Förordning (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser

SFS nr
2011:355
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-03-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1000

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en
försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i
vissa ämnen i grundskolan. Förordningen gäller för utbildning
som påbörjas under tiden 1 juli 2012–30 juni 2022.

Med spetsutbildning enligt denna förordning avses en
utbildning inom grundskolans årskurser 7–9 som inrymmer
särskild fördjupning och breddning inom det eller de ämnen
som spetsutbildningen är inriktad mot.

Syftet med spetsutbildningen är, utöver vad som följer av 10
kap. 2 § skollagen (2010:800), att ge eleverna möjlighet att
nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Förordning (2014:1000).

2 § Statens skolverk får inför vart och ett av läsåren
2012/13–2014/15 besluta att huvudmän för grundskolan får
delta i försöksverksamheten enligt denna förordning.

Den huvudman som deltar i försöksverksamheten får under de
åtta läsår som följer efter Skolverkets beslut starta
spetsutbildning i årskurs 7.

För offentliga huvudmän innebär ett sådant beslut som avses i
första stycket att elever från hela landet ska tas emot till
spetsutbildningen enligt 10 kap. 26 § skollagen (2010:800).
Förordning (2014:1000).

3 § Statens skolverks beslut om deltagande i
försöksverksamheten får inför varje läsår avse högst 10
utbildningar med maximalt 30 elever i varje årskurs.
Spetsutbildningen ska antingen avse matematik eller
naturorienterande ämnen, eller samhällsorienterande eller
humanistiska ämnen. Av samtliga spetsutbildningar inom
försöksverksamheten ska högst 15 utbildningar avse matematik
eller naturorienterande ämnen och högst 15 utbildningar avse
samhällsorienterande eller humanistiska ämnen.

Skolverket ska sträva efter att spetsutbildningarna blir jämnt
fördelade över landet.

Villkor för deltagande

4 § Statens skolverk får besluta om deltagande i
försöksverksamheten för en huvudman som kan erbjuda
spetsutbildning av god kvalitet och i enlighet med
bestämmelserna i 5-9 §§ om huvudmannen visar att

1. huvudmannen har ett etablerat samarbete med en
gymnasieskola som har utbildning i det eller de ämnen som
spetsutbildningen är inriktad mot,

2. huvudmannen för undervisningen på gymnasial nivå använder
lärare som har en utbildning avsedd för denna undervisning,

3. spetsutbildningens särskilda utformning inte minskar
elevernas möjligheter att uppnå de behörighetskrav som gäller
för högskoleförberedande program i gymnasieskolan, och

4. kostnaderna för utbildningen inte överstiger huvudmannens
kostnader för övrig grundskoleutbildning.

Utbildningens innehåll och omfattning

5 § Spetsutbildningen ska inriktas mot något eller några av
grundskoleämnena

– engelska,

– matematik,

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik eller kemi,

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia,
religionskunskap eller samhällskunskap, eller

– språkval.

Statens skolverk får medge att spetsutbildningen ska innehålla
vissa kurser enligt de ämnesplaner som gäller för ämnen i
gymnasieskolan som motsvarar ämnen som spetsutbildningen är
inriktad mot.

6 § Spetsutbildningen behöver inte följa den fördelning av
undervisningstiden som följer av timplanen för grundskolan i
bilaga 1 till skollagen (2010:800).

Den totala undervisningstid som föreskrivs i 10 kap. 5 §
första stycket skollagen får inte underskridas.

Behörighet och urval

7 § Tester och prov för att bedöma en sökandes kunskaper och
färdigheter i det eller de ämnen som spetsutbildningen är
inriktad mot får utgöra villkor för antagning eller grund för
urval mellan sökande till utbildningen.

Huvudmannen ska inför ansökan till spetsutbildningen informera
om de villkor som gäller för antagning och om hur urval kommer
att göras.

Betyg

8 § När en ämnesplan som gäller för gymnasieskolan tillämpas,
ska bestämmelserna om betygssättning i 15 kap. 22-24 §§
skollagen (2010:800) och 8 kap. 2 och 3 §§
gymnasieförordningen (2010:2039) gälla.

Betyg som sätts enligt första stycket ska utfärdas separat.

9 § Av elevens slutbetyg från grundskolan ska det framgå att
eleven deltagit i en spetsutbildning och mot vilket eller
vilka ämnen utbildningen varit inriktad.

Beslut

10 § I ett beslut om deltagande i försöksverksamheten ska det
anges vid vilken skolenhet spetsutbildningen ska anordnas och
vilka behörighetskrav och urvalsgrunder som får användas.

Uppföljning och utvärdering

11 § De huvudmän som deltar i försöksverksamheten är skyldiga
att medverka i uppföljning och utvärdering av
försöksverksamheten.

12 § Statens skolverk ska senast den 30 april under 2015–2023
lämna en redovisning av omfattningen av försöksverksamheten
och en utvärdering av den till Regeringskansliet. Skolverket
ska senast den 15 augusti 2017 lämna en fördjupad redovisning
av försöksverksamheten till Regeringskansliet.
Förordning (2014:1000).

Bemyndigande

13 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om

1. hur en ansökan om deltagande i försöksverksamheten ska
göras,

2. vilka uppgifter en ansökan ska innehålla,

3. vilka handlingar som ska ges in tillsammans med en ansökan,

4. när en ansökan senast ska göras, och

5. utformningen av betygsdokument som utfärdas enligt 8 §.

Överklagande

14 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.