Avgasreningsförordning (2011:345)

SFS nr
2011:345
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-03-31

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 34 §
avgasreningslagen (2011:318) i fråga om 3–14 och 16 §§ och i
övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Definitioner

2 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse
som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen
(2001:651) om vägtrafikdefinitioner och avgasreningslagen
(2011:318).

Utsläppskrav

3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om motorfordons
beskaffenhet och utrustning i fråga om utsläpp av avgaser och
andra föroreningar.

Katalysatorer

4 § Transportstyrelsen får i fråga om utrustning som är avsedd
att ersätta en katalysator som omfattas av ett motorfordons
eller en motors typgodkännande meddela föreskrifter om
typgodkännande, saluföring, montering på fordon, märkning samt
skyldighet att lämna monteringsanvisningar och annan
information.

Indelning i utsläppsklasser

5 § Transportstyrelsen beslutar om indelning i utsläppsklasser
enligt 30–32 §§ avgasreningslagen (2011:318). Indelningen ska
göras i samband med att motorfordonet registreras i
vägtrafikregistret enligt lagen (2001:558) om
vägtrafikregister.

6 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. indelning i utsläppsklasser enligt 30–32 §§
avgasreningslagen (2011:318),

2. att motorfordon som inte kan klassificeras enligt 30–32 §§
avgasreningslagen får klassificeras i utsläppsklasser som
överensstämmer med EU-direktiv om sådan klassificering.

Typgodkännande

7 § Transportstyrelsen är den godkännandemyndighet som avses i
9 § avgasreningslagen (2011:318).

Åtgärdsplaner

8 § Om en tillverkare enligt 17 § avgasreningslagen (2011:318)
har förelagts att ta fram en åtgärdsplan, ska tillverkaren
lämna planen till godkännandemyndigheten inom 60 dagar.

9 § När godkännandemyndigheten har fått en åtgärdsplan enligt
8 §, ska myndigheten inom 30 dagar besluta i frågan om
godkännande av planen enligt 18 § avgasreningslagen (2011:318).
Planen får godkännas endast om de planerade åtgärderna är
tillämpliga på alla fordon som kan tänkas vara behäftade med
samma fel och i övrigt tillräckliga för att avhjälpa bristerna.

10 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka
uppgifter en åtgärdsplan enligt 17 § avgasreningslagen
(2011:318) ska innehålla.

Undantag

11 § Bestämmelserna i 11–16, 19 och 20 §§ avgasreningslagen
(2011:318) samt denna förordning gäller inte

1. motorfordon som tillhör staten och är tillverkade för
särskilda militära ändamål,

2. motorfordon som uteslutande används inom inhägnat järnvägs-
eller fabriksområde, inhägnat tävlingsområde eller annat
liknande inhägnat område,

3. vid provkörning, bogsering eller därmed jämförbar
användning, och

4. motorfordon i internationell vägtrafik i Sverige enligt 14 §
lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

12 § Transportstyrelsen får meddela sådana ytterligare
föreskrifter om undantag från 11–16, 19 och 20 §§
avgasreningslagen (2011:318) och denna förordning som det finns
särskilda skäl för.

13 § Transportstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens
från 11–16, 19 och 20 §§ avgasreningslagen (2011:318) och denna
förordning, om det finns särskilda skäl.

Mätutrustning för kontroll

14 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får,
efter samråd med Transportstyrelsen, meddela föreskrifter om
krav på och kontroll av sådan mätutrustning som används vid
kontroll av avgasrening hos motorfordon som används i trafik.

Tillsyn

15 § Tillsyn över att EU-förordningarna, avgasreningslagen
(2011:318), denna förordning och föreskrifter som har meddelats
med stöd av förordningen följs utövas av

1. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, i fråga om
tillsyn över föreskrifter meddelade med stöd av 14 §, och

2. Transportstyrelsen, i fråga om övrig tillsyn.

Avgifter

16 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för tillverkaren av motorfordon att

a) betala avgift för prövning i samband med indelning i
utsläppsklasser enligt avgasreningslagen (2011:318), och

b) för varje nyregistrerad personbil, lastbil och buss betala
avgift för kontroll av att motorfordon som används i trafik
inte väsentligt avviker från krav på utsläpp av avgaser och
andra föroreningar eller från villkor som gäller för den
utsläppsklass som fordonet är indelat i,

2. skyldighet för den som ansöker om typgodkännande enligt
avgasreningslagen att betala avgift för
typgodkännandeprövningen, och

3. skyldighet för den som ansöker om dispens enligt 13 § att
betala avgift för dispensprövningen.

Övergångsbestämmelser

2011:345

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011, då
förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening ska
upphöra att gälla.

2. Avgasreningskrav enligt den upphävda förordningen gäller för
motorfordon och motorer som typgodkänts före den nya
förordningens ikraftträdande.

3. Den upphävda förordningens bestämmelser om
miljöklassindelning gäller för de bilar som delats in i en
miljöklass före den nya förordningens ikraftträdande, om inte
annat följer av föreskrifter som meddelats med stöd av 6 § 2.