Avgasreningslag (2011:318)

SFS nr
2011:318
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-03-24

Syfte

1 § Denna lag syftar till att förebygga att utsläpp av avgaser
och andra föroreningar från bränslen i motorfordon skadar
eller orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Bestämmelser om avgaser från mobila maskiner finns i lagen
(1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila
maskiner.

Definitioner

2 § Med EU-förordningarna avses i denna lag

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007
av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med
avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta
nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till
information om reparation och underhåll av fordon, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009
av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och
motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om
tillgång till information om reparation och underhåll av
fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och
direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven
80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG.

3 § Om annat inte följer av 4–9 §§ har termer och uttryck i
denna lag samma betydelse som i lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner, fordonslagen (2002:574) och
drivmedelslagen (2011:319).

4 § Med utsläpp avses i denna lag avgaser, avdunstningar och
andra föroreningar från bränslen i ett motorfordon.

5 § Med utsläppsbegränsande anordningar avses i denna lag de
system, komponenter och separata tekniska enheter i ett
motorfordon eller i en motor som styr eller begränsar utsläpp.

6 § Med konverteringssats avses i denna lag ett system för
ändring av ett motorfordon eller en motor från drift med
bensin eller dieselbränsle till drift med ett alternativt
bränsle.

7 § Med typgodkännande avses i denna lag ett godkännande av
att en typ av motorfordon, motor, system, komponent, separat
teknisk enhet eller konverteringssats uppfyller utsläppskraven
i

1. någon av EU-förordningarna, eller

2. denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen.

8 § Med etappvist typgodkännande avses i denna lag ett
typgodkännande för en fordonstyp som inte är färdigbyggd eller
för en fordonstyp som byggs med en tillverkningsprocess som är
uppdelad i separata etapper, om fordonstypen i det
tillverkningsstadium där den befinner sig uppfyller gällande
utsläppskrav.

9 § Med godkännandemyndighet avses i denna lag den myndighet
som prövar frågor om typgodkännande enligt någon av EU-
förordningarna eller denna lag.

EU-förordningarna

10 § I EU-förordningarna finns bestämmelser om

1. typgodkännande av motorfordon, motorer och reservdelar,

2. att motorfordon och motorer ska uppfylla vissa krav i fråga
om utsläpp,

3. utsläppsbegränsande anordningars hållbarhet,

4. skyldighet att tillhandahålla information om reparation och
underhåll, och

5. förbud mot manipulation av avgasreningssystem.

Utsläppskrav och typgodkännande enligt denna lag

11 § Ett motorfordon eller en motor som inte omfattas av någon
av EU-förordningarna

1. ska, i den omfattning som följer av denna lag eller
föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen, ha
utsläppsbegränsande anordningar som fungerar,

2. får typgodkännas enligt denna lag eller föreskrifter som
meddelas i anslutning till lagen, och

3. ska anses uppfylla de utsläppskrav som följer av denna lag
eller föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen, om
fordonet eller motorn omfattas av ett typgodkännande och annat
inte följer av 14 § om bilägarens ansvar, 19 § om återkallelse
av typgodkännandet eller 20 § om typgodkännandets giltighet.

Ansvar för att utsläppskrav uppfylls

12 § Den som har tillverkat ett motorfordon som inte omfattas
av någon av EU-förordningarna eller en motor till ett sådant
fordon ansvarar för att fordonet uppfyller utsläppskrav enligt
föreskrifter som meddelas i anslutning till denna lag.

Första stycket gäller inte fel som beror på att ett fordon
eller en motor har ändrats med en konverteringssats.

13 § Om ett motorfordon eller en motor som har ändrats med en
konverteringssats inte uppfyller utsläppskrav enligt EU-
förordningarna eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till denna lag och felet beror på
konverteringssatsen, ansvarar tillverkaren av
konverteringssatsen för felet.

14 § Den som äger ett motorfordon ska underhålla och sköta
fordonet på ett sådant sätt att utsläppskrav enligt EU-
förordningarna eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till denna lag uppfylls.

Skyldigheter i samband med ett typgodkännande

15 § En tillverkare som har ansökt om eller fått ett
typgodkännande enligt denna lag

1. ansvarar inför godkännandemyndigheten i alla delar av
typgodkännandeförfarandet,

2. ansvarar för att samtliga fordon, motorer, system,
komponenter, separata tekniska enheter och konverteringssatser
som omfattas av typgodkännandet tillverkas i enlighet med den
godkända typen,

3. är skyldig att medverka till den kontroll som behövs med
anledning av typgodkännandet,

4. är skyldig att till godkännandemyndigheten utan ersättning
lämna de upplysningar samt tillhandahålla de fordon, motorer,
fordonsdelar, handlingar och den utrustning som behövs för
kontrollen, och

5. är, om tillverkaren är etablerad utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES), skyldig att utse någon som
är etablerad inom EES att företräda tillverkaren inför
godkännandemyndigheten.

Vid etappvist typgodkännande gäller tillverkarens skyldigheter
enligt första stycket 1 och 2 för de system, komponenter eller
separata tekniska enheter som tillförts under den
tillverkningsetapp som tillverkaren ansvarar för, samt för de
system, komponenter eller separata tekniska enheter som redan
har godkänts vid tidigare etapper och som tillverkaren har
ändrat.

16 § Godkännandemyndigheten har rätt till tillträde till en
fabrik eller en annan anläggning för de undersökningar som
behövs i samband med att myndigheten prövar en fråga om
typgodkännande enligt någon av EU-förordningarna eller denna
lag.

Åtgärdsplaner

17 § Om godkännandemyndigheten finner att utsläppsbegränsande
anordningar som omfattas av ett typgodkännande enligt denna
lag inte uppfyller de krav som gäller för fordons- eller
motortypen, får myndigheten förelägga tillverkaren att ta fram
en åtgärdsplan för att avhjälpa bristerna.

18 § Godkännandemyndigheten ska pröva om en åtgärdsplan enligt
17 § är tillräcklig. Om åtgärdsplanen är tillräcklig, ska
myndigheten godkänna den.

Återkallelse av ett typgodkännande

19 § Om godkännandemyndigheten finner att fordon, motorer,
system, komponenter, separata tekniska enheter eller
konverteringssatser inte längre stämmer överens med den typ
som myndigheten har godkänt enligt denna lag, får myndigheten
återkalla typgodkännandet.

Ett typgodkännandes giltighet

20 § Ett typgodkännande av fordon enligt denna lag upphör att
gälla när

1. tillverkningen av den godkända fordonstypen slutgiltigt har
upphört, eller

2. giltighetstiden för godkännandet har gått ut till följd av
en särskild begränsning.

Tillverkares ansvar gentemot en enskild bilägare

21 § Bestämmelserna i 22–28 §§ gäller endast i fråga om
personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som inte är
äldre än fem år och inte har körts längre än 80 000 kilometer.

22 § Om det vid en myndighets kontroll eller på ett annat
tillförlitligt sätt konstateras att de utsläppsbegränsande
anordningarna på en bil inte uppfyller kraven i EU-
förordningarna, denna lag eller anslutande föreskrifter,
ansvarar tillverkaren gentemot bilägaren för

1. att felen kostnadsfritt avhjälps,

2. de kostnader som en ny kontrollbesiktning medför, och

3. de kostnader som föranleds av ett körförbud för bilen.

23 § Bestämmelserna i 22 § gäller inte om det görs sannolikt
att felet beror på

1. att bilägaren inte underhållit bilen på det sätt som behövs
för att de utsläppsbegränsande anordningarna ska fungera,

2. att bilägaren har använt bränsle av en kvalitet som
väsentligt avviker från det som tillverkaren rekommenderat för
att de utsläppsbegränsande anordningarna ska fungera,

3. att bilägaren har bytt ut en utsläppsbegränsande anordning
mot en anordning som från miljösynpunkt är sämre än den som
bilen var utrustad med när bilen var ny,

4. en olycka eller annan liknande händelse, eller

5. onormal användning eller något annat liknande förhållande
på bilägarens sida.

24 § Om en tillverkare ansvarar för avhjälpande av fel enligt
22 §, har den som yrkesmässigt utför bilreparationer och på
bilägarens uppdrag avhjälper felen rätt till skälig ersättning
från tillverkaren för avhjälpandet.

Den som har rätt till ersättning från tillverkaren enligt
första stycket har inte rätt till ersättning från den som äger
bilen.

25 § Den som begär ersättning från tillverkaren med stöd av
24 § ska

1. redogöra för de åtgärder som har vidtagits och resultatet
av reparationen, om tillverkaren inte medger annat, och

2. på tillverkarens bekostnad skicka de delar av den
utsläppsbegränsande utrustningen som bytts ut till
tillverkaren, om tillverkaren begär det inom två veckor från
det att ersättningen begärdes.

26 § Tillverkaren får inte ifrågasätta skyldigheten att betala
en ersättning som har begärts enligt 25 § sedan fyra veckor
har förflutit från det att tillverkaren fick del av
ersättningsanspråket. Om tillverkaren med stöd av 25 § 2 har
begärt att få den utbytta utrustningen skickad till sig, ska
fyraveckorsfristen i stället räknas från det att tillverkaren
fick utrustningen.

27 § I fråga om bilar som har tillverkats utomlands ska
tillverkaren ansvara enligt 21–24 och 26 §§ endast för de
bilar som förts in till Sverige av tillverkaren eller av någon
för tillverkarens räkning.

28 § I fråga om bilar som har tillverkats utomlands ska den
som för tillverkarens räkning yrkesmässigt för in bilar till
Sverige ansvara solidariskt med tillverkaren enligt 21–24 och
26 §§.

29 § I fråga om bilar som har ändrats med en konverteringssats
ska skyldigheterna enligt 21–24 och 26–28 §§ gälla den som
tillverkat eller för tillverkarens räkning yrkesmässigt för in
konverteringssatser, om felet beror på konverteringssatsen.

Utsläppsklasser

30 § En personbil, lätt lastbil och lätt buss ska vara
klassificerad i utsläppsklass

1. Euro 5, om bilen uppfyller tillämpliga utsläppskrav och
andra krav enligt tabell 1 i bilaga I till förordning (EG) nr
715/2007 eller enligt rad B.2 i tabell 1 och 2 i bilaga 1 till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28
september 2005 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och
partikelformiga föroreningar från motorer med
kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av
gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna
med naturgas eller gasol vilka används i fordon, eller

2. Euro 6, om bilen uppfyller tillämpliga utsläppskrav och
andra krav enligt tabell 2 i bilaga I till förordning (EG) nr
715/2007 eller enligt bilaga 1 till förordning (EG) nr
595/2009.

31 § En tung lastbil och tung buss ska vara klassificerad i
utsläppsklass

1. Euro 5, om motorn uppfyller tillämpliga utsläppskrav och
andra krav enligt rad B.2 i tabell 1 och 2 i bilaga 1 till
direktiv 2005/55/EG, eller

2. Euro 6, om motorn uppfyller tillämpliga utsläppskrav och
andra krav enligt bilaga I till förordning (EG) nr 595/2009.

32 § Utöver det som följer av 30 och 31 §§ får en bil vara
klassificerad i utsläppsklass

1. El, om bilen är inrättad för att drivas enbart med
elektrisk energi från batterier,

2. Elhybrid, om bilen för sin framdrivning hämtar energi från
två källor som är placerade i bilen och där den ena källan är
lagrad energi i form av ett förbrukningsbart bränsle och den
andra källan är ett batteri, en kondensator, ett svänghjul, en
generator eller annan anordning för lagring av elektrisk
energi, eller

3. Laddhybrid, om bilen uppfyller förutsättningarna för
utsläppsklassen Elhybrid men har möjlighet till extern
laddning med elektrisk energi.

Information om reparation och underhåll

33 § I frågor som har betydelse för fordons avgasrening får
godkännandemyndigheten förelägga en tillverkare att
tillhandahålla information om reparation och underhåll av
fordon enligt det som följer av artiklarna 6 och 7 i
förordning (EG) nr 715/2007 eller artikel 6 i förordning (EG)
nr 595/2009. Föreläggandet får förenas med vite.

Bemyndigande

34 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. begränsning av utsläpp,

2. motorfordons och motorers utrustning och beskaffenhet,

3. skyldighet att underhålla motorfordon så att
utsläppsbegränsande anordningar fungerar,

4. skyldighet att använda visst bränsle,

5. tillsyn och annan kontroll,

6. förfarandet i samband med typgodkännande och återkallande
av typgodkännande,

7. förfarandet i samband med godkännande av åtgärdsplaner och
genomförande av åtgärdsplaner,

8. ibruktagande och försäljning av motorfordon, motorer och
motorers utrustning,

9. skyldighet för tillverkaren att tillhandahålla information
och dokumentation om motorfordon, motorer och motorers
utrustning, reparation och underhåll,

10. förfarandet i samband med motorfordons indelning i klasser
i fråga om utsläpp av avgaser och andra föroreningar enligt
30–32 §§,

11. att motorfordon som inte kan klassificeras enligt 30–32 §§
får klassificeras i utsläppsklasser som överensstämmer med EU-
direktiv om sådan klassificering,

12. avgifter för tillsyn och prövning enligt denna lag eller
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen,

13. att beslut om betalning av avgift enligt denna lag ska
gälla omedelbart även om beslutet överklagas, och

14. sådana undantag från 11–16, 19 och 20 §§ som det finns
särskilda skäl för.

Tillsyn

35 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ansvara för
tillsynen över att EU-förordningarna, denna lag och de
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

36 § För tillsyn i frågor som har betydelse för fordons
avgasrening ska den som saluför motorfordon, motorer, system,
komponenter, separata tekniska enheter, fordonsdelar eller
annan utrustning till fordon på begäran av tillsynsmyndigheten

1. lämna tillträde till fordonen eller utrustningen och slutna
utrymmen i fordonen samt till lokaler och anslutande områden
där fordonen eller utrustningen finns, och

2. lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar,
varuprover och liknande som behövs för tillsynen.

37 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som
behövs för att EU-förordningarna, denna lag och föreskrifter
som har meddelats i anslutning till lagen ska följas. Ett
sådant föreläggande får förenas med vite.

Ansvar

38 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. i samband med ett typgodkännandeförfarande, ett
genomförande av en åtgärdsplan eller återkallandeförfarande
undanhåller en uppgift, lämnar en oriktig uppgift, förfalskar
ett testresultat, använder en manipulationsanordning eller
manipulerar ett system för begränsning av utsläpp av
kväveoxider och därigenom bryter mot tillverkarens
skyldigheter enligt artiklarna 4 och 5 i förordning (EG) nr
715/2007 eller artiklarna 4 och 5 i förordning (EG) nr
595/2009,

2. inte tillhandahåller sådan information om reparation och
underhåll av fordon som har betydelse för fordonets
avgasrening och därigenom bryter mot artikel 6 i förordning
(EG) nr 715/2007 eller artikel 6 i förordning (EG) nr
595/2009, eller

3. manipulerar ett system där förbrukningsbart reagens används
eller använder ett fordon utan förbrukningsbart reagens och
därigenom bryter mot artikel 7 i förordning (EG) nr 595/2009.

39 § Den som inte har följt ett vitesföreläggande enligt 33
eller 37 § får inte dömas till ansvar enligt denna lag för en
gärning som omfattas av föreläggandet.

Överklagande

40 § En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag eller
enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller
dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5
förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2011:318

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011, då lagen
(2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen ska
upphöra att gälla.

2. Avgasreningskraven i den upphävda lagen gäller i fråga om
typgodkännanden som getts före den nya lagens ikraftträdande.

3. Om inte annat följer av föreskrifter som meddelas i
anslutning till 34 § 11 i den nya lagen, gäller den upphävda
lagens bestämmelser om miljöklassindelning för bilar som
delats in i en miljöklass före den nya lagens ikraftträdande.

4. I fråga om bilar som har tagits i bruk före den nya lagens
ikraftträdande gäller den upphävda lagens bestämmelser om en
tillverkares ansvar gentemot en bilägare.