Drivmedelsförordning (2011:346)

SFS nr
2011:346
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-03-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:538

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av

– 22 § drivmedelslagen (2011:319) i fråga om 5–6 a och 10 §§,
12 § 1–3, 5 och 6 samt 13 §, och

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ytterligare bestämmelser om bränslen finns i
svavelförordningen (2014:509). Förordning (2014:538).

Definitioner

2 § Termer och uttryck i denna förordning har samma innebörd
som i drivmedelslagen (2011:319).

Miljöklasser

3 § En klassificering av drivmedel i någon av miljöklasserna i
4–6 och 8–10 §§ drivmedelslagen (2011:319) ska göras med
hänsyn till de provningsmetoder som anges i Europaparlamentets
och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om
kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av
rådets direktiv 93/12/EEG, senast ändrat genom kommissionens
direktiv 2011/63/EU. Förordning (2012:395).

4 § Transportstyrelsen prövar om ett alternativt drivmedel
uppfyller kraven i 12–15 §§ drivmedelslagen (2011:319).

Kostnader för information om felaktiga drivmedel

5 § Om Transportstyrelsen har fått kostnader för att i en
drivmedelsleverantörs ställe informera om felaktiga drivmedel
enligt 18 § drivmedelslagen (2011:319), ska
drivmedelsleverantören ersätta kostnaderna.

Undantag från förbud

6 § Trots det som sägs i 6 och 16 §§ drivmedelslagen (2011:319)
får bensin som är avsedd endast för drift av kolvmotorer i
luftfartyg saluföras, om blyhalten i bensinen vid 15 grader
Celsius inte överstiger 0,8 gram bly per liter bensin.

6 a § Trots förbudet i 16 § drivmedelslagen (2011:319) får en
bensin eller ett dieselbränsle saluföras till den som avser
att använda drivmedlet för att

1. utveckla nya drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande
anordningar,

2. anpassa drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande
anordningar för marknader utanför Europeiska unionen, eller

3. i en anläggning för fordonstillverkning fylla på
nytillverkade fordon så att fordonen kan levereras till sina
köpare.

Saluföring med stöd av första stycket får inte ske där
drivmedel saluförs till andra än dem som avses i första
stycket. Förordning (2012:395).

Rapportering om kvaliteten på bensin och dieselbränslen

7 § En drivmedelsleverantörs rapportering om sålda kvaliteter
och mängder enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) ska göras
till Transportstyrelsen.

8 § Transportstyrelsen ska rapportera om kvaliteten på bensin
och dieselbränslen till Europeiska kommissionen enligt artikel
8 i direktiv 98/70/EG.

Rapportering om utsläpp av växthusgaser

9 § En drivmedelsleverantörs rapportering om utsläpp av
växthusgaser enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) ska göras
till Statens energimyndighet.

Åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser

10 § I den rapportering som avses i 9 § ska
drivmedelsleverantören redogöra för vilka åtgärder som
leverantören har vidtagit eller avser att vidta för att
uppfylla kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319). Om åtgärder
har vidtagits eller avses att vidtas tillsammans med andra
leverantörer, ska detta framgå av rapporteringen.

11 § Användning av biodrivmedel får anses som en åtgärd för
uppfyllande av kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319) endast
om biodrivmedlet uppfyller de kriterier för hållbarhet som
följer av lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen.

Bemyndiganden

12 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för den som tillhandahåller en bensin eller ett
dieselbränsle att informera konsumenter om hur stor andel
biodrivmedel som bensinen eller dieselbränslet har, om
metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig användning av
olika bränsleblandningar,

2. märkning, utformning, provning och kontroll av anordningar
för påfyllning av drivmedel i syfte att minimera spill och
säkra återföring av bensinångor,

3. märkning av anordningar för påfyllning av drivmedel i
syfte att informera konsumenter om metalltillsatser i
drivmedlet,

4. prövning som avses i 4 §,

5. rapportering enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) och
undantag från rapporteringsskyldigheten, och

6. avgifter för tillsyn och för ärendehandläggning.
Förordning (2014:538).

13 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

1. hur rapportering enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) ska
ske och om undantag från rapporteringsskyldigheten, och

2. hur minskning av växthusgasutsläpp enligt 21 §
drivmedelslagen ska beräknas.

Tillsyn

14 § Tillsynen över att drivmedelslagen (2011:319), denna
förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av
förordningen följs ska utövas av

1. Statens energimyndighet i fråga om 9 § och föreskrifter som
har meddelats med stöd av 13 §, och

2. Transportstyrelsen i övrigt.