Förordning (2011:339) om handikappanpassning av vissa byggnader

SFS nr
2011:339
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-03-31

1 § I denna förordning finns bestämmelser om vissa byggnaders
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga.

2 § Om det i en byggnad finns utrymme för resande i sådan
kollektivtrafik som avses i lagen (1979:558) om
handikappanpassad kollektivtrafik, ska bestämmelserna i 8 kap.
plan- och bygglagen (2010:900) och 3 kap. plan- och
byggförordningen (2011:338) om krav på byggnaders
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga tilllämpas även i fråga om
en byggnad som har uppförts före den 1 juli 1977 eller för
vilken byggnadslov har beviljats före nämnda dag. Ett sådant
utrymme ska anordnas så att det uppfyller skäliga anspråk på
handikappanpassning.

3 § Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för
tillämpningen av denna förordning.