Förordning (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur

SFS nr
2011:317
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2011-03-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1417

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till nyskapande kultur.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 § Ändamålet med statsbidraget är att främja förnyelse och
utveckling inom kulturområdet i hela landet med utgångspunkt
i de nationella kulturpolitiska målen.
Förordning (2014:1417).

Villkor för statsbidrag

3 § Statsbidrag får ges till

1. sådan nyskapande kulturell verksamhet av professionell art
och hög kvalitet som bedrivs i projektform,

2. samverkansprojekt som syftar till att utveckla nya former
för att bedriva kulturell verksamhet, eller

3. projekt som syftar till att utveckla nya sätt att
finansiera kulturell verksamhet.

Projekten kan avse ett enskilt konst- eller kulturområde eller
vara konstområdesöverskridande. De kan också bygga på
samverkan mellan kultursektorn och andra samhällsområden.
Förordning (2012:904).

4 § Statsbidrag får lämnas till fysiska eller juridiska
personer.

5 § Vid fördelningen av bidrag ska det fria kulturlivet
prioriteras.

6 § Krav på finansiering även från annan part bör ställas som
villkor för statsbidrag. Sådant krav behöver inte ställas om
bidrag ges för att påbörja en försöksverksamhet eller för att
vidareutveckla en projektidé.
Förordning (2014:1417).

Ärendenas handläggning

7 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av
kommittén Kulturbryggan (Ku 2010:04).

8 § Ansökan om bidrag ska göras skriftligen hos Kulturbryggan.
Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för prövningen.

9 § Innan ett bidrag beviljas ska Kulturbryggan låta minst en
extern bedömare med kunskap inom relevanta konst- och
kulturområden yttra sig över ansökan.

10 § Kulturbryggan ska i beslut om bidrag ange vilket ändamål
bidraget beviljas för och vilka villkor som ska gälla för
bidraget. I beslutet ska också sista dag för redovisning anges.

11 § Bidrag beviljas för högst ett år i taget.

Redovisning

12 § Mottagare av statsbidrag enligt denna förordning ska, vid
den tidpunkt som angetts i beslutet om bidrag, redovisa för
Kulturbryggan hur medlen har använts och lämna de övriga
uppgifter som Kulturbryggan behöver för uppföljning och
utvärdering.

Återbetalning och återkrav

13 § Kulturbryggan får besluta att ett beviljat bidrag tills
vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har
beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

14 § Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter
eller på något annat sätt har orsakat att bidraget lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl än vad som avses i 1 har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren
borde ha insett detta,

3. bidraget inte används för det ändamål som det har beviljats
för,

4. det projekt som bidraget har lämnats för inte slutförs eller
om bidraget av någon annan anledning inte förbrukats,

5. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan
redovisning som avses i 12 §, eller

6. villkor i beslutet inte har följts.

15 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
14 §, ska Kulturbryggan besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett belopp som motsvarar vad mottagaren oriktigt har
fått. Om det finns särskilda skäl, får Kulturbryggan helt eller
delvis efterge krav på återbetalning.

16 § Om ett belopp som har återkrävts enligt 15 § inte betalas
i rätt tid, ska dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av
dröjsmålsränta gäller i tilllämpliga delar räntelagen
(1975:635).

Överklagande

17 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut enligt 13 § får dock inte överklagas.