättningsberättigande
tandvårdsåtgärder, referenspriser för de
ersättningsberättigande åtgärderna samt beloppsgränser och
ersättningsgrader inom skyddet mot höga kostnader, och

2. genomföra uppföljning av utvecklingen på tandvårdsområdet.

Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i
första stycket får också behandlas för att fullgöra
uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller
förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra
stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgifter som får behandlas

5 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får endast behandla
sådana personuppgifter som anges i 19 a § förordningen
(2008:193) om statligt tandvårdsstöd.

Uppgifter som avses i första stycket får inte behandlas i
syfte att röja en persons identitet.

Betydelsen av den enskildes inställning

6 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna
förordning får utföras även om den enskilde motsätter sig det.

Tillgången till personuppgifter

7 § Tillgången till personuppgifter ska alltid begränsas till
vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter.

Information

8 § Bestämmelserna i 26 § personuppgiftslagen (1998:204) om
information efter ansökan från enskild ska inte gälla för
personuppgifter som behandlas för ändamål enligt 4 §.

Rättelse och skadestånd

9 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandlingen av
personuppgifter enligt denna förordning.