Plan- och byggförordning (2011:338)

SFS nr
2011:338
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-03-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1334

1 kap. Innehåll och definitioner

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om

1. innehåll och definitioner (1 kap.),

2. planer och områdesbestämmelser (2 kap.),

3. krav på byggnadsverk (3 kap.),

4. krav på byggprodukter m.m. (4 kap.),

5. funktions- och säkerhetsåtgärder (5 kap.),

6. lov och anmälan m.m. (6 kap.),

7. kontrollplan, funktionskontrollanter, kontrollansvariga och
sakkunniga (7 kap.),

8. tillsyn, vägledning och uppföljning (8 kap.),

9. byggsanktionsavgifter (9 kap.), och

10. bemyndiganden (10 kap.).

2 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse
som i plan- och bygglagen (2010:900).

3 § Med byggnadshöjd avses i denna förordning den höjd som
byggnaden har enligt andra och tredje styckena. Vid
beräkningen får byggnaden delas upp i flera byggnadskroppar
och höjden beräknas för varje del för sig, om det finns
särskilda skäl.

Byggnadshöjden ska räknas från den medelnivå som marken har
invid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter från
allmän plats, ska dock beräkningen utgå från den allmänna
platsens medelnivå invid tomten, om inte särskilda skäl
föranleder annat.

Byggnadshöjden ska räknas upp till skärningen mellan
fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt
byggnaden berör byggnadens tak.

3 a § Med nära-nollenergibyggnad avses en byggnad som har
mycket hög energiprestanda. Förordning (2014:40).

4 § Med våning avses i denna förordning ett utrymme i en
byggnad där utrymmet avgränsas åt sidorna av byggnadens
ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett
golv.

En vind ska anses vara en våning endast om

1. ett bostadsrum eller en arbetslokal kan inredas i utrymmet,
och

2. byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för
vindsbjälklagets översida.

En källare ska anses vara en våning endast om golvets översida
i våningen närmast ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter
över markens medelnivå invid byggnaden.

5 § Med motordrivna anordningar avses i denna förordning
motordrivna

1. hissar med tillhörande säkerhetskomponenter och andra
motordrivna anordningar som är avsedda för transport av
personer eller gods, med undantag för sådana anordningar som
avses i 2 kap. 13 § ordningslagen (1993:1617),

2. portar, dörrar, galler, grindar och liknande anordningar
som är avsedda för passage av personer eller av mark- eller
spårbundna fordon, och

3. anordningar som är avsedda att ta hand om och forsla bort
avfall från byggnader som har försetts med en sådan anordning.

Med motordrivna anordningar avses i denna förordning inte
anordningar som är avsedda att användas endast yrkesmässigt av
särskilt instruerad personal.

6 § Med tillsyn avses i denna förordning

1. tillsyn som utövas

a) direkt gentemot den som bedriver en verksamhet eller
vidtar en åtgärd, eller

b) i enlighet med bestämmelserna om tillsyn över kommunala
beslut och regionplanebeslut samt planförelägganden i 11 kap.
10–16 §§ plan- och bygglagen (2010:900), eller

2. marknadskontroll enligt

a) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008
av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och
upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, eller

b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011
av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor
för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets
direktiv 89/106/EG. Förordning (2013:308).

7 § Med sanktionsarea avses i denna förordning den area som i
fråga om

1. en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto-
eller öppenarean eller en kombination av dessa minskad med
15 kvadratmeter, eller

2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.
Förordning (2013:308).

8 § Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6
och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

9 § När det i beslut som meddelas med stöd av plan- och
bygglagen (2010:900) eller denna förordning eller i
föreskrifter som meddelas med stöd av denna förordning används
termer och uttryck som definieras i 3–7 §§, ska dessa ha samma
betydelse som i denna förordning om inte annat är särskilt
angivet.

2 kap. Planer och områdesbestämmelser

Samordning av statens intressen

1 § Under ett samråd om ett förslag att anta, ändra eller
upphäva en regionplan, en översiktsplan, en detaljplan eller
områdesbestämmelser ska länsstyrelsen på lämpligt sätt hålla
andra berörda statliga myndigheter underrättade om
planarbetet. Om förslaget rör skogsmark, ska länsstyrelsen
inhämta Skogsstyrelsens yttrande.

Om förslaget avser en detaljplan eller områdesbestämmelser,
behöver länsstyrelsen dock inte underrätta

1. lantmäterimyndigheten och myndigheter som är sakägare och
som kommunen ska samråda med enligt 5 kap. 11 § plan- och
bygglagen (2010:900), eller

2. andra myndigheter än de som har invänt mot översiktsplanen,
utom när förslaget saknar stöd i översiktsplanen eller
särskilt berör myndigheten.

2 § När ett förslag till en regionplan eller en översiktsplan
ställs ut eller på annat sätt görs tillgängligt för
granskning, ska länsstyrelsen underrätta de statliga
myndigheter som kan väntas ha synpunkter i sådana frågor som
länsstyrelsen ska ta ställning till i sitt
granskningsyttrande.

3 § Om en statlig myndighet under samrådet enligt 1 § har
synpunkter på ett planförslag, ska myndigheten framföra
synpunkterna till länsstyrelsen.

4 § Om en regionplan eller översiktsplan antas, ändras eller
upphävs, ska länsstyrelsen underrätta lantmäterimyndigheten
om beslutet. Länsstyrelsen ska underrätta andra statliga
myndigheter, om de har haft synpunkter på planförslaget eller
om de särskilt berörs av beslutet. Förordning (2013:308).

Betydande miljöpåverkan

5 § När kommunen tar fram en detaljplan som medger att
planområdet får tas i anspråk för en sådan verksamhet eller
åtgärd som avses i 4 kap. 34 § andra stycket plan- och
bygglagen (2010:900), ska kommunen vid sin bedömning av om
planen medför en betydande miljöpåverkan tillämpa kriterierna
i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar.

Planhandlingar

6 § De handlingar som enligt 3 kap. 22 §, 5 kap. 32 eller 39 §
eller 7 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900) ska skickas
till Boverket, länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten ska
vara lämpliga för arkivering.

Redovisning av planer

7 § När kommunen har beslutat om översiktsplanens aktualitet
enligt 3 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900), ska
kommunen utan dröjsmål skicka beslutet till Boverket,
länsstyrelsen och de berörda kommuner, regionplaneorgan och
kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt
tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering.

8 § Kommunen behöver inte skicka handlingar om detaljplaner
eller områdesbestämmelser till länsstyrelsen enligt 5 kap. 32
eller 39 § plan- och bygglagen (2010:900), om länsstyrelsen
har rutiner för att ta del av handlingarna på annat sätt och
därför beslutat att handlingarna inte behöver skickas.

3 kap. Krav på byggnadsverk

Utformningskrav avseende lämplighet

1 § För att uppfylla det krav på lämplighet för sitt ändamål
som anges i 8 kap. 1 § 1 plan- och bygglagen (2010:900) ska en
byggnad som innehåller bostäder vara utförd på ett sådant sätt
att bostäderna i skälig utsträckning har avskiljbara utrymmen
för sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och
förvaring.

Bostäderna ska med hänsyn till användningen ha inredning och
utrustning för matlagning och hygien.

2 § Det som gäller för en byggnads lämplighet enligt 8 kap.
1 § 1 plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla också för andra
anläggningar än byggnader.

Utformningskrav avseende form-, färg- och materialverkan

3 § Det som gäller för en byggnads form-, färg- och
materialverkan enligt 8 kap. 1 § 2 plan- och bygglagen
(2010:900) ska gälla också för

1. andra anläggningar än byggnader som omfattas av krav på
bygglov enligt 6 kap. 1 §, och

2. skyltar och ljusanordningar som omfattas av krav på bygglov
enligt 6 kap. 3 §.

Första stycket gäller för sådana upplag, materialgårdar,
tunnlar och bergrum som avses i 6 kap. 1 § 2 och 3 endast i
den mån det behövs för att uppfylla kravet på hänsyn till
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan enligt 2 kap.
6 § första stycket 1 plan- och bygglagen.

Utformningskrav avseende tillgänglighet och användbarhet

4 § Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 § 3 plan-
och bygglagen (2010:900) ska vara tillgänglig och användbar
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
ska byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller
andra lyftanordningar.

Trots första stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig
genom en hiss eller annan lyftanordning, om byggnaden har
färre än tre våningar. Om bostaden inte kan nås från marken,
ska byggnaden dock vara projekterad och utförd på ett sådant
sätt att en hiss eller annan lyftanordning kan installeras
utan svårighet. Vid tillämpningen av detta stycke ska med
våning jämställas vind där det finns en bostad eller
huvuddelen av en bostad.

5 § Det som gäller för en byggnads tillgänglighet och
användbarhet enligt 8 kap. 1 § 3 plan- och bygglagen
(2010:900) ska gälla också för andra anläggningar än
byggnader, om anläggningen kräver bygglov enligt 6 kap. 1 § 1,
2, 3, 5, 8 eller 9.

Andra anläggningar än byggnader ska göras tillgängliga och
användbara enligt första stycket endast i den utsträckning det
behövs med hänsyn till anläggningens syfte och behovet av
tillträde för allmänheten.

Uppfyllandet av utformningskraven

6 § Det som sägs om uppfyllandet av kraven på utformning i
8 kap. 2 § första stycket plan- och bygglagen (2010:900) ska
gälla för uppfyllandet av utformningskraven i 1–5 §§.

Egenskapskrav avseende bärförmåga, stadga och beständighet

7 § För att uppfylla det krav på bärförmåga, stadga och
beständighet som anges i 8 kap. 4 § första stycket 1 plan- och
bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och
utfört på ett sådant sätt att den påverkan som byggnadsverket
sannolikt utsätts för när det byggs eller används inte leder
till

1. att byggnadsverket helt eller delvis rasar,

2. oacceptabla större deformationer,

3. skada på andra delar av byggnadsverket, dess installationer
eller fasta utrustning till följd av större deformationer i
den bärande konstruktionen, eller

4. skada som inte står i proportion till den händelse som
orsakat skadan.

Egenskapskrav avseende säkerhet i händelse av brand

8 § För att uppfylla det krav på säkerhet i händelse av brand
som anges i 8 kap. 4 § första stycket 2 plan- och bygglagen
(2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på
ett sätt som innebär att

1. byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under
en bestämd tid,

2. utveckling och spridning av brand och rök inom
byggnadsverket begränsas,

3. spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas,

4. personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan
lämna det eller räddas på annat sätt, och

5. hänsyn har tagits till räddningsmanskapets säkerhet vid
brand.

Egenskapskrav avseende skydd med hänsyn till hygien, hälsa och
miljö

9 § För att uppfylla det krav på skydd med hänsyn till hygien,
hälsa och miljö som anges i 8 kap. 4 § första stycket 3 plan-
och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat
och utfört på ett sådant sätt att det inte medför en
oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller
hälsa, särskilt inte som följd av

1. utsläpp av giftig gas,

2. förekomst av farliga partiklar eller gaser i luften,

3. farlig strålning,

4. förorening eller förgiftning av vatten eller mark,

5. bristfällig hantering av avloppsvatten, rök eller fast
eller flytande avfall, eller

6. förekomst av fukt i delar av byggnadsverket eller på ytor
inom byggnadsverket.

Egenskapskrav avseende säkerhet vid användning

10 § För att uppfylla det krav på säkerhet vid användning som
anges i 8 kap. 4 § första stycket 4 plan- och bygglagen
(2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på
ett sådant sätt att det vid användning eller drift inte
innebär en oacceptabel risk för halkning, fall,
sammanstötning, brännskador, elektriska stötar, skador av
explosioner eller andra olyckor.

Särskilda säkerhetskrav avseende redan uppförda byggnader

11 § För att uppfylla rimliga säkerhetskrav vid användning ska

1. en byggnad som har uppförts eller omfattas av ett bygglov
före den 1 juli 1960 vara försedd eller utrustad med de
anordningar som behövs för uppstigning på byggnadens tak och
till skydd mot olycksfall genom nedstörtning från taket,

2. portar och liknande anordningar i en byggnad som har
uppförts eller omfattas av en bygglovsansökan före den 1 juli
1974 vara utförda så att risk för olycksfall inte uppkommer,

3. en byggnad som har uppförts eller omfattas av ett bygglov
före den 1 juli 1977 vara försedd eller utrustad med de
anordningar som skäligen kan krävas för att skapa godtagbara
arbetsförhållanden för dem som hämtar avfall från byggnaden,

4. en hiss som är avsedd för persontransport alltid vara
försedd med

a) en korgdörr eller ett annat lämpligt skydd i korgöppningen,
om hissen är installerad i en byggnad som huvudsakligen
innehåller arbetslokaler, eller

b) en skylt som varnar för risken att klämmas av föremål som
fastnar i schaktväggen, om hissen är installerad i en byggnad
som inte huvudsakligen innehåller arbetslokaler och inte är
försedd med en korgdörr eller annat sådant lämpligt skydd som
avses i a, och

5. i skälig utsträckning de åtgärder vidtas som är nödvändiga
för att höja säkerheten vid användningen av en hiss som är
installerad i en byggnad.

12 § Kraven i 11 § 1–3 ska alltid vara uppfyllda genom att

1. en byggnad som avses i 11 § 1 har sådana anordningar som
skäligen kunde krävas av en ny byggnad den 1 juli 1960,

2. portar och anordningar som avses i 11 § 2 är utförda på det
sätt som skäligen kunde krävas av en ny port eller anordning
den 1 juli 1974, och

3. en byggnad som avses i 11 § 3 har sådana anordningar som
skäligen kunde krävas av en ny byggnad den 1 juli 1977.

Kravet i 11 § 5 ska uppfyllas senast när hissen genomgår en
större ändring eller en väsentlig del i hissen byts ut.

Egenskapskrav avseende skydd mot buller

13 § För att uppfylla det krav på skydd mot buller som anges i
8 kap. 4 § första stycket 5 plan- och bygglagen (2010:900) ska
ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant
sätt att buller, som uppfattas av användarna eller andra
personer i närheten av byggnadsverket, ligger på en nivå som
inte medför en oacceptabel risk för dessa personers hälsa och
som möjliggör sömn, vila och arbete under tillfredsställande
förhållanden.

Egenskapskrav avseende energihushållning och värmeisolering

14 § /Upphör att gälla U:2019-01-01/
För att uppfylla det krav på energihushållning och
värmeisolering som anges i 8 kap. 4 § första stycket 6 plan-
och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk och dess
installationer för uppvärmning, kylning och ventilation vara
projekterade och utförda på ett sådant sätt att den mängd
energi som med hänsyn till klimatförhållandena på platsen
behövs för användandet är liten och värmekomforten för
användarna tillfredsställande.

14 § /Träder i kraft I:2019-01-01/
För att uppfylla det krav på energihushållning och
värmeisolering som anges i 8 kap. 4 § första stycket 6 plan-
och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk och dess
installationer för uppvärmning, kylning och ventilation vara
projekterade och utförda på ett sådant sätt att den mängd
energi som med hänsyn till klimatförhållandena på platsen
behövs för användandet är liten och värmekomforten för
användarna tillfredsställande.

Byggnader som används och ägs av myndigheter ska dock vara
nära-nollenergibyggnader. Förordning (2014:41).

14 § /Träder i kraft I:2021-01-01/
För att uppfylla det krav på energihushållning och
värmeisolering som anges i 8 kap. 4 § första stycket 6 plan-
och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk och dess
installationer för uppvärmning, kylning och ventilation vara
projekterade och utförda på ett sådant sätt att den mängd
energi som med hänsyn till klimatförhållandena på platsen
behövs för användandet är liten och värmekomforten för
användarna tillfredsställande.

Byggnader ska dock alltid vara nära-nollenergibyggnader.
Förordning (2014:42).

15 § Utöver det som följer av 14 § ska en byggnad som
innehåller en eller flera bostäder eller lokaler samt deras
installationer för uppvärmning, kylning och ventilation ha
särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med
elenergi.

Uppvärmningssystemet i en byggnad som innehåller en eller
flera bostäder eller arbetslokaler ska i skälig utsträckning
med hänsyn till uppvärmningssättet och energislaget utformas
så att man utan omfattande ändringar kan använda skilda
energislag som är lämpliga från allmän energisynpunkt.

Första och andra styckena gäller inte fritidshus med högst två
bostäder. Första stycket gäller inte heller lokaler avsedda
för verksamhet av tillfällig karaktär eller byggnader med en
area som inte överstiger 50 kvadratmeter.

Egenskapskrav avseende lämplighet för det avsedda ändamålet

16 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som behövs
för att göra byggnadsverket lämpligt för sitt ändamål.

17 § För att uppfylla det krav på lämplighet för det avsedda
ändamålet som anges i 8 kap. 4 § första stycket 7 plan- och
bygglagen (2010:900) ska en byggnad som innehåller bostäder
vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att bostäderna
i skälig utsträckning har avskiljbara utrymmen för sömn och
vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring.

Bostäderna ska med hänsyn till användningen ha inredning och
utrustning för matlagning och hygien.

Egenskapskrav avseende tillgänglighet och användbarhet

18 § För att uppfylla det krav på tillgänglighet och
användbarhet som anges i 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och
bygglagen (2010:900) ska en byggnad vara projekterad och
utförd på ett sådant sätt att byggnaden är tillgänglig och
användbar för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.

Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 4 § första
stycket 8 plan- och bygglagen ska vara tillgänglig och
användbar för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller
flera hissar eller andra lyftanordningar.

Trots andra stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig
genom en hiss eller annan lyftanordning, om byggnaden har
färre än tre våningar. Om bostaden inte kan nås från marken,
ska byggnaden dock vara projekterad och utförd på ett sådant
sätt att en hiss eller annan lyftanordning kan installeras
utan svårighet. Vid tillämpningen av detta stycke ska med
våning jämställas vind där det finns en bostad eller
huvuddelen av en bostad.

19 § Det som gäller för en byggnads tillgänglighet och
användbarhet enligt 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och
bygglagen (2010:900) ska gälla också för andra anläggningar än
byggnader, om anläggningen kräver bygglov enligt 6 kap. 1 § 1,
2, 3, 5, 8 eller 9.

Andra anläggningar än byggnader ska göras tillgängliga och
användbara enligt första stycket endast i den utsträckning det
behövs med hänsyn till anläggningens syfte och behovet av
tillträde för allmänheten.

Egenskapskrav avseende hushållning med vatten

20 § För att uppfylla det krav på hushållning med vatten som
anges i 8 kap. 4 § första stycket 9 plan- och bygglagen
(2010:900) ska en byggnad vara projekterad och utförd på
sådant sätt att den medger god hushållning med vatten.

Inom områden där det är eller kan uppkomma brist på vatten får
kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser meddela de
hushållningsbestämmelser som situationen inom området kräver.

Om byggnaden är ett fritidshus med högst två bostäder som på
grund av sin standard eller sitt läge inte är lämplig för
boende under längre perioder, ska första stycket tillämpas
endast i den utsträckning som det är skäligt med hänsyn till
vattensituationen och till i vilken omfattning byggnaden
används.

Genomförande av egenskapskraven vid senare tidpunkt

21 § Om en ombyggnad ska genomföras i etapper och
egenskapskraven i 8 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900)
medför krav på omfattande ändringar av andra delar av
byggnaden än den direkt berörda delen, får byggnadsnämnden i
kontrollplanen enligt 10 kap. plan- och bygglagen eller i ett
särskilt beslut bestämma att en sådan ändring inte behöver
utföras förrän vid en viss senare tidpunkt, om detta av
tekniska, sociala eller ekonomiska skäl är lämpligare.

Uppfyllandet av egenskapskraven

22 § Det som sägs om uppfyllandet av kraven på tekniska
egenskaper i 8 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) ska
gälla för uppfyllandet av egenskapskraven i 7–10 och 13–20 §§.

Undantag från utformnings- och egenskapskraven på byggnadsverk

23 § I fråga om tillgänglighet och användbarhet för personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska 8 kap. 7 §
första stycket andra meningen plan- och bygglagen (2010:900)
tillämpas på så sätt att det är möjligt att anpassa eller göra
avsteg från kraven i 8 kap. 1 § 3 och 4 § första stycket 8
plan- och bygglagen med hänsyn till plan- och bygglagens
bestämmelser om varsamhet och förbud mot förvanskning och
därutöver

1. vid ombyggnad endast om det är uppenbart oskäligt att
uppfylla kraven, och

2. vid annan ändring av en byggnad eller vid flyttning av en
byggnad i den utsträckning det är lämpligt med hänsyn till
byggnadens förutsättningar.

Dispens

24 § Trots utformnings- och egenskapskraven i 8 kap. 1 och
4 §§ plan- och bygglagen (2010:900) och kraven på hissar i
denna förordning får Boverket i det enskilda fallet ge dispens
från bestämmelserna i 1, 4, 15, 17, 18 och 20 §§, om det finns
särskilda skäl och dispensen

1. avser uppförande eller ändring av en byggnad i
experimentsyfte, och

2. inte medför en oacceptabel risk för människors hälsa eller
säkerhet.

Vissa byggnaders tillgänglighet och användbarhet

25 § Bestämmelser om vissa byggnaders tillgänglighet och
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga finns i förordningen (2011:339) om
handikappanpassning av vissa byggnader.

El-, vatten- och värmemätare

26 § Särskilda bestämmelser om el-, vatten- och värmemätare
finns i förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare.

4 kap. Krav på byggprodukter m.m.

Kontaktpunkt

1 § Boverket ska vara kontaktpunkt för byggprodukter
enligt artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av
harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om
upphävande av rådets direktiv 89/106/EG.
Förordning (2013:308).

2 § Har upphävts genom förordning (2013:308).

3 § Har upphävts genom förordning (2013:308).

4 § Har upphävts genom förordning (2013:308).

Tekniska bedömningsorgan

5 § Regeringen prövar frågor om att utse tekniska
bedömningsorgan enligt artikel 29.1 i förordning (EU) nr
305/2011.

En ansökan om att utses till ett tekniskt bedömningsorgan ska
ges in till Boverket. Det ska anges i ansökan vilket eller
vilka produktområden ansökan avser.

Boverket ska, efter att ha hört Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll, bedöma om sökanden uppfyller de krav
som anges i tabell 2 i bilaga IV till förordning (EU) nr
305/2011 och därefter med ett eget yttrande överlämna ärendet
till regeringen. Förordning (2013:308).

6 § Regeringen prövar frågor om återkallelse av ett tekniskt
bedömningsorgans behörighet för relevant produktområde enligt
artikel 30.3 i förordning (EU) nr 305/2011.
Förordning (2013:308).

7 § Tekniska bedömningsorgan som utses enligt 5 § ska ingå i
den organisation för teknisk bedömning som beskrivs i artikel
31 i förordning (EU) nr 305/2011. Förordning (2013:308).

8 § Har upphävts genom förordning (2013:308).

Typgodkännande och tillverkningskontroll

9 § Av ett beslut om typgodkännande enligt 8 kap. 22 § plan-
och bygglagen (2010:900) ska det framgå i vilka avseenden och
under vilka förutsättningar materialet, konstruktionen eller
anordningen uppfyller kraven i 8 kap. 4 § samma lag och
anslutande föreskrifter.

Typgodkännandet ska vara tidsbegränsat. Det får förenas med
villkor om tillverkningskontroll.

10 § Av ett beslut om tillverkningskontroll utan samband med
typgodkännande enligt 8 kap. 23 § plan- och bygglagen
(2010:900) ska det framgå hur det ska kontrolleras att
materialet, konstruktionen eller anordningen uppfyller kraven
i 8 kap. 4 § samma lag och anslutande föreskrifter.

Beslutet ska avse en begränsad tidsperiod och får förenas med
villkor.

Hissar

11 § En hiss eller säkerhetskomponent som avses i föreskrifter
meddelade med stöd av 10 kap. 15 § 4 får släppas ut på
marknaden bara om den uppfyller de krav som följer av
föreskrifter som har meddelats med stöd av 10 kap. 15 § 3.

En hiss eller säkerhetskomponent som inte uppfyller de krav
som avses i första stycket får visas på mässor, utställningar
och liknande, om

1. det tydligt anges att kraven inte är uppfyllda och att
hissen eller säkerhetskomponenten inte får tillhandahållas
förrän den uppfyller kraven, och

2. de åtgärder vidtas som behövs till skydd mot olycksfall
under visningen.

En komponent som är avsedd att ingå i en hiss men som inte är
en säkerhetskomponent får släppas ut på marknaden, om
tillverkaren eller tillverkarens representant uppger att
komponenten är avsedd att ingå i en sådan hiss som avses i
första stycket.

Värmepannor

12 § En värmepanna som avses i föreskrifter meddelade med stöd
av 10 kap. 16 § 2 eller en anordning till en värmepanna får
släppas ut på marknaden bara om den uppfyller de krav som
följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 10 kap.
16 §.

En värmepanna eller anordning till en värmepanna som inte
uppfyller de krav som avses i första stycket får visas på
mässor, utställningar och liknande, om

1. det tydligt anges att kraven inte är uppfyllda och att
pannan eller anordningen inte får tillhandahållas förrän den
uppfyller kraven, och

2. de åtgärder vidtas som behövs till skydd mot olycksfall
under visningen.

Anmälan av organ

13 § I 1 § andra stycket 1 lagen (2011:791) om ackreditering
och teknisk kontroll finns bestämmelser om att den lagen ska
tillämpas på organ som anmäls till Europeiska kommissionen
enligt artikel 39 i förordning (EU) nr 305/2011.
Förordning (2013:308).

5 kap. Funktions- och säkerhetsåtgärder

Funktionskontroll av ventilationssystem

1 § För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat
enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900) ska en
byggnads ägare se till att funktionen hos ventilationssystemet
i byggnaden kontrolleras innan systemet tas i bruk för första
gången (första besiktning) och därefter regelbundet vid
återkommande tillfällen (återkommande besiktning).

En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande
besiktning.

2 § Vid den första besiktningen ska det kontrolleras att

1. funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet
överensstämmer med gällande föreskrifter,

2. systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i
byggnaden,

3. instruktioner och skötselanvisningar finns lätt
tillgängliga för dem som ska sköta systemet, och

4. systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

3 § Vid varje återkommande besiktning ska det

1. kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos
ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de
föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk samt att
kraven enligt 2 § 2–4 är uppfyllda, och

2. undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra
energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför
ett försämrat inomhusklimat.

4 § Vid varje besiktning ska den som utför besiktningen föra
protokoll och i protokollet anteckna

1. resultatet av kontrollen,

2. resultatet av undersökningen enligt 3 § 2, om besiktningen
är en återkommande besiktning, och

3. sådana uppgifter om luftflöden och om ventilationssystemets
drifttider och installerade eleffekt som behövs för att kunna
beräkna den mängd energi som används för ventilation av
byggnaden.

5 § Den som har utfört besiktningen ska

1. lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och
skicka ett exemplar till byggnadsnämnden, och

2. utfärda ett intyg om att besiktningen har gjorts med
uppgift om datum för besiktningen, resultatet av kontrollen
och datum för nästa besiktning.

6 § Byggnadens ägare ska anslå besiktningsintyget på en väl
synlig plats i byggnaden.

7 § Om byggnadens ägare har anledning att misstänka att
ventilationssystemet inte uppfyller de krav som avses i 2 § 1
eller 3 § 1, ska ägaren snarast möjligt vidta de åtgärder som
behövs för att kraven ska vara uppfyllda.

Kontroll av motordrivna anordningar i byggnadsverk

8 § Om Boverket med stöd av 10 kap. 19 § har meddelat
föreskrifter om det, ska den som äger eller annars ansvarar
för en motordriven anordning som är installerad i ett
byggnadsverk se till att anordningen kontrolleras

1. innan anordningen tas i bruk första gången (första
besiktning),

2. med intervaller på minst sex månader och högst sex år
(återkommande besiktning), eller

3. innan anordningen för första gången tas i bruk efter att ha
ändrats (revisionsbesiktning).

Vid besiktningen ska det kontrolleras om anordningen uppfyller
de krav på skydd för säkerhet och hälsa som avses i 8 kap. 4 §
plan- och bygglagen (2010:900) och anslutande föreskrifter.

9 § Om tillsynsmyndigheten med stöd av 8 kap. 7 § har beslutat
om det, ska den som äger eller annars ansvarar för en
motordriven anordning som är installerad i ett byggnadsverk se
till att anordningen kontrolleras (särskild besiktning) i
enlighet med det som anges i tillsynsmyndighetens beslut.

10 § En besiktning enligt 8 eller 9 § ska utföras av någon
vars kompetens för uppgiften har styrkts genom ackreditering
enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll
och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008
om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med
saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr
339/93, eller av någon som uppfyller motsvarande krav enligt
bestämmelser i ett annat land i Europeiska unionen eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förordning (2011:819).

11 § Den som har utfört besiktningen ska

1. utfärda ett protokoll om att besiktningen har gjorts och
vad den omfattat,

2. i protokollet ange om anordningen har sådana brister som
avses i 10 kap. 20 § andra stycket 1 eller 2 och vilka
bristerna i så fall är, och

3. lämna ett exemplar av protokollet till den som äger eller
annars ansvarar för anordningen.

Om anordningen har sådana brister som avses i 10 kap. 20 §
andra stycket 1 ska den som har utfört besiktningen omedelbart
underrätta den som äger eller annars ansvarar för anordningen
om detta samt skicka ett exemplar av protokollet till
byggnadsnämnden.

Användning av motordrivna anordningar i byggnadsverk

12 § En motordriven anordning som är installerad i ett
byggnadsverk får användas endast för det ändamål och med den
belastning och hastighet som anordningen är avsedd för och
endast om den uppfyller kraven på skydd för säkerhet och
hälsa.

13 § Om en motordriven anordning ska kontrolleras enligt 8
eller 9 § och kontrollen inte har gjorts inom föreskriven tid,
får anordningen inte användas förrän kontrollen är gjord.

14 § En motordriven anordning får inte användas om den som
äger eller annars ansvarar för anordningen inte kan visa med
ett protokoll enligt 11 § att anordningen uppfyller de krav på
skydd för säkerhet och hälsa som avses i 10 kap. 20 § andra
stycket 1.

15 § Om det vid användningen av en motordriven anordning i ett
byggnadsverk inträffar ett olycksfall eller olyckstillbud, får
anordningen inte användas innan nödvändiga skyddsåtgärder har
vidtagits.

16 § Vid ett olycksfall eller tillbud som avses i 15 §, ska
den som äger eller annars ansvarar för anordningen omedelbart
rapportera olycksfallet eller tillbudet till
tillsynsmyndigheten.

Skyddsåtgärder vid rivning

17 § Vid rivning av ett byggnadsverk ska den som låter utföra
rivningen se till att

1. virkesförstörande insekter eller annan ohyra som finns i
byggnadsverket avlägsnas och oskadliggörs, och

2. material som kan ge skador på människor, djur eller växter
tas om hand på ett betryggande sätt.

6 kap. Lov och anmälan m.m.

Bygglov för andra anläggningar än byggnader

1 § I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det
bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller
väsentligt ändra

1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med
liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor,
småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,

2. upplag och materialgårdar,

3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg,
tunnelbana, spårväg eller gruvdrift,

4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska
produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som
kan medföra brand eller andra olyckshändelser,

5. radio- eller telemaster eller torn,

6. vindkraftverk som

a) är högre än 20 meter över markytan,

b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än
kraftverkets höjd över marken,

c) monteras fast på en byggnad, eller

d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre
meter,

7. murar och plank,

8. parkeringsplatser utomhus,

9. begravningsplatser, och

10. transformatorstationer.
Förordning (2014:225).

2 § Trots 1 § krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta,
uppföra, flytta eller väsentligt ändra

1. en anläggning som avses i 1 § 4 eller 5, om det är fråga om
en liten anläggning som är avsedd endast för en viss
fastighets behov,

2. ett vindkraftverk som avses i 1 § 6, om verket omfattas av
tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken,

3. en parkeringsplats som avses i 1 § 8, om det på fastigheten
finns endast ett eller två enbostadshus eller ett
tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för
fastighetens behov eller om parkeringsplatsen anläggs med stöd
av väglagen (1971:948) eller på mark som i detaljplan har
avsatts till gata eller väg, eller

4. en anläggning som avses i 1 § 2, 7 eller 10 och som
omfattas av undantag från krav på bygglov i vägplan enligt
väglagen eller järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om
byggande av järnväg.

Bestämmelserna i 9 kap. 7 och 8 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav
på bygglov eller om mer långtgående krav gäller även för andra
anläggningar än byggnader. Förordning (2012:710).

Bygglov för skyltar och ljusanordningar

3 § I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov
för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller
ljusanordningar.

Bestämmelserna i 9 kap. 7 och 8 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav
på bygglov eller om mer långtgående krav gäller även för
skyltar eller ljusanordningar.

4 § Kommunen får i områdesbestämmelser bestämma att det krävs
bygglov för att

1. sätta upp, flytta eller väsentligt ändra ljusanordningar
inom ett område som ligger i närheten av en befintlig eller
planerad anläggning för totalförsvaret, statlig flygplats,
annan flygplats för allmänt bruk, kärnreaktor, annan
kärnenergianläggning eller annan anläggning som kräver ett
skydds- eller säkerhetsområde, eller

2. sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller
ljusanordningar inom ett område som utgör en värdefull miljö.

Anmälan

5 § För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid

1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,

2. nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-
och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på
bygglov,

3. en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att
konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller
byggnadens planlösning påverkas avsevärt,

4. en installation eller väsentlig ändring av en hiss,
eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i
byggnader,

5. en installation eller väsentlig ändring av en anläggning
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en
tomt,

6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar
brandskyddet i byggnaden,

7. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt
bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har
beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § andra stycket
plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,

8. nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk,

9. uppförande eller tillbyggnad av en sådan byggnad som avses
i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen,

10. ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir
ett komplementbostadshus,

11. tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 1
plan- och bygglagen, eller

12. inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Om det vid sådana byggnadsåtgärder som avses i första stycket
kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller sådant
farligt avfall som avses i plan- och bygglagen eller
miljöbalken, ska detta framgå av anmälan.
Förordning (2014:1334).

6 § Kravet på anmälan enligt 5 § gäller inte

1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som är

a) en komplementbyggnad,

b) ett sådant skärmtak eller en sådan tillbyggnad som avses i
9 kap. 4 eller 6 § plan- och bygglagen (2010:900), eller

c) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan
liknande näring,

2. annan åtgärd än rivning som rör en ekonomibyggnad för
jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring inom ett
område som inte omfattas av en detaljplan,

3. åtgärd som avses i 5 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 i
fråga om en byggnad eller tomt som tillhör staten eller ett
landsting,

4. åtgärd som rör en sådan byggnad eller annan anläggning som
är avsedd för totalförsvaret och som är av hemlig natur,
och

5. åtgärd som avses i 5 § första stycket 9 eller 11 i
fråga om en sådan komplementbyggnad eller tillbyggnad som
avses i 9 kap. 6 § plan- och bygglagen.
Förordning (2014:471).

Handläggningen av ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan

7 § En anmälan för en åtgärd som avses i 5 § ska vara
skriftlig och göras till byggnadsnämnden.

8 § En ansökan om lov eller en anmälan ska, utöver det som
sägs i 9 kap. 21 § plan- och bygglagen (2010:900), innehålla
uppgifter om

1. fastighetens beteckning,

2. byggherrens person- eller organisationsnummer, namn och
adress,

3. den tidpunkt då byggnads-, rivnings- eller markarbetena är
avsedda att påbörjas, och

4. den föreslagna kontrollansvariges person- eller
organisationsnummer, namn och adress, om det behövs en
kontrollansvarig.

9 § En ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan och sådana
andra handlingar som avses i 9 kap. 21 § plan- och bygglagen
(2010:900) ska vara utförda så att de är lämpliga för
arkivering, om byggnadsnämnden begär det.

10 § Om en anmälan är ofullständig, får byggnadsnämnden
förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom en viss tid.
Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att anmälan kan
komma att avvisas eller ärendet avgöras i befintligt skick om
föreläggandet inte följs.

Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa
anmälan eller avgöra ärendet i befintligt skick.

7 kap. Kontrollplan, funktionskontrollanter, kontrollansvariga
och sakkunniga

Kontrollplan

1 § Om en ombyggnad ska genomföras i etapper, ska de
tidpunkter som avses i 3 kap. 21 § framgå av kontrollplanen
enligt 10 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

Funktionskontrollanter, kontrollansvariga och sakkunniga

2 § När byggnadsnämnden prövar behovet av att en åtgärd eller
ett byggnadsverk kontrolleras av någon som är sakkunnig enligt
10 kap. 8 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) ska nämnden ta
särskild hänsyn till den risk för allvarliga personskador som
uppkommer om åtgärden eller byggnadsverket inte uppfyller
föreskrivna krav.

3 § Sådana funktionskontrollanter som avses i 8 kap. 25 § och
sakkunniga enligt 10 kap. 8 § 2 plan- och bygglagen (2010:900)
ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för
uppgiften och kunna styrka detta med ett intyg om
certifiering.

Certifieringen ska vara tidsbegränsad och avse ett visst slag
av arbete.

4 § Byggnadsnämnden ska godta certifierade kontrollansvariga
och funktionskontrollanter samt utlåtanden från sakkunniga
vars kompetens har styrkts genom certifiering. Nämnden ska
även godta kontrollansvariga, funktionskontrollanter och
utlåtanden från sakkunniga som har styrkt sin kompetens på
annat motsvarande sätt enligt bestämmelser i ett annat land
inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.

5 § En kontrollansvarig krävs inte för

1. åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,

2. andra små ändringar än sådana som avses i 10 kap. 10 § 1
plan- och bygglagen (2010:900),

3. åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,

4. uppförande eller tillbyggnad av en sådan byggnad som avses
i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen,

5. ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir
ett komplementbostadshus,

6. tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 1
plan- och bygglagen,

7. inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus,

8. att flytta en eller flera enkla byggnader,

9. att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt
ändra en anläggning som avses i

a) 6 kap. 1 § 4, om anläggningen är liten och avsedd endast
för en viss fastighets behov,

b) 6 kap. 1 § 6, om vindturbinens diameter är mindre än tre
meter,

c) 6 kap. 1 § 7,

d) 6 kap. 1 § 8 eller 9, om anläggningen är liten, eller

e) 6 kap. 1 § 10,

10. en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § 3 c
plan- och bygglagen, om åtgärden inte berör en sådan särskilt
värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § plan- och
bygglagen,

11. en åtgärd avseende en skylt eller ljusanordning,

12. en åtgärd som kräver rivningslov efter beslut i
detaljplan eller områdesbestämmelser, eller

13. en åtgärd som kräver marklov enligt 9 kap. 11–13 §§ plan-
och bygglagen, om åtgärden är liten.

Första stycket 2–13 gäller endast om byggnadsnämnden inte
beslutar annat. Förordning (2014:471).

8 kap. Tillsyn, vägledning och uppföljning

1 § Statliga myndigheters och byggnadsnämndens ansvar för
tillsyn över att plan- och bygglagen (2010:900) och EU-
förordningar i frågor inom lagens tillämpningsområde samt
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats i
anslutning till lagen eller en sådan EU-förordning följs,
framgår av bestämmelserna i 11 kap. plan- och bygglagen och
detta kapitel.

Byggnadsnämndens tillsyn

2 § Om inte annat anges i detta kapitel eller annan
författning, ansvarar byggnadsnämnden för tillsynen över att

1. byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och
bygglagen (2010:900) och enligt föreskrifter i anslutning till
lagen, och

2. bestämmelserna i 8 kap. 1–18 och 24–26 §§ samt 9 och
10 kap. plan- och bygglagen och i anslutande föreskrifter
följs i övrigt.

Marknadskontroll av byggprodukter

3 § Boverket ska i egenskap av marknadskontrollmyndighet
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i
samband med saluföring av produkter och upphävande av
förordning (EEG) nr 339/93, utöva marknadskontroll över
byggprodukter som omfattas av

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011
av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor
för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets
direktiv 89/106/EG,

2. rådets direktiv 92/42/EEG av den 21 maj 1992 om
effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande
eller gasformigt bränsle, senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/28/EG,

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 95/16/EG av den 29
juni 1995 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
hissar, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/42/EG, och

4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG av den 20
mars 2000 om linbaneanläggningar för persontransport.
Förordning (2013:308).

4 § Boverket ska enligt förordning (EG) nr 765/2008 i fråga om
det marknadskontrollansvar som följer av 3 §

1. informera allmänheten om sin verksamhet enligt artikel
17.2,

2. inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2,

3. utarbeta program för sin marknadskontroll, skicka
underrättelser om detta och göra det tillgängligt för
allmänheten enligt artikel 18.5,

4. utföra de uppgifter som följer av artiklarna 20–22 och
23.2, och

5. samarbeta med andra enligt artikel 24.4.

5 § Boverket får, med stöd av det marknadskontrollansvar som
följer av 3 §, förstöra eller på annat sätt göra produkter
obrukbara enligt artikel 29.4 i förordning (EG) nr 765/2008.

Tillsyn över vissa byggprodukters lämplighet

5 a § I fråga om byggprodukter som inte omfattas av
förordning (EU) nr 305/2011 ansvarar Boverket för tillsynen
över att bestämmelserna om krav på byggprodukters lämplighet
i 8 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900) och i
föreskrifter meddelade i anslutning till lagen följs.
Förordning (2013:308).

Övervakning och utvärdering av tekniska bedömningsorgan

5 b § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska
fullgöra de uppgifter i fråga om övervakning och utvärdering
av tekniska bedömningsorgan som anges i artikel 29.3 i
förordning (EU) nr 305/2011.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska, efter
att ha hört Boverket, omedelbart göra en anmälan till
regeringen om styrelsen finner att ett tekniskt
bedömningsorgan inte längre uppfyller de krav som anges i
tabell 2 i bilaga IV till förordning (EU) nr 305/2011.
Förordning (2013:308).

Tillsyn över motordrivna anordningar i byggnadsverk

6 § Om det behövs för att säkerställa att en motordriven
anordning som är installerad i ett byggnadsverk uppfyller de
krav som gäller för anordningen enligt 8 kap. 4 § plan- och
bygglagen (2010:900) och anslutande föreskrifter, ska
byggnadsnämnden förelägga den som äger eller annars ansvarar
för anordningen att se till att anordningen kontrolleras.
Myndigheten ska i beslutet om föreläggande ange vad som ska
undersökas.

7 § I den mån en motordriven anordning som är installerad i
ett byggnadsverk omfattas av tillsyn enligt arbetsmiljölagen
(1977:1160) ansvarar Arbetsmiljöverket även för tillsynen över
att bestämmelserna om kontroll av motordrivna anordningar i
5 kap. och anslutande föreskrifter om kontroll av motordrivna
anordningar följs.

Samordning och utvärdering m.m.

8 § En tillsynsmyndighet ska regelbundet följa upp och
utvärdera tillsynsarbetet.

9 § En tillsynsmyndighet ska på begäran lämna den information
som en tillsynsvägledande myndighet behöver för sin
tillsynsvägledning.

10 § Om en tillsynsmyndighet uppmärksammar en omständighet som
kan föranleda tillsynsåtgärder med stöd av plan- och bygglagen
(2010:900) och anslutande föreskrifter men som omfattas av en
annan myndighets ansvarsområde, ska tillsynsmyndigheten anmäla
denna omständighet till den ansvariga myndigheten.

11 § Om ett tillsynsobjekt omfattas av krav på tillsyn enligt
lagar och förordningar som har ett nära samband med varandra
ska de ansvariga tillsynsmyndigheterna samordna tillsynen.

12 § Skyldigheterna i 8–11 §§ gäller inte regeringen och
Boverket.

Tillsynsvägledning

13 § Boverket och länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning när
det gäller tillsynen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och
denna förordning på det sätt som närmare framgår av 14 och
15 §§.

Myndigheterna ska aktivt verka för samordning och samverkan i
tillsynsvägledningen.

14 § Länsstyrelsen ska

1. ge tillsynsvägledning i länet genom att ge byggnadsnämnden
råd och stöd i nämndens tillsynsarbete,

2. följa upp och utvärdera byggnadsnämndens tillsynsarbete,
och

3. lämna uppgifter till Boverket om länsstyrelsens
tillsynsvägledning och utvecklingen av byggnadsnämndens
tillsynsarbete, om Boverket begär det.

15 § Boverket ska ge tillsynsvägledning till

1. länsstyrelsen i plan- och byggfrågor, och

2. byggnadsnämnden genom råd och stöd i dess tillsynsarbete.

16 § Både Boverket och länsstyrelsen ska ha en plan för sin
tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta en period av tre år
och vid behov revideras.

17 § Boverket ska regelbundet sammanställa erfarenheterna från

1. kommunens tillsynsarbete, och

2. länsstyrelsens och verkets tillsynsarbete och
tillsynsvägledning.

Sammanställningen ska lämnas till regeringen.

Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagen och
anslutande föreskrifter

18 § Länsstyrelsen ska

1. följa upp byggnadsnämndens tillämpning av plan- och
bygglagen (2010:900) och föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen och vid behov ge byggnadsnämnden råd och
stöd, och

2. på Boverkets begäran lämna

a) uppgifter om byggnadsnämndens tillämpning av plan- och
bygglagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till
lagen, och

b) sådana redovisningar av detaljplaner och
områdesbestämmelser samt av planeringsunderlag för
regionplaner, översiktsplaner, detaljplaner och
områdesbestämmelser som behövs för att Boverket ska få
kännedom om aktuella utvecklingstendenser inom verkets
ansvarsområde.

19 § Boverket ska ge råd och stöd om, följa upp och analysera
samt regelbundet sammanställa erfarenheterna från
tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900) och
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Sammanställningen ska lämnas till regeringen.

9 kap. Byggsanktionsavgifter

Allmänna bestämmelser

1 § En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen
(2010:900) ska tas ut för de överträdelser och med det belopp
som följer av detta kapitel. Avgiften fastställs med
tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som
beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst
50 prisbasbelopp. Förordning (2013:308).

2 § Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en
överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar
rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje
sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut
senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda avgiften
för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp.

En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har
fått skälig tid att vidta rättelse. Förordning (2013:308).

3 § Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en
överträdelse och den avgiftsskyldige därefter på nytt gör sig
skyldig till en överträdelse av samma slag, ska en avgift för
den nya överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som följer
av detta kapitel, dock högst 50 prisbasbelopp.

Första stycket gäller endast överträdelser som begås inom två
år från det tidigare beslutet om byggsanktionsavgift.

3 a § Om en byggsanktionsavgift ska tas ut på grund av att
den avgiftsskyldige har påbörjat en åtgärd innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked, ska avgiften
bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av
detta kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden
påbörjades

1. hade fått bygglov för åtgärden, eller

2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Förordning (2013:308).

4 § Tillsynsmyndigheten ansvarar för indrivning av
byggsanktionsavgifter.

Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4–9 §§
indrivningsförordningen (1993:1229). Att den
betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordringen innan
ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger
100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Användning av motordrivna anordningar i byggnadsverk

5 § Byggsanktionsavgiften för användning av en motordriven
anordning i ett byggnadsverk i strid mot 5 kap. 12, 13, 14
eller 15 § är 2 prisbasbelopp.

Startbesked

Nybyggnad och tillbyggnad

6 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3
§ plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad
som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 §
första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 eller 9 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens
sanktionsarea,

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller
en annan liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens
sanktionsarea,

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en
handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller
idrottsevenemang, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02
prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
och

4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 3
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
Förordning (2014:471).

7 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 §
plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad
som kräver lov enligt 9 kap 2 § första stycket 2 eller 8 §
första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller anmälan
enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 11 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av
tillbyggnadens sanktionsarea,

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller
en annan liten byggnad, 0,08 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens
sanktionsarea,

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en
handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller
idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens
sanktionsarea, och

4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 1
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.
Förordning (2014:471).

Annan ändring av en byggnad än tillbyggnad

8 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 §
plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av
en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3
a eller 8 § första stycket 4 plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 10 och som innebär
ändrad användning innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked är

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med
ett tillägg av 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den
sanktionsarea som ändringen avser,

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller
en annan liten byggnad, 0,0625 prisbasbelopp med ett tillägg
av 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea
som ändringen avser,

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en
handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller
idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tilllägg av
0,0125 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea
som ändringen avser, och

4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 0,25
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,00625 prisbasbelopp per
kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser.
Förordning (2014:471).

9 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 §
plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av
en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket
3 b eller 8 § första stycket 4 plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 12 och som innebär
att någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk
eller industri inreds innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked är

1. för varje ytterligare bostad, 0,125 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den
sanktionsarea som ändringen avser, och

2. för varje ytterligare lokal, 0,25 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den
sanktionsarea som ändringen avser. Förordning (2014:471).

10 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap.
3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av
en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c
eller 8 § första stycket 2 a eller c eller 4 plan- och
bygglagen och som avser en byggnads yttre utseende innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med
ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den
area som ändringen avser,

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller
en annan liten byggnad, 0,0625 prisbasbelopp med ett tillägg
av 0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area som
ändringen avser,

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en
handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller
idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tilllägg av
0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area som
ändringen avser, och

4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 0,25
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per
kvadratmeter av den area som ändringen avser.

Om en åtgärd enligt första stycket avser ett fönster eller en
dörr, är byggsanktionsavgiften 0,125 prisbasbelopp per
fönster eller dörr som berörs.

Om en åtgärd enligt första stycket avser en takkupa, balkong,
altan eller entré, är byggsanktionsavgiften 0,25
prisbasbelopp per takkupa, balkong, altan eller entré.
Förordning (2014:471).

11 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 §
plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av
en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 4
plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första
stycket 3 och som berör de bärande delarna eller påverkar
planlösningen innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
är

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med
ett tillägg av 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den
sanktionsarea som berörs av ändringen,

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller
en annan liten byggnad, 0,0625 prisbasbelopp med ett tillägg
av 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea
som berörs av ändringen,

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en
handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller
idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tilllägg av
0,0125 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea
som berörs av ändringen, och

4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 0,25
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,00625 prisbasbelopp per
kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs av ändringen.
Förordning (2014:471).

Andra anläggningar än byggnader

12 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 §
plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i
fråga om en annan anläggning än en byggnad som kräver lov
enligt 9 kap. 8 § första stycket 5 plan- och bygglagen eller
6 kap. 1 § eller anmälan enligt 5 § första stycket 8 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är

1. 1,5 prisbasbelopp när det gäller en anläggning för en
grundvattentäkt,

2. 5 prisbasbelopp när det gäller en kabinbana,

3. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av berörd area när det gäller en nöjespark,
en djurpark, en idrottsplats, en skidbacke med lift, en
campingplats, en skjutbana, en småbåtshamn, ett friluftsbad,
en motorbana eller en golfbana,

4. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av berörd area när det gäller ett upplag, en
materialgård, en tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats
eller en begravningsplats,

5. 5 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en
annan fast anläggning för farliga produkter eller varor,

6. 2,5 prisbasbelopp när det gäller en radio- eller telemast
eller ett torn,

7. 2,5 prisbasbelopp när det gäller ett vindkraftverk,

8. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp
per löpmeter när det gäller en mur eller ett plank,

9. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp
av anläggningens area när det gäller en
transformatorstation. Förordning (2013:308).

Vissa åtgärder i fråga om ett byggnadsverk som kräver lov
eller anmälan

13 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3
§ plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i
fråga om ett byggnadsverk som kräver lov enligt 9 kap. 8 §
första stycket 2 b plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6
kap. 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden
har gett ett startbesked är

1. 0,25 prisbasbelopp för installation eller väsentlig
ändring av en hiss,

2. 0,1 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring
av en eldstad,

3. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp
per kvadratmeter av berörd byggnadsarea för installation
eller väsentlig ändring av en rökkanal eller anordning för
ventilation,

4. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp
per kvadratmeter av berörd byggnads- eller markarea för
installation eller väsentlig ändring av en anläggning för
vattenförsörjning eller avlopp,

5. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp
per kvadratmeter av berörd byggnadsarea för en sådan ändring
som väsentligt påverkar brandskyddet,

6. 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per
kvadratmeter av berörd byggnadsarea för underhåll av ett
sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas
av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16
§ eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller
motsvarande äldre föreskrifter, och

7. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp
per kvadratmeter av berörd byggnads- eller markarea för
underhåll eller ändring av ett byggnadsverk eller
bebyggelseområde i ett område som utgör en värdefull miljö.

Om åtgärden i första stycket 3–7 inte berör en byggnads-
eller markarea är byggsanktionsavgiften

1. 0,05 prisbasbelopp för installation eller väsentlig
ändring av en rökkanal eller anordning för ventilation,

2. 0,05 prisbasbelopp för installation eller väsentlig
ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller
avlopp,
3. 0,25 prisbasbelopp för en sådan ändring som
väsentligt påverkar brandskyddet,

4. 1 prisbasbelopp för underhåll av ett sådant byggnadsverk
med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 §
eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller
motsvarande äldre föreskrifter, och

5. 0,25 prisbasbelopp för underhåll eller ändring av ett
byggnadsverk eller bebyggelseområde i ett område som utgör en
värdefull miljö. Förordning (2014:1334).

Skyltar och ljusanordningar

14 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap.
3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i
fråga om en skylt eller en ljusanordning som kräver lov
enligt 6 kap. 3 eller 4 § innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked är

1. för en skylt, 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter av skyltens area, och

2. för en ljusanordning, 0,0625 prisbasbelopp.
Förordning (2013:308).

Rivning

15 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 §
plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan rivning av
en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 10 § plan- och
bygglagen eller anmälan enligt 6 kap 5 § första stycket 1
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är

1. när det gäller ett en- eller tvåbostadshus, 1
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per
kvadratmeter av den rivna byggnadens sanktionsarea,

2. när det gäller en komplementbyggnad, ett
komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,17
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per
kvadratmeter av den rivna byggnadens sanktionsarea,

3. när det gäller ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en
handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller
idrottsevenemang, 2 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,008
prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadens
sanktionsarea, och

4. när det gäller en annan byggnad än de som avses i 1–3, 2
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,004 prisbasbelopp per
kvadratmeter av den rivna byggnadens sanktionsarea.

Om en rivning avser en sådan byggnad som enligt 9 kap. 34 § 2
plan- och bygglagen bör bevaras, ska byggsanktionsavgiften
räknas upp med 300 procent. Förordning (2014:471).

16 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap.
3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan rivning av
en del av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 10 § plan-
och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket
1 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är

1. när det gäller ett en- eller tvåbostadshus, 0,4
prisbasbelopp med ett tilllägg av 0,002 prisbasbelopp per
kvadratmeter av den rivna byggnadsdelens sanktionsarea,

2. när det gäller en komplementbyggnad, ett
komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,07
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per
kvadratmeter av den rivna byggnadsdelens sanktionsarea,

3. när det gäller ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en
handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller
idrottsevenemang, 0,8 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,008
prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadsdelens
sanktionsarea, och

4. när det gäller en annan byggnad än de som avses i 1–3, 0,8
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,004 prisbasbelopp per
kvadratmeter av den rivna byggnadsdelens sanktionsarea.

Om en rivning avser en del av en sådan byggnad som enligt 9
kap. 34 § 2 plan- och bygglagen bör bevaras, ska
byggsanktionsavgiften räknas upp med 300 procent.
Förordning (2014:471).

Markåtgärd

17 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 §
plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan markåtgärd
som kräver lov enligt 9 kap. 11, 12 eller 13 § plan- och
bygglagen innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är

1. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp
per kvadratmeter av sanktionsarean för schaktning eller
fyllning inom en tomt,

2. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp
per kvadratmeter av sanktionsarean för schaktning eller
fyllning inom en allmän plats,

3. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp
per kvadratmeter av sanktionsarean för schaktning eller
fyllning i ett område utanför detaljplan,

4. 0,25 prisbasbelopp per träd för trädfällning, och

5. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean för
skogsplantering. Förordning (2013:308).

Slutbesked

Nybyggnad och tillbyggnad

18 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap.
4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter
nybyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,3 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens
sanktionsarea,

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller
en annan liten byggnad, 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens
sanktionsarea,

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en
handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller
idrottsevenemang, 0,6 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,004
prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
och

4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 0,6
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Om endast en del av en byggnad tas i bruk i strid med 10 kap.
4 § plan- och bygglagen, ska det som anges i första stycket
om sanktionsarea i stället avse den area som tas i bruk.
Förordning (2014:471).

19 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap.
4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter
tillbyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,1 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av
tillbyggnadens sanktionsarea,

2. för en komplementbyggnad, ett komplementsbostadshus eller
en annan liten byggnad, 0,016 prisbasbelopp med ett tillägg
av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens
sanktionsarea,

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en
handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller
idrottsevenemang, 0,2 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,004
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens
sanktionsarea, och

4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 0,2
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.

Om endast en del av en byggnad tas i bruk i strid med 10 kap.
4 § plan- och bygglagen, ska det som anges i första stycket
om sanktionsarea i stället avse den area som tas i bruk.
Förordning (2014:471).

Annan ändring av en byggnad än tillbyggnad

20 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap.
4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter
en ändring som innebär ändrad användning innan
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,025 prisbasbelopp med
ett tillägg av 0,0006 prisbasbelopp per kvadratmeter av den
sanktionsarea som ändringen avser,

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller
en annan liten byggnad, 0,0125 prisbasbelopp med ett tillägg
av 0,0006 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea
som ändringen avser,

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en
handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller
idrottsevenemang, 0,05 prisbasbelopp med ett tilllägg av
0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea
som ändringen avser, och

4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 0,05
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,00125 prisbasbelopp per
kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser.

Om endast en del av en byggnad tas i bruk i strid med 10 kap.
4 § plan- och bygglagen, ska det som anges i första stycket
om sanktionsarea i stället avse den area som tas i bruk.
Förordning (2014:471).

21 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap.
4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter
en sådan ändring som innebär att någon ytterligare bostad
eller lokal för handel, hantverk eller industri inreds innan
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är

1. för varje ytterligare bostad, 0,025 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av den
sanktionsarea som ändringen avser, och

2. för varje ytterligare lokal, 0,05 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av den
sanktionsarea som ändringen avser.

Om endast en del av en byggnad tas i bruk i strid med 10 kap.
4 § plan- och bygglagen, ska det som anges i första stycket
om sanktionsarea i stället avse den area som tas i bruk.
Förordning (2013:308).

22 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap.
4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter
en sådan ändring som berör de bärande delarna eller påverkar
planlösningen innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked
är

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,025 prisbasbelopp med
ett tillägg av 0,0006 prisbasbelopp per kvadratmeter av den
sanktionsarea som berörs av ändringen,

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller
en annan liten byggnad, 0,0125 prisbasbelopp med ett tillägg
av 0,0006 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea
som berörs av ändringen,

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en
handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller
idrottsevenemang, 0,05 prisbasbelopp med ett tilllägg av
0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea
som berörs av ändringen, och

4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 0,05
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,00125 prisbasbelopp per
kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs av ändringen.

Om endast en del av en byggnad tas i bruk i strid med 10
kap.4 § plan- och bygglagen, ska det som anges i första
stycket om sanktionsarea i stället avse den area som tas i
bruk. Förordning (2014:471).

Andra anläggningar än byggnader

23 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap.
4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en annan anläggning än
en byggnad i bruk efter anläggande, flyttning eller ändring
innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är

1. 0,3 prisbasbelopp när det gäller en anläggning för en
grundvattentäkt,

2. 1 prisbasbelopp när det gäller en kabinbana,

3. 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp
per kvadratmeter av berörd area när det gäller en nöjespark,
en djurpark, en idrottsplats, en skidbacke med lift, en
campingplats, en skjutbana, en småbåtshamn, ett friluftsbad,
en motorbana eller en golfbana,

4. 0,005 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp
per kvadratmeter av berörd area när det gäller ett upplag, en
materialgård, en tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats
eller en begravningsplats,

5. 1 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en
annan fast anläggning för farliga produkter eller varor,

6. 0,5 prisbasbelopp när det gäller en radio- eller telemast
eller ett torn,

7. 0,5 prisbasbelopp när det gäller ett vindkraftverk,

8. 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
av anläggningens area när det gäller en
transformatorstation.

Om endast en del av en anläggning tas i bruk i strid med
10 kap. 4 § plan-och bygglagen, ska det som anges i första
stycket om area i stället avse den area som tas i bruk.
Förordning (2013:308).

Vissa åtgärder i fråga om ett byggnadsverk som kräver lov
eller anmälan

24 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 §
plan- och bygglagen (2010:900) ta ett byggnadsverk i bruk
efter en sådan åtgärd som avses i 9 kap. 8 § första stycket 2
b plan- och bygglagen eller 6 kap. 5 § första stycket 4, 5, 6
eller 7 innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är

1. 0,05 prisbasbelopp för installation eller väsentlig
ändring av en hiss,

2. 0,02 prisbasbelopp för installation eller väsentlig
ändring av en eldstad,

3. 0,01 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av berörd byggnadsarea för installation
eller väsentlig ändring av en rökkanal eller anordning för
ventilation,

4. 0,01 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av berörd byggnads- eller markarea för
installation eller väsentlig ändring av en anläggning för
vattenförsörjning eller avlopp,

5. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av berörd byggnadsarea för en sådan ändring
som väsentligt påverkar brandskyddet,

6. 0,2 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0002 prisbasbelopp
per kvadratmeter av berörd byggnadsarea för underhåll av ett
sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas
av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16
§ eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller
motsvarande äldre föreskrifter, och

7. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0002 prisbasbelopp
per kvadratmeter av berörd byggnads- eller markarea för
underhåll eller ändring av ett byggnadsverk eller
bebyggelseområde i ett område som utgör en värdefull miljö.

Om åtgärden i första stycket 3–7 inte berör en byggnads-
eller markarea, är byggsanktionsavgiften

1. 0,01 prisbasbelopp för installation eller väsentlig
ändring av en rökkanal eller anordning för ventilation,

2. 0,01 prisbasbelopp för installation eller väsentlig
ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp,

3. 0,05 prisbasbelopp för en sådan ändring som väsentligt
påverkar brandskyddet,

4. 0,2 prisbasbelopp för underhåll av ett sådant byggnadsverk
med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 §
eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller
motsvarande äldre föreskrifter, och

5. 0,05 prisbasbelopp för underhåll eller ändring av ett
byggnadsverk eller bebyggelseområde i ett område som utgör en
värdefull miljö.

Om endast en del av ett byggnadsverk tas i bruk i strid med
10 kap. 4 § plan- och bygglagen, ska det som anges i första
stycket om byggnads- eller markarea i stället avse den area
som tas i bruk. Förordning (2014:1334).

Byggprodukter

25 § Byggsanktionsavgiften för att underlåta att upprätta en
prestandadeklaration trots att det krävs enligt artikel 4.1 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av
den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för
saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets
direktiv 89/106/EG eller för att tillhandahålla en produkt på
marknaden utan prestandadeklaration enligt artikel 7.1 i
samma förordning är 1 prisbasbelopp. Förordning (2013:308).

10 kap. Bemyndiganden

Byggnadsverks utformning

1 § Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för
tillämpningen av bestämmelserna om

1. utformning av byggnader i 2 kap. 6, 8 och 9 §§ plan- och
bygglagen (2010:900),

2. utformningskrav avseende lämplighet i 3 kap. 1 §,

3. utformningskrav avseende tillgänglighet och användbarhet i
8 kap. 1 § 3 plan- och bygglagen samt 3 kap. 4 och 5 §§, och

4. uppfyllandet av utformningskraven i 8 kap. 2 § plan- och
bygglagen (2010:900) och 3 kap. 6 §.

2 § Boverket får meddela föreskrifter om vilka hinder mot
tillgänglighet och användbarhet som enligt 8 kap. 2 § andra
stycket plan- och bygglagen (2010:900) ska anses enkla att
avhjälpa samt de övriga föreskrifter som behövs för
tillämpningen av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder och
om undantag från sådana krav.

Byggnadsverks tekniska egenskaper

3 § Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för
tillämpningen av bestämmelserna om

1. egenskapskrav avseende bärförmåga, stadga och beständighet
i 3 kap. 7 §,

2. egenskapskrav avseende säkerhet i händelse av brand i
3 kap. 8 §,

3. egenskapskrav avseende skydd med hänsyn till hygien, hälsa
och miljö i 3 kap. 9 §,

4. egenskapskrav avseende säkerhet vid användning i 3 kap.
10 §,

5. särskilda säkerhetskrav avseende redan uppförda byggnader i
3 kap. 11 och 12 §§,

6. egenskapskrav avseende skydd mot buller i 3 kap. 13 §,

7. egenskapskrav avseende energihushållning och värmeisolering
i 3 kap. 14 och 15 §§,

8. egenskapskrav avseende lämplighet för det avsedda ändamålet
i 3 kap. 17 §§,

9. egenskapskrav avseende tillgänglighet och användbarhet i
8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen (2010:900) och
3 kap. 18 och 19 §§,

10. egenskapskrav avseende hushållning med vatten i 3 kap.
20 §,

11. egenskapskrav avseende hushållning med avfall i 8 kap. 4 §
första stycket 9 plan- och bygglagen, och

12. genomförande av egenskapskraven vid senare tidpunkt i
3 kap. 21 §.

4 § Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för
tillämpningen av bestämmelserna om uppfyllandet av
egenskapskraven i 8 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900)
och 3 kap. 22 §.

5 § Boverkets rätt att meddela föreskrifter enligt 3 och 4 §§
gäller inte i fall som sägs i 6 och 7 §§ eller om någon annan
myndighet har rätt att meddela sådana föreskrifter enligt
annan författning.

Före det att Boverket meddelar föreskrifter med stöd av 3
eller 4 § ska verket höra andra berörda myndigheter i den
omfattning som behövs.

6 § Transportstyrelsen får efter att ha hört Boverket meddela
de föreskrifter som behövs för tillämpningen av 3 kap. 7–10
och 13 §§ i fråga om järnvägar, tunnelbanor, spårvägar, vägar
och gator samt de anordningar som hör till dessa.
Förordning (2014:225).

7 § Har upphävts genom förordning (2013:308).

Undantag från utformnings- och egenskapskraven på byggnadsverk

8 § Boverket får, utom i fall som sägs i 6 och 7 §§, efter att
ha hört andra berörda myndigheter meddela de föreskrifter som
behövs för tillämpningen av bestämmelserna om undantag från
utformnings- och egenskapskraven på byggnadsverk i 8 kap. 6–
8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) och 3 kap. 23 § om inte
någon annan myndighet enligt annan författning har rätt att
meddela sådana föreskrifter.

Tomter, allmänna platser och andra områden

9 § Boverket får i fråga om tomter, allmänna platser och
områden för andra anläggningar än byggnader meddela de
föreskrifter som behövs för tilllämpningen av 8 kap. 9 §
första stycket 2, 3, 5 och 6 samt 12 § första stycket plan-
och bygglagen (2010:900).

10 § Boverket får meddela föreskrifter om vilka hinder mot
tillgänglighet och användbarhet som enligt 8 kap. 12 § andra
stycket plan- och bygglagen (2010:900) ska anses enkla att
avhjälpa samt de övriga föreskrifter som behövs för
tillämpningen av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder och
om undantag från sådana krav.

Underhåll

11 § Boverket får meddela föreskrifter om sådana krav på
underhåll som avses i 8 kap. 14 § tredje stycket plan- och
bygglagen (2010:900).

Byggprodukter

12 § Boverket får meddela föreskrifter om vad som krävs för
att en byggprodukt enligt 8 kap. 19 § plan- och bygglagen
(2010:900) ska anses lämplig för att ingå i ett
byggnadsverk. Förordning (2013:308).

13 § Har upphävts genom förordning (2013:308).

14 § Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om
typgodkännande och tillverkningskontroll.

Hissar, värmepannor och linbaneanläggningar

15 § Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om

1. vilka hissar som omfattas av 3 kap. 11 § 4 och vilka
åtgärder som ska vidtas,

2. vilka förändringar av en hiss som kan föranleda åtgärder
enligt 3 kap. 11 § 5,

3. sådana krav på hälsa och säkerhet samt tillgänglighet för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga som
ska uppfyllas av permanent installerade hissar som betjänar
byggnadsverk och av säkerhetskomponenter som används i sådana
hissar, och
4. vilka hissar och säkerhetskomponenter som omfattas av
föreskrifterna enligt 3.

16 § Boverket får meddela föreskrifter om

1. sådana krav på nyttoverkningsgrad som ska uppfyllas av nya
värmepannor som eldas med flytande eller gasformiga bränslen,

2. vilka värmepannor som omfattas av föreskrifterna enligt 1,

3. bestyrkande av överensstämmelse med gällande krav på hissar
med tillhörande säkerhetskomponenter och på värmepannor eller
anordningar till värmepannor, och

4. märkning av hissar med tillhörande säkerhetskomponenter och
av värmepannor eller anordningar till värmepannor.

17 § Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om

1. innebörden av de krav på lämplighet samt tillgänglighet och
användbarhet som anges i 8 kap. 4 § första stycket 7 och 8
plan- och bygglagen (2010:900) för linbaneanläggningar som
omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG
om linbaneanläggningar för persontransport,

2. innebörden av de krav på säkerhet som anges i 8 kap. 4 §
första stycket 4 plan- och bygglagen för linbaneanläggningar
som uppförts före den 3 maj 2004 och som omfattas av 8 kap.
24 § samma lag, och

3. delsystem och säkerhetskomponenter som behövs till följd av
nämnda direktiv, varvid det som sägs om hissar och
säkerhetskomponenter i 4 kap. 11 § samt 15 och 16 §§ ska gälla
linbaneanläggningars delsystem och säkerhetskomponenter.

Funktionskontroll av ventilationssystem

18 § Boverket får meddela föreskrifter om

1. att vissa typer av ventilationssystem och system i vissa
slag av byggnader ska vara helt eller delvis undantagna från
bestämmelserna om funktionskontroll, och

2. intervaller för återkommande besiktning av
ventilationssystem.

Kontroll av motordrivna anordningar i byggnadsverk

19 § Boverket får meddela de föreskrifter som behövs om

1. besiktning eller annan teknisk kontroll enligt 5 kap. 8 §,

2. kompetenskrav för att utföra besiktning eller annan teknisk
kontroll enligt 5 kap. 8 §, och

3. tillämpningen av 5 kap. 11 §.

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka hissar
och säkerhetskomponenter som avses i 1 kap. 5 § 1.

20 § När Boverket bedömer om det behövs föreskrifter enligt
19 § och när verket meddelar sådana föreskrifter ska det utgå
från kraven på skydd för säkerhet och hälsa. Vid utformningen
av föreskrifterna ska Boverket också beakta anordningarnas
konstruktion och utförande samt den tillsyn och kontroll av
anordningarna som ändå bedrivs.

I föreskrifterna ska det närmare anges

1. vilka slag av brister som har omedelbar betydelse med
hänsyn till kraven på skydd för säkerhet och hälsa,

2. vilka brister som i övrigt kan ha betydelse med hänsyn till
kraven på skydd för säkerhet och hälsa.

Före det att Boverket meddelar föreskrifterna ska verket höra
Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket i den omfattning som
behövs.

Handläggningen av ärenden om lov, förhandsbesked eller anmälan

21 § Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för
tillämpningen av bestämmelserna om handläggning av ärenden om
lov, förhandsbesked och anmälan i 9 kap. 21 § plan- och
bygglagen (2010:900) och 6 kap. 7–10 §§.

Kontrollplan

22 § Boverket får meddela de föreskrifter som behövs om
utformningen av en kontrollplan enligt 10 kap. 6–8 §§ plan-
och bygglagen (2010:900).

Funktionskontrollanter, kontrollansvariga och sakkunniga

23 § Boverket får meddela de föreskrifter om
funktionskontrollanter, kontrollansvariga och sakkunniga som
behövs för tillämpningen av 7 kap. 2–4 §§.

Kontrollen av genomförandet av bygg-, rivnings- och
markarbeten

24 § Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för
tillämpningen av bestämmelserna om

1. utförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder i 10 kap.
5 § plan- och bygglagen (2010:900), och

2. skyddsåtgärder vid rivning i 5 kap. 17 §.

Tillsyn

25 § Boverket får inom sitt vägledningsområde meddela
föreskrifter om vilken information en tillsynsmyndighet enligt
8 kap. 9 § ska lämna samt hur och när informationen ska
lämnas.

Språkkrav

26 § Boverket får meddela föreskrifter om språkkrav enligt 16
kap. 6 § första stycket 5 och 6 plan- och bygglagen
(2010:900). Förordning (2013:308).

Ersättning för provningskostnader m.m.

27 § Boverket får meddela föreskrifter om ersättning för

1. kostnader vid provtagning och undersökning av prov enligt
11 kap. 8 b § plan- och bygglagen (2010:900), och

2. produkter som ska kontrolleras enligt 11 kap. 8 c § samma
lag. Förordning (2013:308).

Avgift vid tillsyn

28 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får
meddela föreskrifter om de avgifter för övervakning och
utvärdering av tekniska bedömningsorgan som avses i 11 kap.
66 § plan- och bygglagen (2010:900). Förordning (2013:308).

Övergångsbestämmelser

2011:338

1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

2. Genom förordningen upphävs

a) plan- och byggförordningen (1987:383),

b) förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av
ventilationssystem,

c) förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på
byggnadsverk, m.m.,

d) förordningen (1999:371) om kontroll av hissar och vissa
andra motordrivna anordningar i byggnadsverk.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för mål och ärenden
som har påbörjats före den 2 maj 2011 och mål och ärenden som
avser överklagande av beslut i ett sådant mål eller ärende
till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.

4. Det särskilda säkerhetskravet på en korgdörr eller ett
annat lämpligt skydd i 3 kap. 11 § 4 a behöver inte uppfyllas
före den 31 december 2012, om hissen är försedd med en skylt
som varnar för risken att klämmas av föremål som fastnar i
schaktväggen.

2013:308

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2012:976) om
harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser
som har ägt rum före den 1 juli 2013. De nya föreskrifterna
ska dock tillämpas om de leder till lindrigare påföljd.

4. De nya föreskrifterna tillämpas även för ansökningar om
att utses till tekniskt bedömningsorgan som inkommit före
ikraftträdandet.

2014:471

1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser
som har ägt rum före den 2 juli 2014. De nya föreskrifterna
ska dock tillämpas om de leder till lindrigare påföljd.